Мобільна версія

Журнал “Агросвіт” - наукове фахове видання з питань економіки
(Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.12.2014 № 1528)

УкраїнськаEnglishРусский

ГОЛОВНАПРО ЖУРНАЛАВТОРИРОЗМІЩЕННЯ СТАТТІПЕРЕДПЛАТАКОНТАКТ

Зміст журналу № 15-16, 2016

І. Б. Яцівд. е. н., доцент, в. о. професора кафедри статистики та аналізу, Львівський національний аграрний університет, м. Дубляни

ФОРМУВАННЯ ЕКСПОРТУ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ

I. YatsivDoctor of Economics, Acting professors of the Department of statistic and analysis, Lviv National Agrarian University, Dubliany

THE FORMATION OF THE ANIMAL PRODUCTS EXPORT BY UKRAINIAN ENTERPRISES

Л. М. Задорожнак. е. н., старший викладач кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

ФОРСАЙТ — ПРОГНОЗОВАНЕ МАЙБУТНЄ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНОЇ АГРАРНОЇ СФЕРИ

L. ZadorozhnaPh.D., Senior Lecturer, Department of Finance, Banking and Insurance, Vinnitsa National Agrarian University

FORSYTH — THE FORECAST OF FUTURE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AGRARIAN SECTOR

А. О. Гуторовк. е. н., с. н. с., докторант, ННЦ "Інститут аграрної економіки" НААН України, м. Київ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ КОНТРАКТАЦІЇ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

А. GutorovPh.D. in Economics, Senior Scientific Researcher, Doctoral Student, National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics" of National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine, Kyiv

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES FOR CONTACTING IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

І. А. Ажаманк. е. н., доцент, зав. кафедри менеджменту та управління проектами, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. ОдесаМ. В. Гронськак. е. н., доцент, доцент кафедри маркетингу, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ БУДІВНИЦТВА ОБ'ЄКТІВ ГАЛУЗІ РОСЛИННИЦТВА В СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ УКРАЇНИ

I. AzhamanPhD, Associate Professor, manager of Department of Management and Management by Projects, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, OdessaM. GronskayaPhD, Associate Professor of Marketing, Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odessa

REGIONAL ASPECTS OF THE CONSTRUCTION OF CROP IN THE RURAL AREAS OF UKRAINE

С. М. Безроднак. е. н., асистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. ЧернівціВ. О. Лаготюкасистент кафедри економіки підприємства, Буковинський державний фінансово-економічний університет, м. Чернівці

ВПЛИВ ЯКОСТІ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

S. BezrodnaPh. D. in Economics, assistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, ChernivtsiV. Lagotiukassistant Professor, Department of business Economics, Bukovyna state University of Finance and Economics, Chernivtsi

THE IMPACT QUALITY TO COMPETITIVENESS OF PRODUCTION AGRICULTURAL ENTERPRISES

І. Я. Максименкок. е. н., доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя О. А. Сопілкомагістрант 6 курсу, Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ВАЖЛИВИЙ ФАКТОР ДІЄВОСТІ ВЕДЕННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ДІЯЛЬНОСТІ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ

I. Maksymenkoсand. sc. (econ.), assistant professor of department of "Accounting and audit" Zaporozhye National Technical UniversityO. Sopilkomaster, the 6th course, Zaporizhzhya National Technical University, Zaporizhzhya

STATE FINANCIAL CONTROL AS AN IMPORTANT FACTOR OF ACCOUNTING AND ANALYSIS' EFFECTIVENESS OF BUDGETARY INSTITUTIONS

О. П. Зоряк. с. н., доцент, доцент кафедри обліку і аудиту, Запорізький національний технічний університет, м. ЗапоріжжяД. В. Малюченкоздобувач вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем "магістр", Запорізький національний технічний університет, м. Запоріжжя

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ В БАНКІВСЬКИХ УСТАНОВАХ

O. Zoryaсand. sc. (soz.), assistant professor of department of "Accounting and audit " , Zaporizhzhya National Technical University, ZaporozhyeD. MalyuchenkoSeeker of a higher education qualification level "master", Zaporizhzhya National Technical University, Zaporozhye

ACCOUNTING AND ANALYTSCAL SUPPORT FOR FINANCIAL MONITORING IN BANKING INSTITUTIONS

Е. В. Юрчакаспірант кафедри маркетингу та реклами, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

МЕТОДИКА КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ СТУПЕНЯ УСПІШНОСТІ БРЕНДІВ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

E. Yurchakpostgraduate student of marketing and advertisement department, Kiev national University of Trade and Economics

METHOD COMPREHENSIVE ASSESSMENT THE DEGREE OF SUCCESS BRANDS BY INSTITUTIONS RESTAURANTS IN UKRAINE

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2016

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Мельник Л. Ю.

Головний редактор, д. е. н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Федоренко В. Г.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

Заступники головного редактора, д. е. н., професор, заслужений працівник освіти України

Кучеренко Ганна Борисівна

відповідальний секретар

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Вініченко І. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Гудзинський О. Д.

д.е.н., професор, професор кафедри Національного університету біотехнологій і природокористування

Іванюта В. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, професор кафедри завідувач кафедри Державної академії статистики, обліку і аудиту

Коренюк П. І.

д.е.н., доцент, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Крисанов Д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, професор кафедри Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри Полтавського університету економіки та торгівлі

Сорока М. П.

д.держ.упр., професор, народний депутат України

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри Сумського національного аграрного університету

ТОВ "ДКС Центр"