Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 14, 2017

А. Я. Гадзалок. е. н., Інституту агроекології і природокористування НААН, м. Київ

СВІТОВИЙ ДОСВІД ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

A. Gadzalocandidate of economic sciences, Senior Research, Institute of Agroecology and Nature Management NAAN, Kyiv

WORLD EXPERIENCE OF CROSS-BORDER COOPERATION IN THE SPHERE OF NATURE

М. Ф. Безкровнийк. т. н., доцент кафедри аграрного консалтингу та сервісу, Національний університет біоресурсів і природокористування України

ДІЯЛЬНІСТЬ УСТАНОВ АГРАРНОЇ НАУКИ НА РИНКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

M. BezkrovnyyPh.D., Associate Professor of Department of agrarian consulting and service, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ACTIVITY OF INSTITUTIONS OF AGRARIAN SCIENTIFIC IN THE MARKET OF AGRICULTURAL INFORMATION AND CONSULTING SERVICES

О. І. Котиковад. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємств, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївА. Р. Новицькиймагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. МиколаївВ. О. Базенкомагістрант, Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв

МІСЦЕ ВОЗНЕСЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА ПОКАЗНИКАМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ЗЕРНОВИРОБНИЦТВА В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

O. Kotykovadoctor of economics, professor, head of the department of business economics, Mykolayiv natsіonal agrarian unіversity, MykolaivA. NovytskyiMaster, Mykolayiv State Agrarian University, MykolaivV. BazenkoMaster, Mykolayiv State Agrarian University, Mykolaiv

PLACE OF THE VOZNESENSKOHO DISTRICT UNDER THE INDICATORS OF DEVELOPMENT OF THE MINE PLANNING IN THE MYKOLAIV REGION

Г. Є. Павловад. е. н., професор кафедри обліку, аудиту та управління фінансово-економічною безпекою, академік Академії економічних наук України, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. ДніпроО. В. Білоткачаспірант, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

G. PavlovaDoctor of Economics, Professor of Accounting, auditing and management of financial and economic security, Academician of the Academy of Economic Sciences of Ukraine, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, DniproO. Bilotkachpostgraduate student, Dnipropetrovsk State Agrarian University of Economics, Dnipro

SPECIAL QUALITIES DEVELOPMENT OF INVESTMENT SUPPORT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF DNIPROPETROVSK REGION

П. Т. Колісніченкок. е. н., доцент, науковий співробітник, Уманський державний педагогічний університет, м. Умань

УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВАХ

P. KolisnichenkoPhD, Associate Professor, Uman State Pedagogical University

MANAGING ECONOMIC SECURITY IN SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES

О. С. Богмак. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Запорізький національний університет, м. Запоріжжя

СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЮДЖЕТНОЇ БЕЗПЕКИ: СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ОЗНАКИ

Е. BogmaCandidate of Science in Economics, Ass. Prof., Associate Professor, Department of Finance, Banking and Insurance, Zaporizhzhya national university, Zaporizhzhya

SYSTEM OF PROVIDING BUDGET SECURITY: THE ESSENCE, FUNCTIONS, SIGNS

І. В. Турськийк. е. н., доцент кафедри економіки і фінансів, Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя

АНАЛІТИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ПІДПРИЄМНИЦТВА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

I. TurskyjCandidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and Finance, Ternopil National Technical University named after Ivan Puluj

ANALYTICAL STUDY ON THE UKRAINE'S REGIONS ENTERPRENEURSHIP STRUCTURE

О. А. Жигулінк. т. н., доцент, доцент кафедри життєдіяльності людини ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", м. Ніжин

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ІННОВАЦІЙНО-КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД

O. ZhigulinCandidate of technical sciences, associate professor, associate professor department of human life of the department of NUBiP of Ukraine "Nizhyn agrotechnical institute", Nizhyn

MANAGEMENT OF AGRARIAN ENTERPRISES COMPETITIVENESS: INNOVATION-CREATIVE APPROACH

Т. Б. Романенкоаспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН України, м. Київ

ЕКОЛОГІЗАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ ЯК ШЛЯХ ДО ЕФЕКТИВНОГО ОРГАНІЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА

T. RomanenkoPostgraduate, Institute of Agroecology and Nature NAAS of Ukraine, Kyiv

ECOLOGIZATION OF AGRICULTURAL LANDSCAPING AS WAYS TO EFFICIENT ORGANIC EARTH

С. М. Ткачіваспірант, Інститут агроекології і природокористування НААН, м. Київ

ОПОДАТКУВАННЯ ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВА: ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ

S. TkachivPhD student of Institute of Agroecology and Nature Management of NААS, Kyiv

TAXATION OF FORESTRY: PROBLEMS AND PERSPECTIVES

С. І. Крючокздобувач, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. Kriuchokcandidate for a degree, Dnipropetrovsk State University of Agrarian and Economics

THE THEORETICAL BASIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2017

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"