Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 18, 2016

Є. Ю. Марковак. е. н., здобувач, Харківський національний технічний університет сільського господарства

УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ РИБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

E. MarkovaPh.D, applicant, Kharkov National Technical Universityof Agriculture, Kharkiv

IMPROVING ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF ENTERPRISES FISHING INDUSTRY

А. О. Сітковськак. е. н., доцент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМСТВА

A. SitkovskaPh.D., assistantе professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

FORMATION MECHANISM OF COMPETITIVENESS MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Г. О. Шамборовськийк. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка

ДИНАМІКА ТА СТРУКТУРА ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ В 1991—2015 РР.

G. ShamborovskyiPhD, Associate Professor of the Department of International Economic Relations, Ivan Franko National University of Lviv

DYNAMICS AND STRUCTURE OF INCOMES IN UKRAINE IN 1991—2015

Є. О. Нагорнийпровідний фахівець з управління науковими проектами Інституту фінансового контролінгу, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КОНТРОЛІНГ У ФІНАНСОВОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

I. Nagornyithe leading specialist in managing scientific projects of Institute of Financial Controlling, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

INVESTMENT CONTROLLING IN THE FINANCIAL SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES DEVELOPMENT

К. О. Малюченкоаспірант, Полтавська державна аграрна академія

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

K. Maliuchenkodoctoral student, Poltava State Agrarian Academy

EFFECTIVENESS OF MATERIAL INCENTIVES TO AGRICULTURAL ENTERPRISES IN UKRAINE

Ю. С. Затуливітераспірантка економічного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

СТАТИСТИЧНИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНИХ ВИТРАТ ТА МЕТОДИ ЇХ ОЦІНКИ

Yu. Zatulyviterpostgraduate student, Faculty of Economics,Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

STATISTICAL ACCOUNTING OF ENVIRONMENTAL COSTS AND METHODS OF EVALUATION

О. М. Зеленкоаспірант, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

СУТНІСТЬ ЗАГОТІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОБ'ЄКТА УПРАВЛІННЯ

О. Zelenkopostgraduate, Lesya Ukrainka Eastern European National University, Lutsk

NATURE OF PURVEYING ACTIVITY IN THE AGRICULTURE AS AN OBJECT OF MANAGEMENT

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"