Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 7, 2017

А. І. Карпукд. е. н., доцент, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ О. М. Дзюбенкок. е. н., начальник, Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства, м. Черкаси

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІСОКОРИСТУВАННЯ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА НАРОЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У ВІДТВОРЕННЯ ЛІСОРЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

A. KarpukDoctor of Economics, senior lecturer, principal, separate division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", KyivO. DzyubenkoPh.D. in Economics, chief, Cherkasy Forestry and Hunting Department, Cherkasy

FINANCIAL AND ECONOMIC REGULATION OF FORESTRY MANAGEMENT KEY FACTOR TO INCREASE INVESTMENTS IN FOREST AND RESOURCE POTENTIAL RESTORATION

Г. Б. Погріщукк. е. н., доцент, завідувач кафедри фінансів і кредиту, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяБ. В. Погріщукд. е. н., професор кафедри економіки підприємств і корпорацій, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. Вінниця

РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ВИЗНАЧЕННЯ ЯКІСНОГО СТАНУ ТА ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ

G. PogrischukPh.D., Associate Professor, Chair of Finance and Credit, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnytsyaB. PogrischukDoctor of Economic Sciences, Professor оf business economics and corporations, Vinnytsia Education and Research Institute of Economics Ternopil National Economic University, Vinnytsya

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE QUALITY OF DETERMINATION AND EVALUATION LAND RESOURCES

І. М. Алєксєєнкок. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"М. В. Калінчикд. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ОПТИМІЗАЦІЯ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

I. AlekseenkoPh.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" LtdM. KalinchykDoctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

OPTIMIZATION OF LAND USE IN AGRARIAN SECTOR OF ECONOMY

Ю. В. Великийд. е. н., професор кафедри обліку і аудиту, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ЕТАПИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Y. VelikiyDoctor of Economic Science, Associate Professor of Accounting and Audit Cathedra Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolayiv

THE STAGES OF INTERNAL AUDITING OF AN ENTERPRISE

А. М. Волківськак. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРОГРАМ СПРИЯННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ РЕГІОНУ

A. Volkivskaec. sc. candidate; the assistant professor of the organizations management department, the Zhytomyr National Agrarian and Ecological University, Zhytomyr

FORMING THE STRATEGIC PROGRAMMES OF THE REGION POPULATION EMPLOYMENT PROMOTION

Т. В. Мазанаст. викладач кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроВ. П. Ткаченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

РИНКОВА ПОВЕДІНКА СПОЖИВАЧА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА

T. Mazanasenior lecturer organizational of management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, DniproV. TkachenkoPh.D., assistant professor of organizational management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

MARKET CONSUMER BEHAVIOR AND ITS IMPACT ON THE PERFORMANCE OF THE ENTERPRISE

Ю. В. Білякк. е. н., доцент кафедри менеджменту ім. Й. Завадського, НУБіП

КОНФЛІКТИ В ЕКОНОМІЦІ ЯК БАЗОВІ ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ

Y. BiliakPh.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

CONFLICTS IN THE ECONOMY AS BASIC FACTORS FINANCIAL SECURITY

А. І. Пастушенкоасистент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СУЧАСНИЙ СТАН ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

A. Pastushenkoassistant of finance and banking department, Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

THE CURRENT STATE OF EFFICIENCY OF AGRARIAN ENTERPRISES IN DNIPROPETROVSK REGION

О. В. Анисенкост. викладач кафедри управління земельними ресурсами, Чорноморський національний університет ім. Петра Могили

РОЗВИТОК ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ В УКРАЇНІ

O. AnysenkoSenior Lecturer of Land Management Department, Petro Mohyla Black Sea State University

DEVELOPMENT OF REMOTE SENSING IN UKRAINE

Д. С. Богдановаспірант, Миколаївський національний аграрний університет

ЗАВДАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

D. BohdanovPostgraduate student, Mykolayiv National Agrarian University

THE OBJECTIVES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"