Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 13-14, 2016

О. М. Супрунд. е. н., професор кафедри економічної теорії, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА

O. SuprunDoctor of Economics, Professor of Kharkiv National Agrarian University named V. Dokuchaev, Kharkiv

GOVERNMENT REGULATION OF INDUSTRY STOCKBREEDING

О. В. Олійникд. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. ХарківВ. С. Міщенкоасистент кафедри фінансів, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, м. Харків

УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ СКОТАРСТВА ЯК НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ ДОХОДНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

O. OliynykGrand PhD in Economic sciences, Professor, Head of the Finance Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, KharkivV. MishchenkoAssistant of the Finance Department, Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkiv

IMPROVEMENT MATERIAL INCENTIVES FOR WORKERS IN CATTLE BREEDING AS THE DIRECTION OF INCREASING OF AGRICULTURAL ENTERPRISES PROFITABILITY

С. Ф. Яцівк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни В. Ю. Станькок. е. н., в. о. доцента кафедри інформаційних технологій, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ М'ЯСНОГО СКОТАРСТВА У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

S. YatsivPhD in Economics, Assistant Professor, Associate Professor of the Department of economics, Lviv National Agrarian University, DublianyV. StankoPhD in Economics, Acting associate professors of the Department of information technology, Lviv National Agrarian University, Dubliany

FORMING OF EFFICIENCY OF BEEF CATTLE IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Ночовнак. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. ПолтаваТ. В. Радевичаспірант, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", м. Полтава

ПРОТИРІЧЧЯ ТА ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

Y. NochovnaPhD, associate Professor of Accounting, Poltava University of Economics and TradeT. Radevich,Postgraduate, Poltava University of economics and Trade

CONTRADICTION AND ACCOUNTING ISSUES OF CAPITAL INVESTMENT

М. М. Бабичк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва, Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини Вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна"", м. МиколаївЮ. Ю. Загребаленкомагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРАЦІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

М. BabychPhD, Assistant Professor, Associate Professor of Economics and Business, Nicholas Interregional Institute of Human Development of the Higher educational establishment "Open International University of Human Development" Ukraine"", MykolayivYu. ZahrebalenkoMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

LABOUR PRODUCTIVITY IN AGRICULTURE AS A FACTOR OF PROVIDING OF FOOD SECURITY

І. Л. Литвинчукк. е. н., докторант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирК. А. Самойленкоаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ВНУТРІШНІЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ "НАУКА — ВИРОБНИЦТВО": ВПЛИВ НА КОНКУРЕНТНІ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО АГРОБІЗНЕСУ

I. LytvynchukPh.D., Doctoral Candidate, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrK. SamojlenkoGraduate Student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

INTERNAL TECHNOLOGY TRANSFER IN THE SYSTEM "SCIENCE — PRODUCTION" (INFLUENCE ON THE COMPETITIVE POSITIONS OF THE UKRAINIAN AGRIBUSINESS)

Р. О. Савченкок. е. н., доцент, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ІНТЕГРАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ РОЗРОБКИ СТАНДАРТІВ УПРАВЛІНСЬКОГО КОНТРОЛЮ

R. SavchenkoPh.D., associate professor, doctoral student of accounting, taxation and auditing, Zhytomyr National Agroecological University

INTEGRATED MECHANISM OF STANDARDS DEVELOPMENT FOR MANAGEMENT CONTROL

L. ChryniewiczWarsaw University of Life SciencesM. WojtaszekWarsaw University of Life SciencesD. KyryliukNational university of life and environmental sciences of Ukraine

THE EUROPEAN UNION WATER FRAME DIRECTIVE AND ITS IMPACT ON THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL AREAS IN POLAND

Л. ГриневичВаршавський університет наук про життяМ. ВойташекВаршавський університет наук про життяД. КирилюкНаціональний університет біоресурсів і природокористування України

РАМКОВА ДИРЕКТИВА З ВОДНИХ РЕСУРСІВ ЄС ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ В ПОЛЬЩІ

П. А. Бурковськийаспірант, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

АГРОПРОМИСЛОВА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОМ'ЯКШЕННЯ ДИСПАРИТЕТНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН В АГРОСЕКТОРІ

P. Burkovskiydoctoral student, SI "Institute of Economics and Forecasting of NAS of Ukraine"

AGROINDUSTRIAL INTEGRATION AS A MEANS OF MITIGATION DISPARITY OF ECONOMIC RELATIONS IN THE AGRICULTURAL SECTOR

Н. О. Сагалаковак. е. н., доцент, докторант кафедри туризму та рекреації, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

N. SagalakovaCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Doctoral Seeker of Tourism and Recreation Department, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv, Ukraine

THE INFORMATION SUPPORT OF THE PRICING PROCESS AT TOURISM ENTERPRISES

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2016

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Ульянченко О. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"