EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
А. І. Карпук, О. М. Олексієвець, Т. С. Миклуш

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.25

УДК: 630:651.7

А. І. Карпук, О. М. Олексієвець, Т. С. Миклуш

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОСТІЙНИХ ЛІСОКОРИСТУВАЧІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ: СОЦІАЛЬНІ, ЕКОЛОГІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Анотація

Доведено, що диверсифікація виробничо-господарської діяльності лісогосподарських підприємств виступає важливою умовою активізації ділової активності у багатолісних районах, особливо в умовах децентралізації влади та завершення процесу створення об'єднаних територіальних громад. Встановлено, що основними напрямами диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів в умовах децентралізації виступають: збільшення площі залісення та лісовідновлення, нарощення обсягів лісозаготівель та об'ємів транспортування деревини, будівництво лісових доріг, модернізація консервних цехів, заготівля другорядних лісових матеріалів та побічне лісокористування, збільшення обсягів переробки лісосічних відходів та відходів лісопилення, розширення площі мисливських угідь, розбудова об'єктів рекреаційної інфраструктури. Обгрунтовано, що реалізація пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності лісогосподарських виробництв дасть можливість забезпечити: розширення просторового базису для нарощення потенціалу лісового біорізноманіття, зокрема приросту недеревної сировини; введення додаткових потужностей у переробних цехах та збільшення обсягів продажу необробленої деревини; зниження операційних витрат та підвищення конкурентоспроможності готової продукції; підвищення обсягів виробництва готової продукції з високою доданою вартістю; нарощення обсягів заготівлі недеревної сировини, зокрема цінної лікарської сировини; збільшення обсягів виробництва паливних деревних продуктів; нарощення поголів'я мисливської фауни; підвищення ефективності використання несировинних корисностей лісу. Встановлено, що розроблення та інституціоналізація механізмів реалізації пріоритетних напрямів диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів дасть можливість отримати соціо-еколого-економічний ефект, який полягатиме у зростанні частки доданої вартості лісового господарства у ВВП країни, структурній перебудові регіонального господарського комплексу, збільшенні надходжень до публічних бюджетних та позабюджетних фондів, зростанні рівня зайнятості та самозайнятості місцевого населення. Доведено, що в результаті диверсифікації діяльності постійних лісокористувачів сформуються нові полюси росту в господарських комплексах багатолісних районів, що дасть можливість прискорити темпи соціально-економічного піднесення сільських депресивних територій та підвищити рівень господарської самодостатності об'єднаних територіальних громад.

Ключові слова: диверсифікація; лісогосподарське виробництво; модернізація; структурна перебудова; паливні деревні продукти; зайнятість; публічні бюджетні та позабюджетні фонди.

Література

1. Борис Н.М. Стратегія поведінки вітчизняних лісових підприємств на міжнародному ринку промислових круглих лісоматеріалів з урахуванням прогнозування попиту. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені П. Василенка. 2013. Том 143. С. 13—18.
2. Дейнека А.М. Методологія управління лісовим господарством на еколого-економічних засадах: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.06. Нац. лісотехн. ун-т України. Л., 2010. 37 с.
3. Добрянська В.В., Глущенко Т.С. Розвиток лісогосподарської галузі та впровадження "зеленого" туризму в Україні на засадах екологічного маркетингу. Технологический аудит и резервы производства. 2015. № 3 (5). С. 20—23.
4. Нетробчук І.М. Аналіз лісокористування державного підприємства "Млинівське лісове господарство" Рівненської області. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. 2014. № 1. С. 232—241.
5. Шведюк Ю.В. Оцінювання еколого-економічної ефективності лісовідновлення на землях лісового фонду Малого Полісся: автореф. дис.... канд. екон. наук: 08.00.06. Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. Рівне, 2016. 20 с.

A. Karpuk, O. Oleksiievets, T. Myklush

ENSURING DIVERSIFICATION OF PRODUCTION AND ECONOMIC ACTIVITIES OF PERMANENT FOREST USERS IN THE CONTEXT OF DECENTRALIZATION: SOCIAL, ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC ASPECTS

Summary

It is proved that the diversification of production and economic activities of forestry enterprises is an important condition for activating business activity in multi-wooded areas, especially in the context of decentralization of power and the completion of the process of creating united territorial communities. It is established that the main directions of diversification of activities of permanent forest users in the conditions of decentralization are increasing the area of afforestation and reforestation, increasing the volume of logging and transportation of wood, construction of forest roads, modernization of canning shops, harvesting of secondary forest materials and side forest use, increasing the volume of processing of cutting waste and sawmill waste, expanding the area of hunting grounds, development of recreational infrastructure. It is proved that the implementation of priority areas of diversification of forest production activities will provide an opportunity to ensure: expanding the spatial basis for building the potential of forest biodiversity, in particular the growth of non-wood raw materials; introducing additional capacities in processing shops and increasing sales of untreated wood; reducing operating costs and increasing the competitiveness of finished products; increasing the production of finished products with high added value; increasing the volume of harvesting of non-wood raw materials, in particular valuable medicinal raw materials; increasing the production of fuel wood products; increasing the number of hunting fauna; increasing the efficiency of using non-raw forest benefits. It is established that the development and institutionalization of mechanisms for implementing priority areas of diversification of activities of permanent forest users will make it possible to obtain a socio-ecological and economic effect, which will consist in an increase in the share of added value of forestry in the country's GDP, structural adjustment of the regional economic complex, an increase in revenues to public budget and extra-budgetary funds, an increase in the level of employment and self-employment of the local population. It is proved that as a result of the diversification of the activities of permanent forest users, new growth poles will be formed in the economic complexes of multi-wooded areas, which will make it possible to accelerate the pace of socio-economic recovery of rural depressed territories and increase the level of economic self-sufficiency of united territorial communities.

Keywords: diversification; forestry production; modernization; structural adjustment; fuel wood products; employment; public budget and extra-budgetary funds.

References

1. Borys, N.M. (2013), "Strategy of behavior of domestic forest enterprises in the international market of industrial round timber taking into account demand forecasting", Visnyk Kharkivs'koho natsional'noho tekhnichnoho universytetu sil's'koho hospodarstva imeni P. Vasylenka, vol. 143, pp. 13—18.
2. Dejneka, A.M. (2010), "Methodology of forestry management on ecological and economic principles", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Nats. lisotekhn. un-t Ukrainy, Lviv, Ukraine.
3. Dobrians'ka, V.V. and Hluschenko, T.S. (2015), "Development of the forestry industry and the introduction of "green" tourism in Ukraine on the basis of environmental marketing", Tekhnolohycheskyj audyt y rezervy proyzvodstva, vol. 3 (5), pp. 20—23.
4. Netrobchuk, I.M. (2014), "Analysis of forest use of the state enterprise "Mlynivske forestry" of Rivne region", Naukovi zapysky Ternopil's'koho natsional'noho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia : Heohrafiia, vol. 1, pp. 232—241.
5. Shvediuk, Yu.V. (2016), "Assessment of ecological and economic efficiency of reforestation on the lands of the forest fund of Maly Polissya", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Nats. un-t vod. hosp-va ta pryrodokorystuvannia, Rivne, Ukraine.

№ 23 2021, стор. 25 - 32

Дата публікації: 2021-12-15

Кількість переглядів: 407

Відомості про авторів

А. І. Карпук

д. е. н., професор, директор, відокремлений підрозділ НУБіП України "Боярська лісова дослідна станція", м. Київ

A. Karpuk

Doctor of Economic Sciences, Professor, Director, Separate Division of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine "Boyarka forest research station", Kyiv

ORCID:

0000-0003-2920-8131


О. М. Олексієвець

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Oleksiievets

Postgraduate student, The National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-8658-438X


Т. С. Миклуш

к. е. н., м. Львів

T. Myklush

PhD in Economics, Lviv

ORCID:

0000-0003-2522-1478

Як цитувати статтю

Карпук А. І., Олексієвець О. М., Миклуш Т. С. Забезпечення диверсифікації виробничо-господарської діяльності постійних лісокористувачів в умовах децентралізації: соціальні, екологічні та економічні аспекти. Агросвіт. 2021. № 23. С. 25–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.25

Karpuk, A., Oleksiievets, O. and Myklush, T. (2021), “Ensuring diversification of production and economic activities of permanent forest users in the context of decentralization: social, environmental and economic aspects”, Agrosvit, vol. 23, pp. 25–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.23.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.