EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЧЧИНИ В ПЕРШІ РОКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ (90-І РОКИ ХХ СТ.)
К. І. Левчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.3

УДК: 94 (477)

К. І. Левчук

РОЗВИТОК ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ ВІННИЧЧИНИ В ПЕРШІ РОКИ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ (90-І РОКИ ХХ СТ.)

Анотація

Проаналізовано публікації з питань розвитку фермерських господарств впродовж 90-х років ХХ ст. Зроблено висновок, що поза межами наукових пошуків залишилися регіональні аспекти розвитку фермерських господарств за умов економічної кризи 90-х років ХХ ст.; ставлення місцевих органів самоврядування та керівників сільгосппідприємств до земельної реформи; участь державних структур у розвитку нових форм господарювання на селі.
До наукового обігу вперше введено низку документів та матеріалів з питань земельної реформи, які зберігаються у державному архіві Вінницької області.
Відзначено, що серед проблем, які стояли на заваді поступального розвитку фермерського руху, були обмежені можливості державної фінансової підтримки і кредитного забезпечення новостворених фермерських господарств, внаслідок чого вони залишалися дрібнотоварними з низькою інтенсивністю виробництва, а значна кількість господарств взагалі припинила свою діяльність.
Доведено, що не менш важливим чинником, який стримував розвиток фермерства, була протидія керівників сільськогосподарських підприємств, які штучно обмежували площі земель в користуванні фермерів. Однак, з початку 2000 років, під лозунгами реорганізації колективних господарств, деякі з керівників самі стають фермерами, маючи для господарювання значно кращі стартові умови.

Ключові слова: земельна реформа; фермерське господарство; землі запасу; державна підтримка; 90-і роки ХХ ст.; асоціація фермерів.

Література

1. Стан сільського господарства Вінницької області у 2019 році. URL: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/images/stories/Publikacii/2020/05/29.05.20sg.pdf (Дата звернення 28.08.2021).
2. Амонс С. Фермерські господарства та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки. ЕКОНОМІКА.ФІНАНСИ.МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. 2019. №5. С. 17—28.
3. Грошев С. Сучасний етап розвитку фермерських господарств України. Український журнал прикладної економіки. 2018. Т. 3. № 3. С. 186—194.
4. Мельничук Т. Реалії розвитку фермерських господарств України на сучасному етапі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету. Серія "Історія". 2015. № 23. С. 129—133.
5. Заячук М. Становлення фермерства в Україні: просторово-часовий аналіз. Український географічний журнал. 2014. № 4. С. 57—62.
6. Довідка про хід виконання Закону України "Про селянське (фермерське) господарство" та рішень Уряду з цього питання по Вінницькій області. 1992 рік. Держархів Вінницької області. Ф. 6191. Оп. 1. Спр. 398. 14 арк.
7. Стан та перспективи розвитку фермерства в Україні. Звітна доповідь президента АФУ М. Шкарбана на VI з'їзді фермерів України. Наш Час. 1996. 9 лютого. № 6. С. 2.
8. Документи з питань розвитку фермерства та підсобного виробництва у сільському господарстві області за 1993 рік. Держархів Вінницької області. Ф. 6191. Оп.1. Спр. 423. 17 арк.
9. Динаміка розвитку фермерських господарств області за 1992—1998 роки. Держархів Вінницької області. Ф. 6191. Оп. 1. Спр. 624. 6 арк.
10. Довідка про стан розвитку фермерства в області за 1996—1998 роки. Держархів Вінницької області. Ф. 6191. Оп. 1. Спр. 504. 17 арк.
11, Документи про виконання обласної програми підтримки малого підприємництва у аграрному секторі економіки за 1999—2000 роки. Довідки, пропозиції, виступи. Держархів Вінницької області. Ф. 6191. Оп. 1. Спр. 629. 16 арк.

K. Levchuk

DEVELOPMENT OF VINNYTSIA REGION FARMS IN THE FIRST YEARS OF LAND REFORM (THE 90S OF THE XX CENTURY)

Summary

Publications on the development of farms during the 90s of the twentieth century are analyzed.
It is concluded that the regional aspects of the development of farms under the economic crisis of the 90s of the twentieth century remained outside the scope of scientific research; attitude of local self-government bodies and heads of agricultural enterprises to land reform; participation of state structures in the development of new forms of management in rural areas.
For the first time, a number of documents and materials on land reform were introduced into scientific circulation, which are stored in the state archives of Vinnytsia region.
It was found that the establishment of farms was very difficult and did not live up to expectations for the rapid development of a new category of agricultural producers.
It was noted that among the problems that hindered the progressive development of the farmers' movement were limited opportunities for state financial support and credit support for newly established farms. As a result, they remained small-scale with low production intensity, and a significant number of farms stopped operating altogether.
It has been proved that no less important factor hindering the development of farming was the opposition of the heads of agricultural enterprises, who artificially limited the area of land used by farmers. However, since the early 2000s, under the slogans of reorganization of collective farms, some of the leaders themselves become farmers, having much better starting conditions for farming.
It is noted that the Decree of the President of Ukraine of December 3, 1999 №1529 "On urgent measures to reform the agricultural sector of the economy" had a significant impact on the acceleration of land reform, which was reorganized on the basis of private ownership of land and property of all collective agricultural enterprises in new economic formations of the market type.
This allowed the peasants to offer their shares for rent to successful farms. Some specialists and managers of collective enterprises, assessing the benefits of farming as a private farm, became the founders of farms, which increased their number.

Keywords: land reform; farming; reserve lands; state support; 90s of the XX century; farmers' association.

References

1. The official site of Vinnytsia Regional State Administration. (2020), "The state of agriculture in Vinnytsia region in 2019", available at: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/images/stories/Publikacii/2020/05/29.05.20sg.pdf (Accessed 28 Aug 2021).
2. Amons, S. (2019), "Farms and their role in the development of the agricultural sector of the economy", EKONOMIKA.FINANSY.MENEDZHMENT: aktualni pytannya nauky i praktyky, vol. 5, pp. 17—28.
3. Groshev, S. (2018), "The current stage of development of farms in Ukraine". Ukrayinskyy zhurnal prykladnoyi ekonomiky, vol. 3, pp 186—194.
4. Melnychuk, T. (2015), "Realities of development of farms of Ukraine at the present stage", Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu. Seriya "Istoriya", vol. 23, pp.129—133.
5. Zayachuk, M. (2014), "Formation of farming in Ukraine: spatio-temporal analysis", Ukrayinskyy heohrafichnyy zhurnal, vol. 4, pp. 57—62.
6. Derzharkhiv Vinnyts'koyi oblasti (1992), "Information on the implementation of the Law of Ukraine "On Peasant (Farming) Economy" and Government decisions on this issue in Vinnytsia region", F. 6191, Op. 1, Spr. 398, 14 ark.
7. Nash Chas (1996), "Status and prospects of farming development in Ukraine. Report of the AFU President M. Shkarban at the VI Congress of Farmers of Ukraine", vol. 6, p. 2.
8. Derzharkhiv Vinnyts'koyi oblasti (2021), "Documents on the development of farming and ancillary production in agriculture of the region for 1993", F. 6191, Op. 1, Spr. 423, 17 ark.
9. Derzharkhiv Vinnyts'koyi oblasti (2021), "Dynamics of development of farms of the region for 1992—1998", F. 6191, Op.1, Spr. 624, 6 ark.
10. Derzharkhiv Vinnyts'koyi oblasti (2021), "Information on the state of development of farming in the region for 1996—1998", F. 6191, Op. 1, Spr. 504, 17 ark.
11. Derzharkhiv Vinnyts'koyi oblasti (2021), "Documents on the implementation of the regional program to support small business in the agricultural sector of the economy for 1999—2000. References, suggestions, speeches", F. 6191, Op. 1, Spr. 629, 16 ark.

№ 20 2021, стор. 3 - 7

Дата публікації: 2021-10-29

Кількість переглядів: 575

Відомості про авторів

К. І. Левчук

д. і. н., професор, завідувач кафедри історії України та філософії, Вінницький національний аграрний університет

K. Levchuk

Doctor of Historical Sciences, Professor, Head of the Department of History of Ukraine and Philosophy, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0459-622X

Як цитувати статтю

Левчук К. І. Розвиток фермерських господарств вінниччини в перші роки земельної реформи (90-і роки хх ст.). Агросвіт. 2021. № 20. С. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.3

Levchuk, K. (2021), “Development of vinnytsia region farms in the first years of land reform (the 90s of the xx century)”, Agrosvit, vol. 20, pp. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.20.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.