EnglishНа русском

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
О. П. Коломієць

УДК: 658.5: 338.43.636

О. П. Коломієць

аспірант, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

ОЦІНКА СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИМИ ПРОЦЕСАМИ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА В ХАРКІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Kolomiets

PhD student of Kharkiv national agrarian university named after V.V. Dokuchaev, Kharkiv

EVALUATION SYSTEMS MANAGEMENT BY ECONOMIC AND TECHNOLOGICAL PROCESSES OF PRODUCTION AND PROCESSING MILK IN THE KHARKIV REGION

Проведено оцінку системи управління економіко-технологічними процесами виробництва та переробки молока в Харківській області, на основі системи показників, які складаються з п'яти частин. Встановлено, що необхідно використовувати єдиний критерій ефективності і систему показників для оцінки економічної ефективності управління підприємствами з виробництва та переробки молока. Ґрунтуючись на цьому, запропоновано послідовність дій щодо оцінки економічної ефективності системи управління підприємств з виробництва та переробки молока.
Проаналізовано рейтинг показників та стан системи управління Харківської області та зроблено висновок, що найгірша ситуація склалася в системі управління виробничою частиною підприємств, найкраща ситуація в управлінні трудовою діяльністю. Визначено, що навіть незначне покрашення системи управління лише зазначеної складової дозволить значно підвищити ефективність управління в цілому.

Estimation system management of economic and technological processes of production and processing milk in the Kharkiv region, was conducted on the basis of a five-part system indicators. It was established that it is necessary to use, a single criterion of efficiency and a system indicators for assessing the economic efficiency of the management fo milk production and processing enterprises. Based on this, a series of actions have been proposed to assess the economic efficiency of the milk production and processing enterprise management system and the region as a whole.
The rating of indicators and the state the management system of the Kharkiv region is analyzed, and the conclusion is made that the worst situation has occurred in the system of management of the industrial part of enterprises, the best situation in the management of labor activity. It has been determined that even a minor improvement of the control system of only this component will significantly improve the efficiency of management as a whole.

№ 8 2018, стор. 57 - 62

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет