Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 3, 2017

В. М. Ходаківськийк. е. н., доцент кафедри економіки і підприємництва, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирМ. А. Місевичк. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

АНАЛІЗ СЕРЕДОВИЩА ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ

V. KhodakyvskyyPh.D., assistant professor of economics and business, Zhytomyr National Agro-ecological University, ZhytomyrM. MysevychPh.D., assistant professor of management and organizations administering them. M. Polishchuk, Zhytomyr National Agro-ecological University, Zhytomyr

ANALYSIS OF THE ENVIRONMENT FUNCTIONING AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF THEIR ECONOMIC EFFICIENCY

В. Г. Грановськак. е. н., доцент кафедри економіки підприємства, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ОРГАНІЧНОГО СЕКТОРУ

V. HranovskaAssistant professor, State high educational institution "Kherson State Agricultural University"

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISES OF THE ORGANIC SECTOR

О. П. Павленкок. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро О. Ю. Лещенкоасистент, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОРГАНІЧНЕ ПРИРОДНЕ АГРОВИРОБНИЦТВО В СИСТЕМІ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ ТА ЙОГО ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

O. PavlenkoPh.D., Associate Professor, Associate Professor of Finance and Banking Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, DniproO. Leschenkopost graduad student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

ORGANIC NATURAL AGRICULTURAL PRODUCTION IN FOOD SECURITY SYSTEM AND ITS FINANCIAL SUPPORT

О. О. Одношевнак. е. н., доцент кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ НА СИСТЕМУ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ В УМОВАХ АГРАРНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

О. OdnoshevnayaPhD (Economics), Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University, Dnipro

IMPACT OF FINANCIAL AND ECONOMIC SECURITY ON THE SYSTEM FOR THE OPERATION OF FINANCIAL-ECONOMIC MECHANISM IN TERMS OF AGRICULTURAL NATURAL RESOURCES

М. М. Бабичк. е. н., доцент, докторант факультету менеджменту, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ

М. BabychPhD, Assistant Professor, The doctoral student of department of business of economy Mykolayiv National Agrarian University, Mykolayiv

THE PROBLEMS OF ENSURING OF FOOD SECURITY IN UKRAINE

В. М. Запухлякк. е. н., доцент кафедри економічної теорії, менеджменту та адміністрування, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціО. І. Мельникк. е. н., асистент кафедри економіки підприємства та управління персоналом, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. Чернівці

ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

V. ZapukhlyakPh.D. in Economic Sciences, Associate professor, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityO. MelnykPh.D. in Economic Sciences, assistant, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

HUMAN CAPITAL AS PART OF IMPROVING THE COMPETITIVENESS OF THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE'S ECONOMY

І. В. Тюхак. е. н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. КиївО. В. Тоболінбакалавр, Національний університет харчових технологій, м. Київ

ПРОСУВАННЯ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ НА ЗОВНІШНІ РИНКИ

I. TychaPh. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management and Administration at the National University of Food Technologies, KyivО. TobolinBanchelor at the National University of Food Technologies, Kyiv

PROMOTION OF PRODUCTS OF NON-ALCOHOLIC BEER INDUSTRY TO FOREIGN MARKETS

Н. П. Миськовецьасистент, Національний університет водного господарства і природокористування, м. Рівне

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ ФАО В СФЕРІ ВІДПОВІДАЛЬНОГО ЕКОСИСТЕМНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

N. Myskovetsassistant, University of water management and nature resources use, Rivne

SCIENTIFIC AND METHODICAL APPROACHES TO EVALUATION OF FAO IN THE FIELD OF RESPONSIBLE ENTREPRENEURSHIP ECOSYSTEM

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"