Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 9, 2017

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідувач кафедрою економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївА. В. Богославськад. е. н., доцент, доцент кафедри міжнародної економіки та менеджменту освіти, Миколаївський національний університет іменi В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв

ЕКОНОМІЧНІ ІНДИКАТОРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ МОНІТОРИНГУ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

O. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivA. Bohoslavskadoctor of economics, assistant professor of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal unіversity V.O. Sukhomlynskoho, Mykolaiv

ECONOMIC INDICATORS OF AGRICULTURAL LAND USE IN THE SYSTEM OF MONITORING SUSTAINABLE DEVELOPMENT UKRAINE

Л. Ц. Масловськад. е. н., професор кафедри менеджменту організацій і адміністрування ім. М.П. Поліщука, Житомирський національний агроекологічний університет, м. ЖитомирК. С. Головачаспірант, Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

L. MaslovskaDoctor of economic sciences, Professor, Zhytomyr National Agroecological University, ZhytomyrK. GolovachPost-graduate student, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF CRISIS MANAGEMENT FOR AGRICULTURAL ENTERPRISES

Ю. О. Швецьк. е. н., ст. викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. ЗапоріжжяС. І. Гайдарстудентка, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСОВОГО ЗАХИСТУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ ЗА КРИЗОВИХ УМОВ РОЗВИТКУ

Yu. ShvetsCandidate of Economic Sciences, senior lecturer of the Department of Finance, banking and insurance, Zaporizhzhya national University, ZaporizhzhyaS. Haidarstudent, Zaporizhzhya national University, Zaporizhzhya

IMPROVEMENT OF MECHANISMS OF FINANCIAL PROTECTION OF SUBJECTS OF ARGRICULTURAL BUSINESS IN CONDITIONS OF CRISIS

А. М. Прилуцькийк. е. н., доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму, Вінницький національний аграрний університет

РЕГУЛЯТИВНА РОЛЬ ДЕРЖАВИ У ПОСИЛЕННІ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО РИНКУ

A. PrylutskyiPh. D. in Economics, associate Professor in the Department of Management foreign trade activities, hotel and restaurant business and tourism, Vinnytsia National Agrarian University

THE REGULATORY ROLE OF THE STATE IN STRENGTHENING OF AGRICULTURAL MARKET

С. В. Мамалигастарший викладач кафедри аграрного менеджменту, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

S. Mamalygasenior lecture, Agricultural Managemen Departmentt, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsia

AGRICULTURE RECEIPTS IN UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT

С. О. Степанчукстарший викладач кафедри маркетингу, Національний університет харчових технологійЛ. В. Восколовичстудентка ННІ ЕіУ напряму маркетинг, Національний університет харчових технологій

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

S. Stepanchuksenior lecturer in marketing, National university of food technologiesL. Voskolovychstudent TRI EandM, direction of marketing, National university of food technologies

INTELLECTUAL POTENTIAL OF THE FOOD INDUSTRY

О. В. Тураспірант кафедри менеджменту та адміністрування, Національний університет харчових технологій, м. Київ

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ: ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА РИНКОВІ ФАКТОРИ

O. TurPostgraduate student, Departament of Management and Administration, National University of Food Technologies, Kyiv

STRATEGIC DEVELOPMENT OF THE FOOD INDUSTRY, INSTITUTIONAL BACKGROUND AND MARKET FACTORS

С. В. Добриньк. е. н., доцент, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, УкраїнаД. С. Шклярстудентка фінансового факультету, Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця, Харків, Україна

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ПОНЯТЬ "РИЗИК", "НЕБЕЗПЕКА" ТА "ЗАГРОЗА"

S. DobrynPhD, Associate professor, S. Kuznets Kharkiv National University of EconomicsD. ShklyarStudent Finance Department, S. Kuznets Kharkiv National University of Economics

DETERMINING THE NATURE AND INTERRELATION OF THE CONCEPTS OF "RISK", "DANGER" AND "THREAT"

І. Я. Максименкок. е. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя О. П. Зоряк. с. н., доцент кафедри обліку та оподаткування, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя А. С. Кривошеєвастудент 5 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ

I. Maksymenkoсand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and tаxing" Zaporozhye National Technical University, ZaporizhzhyaO. Zoryaсand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and taxing", Zaporizhzhya National Technical University, ZaporizhzhyaA. Kryvosheivaspecialist, the 5th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

FEATURES ACCOUNTING AND ANALYTIC VIEW INVENTORY IN THE MANAGEMENT RETAILERS

І. Я. Ткачукк. е. н., асистент кафедри фінансів і кредиту, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, м. ЧернівціХ.-І. В. Євчукстудентка IV курсу, спеціальність "Фінанси і кредит" Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

I. TkachukPhD in economics, assistant professor at Finance and Credit Department, Yuriy Fedkovych Chernivtsi National UniversityKh.-I. Yevchuk4 year student, major "Finance and Credit", Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM BUSINESS IN UKRAINE

В. Ю. Фабіянськак. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПОНЯТТЯ ЯКОСТІ В АУДИТОРСЬКІЙ ПРАКТИЦІ

V. FabiianskaPhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnitsa

THE CONCEPT OF QUALITY IN THE AUDIT PRACTICE

Н. Г. Здиркок. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет

АНАЛІТИЧНА ОЦІНКА РОЗВИТКУ РИНКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

N. ZdyrkoPhD in Economics, Associate Professor of Audit and State Control, Vinnytsia National Agrarian University

ANALYTICAL ASSESSMENT OF AUDIT SERVICES MARKET IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"