EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ
Н. В. Трусова, Н. Г. Радченко, Т. І. Шутько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.22

УДК: 631.16:657.92

Н. В. Трусова, Н. Г. Радченко, Т. І. Шутько

БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку аграрної галузі України у період пандемії, результати якого свідчать про ефективне ведення підприємницької діяльності в аграрному секторі, але визначені й негативні результати та тенденції, які слід враховувати в майбутньому під час формування політики державного регулювання аграрного сектору. Проведений аналіз системи оподаткування свідчить про те, що суб'єктів господарювання аграрної сфери можна позиціонувати як активних платників податків, які мають достатньо високий потенціал для розвитку. Не менш важливим інструментом стимулювання аграрного сектору поряд з пільговим оподаткуванням є програми державної підтримки. В останні роки показники державної підтримки мають позитивну динаміку, але у порівнянні з іншими країнами світу, це не найкращі результати. Про низький загальний обсяг державної підтримки сільського господарства в Україні свідчать також результати досліджень, що проводить Організація економічного співробітництва та розвитку.

Ключові слова: аграрний сектор; система оподаткування; податкові пільги; державна підтримка; бюджетно-податкове стимулювання.

Література

1. Форкун І.В. Бюджетно-податкова політика регулювання діяльності підприємств агробізнесу України. Інтелект ХХІ. 2019. № 1. С. 111—116. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_1_24 (дата звернення: 12.10.2021).
2. Юрчишена Л.В., Паращук О.В. Розвиток механізму оподаткування сільськогосподарських підприємств України. Бізнес Інформ. 2020. № 7. С. 270—277. URL: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-270_277.pdf (дата звернення: 12.10.2021).
3. Волохова І.С. Механізм оподаткування сільськогосподарських виробників: напрямки покращення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 11. С. 20—23. URL: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/6.pdf (дата звернення: 12.10.2021).
4. Новак Н.П., Коваль С.В., Круковська О.В. Особливості системи оподаткування сільськогосподарських підприємств в Україні та напрями її вдосконалення з врахуванням зарубіжного досвіду. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 39. С. 29—37. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_6 (дата звернення: 12.10.2021).
5. Синявська Л.В., Онисько С.М. Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств. Науковий журнал ЛНАУ: Аграрна економіка. 2018. Т. 11. № 1 2. С. 37—45. URL: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/images/docs/ae_2018_11_1-2/7.pdf (дата звернення: 12.10.2021).
6. Місевич М.А., Ходаківський В.М., Макаренко А.М., Павлюк О.М. Напрями державної підтримки сільськогосподарських підприємств. Агросвіт. 2020. № 19—20. С. 75—81. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.75 (дата звернення: 12.10.2021).
7. Петлюк Л.О., Мєдвєдкова Н.С. Державна підтримка у забезпеченні розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка та держава. 2021. № 2. С. 105—111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.105 (дата звернення: 12.10.2021).
8. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.10.2021).
9. Офіційний сайт Міністерства аграрної політики та продовольства України. URL: https://minagro.gov.ua/ua (дата звернення: 12.10.2021).
10. Дуб А. Дві сторони однієї медалі. URL: https://rating.zone/dvi-storony-odniiei-medali/ (дата звернення: 12.10.2021).
11. Податки в Україні vs країни ЄС: де платять більше? URL: https://cost.ua/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe/ (дата звернення: 12.10.2021).
12. Нова система підтримки аграріїв в Україні: хто насправді у виграші? URL: https://kse.ua/ua/community/stories/the-new-agricultural-support-system-in-ukraine-who-really-benefits/ (дата звернення: 12.10.2021).
13. Аграрно-політичний сайт України. URL: https://agropolit.com/pro-agropolitcom (дата звернення: 12.10.2021).
14. Долженко І.І. Розвиток інструментів податкового регулювання діяльності підприємств аграрної сфери. URL: https://www.ndifp.com/1076/(дата звернення: 12.10.2021).
15. Про схвалення Концепції стимулювання розвитку підприємництва на сільських територіях до 2030 року: Проєкт розпорядження КМУ від 22 вересня 2021. URL: https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stimulyuvannya-rozvitku-pidpriyemnictva-na-silskih-teritoriyah-do-2030-roku (дата звернення: 12.10.2021).
16. Agricultural policy monitoring and evaluation. URL: https://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/ (дата звернення: 12.10.2021).

N. Trusova, N. Radchenko, T. Shutko

BUDGET AND TAX INCENTIVES TO AGRICULTURAL SECTOR DEVELOPMENT IN UKRAINE

Summary

At the present stage of development of the world in the post-pandemic period, the support of agricultural producers becomes especially important. The agricultural sector has been and remains the basis for ensuring food security of the state and its economic development. The results of the study indicate the effective conduct of business in the agricultural sector, but also identified negative results and trends that must be taken into account in the future when formulating policies for state regulation of the agricultural sector.
Budget and tax regulation has been the main direction of state regulation of the agar industry for several years in a row. The analysis of the taxation system shows that agricultural entities can be positioned as active taxpayers who have a high enough potential for development. The tax regulation tools applied by the government to the agricultural sector are effective. In our opinion, it is necessary to pay attention to such a category of agricultural producers as households. Today, the regulatory framework leaves such farms out of the legal field: they do not pay taxes, and on the other hand can not count on state support programs and appropriate social protection.
No less important tool to stimulate the development of the agricultural sector along with preferential taxation are state support programs. We observe positive dynamics in terms of changes in government support, but compared to other countries, these are not the best results. The low total amount of state support for agriculture in Ukraine is also evidenced by the results of research conducted by the Organization for Economic Cooperation and Development.
To increase the effectiveness of state support, in our opinion, it is necessary to: develop methodological approaches to assessing the effectiveness of the use of public funds; give preference to those businesses that demonstrate high productivity and efficiency; to create a stable system of state support programs for a period of 3-5 years, so that agricultural enterprises have the opportunity to plan their activities, taking into account the funds of state programs; increase the percentage of government spending on areas such as research, development and infrastructure for the development of the agar sector in the future; encourage cooperation in the acquisition and transfer of knowledge between public and private actors — at the national, regional and international levels.

Keywords: the agrarian sector; the system of taxation; tax payments; state sales; budgetary and tax incentives.

References

1. Forkun, I.V. (2019), "Budget and tax policy of regulating the activities of agribusiness enterprises of Ukraine", Intelekt ХХІ, Online , Vol. 1, pp. 111—116, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/int_XXI_2019_1_24 (Accessed 12 October 2021).
2. Iurchyshena, L.V. and Parashchuk, O.V. (2020), "Development of the mechanism of taxation of agricultural enterprises of Ukraine", Biznes-Inform, Online , vol. 7, pp. 270—277, available at: http://www.business-inform.net/export_pdf/business-inform-2020-7_0-pages-270_277.pdf (Accessed 12 October 2021).
3. Volokhova, I. S. (2017), "The mechanism of taxation of agricultural producers: areas for improvement", Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, Online , vol. 11, pp. 20—23, available at: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/11_2017ua/6.pdf (Accessed 12 October 2021).
4. Novak, N.P., Koval, S.V. and Krukovska, O.V. (2018), "Features of the system of taxation of agricultural enterprises in Ukraine and directions of its improvement taking into account foreign experience",Ekonomichnyi visnyk universytetu. Online , vol. 39, pp. 29—37, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2018_39_6 (Accessed 12 October 2021).
5. Syniavska, L.V. and Onysko, S.M. (2018), "Formation and prospects of direct taxation of agricultural enterprises", Naukovyi zhurnal LNAU: Ahrarna ekonomika. Online , vol. 11, pp. 37—45, available at: http://agrarianeconomy.kl.com.ua/agrarianeconomy/images/docs/ae_2018_11_1-2/7.pdf (Accessed 12 October 2021).
6. Misevych, M. A., Khodakivskyi, V. M., Makarenko, A. M. and Pavliuk, O. M. (2020), "Directions of state support of agricultural enterprises", Ahrosvit, vol. 19—20, pp. 75—78. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.75.
7. Petliuk, L. O. and Miedviedkova, N. S. (2021), "State support in ensuring the development of the agricultural sector of Ukraine's economy", Ekonomika ta derzhava, Vol. 2, pp. 105—111. DOI: 10.32702/2306-6806.2021.2.105.
8. Official site of the State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 12 October 2021).
9. Official site of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine (2021), available at: https://minagro.gov.ua/ua (Accessed 12 October 2021).
10. Dub, A. (2019), "Two sides of the same coin", Online , available at: https://rating.zone/dvi-storony-odniiei-medali/ (Accessed 12 October 2021).
11. CASE Ukraine (2019), "Taxes in Ukraine vs EU countries: where do they pay more?", Online, available at: https://cost.ua/714-podatky-v-ukrayini-vs-krayiny-eu-de-platyat-bilshe/ (Accessed 12 October 2021).
12. Niv'ievs'kyj, O. and Nejter, R. (2019), "The new system of support for farmers in Ukraine: who really wins?", Online , available at: https://kse.ua/ua/community/stories/the-new-agricultural-support-system-in-ukraine-who-really-benefits/ (Accessed 12 October 2021).
13. Agrarian and political site of Ukraine (2020), available at: https://agropolit.com/pro-agropolitcom (Accessed 12 October 2021).
14. Dolzhenko, I.I. (2020), "Development of tools for tax regulation of agricultural enterprises", Online , available at: https://www.ndifp.com/1076/ (Accessed 12 October 2021).
15. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), "Draft order On approval of the Concept of stimulating the development of entrepreneurship in rural areas until 2030", available at: https://minagro.gov.ua/ua/npa/pro-shvalennya-koncepciyi-stimulyuvannya-rozvitku-pidpriyemnictva-na-silskih-teritoriyah-do-2030-roku (Accessed 20 March 2021).
16. OECD (2020), "Agricultural policy monitoring and evaluation", available at: https://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/ (Accessed 12 October 2021).

№ 20 2021, стор. 22 - 31

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 851

Відомості про авторів

Н. В. Трусова

д. е. н., професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance,Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0001-9773-4534


Н. Г. Радченко

к. е. н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування,Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Radchenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance, Dmytro Motornyi Tavria State Agrotechnological University, Melitopol, Ukraine

ORCID:

0000-0003-2428-4661


Т. І. Шутько

к. е. н., асистент, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

T. Shutko

PhD in Economics, Assistant, Dnipro State Agrarian and Economic University

ORCID:

0000-0001-8690-9001

Як цитувати статтю

Трусова Н. В., Радченко Н. Г., Шутько Т. І. Бюджетно-податкове стимулювання розвитку аграрного сектору України. Агросвіт. 2021. № 20. С. 22–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.22

Trusova, N., Radchenko, N. and Shutko, T. (2021), “Budget and tax incentives to agricultural sector development in Ukraine”, Agrosvit, vol. 20, pp. 22–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.22

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.