Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 5, 2017

О. С. Будзякд. е. н., професор, завідувач кафедри екології та економіки землекористування, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, м. Київ В. М. Будзякд. е. н., професор, професор кафедри міжнародних економічних відносин, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИМ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

O. BudzyakDoctor of Economics, professor, Head of the Department of Environment and Economy Land Use State Environmental Academy of Postgraduate Education and Management, KyivV. BudzyakDoctor of Economics, professor, Professor in the Department of International Economic Relations Kyiv National University of Trade and Economics, city of Kyiv

ISSUES OF THE MANAGEMENT OF ECOLOGICALLY SAFE LAND USE

М. М. Жибакд. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємства, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"В. І. Літвіновст. викладач кафедри обліку і аудиту, ВП НУБіП України "Бережанський агротехнічний інститут"

СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

М. ZhybakDoctor of Economics, Professor, head of the department of enterprise economy, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil areaV. LitvinovSenior Lecturer of Accounting and Audit department, Separated subdivision of the National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Berezhany agrotechnical institute", Berezhany, Ternopil area

CONDITION AND WAYS OF LABOUR MOTIVATION IMPROVEMENT IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES

А. І. Кабановд. е. н., професор, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий РігМ. В. Адаменкок. е. н., доцент, ДВНЗ "Криворізький національний університет", м. Кривий Ріг

ПРИНЦИПИ ТА ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

А. KabanovDSc. (Economics), professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"M. AdamenkoCSc. (Economics), associate professor, SIHE "Kryvyi Rih National University"

THE PRINCIPLES AND FUNCTIONS OF ENTERPRISE PERSONNEL INNOVATIVE POTENTIAL MANAGEMENT

О. М. Галицькийк. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

КОМПАРАТИВНИЙ ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ НА ОСНОВІ ІННОВАЦІЙНО-РЕСУРСНОГО ПІДХОДУ

A. GalitskiyPhD, Assoc., head of economics and business economics, Odessa State Agrarian University

COMPARATIVE PROTECTION OF ECONOMIC INTERESTS BASED ON INNOVATIVE RESOURCE APPROACH

О. С. Богмак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

ОСОБЛИВОСТІ СТАТИЧНОГО ТА ДИНАМІЧНОГО ХАРАКТЕРУ КАТЕГОРІЇ "БЮДЖЕТНА БЕЗПЕКА"

Е. BogmaCandidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, с. Zaporizhzhya

FEATURES OF STATIC AND DYNAMIC CHARACTER OF CATEGORY ARE "BUDGETARY SAFETY"

В. В. Бадзянздобувач, Інститут агроекології і природокористування НААН України

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБАЛАНСОВАНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЛІСОГОСПОДАРСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ

V. BadzyanResearcher Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

THE ORGANIZATIONAL AND LEGAL FRAMEWORK OF SUSTAINABLE USE OF FORESTRY LAND

В. C. Янішевськастудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

РЕФОРМУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ ФІНАНСІВ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

V. Yanishevskastudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

REFORMING OF THE UKRAINIAN PUBLIC FINANCES UNDER THE CONDITIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION PROCESSES

Н. С. Жовтянникстудентка, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

ГЕНЕЗИС ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЇЇ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

N. Zhovtyannykstudent, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

THE GENESIS OF FISCAL POLICY AND PROSPECTS OF ITS DEVELOPMENT IN UKRAINE

В. Ю. Задерейстудент 2-го курсу магістратури спеціальності "Корпоративні фінанси", Київський національний університет імені Тараса Шевченка, м. Київ

МЕТОДИ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ КОМПАНІЙ

V. Zaderey2nd year Student at Master's Program "Corporate Finance", Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv

VALUATION METHODS

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"