EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ
В. В. Лебедева

Назад

УДК: 330.1

В. В. Лебедева

РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В АГРАРНІЙ ЕКОНОМІЦІ

Анотація

Поглиблено концептуальні основи процесу диверсифікації діяльності аграрних підприємств, визначено економічну сутність категорії "диверсифікація", розкрито методологічні та методичні підходи дослідження процесу диверсифікації в аграрному секторі економіки. Автором доведено, що теоретичні та практичні пізнання наукового змісту та економічної природи категорії диверсифікації мотивовано об'єктивними причинами розвитку ринкової економіки, яка посилює вимоги щодо продовольчої безпеки країни, удосконалення організації сільськогосподарського виробництва та поліпшення його структури. Розглянуто особливості розвитку диверсифікації в аграрному секторі економіки. Дано оцінку виробничого потенціалу аграрних підприємств, виявлено проблеми та закономірності подальшого розвитку інфраструктурної складової у формуванні середовища диверсифікації, а також тенденції фінансово-кредитного забезпечення процесу диверсифікації. Проведено аналіз впливу політики сільського розвитку та регіональної політики на процеси диверсифікації сільської економіки, розглянуто особливості та конкурентні переваги диверсифікації аграрного бізнесу в країнах Європейського Союзу.

V. Lebedeva

THE DEVELOPMENT OF THE THEORY OF DIVERSIFICATION IN AGRICULTURAL ECONOMICS

Summary

Profound conceptual basis of the process of diversification of agricultural enterprises defined the economic substance of the category of "diversification", reveals methodological and methodical approaches to the study of the process of diversification in the agricultural sector. The author proved that theoretical and practical knowledge of science content and nature of the categories of economic diversification objective reasons motivated the development of market economy, which increases the requirements for food security, improvement of agricultural production and improve its structure. The features of diversification in the agricultural sector. The evaluation of the production potential of agricultural enterprises identified problems and patterns further development of the infrastructure component in shaping the environment of diversification, as well as trends in the financial and credit support to the process of diversification. Аnalyzed the impact of rural development policy and regional policy processes of diversification of the rural economy, discusses the features and competitive advantages of diversification of agricultural businesses in the European Union.

№ 24 2013, стор. 33 - 38

Кількість переглядів: 556

Відомості про авторів

В. В. Лебедева

к. е. н, доцент кафедри обліку, аналізу та аудиту, Одеський національний політехнічний університет

V. Lebedeva

PhD, assistant professor of accounting, analysis and audit, Odessa National Polytechnic University

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.