EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ
А. М. Третяк, В. М. Третяк, О. Ф. Ковалишин

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.3

УДК: 332.2;332.3

А. М. Третяк, В. М. Третяк, О. Ф. Ковалишин

ЗЕМЕЛЬНО-КАДАСТРОВИЙ ОБЛІК ЯК ІНФОРМАЦІЙНА БАЗА УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ТА ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯМ

Анотація

Розкрито роль державного земельного кадастру у сферах правових відносин, економіки, використання земель та управління земельними ресурсами, формуванні земельного ринку, забезпеченні стійкості землекористування, банківського сектора і страхування, інвестиційної, житлової політики та реформування житлово-комунального господарства, в галузі інформаційних послуг та соціальної політики. Зазначено нормативно-правову базу його ведення, складові частини та виділено інституціонально проблемні складові обліку кількості та якості земель, державної реєстрації земельних ділянок. Доведено необхідність законодавчого визначення поняття обліку кількості та якості земель, земельних ділянок, землеволодінь та землекористувань, обліку територіальних обмежень у використання земель та інших природних ресурсів, чіткого дієвого землевпорядного механізму ведення обліку та реєстрації земельних ділянок. Виокремлено іншу інституціональну проблему обліку цих об'єктів на підприємствах для цілей бухгалтерського обліку та постановки його вартості на баланс. Обгрунтовано запровадження єдиних методологічних засад аналітичного обліку земель, земельних ділянок, землеволодінь та землекористувань як економічних активів та капіталу.

Ключові слова: державний земельний кадастр; облік кількості і якості; державна реєстрація земельних ділянок; землекористування; землеволодіння; територіальні обмеження.

Література

1. Про державний земельний кадастр: Закон України 3613-VI від 07.07.2011. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text (дата звернення 20 липня 2021 р.).
2. Земельний кодекс України 2768-ІІІ від 25.10.2001. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення 20 липня 2021 р.).
3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень: Закон України 1952-IV від 01.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text
4. Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру: Постанова КМУ 1051-2012-п від 14.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#Text
5. Про затвердження Порядку доступу державних реєстраторів прав на нерухоме майно та користування відомостями державного земельного кадастру: Постанова КМУ 509-2017-п від 20.10.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2017-%D0%BF#n61
6. Про затвердження форм адміністративної звітності з кількісного обліку земель (форми №№ 11-зем, 12-зем, 15-зем, 16-зем) та Інструкцій щодо їх заповнення: Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України 337 від 30.12.2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16#Text
7. Про затвердження форм державної статистичної звітності з земельних ресурсів та Інструкція з заповнення: наказ Державного комітету статистики України 377 від 05.11.1998). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98#Text
8. Сакаль О.В. Облік земельних ресурсів як передумова ефективного земельного адміністрування. Геодезія, картографія і аерофотознімання. 2013. № 77. С. 57—61. С. 57.
9. Сакаль О., Третяк Н. Напрями удосконалення земельного обліку як інституційної основи сталого розвитку територій. Землевпорядний вісник. 2014. № 5. С. 22—26. С. 24.
10. Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016—2017. Статистичний щорічник. 2018. 168 с. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/pub_rep_2018.pdf
11. Публічний звіт Держгеокадстру за 2017 рік. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/pub_rep_2018.pdf
12. Коваль Л.В., Заболотчук А.В. Облік земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств в Україні. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php/d/sveta%2021.03.2014/pdf/10_2018/59.pdf?op=1&z=6236
13. Ціцька Н.Є. Актуальні питання обліку земель сільськогосподарського призначення. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 6. С. 897—900.
14. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 996-XIV від 16.07.1999. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14
15. Про оцінку земель: Закон України 1378-IV від 24.07.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text
16. Юрченко Т.В. Земельні ресурси як об'єкт бухгалтерського обліку. Агросвіт. 2017. № 13. С. 43—51.
17. Ковалишин О. Облік кількості земель, земельних ділянок та землекористувань юридчних осіб, сформованих на різних правах: стан а проблеми в умовах євроінтеграційних процесів. Землевпорядний вісник. 2015. № 8. С. 37—41.

A. Tretiak, V. Tretiak, O. Kovalyshyn

LAND CADASTER ACCOUNTING AS AN INFORMATION BASE OF LAND RESOURCES AND LAND USE MANAGEMENT

Summary

The article reveals importance of the state land cadaster in the field of legal relations, economy, land use and land resources management, formation of the land market, support for sustainability of land use, banking sector and insurance, investment, residential policy, and reforming of the residential and municipal department, in the field of information services and social policy. The research outlines the regulatory base of its maintenance, constituents, as well as specifies the institutional problems of the records of the number and quality of lands, state registration of land plots, which efficiency in the management of the mentioned fields and branches is influenced by the effectiveness, reliability and accuracy of the information base. Bodies of the State Services of Geodesy and Cadaster experience the deficit of full and necessary information, approved by the Article 15 of the Law "On the State Land Cadaster", as well as on the significant share of lands. Moreover, most of the available information on land plots are distorted, and therefore the necessary and actual task is to improve the institutional environment of the information constituent of management, i.e. the state land cadaster. The research justifies the necessity of the legislative definition of the notion of inventory of the number and quality of lands, land plots, land holdings and land uses, records of the territorial restrictions in the use of lands and other natural resources, a clear affective land-surveying mechanism of maintaining the inventory and registration of land plots, because in the national accounting standards there is no clear legal registration of the land inventory. The author identifies another institutional problem of recording objects at enterprises for the purpose of accounting and balance sheet value, defines the classification features for agricultural enterprises by the kinds of use and lands, by the land quality and involvement. The research substantiates the necessity to introduce unified methodological fundamentals of the analytical inventory of lands, lands plots, land holdings and land uses as the economic assets and capital. Such necessity is first caused by the need of the clear and detailed information for efficient sustainable management of land resources and land uses.

Keywords: state land cadaster; records of number and quality; state registration of land plots; land use; land holding; territorial restrictions.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine "On the State Land Cadaster", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3613-17#Text (Accessed 20 July 2021).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 20 July 2021).
3. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), The Law of Ukraine "On the State Registration of Property Rights and Their Encumbrances", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text (Accessed 20 July 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On Approval of the Order of Maintenance of the State Land Cadaster", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1051-2012-%D0%BF#Text (Accessed 22 July 2021).
5. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On Approval of the Order of Access for the State Registers of the Rights of Real Estate Property and Use of the State Land Cadaster Data", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/509-2017-%D0%BF#n61 (Accessed 22 July 2021).
6. Ministers for Communities and Territories Development of Ukraine (2015), Resolution "On Approval of the Forms of Administrative Reporting on the Quantity Records of Lands (forms №№ 11-zem, 12-zem, 15-zem, 16-zem) and Instruction on Their Filling", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0133-16#Text (Accessed 24 July 2021).
7. State Statistics Committee of Ukraine (1998), Order "On Approval of the Forms of State Statistical Reporting on Land Resources and Instruction of Filling", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-98#Text (Accessed 24 July 2021).
8. Sakal, O.V. (2013), "Inventory of land resources as a precondition for effective land administration", Geodesy, cartography and aero photography, vol. 77, pp. 57—61, p. 57.
9. Sakal, O. and Tretiak, N. (2014), "Directions of the land inventory improvement as an institutional fundamental of the territory sustainable development" Bulletin of Land Management, no. 5, pp. 22—26, p. 24.
10. State Geocadaster (2018), "Monitoring of land relations in Ukraine: 2016—2017. Statistical yearbook", available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/pub_rep_2018.pdf (Accessed 20 July 2021).
11. State Geocadaster (2018), "Public report of the State Geocadaster for 2017", available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/03/pub_rep_2018.pdf (Accessed 20 July 2021).
12. Koval L.V. and Zabolotchuk A.V. (2018), "Inventory of land resources of agricultural enterprises in Ukraine", Effective economy, [Online] vol. 4 available at: http://www.economy.nayka.com.ua/index.php/d/sveta%2021.03.2014/pdf/10_2018/59.pdf?op=1&z=6236 (Accessed 26 July 2021).
13. Tsitska, N.Ye. (2015), "Actual issues of the inventory of agricultural lands", Global and national problems of economy, vol. 6, pp. 897—900.
14. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On accounting and financial reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (Accessed 26 July 2021).
15. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On land valuation" 24, 2021, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text (Accessed 27 July 2021).
16. Yurchenko, T.V. (2017), "Land resources as the object of accounting". Ahrosvit, vol. 13, pp. 43—51.
17. Kovalyshyn, O. (2015), "Inventory of the number of lands, land plots and land uses of legal persons, established at different levels: conditions and problems of the Euro integration processes",Bulletin of Land Management, vol. 8, pp. 37—41.

№ 16 2021, стор. 3 - 11

Дата публікації: 2021-08-31

Кількість переглядів: 1072

Відомості про авторів

А. М. Третяк

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри управління земельними ресурсами та земельного кадастру, Білоцерківський національний аграрний університет

A. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Chief Researcher, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1154-4797


В. М. Третяк

д. е. н., професор, професор кафедри геодезії та землеустрою, Сумський національний аграрний університет

V. Tretiak

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Geodesy and Land Management, Sumy National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6779-1941


О. Ф. Ковалишин

д. е. н., доцент, в.о. професора кафедри земельного кадастру, Львівський національний аграрний університет

O. Kovalyshyn

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Acting Professor of the Department of Land Cadaster, Lviv National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-7045-2462

Як цитувати статтю

Третяк А. М., Третяк В. М., Ковалишин О. Ф. Земельно-кадастровий облік як інформаційна база управління земельними ресурсами та землекористуванням. Агросвіт. 2021. № 16. С. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.3

Tretiak, A., Tretiak, V. and Kovalyshyn, O. (2021), “Land cadaster accounting as an information base of land resources and land use management”, Agrosvit, vol. 16, pp. 3–11. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.16.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.