EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА КИЄВА ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА
В. В. Лойко, В. С. Руденко, Є. М. Лойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.48

УДК: 330.12

В. В. Лойко, В. С. Руденко, Є. М. Лойко

ДИНАМІКА РОЗВИТКУ ДОМОГОСПОДАРСТВ МІСТА КИЄВА ЯК СКЛАДОВОЇ СОЦІАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ МІСТА

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку домогосподарств міста Києва як складової соціальної безпеки економіки міста. Виявлено, що економіка міських домогосподарств тісно пов'язана з економікою міста. На основі проведеного комплексного аналізу встановлено, що позитивними тенденціями розвитку домогосподарств як в місті Києві так і в цілому в Україні за період 2016—2020 рр. є наступні: зростання середнього розміру домогосподарств по місту Києву та зростання частки домогосподарств з дітьми по місту Києву. Встановлено, що сукупні ресурси в середньому на одне домогосподарство у місті Києві за період 2016—2020 рр. зросли у 2,19 рази, а в цілому в Україні відповідно у 1,99 рази. Грошові доходи на місяць на одне домогосподарство у місті Києві за період 2016—2020 рр. зросли на 6,6 %, з них оплата праці на одне домогосподарство зросла на 13,0 %. Сукупні витрати в середньому на місяць на одне домогосподарство у місті Києві за період 2016—2020 рр. зросли у1,55 рази, на одне домогосподарство в Україні зросли у 1,66 рази. За структурою витрат домогосподарства міста Києва витратили у 2020 р. на продукти харчування 42,6 %, а домогосподарства в середньому в Україні 48,1 % від загальних сукупних витрат. Споживчі сукупні витрати домогосподарств міста Києва на непродовольчі товари і послуги склали у 2020 р. 49,0 %, а домогосподарства в цілому в Україні 39,8 %. Проведено розрахунки рівня соціальної безпеки за одиничним показником-індикатором "Частка витрат на продовольчі товари в споживчих грошових витратах домогосподарств, відсотків" показує зростання величини цього індикатора за роками, зважаючи на те, що цей індикатор є дестимулятором, зростання величини цього індикатора негативно впливає на рівень соціальної безпеки міста.

Ключові слова: економіка міста; домогосподарства; доходи; видатки; сукупні споживчі витрати; динаміка; індикатор; соціальна безпека міста.

Література

1. Біль М.М., Мульска О.П. Моделі споживчої поведінки домогосподарств та регіональні особливості їх формування в Україні. Регіональна економіка. 2021. № 2. С. 53—60.
2. Біль М.М., Мульска О.П. Економічна поведінка домогосподарств та їхній добробут: моделі і форми взаємовпливу. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2020. Вип. 5 (145). С. 3—8.
3. Мульска О.П. Концептуальна сутність зв'язку економічної поведінки домогосподарств і розвитку територій. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 24. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/24
4. Маршук Л.М., Поліщук К.В. Особливості заощаджувальної поведінки домогосподарств України в умовах пандемії. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 25. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/350/335
5. Мелих О.Ю. Заощадження домогосподарств: соціально-економічна роль та тенденції формування в Україні. Ефективна економіка. 2020. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8343
6. Булавинець В.М. Особливості заощаджувальної поведінки домогосподарств в Україні. Ефективна економіка. 2018. № 12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6788
7. Бєлова І.В., Д'яконова І.І., Пахненко О.М., Бухтіарова А.Г. Аналіз моделі поведінки домогосподарств в Україні напередодні та в умовах поширення Covid-19. Вісник СумДУ. Серія "Економіка". 2020. № 4. С. 112—120.
8. Офіційний сайт Верховної Ради України. Проєкт Закону про домогосподарства (домоекономіку) № 6539 від 21.01.2022. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73617
9. Офіційний сайт Державної служби статистики України. Статистична інформація. URL: www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 30.01.2022).
10. Офіційний сайт. Головне управління статистики м. Києва. Статистична інформація. URL: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (дата звернення 30.01.2022).
11. Лойко В.В., Лойко Д.М., Руденко В.С. Розвиток домогосподарств України як складової економічної безпеки національної економіки. Агросвіт. 2020. № 13—14, С. 4—11.
12. Лойко Д.М. Динаміка змін у структурі споживання домогосподарств України. Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: Економічні науки. 2018. № 7. С. 107—112.
13. Лойко Д.М. Динаміка структурних зрушень споживчих сукупних витрат домогосподарств України та Чехії. Вчені записки Університету "КРОК". 2018. № 4 (52). С. 31—35.
14. Лойко Д.М. Аналіз динаміки споживчого попиту в Україні: інноваційні зміни у поведінці споживачів. Бізнес-навігатор. 2019. № 6.1-1 (56). С. 94—98.
15. Лойко Д.М. Динаміка споживання продуктів харчування у домогосподарствах України та Чехії. European scientific journal of Economic and Financial innovation. 2018. № 1. С. 77—82.
16. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 1277 від 29.10.2013. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text

V. Loiko, V. Rudenko, Ye. Loiko

DYNAMICS OF HOUSEHOLD DEVELOPMENT OF THE CITY OF KYIV AS A COMPONENT OF SOCIAL SECURITY OF THE CITY

Summary

The article examines the trends in the development of households in Kyiv as a component of social security of the city's economy. It has been found that the economy of urban households is closely linked to the economy of the city. Based on the comprehensive analysis, it is established that the positive trends in household development both in Kyiv and in Ukraine in general for the period 2016—2020 are the following: growth of the average size of households in Kyiv and growing share of households with children in Kyiv. It was found that the total resources per household in the city of Kyiv for the period 2016—2020 increased 2.19 times, and in Ukraine as a whole, respectively 1.99 times. Cash income per month per household in the city of Kyiv for the period 2016—2020 increased by 6.6%, of which wages per household increased by 13.0%. The total monthly expenditures per month per household in the city of Kyiv for the period 2016—2020 increased by 1.55 times, per household in Ukraine increased by 1.66 times. According to the structure of expenditures, households in Kyiv spent 42.6% on food in 2020, and households in Ukraine on average 48.1% of total aggregate expenditures. In 2020, the total consumer expenditures of households in the city of Kyiv on non-food goods and services amounted to 49.0%, and households in Ukraine as a whole accounted for 39.8%. Expenditures in non-food goods and services in Kyiv exceeded expenditures by 9.8% than in households in Ukraine as a whole. Resources of Ukrainian households are spent mainly on meeting the basic needs of Ukrainian families in food, utilities, clothing and footwear and necessary medical and educational services, leaving for savings and savings of only 5.6% (2020) of total resources. It can be concluded that the reduction of food expenditures and the growth of expenditures on non-food goods and services in households in Kyiv is a sign of increasing the standard of living of the population in the capital of Ukraine. Calculations of the level of social security on a single indicator-indicator "The share of food expenditures in consumer spending of households, percent" shows the growth of this indicator over the years, given that this indicator is a disincentive, increasing the value of this indicator negatively affects the level social security of the city.

Keywords: city economy; households; income; expenditure; total consumer spending; dynamics; indicator; social security of the city.

References

1. Bill, M.M. and Mulska, O.P. (2021), "Models of consumer behavior of households and regional features of their formation in Ukraine", Rehional'na ekonomika, vol. 2, pp. 53—60.
2. Bill, M.M. and Mulska, O.P. (2020), "Economic behavior of households and their well-being: models and forms of interaction", Sotsial'no-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy, vol. 5 (145), pp. 3—8.
3. Mulska, O.P. (2021), "The conceptual essence of the connection between economic behavior of households and territorial development", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 24, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/issue/view/24 (Accessed 3 February 2022).
4. Marshuk, L.M. and Polishchuk, K.V. (2021), "Features of saving behavior of Ukrainian households in a pandemic", Ekonomika ta suspil'stvo, vol. 25, available at: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/350/335 (Accessed 3 February 2022).
5. Melykh, O.Yu. (2020), "Household savings: socio-economic role and trends in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8343 (Accessed 4 February 2022).
6. Bulavinets, V.M. (2018), "Features of saving behavior of households in Ukraine", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6788 (Accessed 4 February 2022).
7. Belova, I.V., Dyakonova, I.I., Pakhnenko, O.M. and Bukhtiarova, A.G.(2020), "Analysis of the pattern of behavior of households in Ukraine on the eve and in the context of the spread of Covid-19", Visnyk SumDU. Seriia "Ekonomika", vol. 4, pp. 112 —120.
8. The Verkhovna Rada of Ukraine (2022), "Draft Law on Households", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73617 (Accessed 4 February 2022).
9. The official website of the State Statistics Service of Ukraine (2022), "Statistical information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 3 February 2022).
10. Official website of the Main Statistics Department of Kyiv (2022), "Statistical information", available at: http://www.kiev.ukrstat.gov.ua/p.php3?c=255&lang=1 (Accessed 3 February 2022).
11. Loiko, V.V., Loiko, D.M. and Rudenko, V.S. (2020), "Development of Ukrainian households as a component of economic security of the national economy", Ahrosvit, vol. 13—14, pp. 4—11.
12. Loiko, D.M. (2018), "Dynamics of changes in the structure of household consumption in Ukraine", Mizhnarodnyj naukovyj zhurnal "Internauka". Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 7, pp. 107—112.
13. Loiko, D.M. (2018), "Dynamics of structural changes in consumer aggregate expenditures of households in Ukraine and the Czech Republic", Vcheni zapysky Universytetu "KROK", vol. 4 (52), pp. 31—35.
14. Loiko, D.M. (2019), "Analysis of the dynamics of consumer demand in Ukraine: innovative changes in consumer behavior", Biznes-navihator, vol. 6.1-1 (56), pp.94—98.
15. Loiko, D.M. (2018), "Dynamics of food consumption in households in Ukraine and the Czech Republic", European scientific journal of Economic and Financial innovation, vol. 1, pp. 77—82.
16. Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013), Order "Methodical recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text (Accessed 4 February 2022).

№ 4 2022, стор. 48 - 55

Дата публікації: 2022-04-12

Кількість переглядів: 157

Відомості про авторів

В. В. Лойко

д. е. н., професор, професор кафедри фінансів та економіки,Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ

V. Loiko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance and Economic, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv

ORCID:

0000-0003-3248-1585


В. С. Руденко

аспірант кафедри фінансів та економіки, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, голова "Асоціації економістів Києва", м. Київ

V. Rudenko

Postgraduate student of the Department of Finance and Economics, Boris Grinchenko Kyiv University, Kyiv, Chairman of the Association of Economists of Kyiv

ORCID:

0000-0001-9867-5951


Є. М. Лойко

здобувач ступеня магістра, Університет економіки та права "КРОК", м. Київ

Ye. Loiko

Master's student, University of Economics and Law "KROK", Kyiv

ORCID:

0000-0003-3266-8286

Як цитувати статтю

Лойко В. В., Руденко В. С., Лойко Є. М. Динаміка розвитку домогосподарств міста києва як складової соціальної безпеки міста. Агросвіт. 2022. № 4. С. 48–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.48

Loiko, V., Rudenko, V. and Loiko, Ye. (2022), “Dynamics of household development of the city of kyiv as a component of social security of the city”, Agrosvit, vol. 4, pp. 48–55. DOI: 10.32702/2306-6792.2022.4.48

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.