Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 11, 2017

Н. І. Паляничкок. е. н., старший науковий співробітник, Національна академія аграрних наук України

ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛУЧЕННЯ ІНСТРУМЕНТУ СТРАХУВАННЯ ПРИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИКОРИСТАННІ ЗЕМЕЛЬ

N. PalianychkoPhD, Senior Research, National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine

THE POTENTIAL OF THE INSURANCE INSTRUMENT USING FOR AGRICULTURAL LAND USE

І. В. Мартинюкк. е. н., старший викладач кафедри фінансів, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА В УКРАЇНІ

I. Martyniukcandidate of economic Sciences, Lecturer, Department of Finance, Odessa national economic university, Odessa

PROBLEMS OF FINANCING ENVIRONMENTAL PROTECTION IN UKRAINE

І. Л. Загребельнак. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. ПолтаваЄ. О. Олійникк. е. н., старший викладач кафедри економіки підприємства, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

ПОТЕНЦІАЛ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

I. ZahrebelnaPh.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, PoltavaYе. OliinykPh.D. in Economics, elder lecturer in business economics, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

POTENTIAL OF THE LABOR RESOURCES OF AGRICULTURE OF THE POLTAVA REGION

І. А. Білоткачк. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

ОЦІНКА ФОРМАЛЬНИХ І НЕФОРМАЛЬНИХ ОБМЕЖЕНЬ РИНКУ ОРГАНІЧНОГО АГРОВИРОБНИЦТВА

I. BilotkachPh.D, associate professor of marketing department, Dnepropetrovsk state agrarian-economic university

EVALUATION OF FORMAL AND NON-FORMAL LIMITS ON THE MARKET FOR ORGANIC AGRICULTURAL PRODUCTION

В. М. Штуцак. е. н., доцент, доцент кафедри національної економіки, Національний університет "Одеська юридична академія", м. Одеса

РОЛЬ ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ В ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ В УКРАЇНІ

V. ShtutsaCandidate of Economic Sciences, associate professor of National Economic Department, National University "Odessa Law Academy"

THE ROLE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL INSTRUMENTS IN INTEGRATING PROCESSES IN UKRAINE

О. Д. Шевчукк. е. н., доцент, доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ПРО ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ

O. ShevchukPh.D., assistant professor of State Audit and Control Department Vinnytsia National Agrarian University (Vinnytsia)

ABOUT THE MAIN PROBLEMS AND PROSPECTS OF REORGANIZING THE TAX MILITIA

А. Ю. Полчановк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту, Житомирський державний технологічний університет

ВТРАТИ УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ ВІД ВІЙСЬКОВОГО КОНФЛІКТУ

A. PolchanovPhD (Economics), Assistant Professor of Department of Finance and Crediting Zhytomyr State Technological University

LOSSES OF UKRAINIAN ECONOMY FROM THE MILITARY CONFLICT

І. М. Семенчукк. е. н., доцент, доцент кафедри економіки підприємств, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. МиколаївА. М. Михайловськастудентка ІІІ курсу, Чорноморський національний університет імені Петра Могили, м. Миколаїв

ПЕРСПЕКТИВНІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНІ СИСТЕМИ КОСМІЧНИХ АПАРАТІВ ДЛЯ ДИСТАНЦІЙНОГО ЗОНДУВАННЯ ЗЕМЛІ

I. SemenchukPhD in economics, associate professor , Associate professor of business economics, Petro Mohyla Black Sea State UniversityA. MykhailovskaThird-year student, Petro Mohyla Black Sea State University

PERSPECTIVE ELECTROMECHANICAL SYSTEMS OF SPACE APPLIANCES FOR EARTH REMOTE SENSING

П. О. ФроловамагістрантВ. О. Біленкок. е. н., викладачС. С. Чевердак. е. н., доцент кафедри економічної кібернетики, Запорізький національній університет

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ОБ'ЄКТУ МОДЕЛЮВАННЯ

P. Frolovathe MasterV. BilenkoPhD in EconomicsS. CheverdaPhD in Economics Zaporizhzhya National University

FEATURES OF THE LOCAL GOVERNMENT ELECTRONIC DOCUMENT AS AN OBJECT MODELING

В. І. Востряковаасистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ТА АНАЛІЗУ ЛОГІСТИЧНИХ СИСТЕМ РОЗПОДІЛУ ПРОДУКЦІЇ АПК

V. Vostriakovaassistant professor at department of economy of Vinnitsa National Agrarian University, Vinnitsa

METHODOLOGICAL APPROACHES TO AGRIFOOD LOGISTIC DISTRIBUTION SYSTEMS MODELING AND EVALUATING

Я. В. Бахарєваасистент кафедри економічної кібернетики, Вінницький національний аграрний університет

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНІВ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОГО ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ

Y. Baharevaassistant department of economic cybernetics, Vinnytsia National Agrarian University

APPLIED ASPECTS OF INTERNET-SHOPS AS A FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF NATIONAL E-BUSINESS

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"