EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
І. І. Вініченко, О. О. Масляєва, Р. А. Головко, Г. С. Кругляк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.23

УДК: 631:115.11

І. І. Вініченко, О. О. Масляєва, Р. А. Головко, Г. С. Кругляк

ФОРМУВАННЯ РИЗИКОЗАХИЩЕНОСТІ АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Анотація

За результатами дослідження визначено, що економічна сутність страхування ризиків фермерських господарств, як способу перерозподілу збитку, може бути реалізована не тільки на комерційних, але й на кооперативних засадах, що сприятиме ефективності застосовуваного методу управління ризиком. Практичне застосування страхування, як методу управління ризиком, є ефективним лише за умови безпосередньої участі держави, роль якої може проявлятися як у субсидуванні страхових внесків, так і покритті збитків фермерських господарств.
Обгрунтовано, що фінансова стійкість фермерських господарств при управлінні ризиками шляхом створення страхового кооперативу забезпечується можливістю субсидування державою не тільки витрат з управління ризиком, але й прямою компенсацією збитку, використанням коштів кооперативу вищого рівня, диференційованою участю регіональних бюджетів у субсидуванні кооперативних внесків.
Аргументовано, що при використанні діючих, але скоригованих на рівень ризику тарифів, витрати фермерських господарств при кооперативному страхуванні є нижчими, ніж у страховій компанії. Варіант кооперативного страхування більш ефективний за умови, якщо різниця між страховою премією, яка перерахована в страхову компанію і страховою премією, яка перерахована кооперативу дорівнює вступному внеску, що перераховується страхувальником при організації кооперативного об'єднання.

Ключові слова: аграрне підприємництво; кооператив; ризик; ризикозахищеність; розвиток; стійкість; страхування; фермерські господарства.

Література

1. Головко Р.А. Обгрунтування моделі страхового кооперативу в системі ризик-менеджменту фермерських господарств. Агросвіт. 2020. № 8. С. 130—135.
2. Про сільськогосподарську кооперацію: Закон України від 17 липня 1997 року № 469/97-ВР. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80
3. Фінансовий менеджмент: курс лекцій / [М.М. Єрмошенко, С.А. Єрохін, О.А. Стороженко]. К.: Нац. Акад.управління. 2004. 506 с.

I. Vinichenko, O. Masliaieva, R. Holovko, G. Krugliak

FORMATION OF RISK PROTECTION OF AGRICULTURAL ENTERPRISE

Summary

According to the results of the study, it was determined that the economic essence of risk insurance of farms, as a method of redistribution of damage, can be implemented not only on a commercial basis, but also on a cooperative basis, which will contribute to the effectiveness of the applied risk management method. The practical application of insurance as a risk management method is effective only under the condition of direct participation of the state, the role of which can be manifested both in subsidizing insurance premiums and covering losses of farms. It has been substantiated that the financial stability of farms in risk management by creating an insurance cooperative is ensured by the possibility of subsidizing by the state not only the costs of risk management, but also direct compensation for damage, using the funds of a top-level cooperative, differentiated participation of regional budgets in subsidizing cooperative contributions.
The effectiveness of the cooperative form of risk protection in the system of risk protection of farms is also determined by the possibility of using higher-level cooperative funds to further redistribute risks and attract budget funds not only to subsidize risk management costs but also to compensate for losses. The possible lack of insurance reserves in risk management on the basis of a cooperative association of farms is not due to their organizational and legal form of management, but the high probability of industrial risk in agriculture.
It is argued that when using current but risk-adjusted tariffs, the costs of farms with cooperative insurance are lower than in the insurance company. The cooperative insurance option is more effective if the difference between the insurance premium transferred to the insurance company and the insurance premium transferred to the cooperative is equal to the entrance fee transferred by the insurer when organizing a cooperative association.
The effectiveness of insurance should include the comparability of insurance premiums and insurance benefits. In the insurance process in the insurance company it is impossible to achieve full compensation for losses for all farms even with full crop insurance. The practice of agricultural insurance shows that insurance companies either refuse to pay insurance premiums or make payments to individual insured farms in a smaller amount than the insurance premium received from them.

Keywords: аgricultural enterprise; cooperative; risk; risk protection; development; sustainability; insurance; farms.

References

1. Golovko, R. (2020), "Substantiation of the model of insurance cooperative in the system of risk management of farms", Agrosvit, vol. 8, pp. 130—135.
2. Verkhovna Rada of Ukraine (1997), The Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/469/97-%D0%B2%D1%80 (Accessed 30 Nov 2021).
3. Yermoshenko, M.M. Yerokhin, S.A. and Storozhenko, O.A. (2004), Finansovyj menedzhment: kurs lektsij [Financial management: a course of lectures], Nats. Akad.upravlinnia, Kyiv, Ukraine.

№ 24 2021, стор. 23 - 30

Дата публікації: 2021-12-29

Кількість переглядів: 447

Відомості про авторів

І. І. Вініченко

д. е. н., професор, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

I. Vinichenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0002-9527-1625


О. О. Масляєва

к. е. н., доцент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

O. Masliaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-5703-4680


Р. А. Головко

доктор філософії, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

R. Holovko

PhD, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-6521-4606


Г. С. Кругляк

студент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

G. Krugliak

Student, Dnipro State University of Agrarian and Economics

ORCID:

0000-0003-4680-3357

Як цитувати статтю

Вініченко І. І., Масляєва О. О., Головко Р. А., Кругляк Г. С. Формування ризикозахищеності аграрного підприємництва. Агросвіт. 2021. № 24. С. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.23

Vinichenko, I., Masliaieva, O., Holovko, R. and Krugliak, G. (2021), “Formation of risk protection of agricultural enterprise”, Agrosvit, vol. 24, pp. 23–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.24.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.