Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 18, 2017

С. В. Петрухазаступник директора, Інститут післядипломної освіти ДННУ "Академія фінансового управління"

РИНКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ВІД АГРАРНОЇ КРИЗИ ДО ФОРМУВАННЯ ПІДВАЛИН РЕАЛІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНИХ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

S. PetrukhaDeputy Director of the Institute of Postgraduate Education SESE "The Academy of Financial Management"

MARKET TRANSFORMATION OF AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY: FROM AGRICULTURAL CRISIS TO FORMATION THE BASIS FOR ACHIEVEMENT THE GLOBAL SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

І. І. Вініченкод. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетІ. П. Сидоровздобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПРОЦЕСОМ В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ

І. VіnіchenkoDoctor of Economics, ProfessorI. Sydorovcandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF INVESTMENT PROCESS IN AGRICULTURAL PRODUCTION

Ю. О. Ярмоленкок. е. н., доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Академія праці, соціальних відносин і туризму, м. Київ

СТАН ТА НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ

Ju. YarmolenkoPh.D., associate Professor of Business Economics and Management, Academy of Labour, Social Relations and Tourism

STATUS AND DIRECTIONS OF INVESTMENT AND INNOVATION PROVISION IMPROVEMENT OF AGRARIAN PRODUCTION IN UKRAINE

О. В. Мицакк. е. н., доцент кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. ЛьвівЛ. Я. Бубликаспірант кафедри фінансів, кредиту та страхування, Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ СПОЖИВЧОГО РИНКУ

O. MitsakCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic UniversityL. ByblukPostgraduate student of the Department of Finance, Credit and Insurance, Lviv Trade and Economic University

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE CONSUMER MARKET

М. Г. Михайловк. тех. н., докторант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

НОРМАТИВНА ПОТРЕБА В МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИХ РЕСУРСАХ ЯК ФАКТОР ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

M. Мyhaulovcandidate of engineering sciences, National Scientific Center "Institute of agrarian economy"

A NORMATIVE REQUIREMENT IS IN MATERIAL AND TECHNICAL RESOURCES, AS A FACTOR OF BASIS OF FORMING OF BASE OF ENTERPRISE

Т. О. Бардінаст. викладач кафедри підприємництва і права, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ШИШАЦЬКОЇ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ З УРАХУВАННЯМ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

T. BardinaSenior Lecturer of the Department of Entrepreneurship and Law in Poltava state agrarian academy, Poltava

PROSPECTS FOR THE SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE SHISHAKY UNITED TERRITORIAL COMMUNITY, TAKING INTO ACCOUNT THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF AGRARIAN ENTERPRISES

М. В. Городкоздобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ МОЛОКОПЕРЕРОБНОГО ПІДПРИЄМСТВА

M. HorodkoСandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THEORETICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF THE LOGISTIC SYSTEM OF MILK PROCESSING ENTERPRISE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"