Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 24, 2016

І. М. Зеліскод. е. н., професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ГАРМОНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ ВІДНОСИН АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИХ КОМПАНІЙ

I. ZeliskoDoctor of Science (Economics), Professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

HARMONIZATION OF FINANCIAL RELATIONS AGRO-INDUSTRIAL COMPANIES

З. В. Герасимчукд. е. н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи, Луцький національний технічний університет, м. ЛуцькА. І. Крисакк. е. н., докторант, Луцький національний технічний університет, м. Луцьк

СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ РЕГУЛЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН НА ЗАСАДАХ СТАЛОСТІ

Z. HerasymchukDoctor of economics, Professor, Vice-rector for scientific and educational work, Lutsk National Technical University, LutskA. KrysakPhD in Economics, Doctor Applicant, Lutsk National Technical University, Lutsk

SYSTEMATIZATION OF SUSTAINABILITY BASED INSTRUMENTS OF LAND RELATIONS REGULATION

І. І. Вініченкод. е. н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університетС. І. Крючокздобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ЕКОНОМІЧНА СТІЙКІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ СКЛАДОВІ

І. VіnіchenkoDoctor of Economics, Professor, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and EconomicsS. Kriuchokcandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE ECONOMIC STABILITY OF THE ENTERPRISE AND ITS COMPONENTS

Н. І. Демчукд. е. н., професор, професор кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет М. С. Кисельовастудентка групи МГФКз 1-15, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ІНВЕСТИЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

N. DemchukDoctor of Economics, professor, Professor of Finance and banking department, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic UniversityM. Kiselevastudent of group MgFCz-1-15, Dnipropetrovs'k State Agrarian and Economic University

INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

О. В. Cлободянюкк. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту, Київський національний торговельно-економічний університет, Одеський торговельно-економічний інститут, м. Одеса

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД АГРАРНОГО СТРАХУВАННЯ: РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ УКРАЇНИ

O. SlobodyanyukCandidate of Econ. Sci., Senior Lecturer, Head of the Department of Finance, Money Circulation and Credit, Kyiv National University of Trade and Economics, Odesa Trade and Economic Institute, Odesa

FOREIGN EXPERIENCE OF AGRICULTURAL INSURANCE: RECOMMENDATIONS FOR UKRAINE

В. М. Штуцак. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія"

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В УКРАЇНІ

V. ShtutsaCandidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odesa Law Academy"

PROBLEMS OF ADAPTATION OF MODERN ECOLOGICAL AND ECONOMIC TOOLS IN UKRAINE

О. В. Лебеденкок. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

РОЗВИТОК ВІДТВОРЮВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

O. LebedenkoPh.D. in Economics, Associate Professor, Dnepropetrovsk State Agrarian Economics University

DEVELOPMENT REPRODUCTIVE PROCESS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES

С. М. Белінськак. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. МиколаївЛ. В. Терещенкостудентка 617М групи, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ

S. BelinskaPh.D. in Economics, Assosiate professor of Accounting and Audititng Department Petro Mohyla Black Sea National University, MykolaivL. TereshchenkoStudent 617M group, Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv

METHODICAL FOUNDATIONS OF INTERNAL AUDIT

Ю. А. Никитюкк. с.-г. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу економіки природокористування в агросфері,Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

КЛАСТЕРНИЙ ПІДХІД ДО ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ЛІКАРСЬКОЇ РОСЛИННОЇ СИРОВИНИ

Yu. NykytiukPh.D. in Agricultural Sciences, Senior Research Fellow, Senior Research Fellow of the Division Of Environmental Economics in the Agrosphere, Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

CLUSTER APPROACH TO THE MEDICINAL PLANTS MATERIAL MARKET FUNCTIONING

М. Л. Шестакздобувач кафедри лісового менеджменту, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

КЛАСТЕРИ ЯК ІНСТИТУЦІОНАЛЬНА ПЕРЕДУМОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ

M. ShestakPhD student of the Forest Management Department, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

CLUSTERS AS AN INSTITUTIONAL PRECONDITION FOR ECO-ECONOMIC EFFECTIVENESS OF FOREST MANAGEMENT

Ал-Далаіен Рашад Халіф Хаммадаспірант кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Al-Dalaien Rashad Khalif Khammadgraduate student of business economics Poltava State Agrarian Academy

FORMATION OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT STRATEGY FARMS

Ю. О. Авраменкоаспірант, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки", м. Київ

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ

Yu. AvramenkoPostgraduate Student, National Scientific Center — "Institute of Agricultural Economics", Kyiv

FACTORS OF THE DEVELOPMENT OF COMPETITIVENESS OF THE FARMS

Р. М. Циганст. викладач кафедри обліку, аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. КременчукА. О. Синятостудентка 4 курсу кафедри обліку аналізу та аудиту, Кременчуцький національний університет ім. М. Остроградського, м. Кременчук

ОБГРУНТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЕКСПОРТНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

R. Tsyganelder lecturer in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, KremenchugА. Synyatostudent 4th year in accounting, analysis and audit, Kremenchug National University Michael Ostrogradski, Kremenchug

GROUNDS FOR THE DEVELOPMENT OF CONFECTIONERY INDUSTRY EXPORTING OPPORTUNITIES

О. В. Черевкод.е.н., професор, професор кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана ХмельницькогоЮ. М. Радзіховськаздобувач кафедри менеджменту та економічної безпеки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

ВПЛИВ ВІТЧИЗНЯНИХ РЕЙТИНГІВ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

O. CherevkoDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan KhmelnytskyY. RadzikhovskaSeeker of Management and economic security Department, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky

THE IMPACT OF NATIONAL RANKINGS ON ECONOMIC SECURITY OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"