Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 22, 2016

І. В. Свиноусд. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університетО. Ю. Гаврикк. е. н., асистент, Білоцерківський національний аграрний університетН. В. Хомякк. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР

I. Svinousdoctor of Economics, Professor, Bila Tserkva national agrarian UniversityA. GavrykPhD (Economics), assistant, Bila Tserkva national agrarian UniversityN. HomyakPhD (Economics), associate Professor, Bila Tserkva national agrarian University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE CALCULATION OF THE COST OF GRAIN CROPS

Н. І. Дорошд. е. н., професор, професор кафедри обліку та аудиту, КНУ імені Тараса Шевченка Д. К. Маліновська, аспірант, КНУ імені Тараса Шевченка

ФІНАНСОВО-ЕКОЛОГІЧНИЙ АУДИТ: СУТНІСТЬ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ

N. DoroshDoctor of Science (Economics), Professor, Professor of the Department of accounting and audit, Taras Shevchenko National University of Kyiv D. Malinovska, PhD student, Taras Shevchenko National University of Kyiv

THE FINANCIAL-ENVIRONMENTAL AUDIT: THE NATURE AND METHODS

Р. В. Логошак. е. н., доцент, доцент кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет

ОСОБЛИВОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ НА РИНКУ ОВОЧІВ УКРАЇНИ

R. LohoshaCandidate of Economic Sciences, associate professor of Agrarian Management Department, Vinnytsia National Agrarian University

FEATURES OF ACTIVITY OF THE PERSONAL PEASANT ECONOMIES ON TO THE MARKET VEGETABLES IN UKRAINE

Н. О. Слободянюкк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг

ІНВЕСТИЦІЇ В АГРАРНУ СФЕРУ В СИСТЕМІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

N. SlobodyanyukPhD (Economics), Senior Lecturer, Associate Professor of the Finance and Banking Department, Donetsk National University of Economics and Trade named after Mykhaylo Tugan-Baranovskiy, Kryvyi Rih

INVESTMENTS TO THE AGRICULTURE SPHERE IN THE SYSTEM OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF NATIONAL ECONOMY

Ю. В. Гвоздєвпошукач, Білоцерківський національний аграрний університетІ. О. Герасименкок. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Білоцерківський національний аграрний університет

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Yu. Gvozdyevapplicant, Bila Tserkva national agrarian UniversityI. HerasimenkoPh. D. in Economics, assistant professor of the Department of Finance, banking and insurance, Bila Tserkva national agrarian University

METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. В. Вдовичекнок. с.-г. н., директор ДП "Дослідне господарство"Сквирське" ІАП НААН" Н. Я. Бунзякаспірант, Миколаївський національний аграрний університетД. Д. Сухаревськааспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ФОРМУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

A. VdovychenkoDoctor of Agricultural Sciences, Director of State Enterprise "Research farm "Skvyrske" Institute of Agroecology and Environmental NAASN. Bunziakgraduate student, Mykolaiv National Agrarian UniversityD. Sukharevskagraduate student, Mykolaiv National Agrarian University

EXTERNAL ECONOMIC POTENTIAL'S FORMATION OF MARKET FOR ORGANIC PRODUCTS

Т. Є. Проненкоаспірант кафедри менеджменту і права, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ПРОБЛЕМИ ЛОГІСТИКИ ПОСТАЧАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. PronenkoPostgraduate student of the management and law department, Dnipropetrovsk state Agrarian and Economic University

THE SUPPLY LOGISTICAL PROBLEMS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. І. Буринськааспірант кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

ЕКОЛОГІЧНА СКЛАДОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ

O. BurynskaAssistant, Department of Enterprise Economics and Personnel Management, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

THE ECOLOGICAL COMPONENT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN UKRAINE

К. С. Головачаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет

ОСНОВНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

K. GolovachPost-graduate student of Zhytomyr National Agroecological University

THE MAIN ASPECTS OF CRISIS MANAGEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"