Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 13, 2017

О. В. Морозд. е. н., професор, професор кафедри менеджменту та моделювання в економіці, Вінницький національний технічний університет, м. ВінницяВ. М. Семцовк. е. н., доцент кафедри фінанси і кредит, Вінницький навчально-науковий інститут економіки Тернопільського національного економічного університету, м. ВінницяГ. С. Кукельк. е. н., Вінницький кооперативний інститут, м. Вінниця

ЕКОНОМІЧНЕ ПІДГРУНТЯ І СУЧАСНИЙ ЗМІСТ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДИНАМІКИ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

O. MorozDoctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and Simulation in Economy, Vinnytsia national technical university, VinnitsaV. SemtsovPhD (Economics), Associate Professor, Department of finance and credit Vinnitsa research institute of Economics Ternopil National Economic University, VinnitsaG. KukelPhD (Economics), Vinnytsia cooperative institute, Vinnitsa

ECONOMIC AND CURRENT CONTENTS BACKGROUND ORGANIZATIONAL DYNAMICS AGRIBUSINESS UKRAINE

В. В. Лаврукк. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Подільський державний аграрно-технічний університет, м. Кам'янець-Подільський

РОЛЬ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ У РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА

V. LavrukPhD (Economic), Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, State Agrarian and Engineering University in Podillya, Kamianets-Podilskiy

THE ROLE OF ECONOMIC MODERNIZATION IN THE DEVELOPMENT OF ANIMAL INDUSTRY

С. М. Калінчикгенеральний директор, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"І. М. Алєксєєнкок. е. н., керівник проектів, НВП ТОВ "ВінМікс-Софт"М. В. Калінчикд. е. н., професор, Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна"

ПРОБЛЕМИ СТРАТЕГІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ СВИНАРСТВА

S. KalinchykGeneral Manager, "WinMixSoft" LtdI. AlekseenkoPh.D. in Economics, project manager "WinMix Soft" LtdM. KalinchykDoctor of Economic Sciences, Professor, Chair of Economics and Enterprise of International University of Human Development "Ukraine"

PIG BREEDING EFFICENCY STRATEGY PROBLEMS

Т. В. Мазанаст. викладач кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроВ. П. Ткаченкок. е. н., доцент кафедри менеджменту та публічного управління, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

СТАН АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

T. Mazanasenior lecturer organizational of management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, DniproV. TkachenkoPh.D., assistant professor of organizational management, department Dnipropetrovsk State University of Agriculture and Economics, Dnipro

STATE OF AGRICULTURAL PRODUCTION AND PRIORITY TASKS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

О. М. Галицькийк. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університетО. В. Ніколюкк. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії та економіки підприємства, Одеський державний аграрний університет

МЕТОДОЛОГІЯ ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

A. GalitskyPh.D., Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian UniversityE. NikolukPh.D., associate professor, Associate Professor of the Department of Economic Theory and Economics of the Enterprise, Odessa State Agrarian University

METHODOLOGY OF INSTITUTIONALIZATION OF STATE REGULATION OF AGRARIAN PRODUCTION

Ю. В. Білякк. е. н., доцент, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ТА ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ

Y. BiliakPh.D, Associate Professor of Management them. Y.Zavadskoho, NUBiP

HISTORICAL ASPECTS OF CONFLICT AND EVOLUTION OF VIEWS

О. В. Камінецькааспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЙ

О. Kaminetskaaspirant, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

METHODOLOGICAL BASIS OF THE RESEARCH DEPARTMENT OF LAND RESOURCE POTENTIAL AREAS

Т. В. Юрченкоаспірант, Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана

ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ'ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

T. Yurchenkopostgraduate, Kyiv National Economics University named after Vadym Hetman

LAND RESOURCES AS AN OBJECT OF ACCOUNTING

М. О. Дергалюкаспірант, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

ПЕРЕШКОДИ РОЗВИТКУ АПК РЕГІОНІВ ТА НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ЩОДО ЇХ ЕЛІМІНАЦІЇ

M. Dergaliukpostgraduate student, National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

PROBLEMS OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX REGIONS DEVELOPMENT AND DIRECTIONS OF THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM ON THEIR ELIMINATION

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"