EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СУЧАСНА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
О. В. Самборський, П. В. Гласов

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.57

УДК: 330:332.14:338.242

О. В. Самборський, П. В. Гласов

СУЧАСНА КЛАСТЕРНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Анотація

У глобальному економічному просторі Україна відчула посилення впливу глобальних проблем людства на розвиток національної економіки, тому підвищення стійкості та конкурентоспроможності власної економіки стало одним з пріоритетних завдань для нашої держави. Україна вимушена шукати різноманітні підходи до виробництва послуг, товарів з метою їх продажу за цінами, що відшкодовують затрати на виробництва та дають прибуток. Структурні зміни в економіці залежать від інституційних чинників, інвестування, інновацій, досліджень, розробок та технологічної підтримки. Покращення економіки в країні загалом залежить від ефективної кластерної політики держави. Розвиток сучасної кластерної політики дасть змогу побудувати високорозвинену конкурентоспроможну економіку. Тому кластерна політика є одним з першочергових пріоритетних завдань стратегічної політики влади.
Проведено аналіз сучасного стану впровадження кластеризації економіки в Україні. Визначено основні характеристики напрямів розвитку впровадження кластеризації економіки. Основні пріоритетні напрями кластеризації економіки будуть активно впливати на розвиток економіки України.
У ході дослідження використовувалися підходи до кластеризації економіки як до ефективного механізму розвитку економіки країни.
Визначено, що кластерна політика не знайшла свого місця у якості головного інструмента підвищення розвитку економіки України. Проблемами кластерної політики є відсутність у державі сучасної промислової стратегії, в якій чільне місце займала б кластеризація економіки, а також відсутність програми підтримки кластерів та належного фінансування цих програм. Розбудова в Україні кластерної політики вимагає від державної політики системи заходів, спрямованих на розвиток концепції кластерного розвитку. Кластерна політика знаходиться в стадії становлення, її розвиток є слабким, не зважаючи на зростаючу увагу з боку держави. Увага до процесу кластеризації економіки пов'язана з тим, що кластери стають ключовим компонентом національних і регіональних планів економічного розвитку. Зважаючи на наявну потребу щодо розробки дієвих положень стосовно побудови та розвитку кластерної політики, запропоновано послідовно поглиблювати кластеризацію економіки та створювати умови для поєднання кластерної політики з економічною політикою України. Завдяки цьому забезпечується можливість підтримки кластерів з боку держави, яка призведе до загального економічного зростання та розвитку міст-агломерацій, що утворюються під впливом кластеризації, розвитку мережі конкурентоспроможних постачальників і сервісних організацій, включаючи малі та середні підприємства, зростання інноваційного потенціалу регіону. Тому питання реалізації кластерної політики є актуальними та потребують подальших наукових досліджень.

Ключові слова: кластерна політика; кластер; кластеризація економіки; кластерні утворення; конкурентоздатність; інновації; інвестиції.

Література

1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV [Електронний ресурс] // Відомості Верховної ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15
2. Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021—2027 роки" від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#\
3. Постанова Кабінету Міністрів України Про затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року від 03 березня 2021 р. № 179. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2021-%D0%BF#Text
4. Розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014—2024 роки" від 28 серпня 2013 р. № 641-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80#Text
5. Білик Р.С. Особливості розвитку інноваційного середовища в Україні в умовах глобальної конкуренції. Вісник Дніпропетровського університету. 2015. № 23. С. 27—35.
6. Васильківський Д.М., Войнаренко М.П., Нижник В.М. Кластерна політика як чинник підвищення ефективності функціонування соціально-економічних систем. Вісник економічної науки України. 2017. № 1. С. 25—30.
7. Гласов П.В. Кластеризація економіки як ефективний механізм управлінського обліку витрат підприємств. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2018. № 14. С. 4—12.
8. Глізнуца М.Ю. Визначення складових та оцінка інноваційного потенціалу регіону. Технологічний аудит і резерви виробництва. 2016. №3/5 (29). С. 11—14.
9. Григорук П.М., Хрущ Н.А. Інтегральне оцінювання рівня та динаміки інноваційного потенціалу регіону. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2016. № 3. С. 109—129.
10. Кіт Л.З. Еволюція мережевої економіки.Вісник Хмельницького національного університету. 2014. № 3 (2). С. 187—194.
11. Кизим М.О., Хаустова В.Є., Козирєва О.В. Еволюція регіональної політики в Европейському Союзі. Науковий вісник Полісся. 2017. № 4 (1). С. 189—200.
12. Паливода О.М., Карпенко О.О. Соціальні ефекти функціонування регіональних кластерів в економіці: механізми формування та підходи до розрахунку. Бізнес Інформ. 2017. № 3. С. 103—108.
13. Панкова М.О. Кластерна політика як інструмент стратегічного менеджменту. Вісник Дніпропетровського університету. 2012. № 6 (2). С. 38—43.
14. Парсяк В.Н., Жукова Е.Ю. Економіко-правові обриси кластера суднобудівних підприємств Миколаївщини. Причорномор. екон. студії. 2020. Вип. 52, Ч. 2. С. 73—80.
15. Потапенко Т.П. Роль та місце інновацій у процесах кластеризації. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2018. № 1. С. 67—76.
16. Ринейська Л.С. Кластери в сучасній світовій економіці. Ефективна економіка. 2016. № 5. С. 1—3.
17. Самійленко Г.М. Кластерні структури регіонів України: теоретичні аспекти, проблеми та перспективи практичного впровадження. Проблеми та перспективи економіки та управління. 2019. № 1. С. 155—165.
18. Станасюк Н.С. Формування промислових кластерів як перспективний напрям розвитку промислового потенціалу. Вісник Національного університету "Львівська політехніка". 2016. № 851. С. 110—117.
19. Ульянченко О.Ю. Методологічні засади формування кластерної політики в умовах глобалізації / О. Ю. Ульянченко // Державне будівництво — 2010. — № 2. URL: http: // www. kbuapa.kharkov.ua
20. Чупайленко О.А., Беро В.Ю. Розширення функцій інноваційних кластерів в Україні. Проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку. 2013. № 5. С. 9—16.
21. Шевцова Г.З., Швець Н.В. Кластеризація хімічної промисловості: європейський досвід та уроки для України. Бюлетень економічної науки України. 2017. № 2 (33). С. 103—109.
22. Шпак Ю.В. Кластерний підхід в управлінні територіальним розвитком України. Публічне управління та митне адміністрування. 2020. № 2 (25). С. 187—191.

O. Samborskyi, P. Hlasov

MODERN CLUSTER POLICY OF UKRAINE: PROBLEMS AND PROSPECTS

Summary

In the global economic space, Ukraine has felt the growing impact of global problems of mankind on the development of the national economy, so increasing the stability and competitiveness of its own economy has become one of the priorities for our country. Ukraine is forced to look for different approaches to the production of services, goods in order to sell them at prices that recoup production costs and make a profit. Structural changes in the economy depend on institutional factors, investment, innovation, research, development and technological support. The improvement of the economy in the country as a whole depends on the effective cluster policy of the state. The development of modern cluster policy will make it possible to build a highly developed competitive economy. Therefore, cluster policy is one of the top priorities of the government's strategic policy.
The analysis of the current state of implementation of economic clustering in Ukraine is carried out. The main characteristics of the directions of development of the implementation of clustering of the economy are determined. The main priority areas of economic clustering will actively influence the development of Ukraine's economy.
The study used approaches to clustering the economy as an effective mechanism for economic development.
It is determined that cluster policy has not found its place as the main tool for improving the development of Ukraine's economy. The problems of cluster policy are the lack of a modern industrial strategy in the state, in which the clustering of the economy would play a leading role, as well as the lack of a program to support clusters and adequate funding for these programs. The development of cluster policy in Ukraine requires from the state policy a system of measures aimed at developing the concept of cluster development. Cluster policy is in its infancy, its development is weak, despite the growing attention of the state. Attention to the process of economic clustering is due to the fact that clusters are becoming a key component of national and regional economic development plans. Given the existing need to develop effective provisions for the construction and development of cluster policy, it is proposed to consistently deepen the clustering of the economy and create conditions for combining cluster policy with the economic policy of Ukraine. This provides an opportunity to support clusters by the state, which will lead to overall economic growth and development of agglomerations formed under the influence of clustering, development of a network of competitive suppliers and service organizations, including small and medium enterprises, growth of innovation potential of the region. Therefore, the issues of cluster policy implementation are relevant and require further research.

Keywords: cluster policy; cluster; clustering of economy; cluster formations; competitiveness; innovation; investment.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), "Economic Code of Ukraine", available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/436-15 (Accessed 29 мay 2021).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2020), Resolution "On approval of the State Strategy for Regional Development for 2021—2027", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020— n # \
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2021), Resolution "On approval of the National Economic Strategy for the period up to 2030", available at:https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/202-2021-%D0%BF#Text (Accessed 29 мay 2021).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Order "On approval of the Concept of the National program for the development of small and medium enterprises", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80#Text (Accessed 29 мay 2021).
5. Bilyk, R.S. (2015), "Features of the development of innovation environment in Ukraine in conditions of global competition", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu, vol. 23, pp. 27—35.
6. Vasylkivsky, D.M. Voynarenko, M.P. and Nyzhnyk, V.M. (2017), "Cluster policy as a factor in improving the efficiency of socio-economic systems", Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 1, pp. 25—30.
7. Glasov, P.V. (2018), "Clustering of the economy as an effective mechanism for management accounting of enterprise costs", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 14, pp. 4—12.
8. Gliznutsya, M.Y. (2016), "Identification of components and assessment of the innovation potential of the region", Tekhnolohichnyj audyt i rezervy vyrobnytstva, vol. 3, pp. 11—14.
9. Grigoruk, P.M. and Khrushchev, N.A. (2016), "Integral assessment of the level and dynamics of innovation potential of the region", Marketynh i menedzhment innovatsij, vol. 3, pp. 109—129.
10. Kit, L.Z. (2014), "Evolution of network economy", Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu, vol. 3, pp. 187—194.
11. Kizim, M.O. Khaustova, V.E. and Kozyreva, O.V. (2017), "Evolution of regional policy in the European", Naukovyj visnyk Polissia, vol. 4, pp. 189—200.
12. Palivoda, O.M. and Karpenko, O.O. (2017), "Social effects of functioning of regional clusters in economy: mechanisms of formation and approaches to calculation", Biznes Inform, vol. 3, pp. 103—108.
13. Pankova, M.O. (2012), "Cluster policy as a tool of strategic management", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu, vol. 6, pp. 38—43.
14. Parsyak, V.N. and Zhukova, E.Y. (2020), "Economic and legal outlines of the cluster of shipbuilding enterprises of Mykolayiv region", Prychornomor. ekon. studii, vol. 52, pp. 73—80.
15. Potapenko, T.P. (2018), "The role and place of innovation in clustering processes", Visnyk Skhidnoievropejs'koho universytetu ekonomiky i menedzhmentu, vol. 1, pp. 67—76.
16. Rineyska, L.S. (2016), "Clusters in the modern world economy", Effective Economics, vol. 5, pp. 1—3.
17. Samylenko, G.M. (2019), "Cluster structures of regions of Ukraine: theoretical aspects, problems and prospects of practical implementation", Problemy ta perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia, vol. 1, pp. 155—165.
18. Stanasyuk, N.S. (2016), "Formation of industrial clusters as a promising area of industrial potential", Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 851, pp. 1—45.
19. Ulyanchenko, O. Y. (2010), "Methodological principles of cluster policy formation in the conditions of globalization", Derzhavne budivnytstvo, vol. 2, available at: http: // www. kbuapa.kharkov.ua. (Accessed 30 мay 2021).
20. Chupaylenko, O.A. and Bero V.Y. (2013), "Expansion of functions of innovation clusters in Ukraine", Problemy innovatsijno-investytsijnoho rozvytku, vol. 5, pp. 9—16.
21. Shevtsova, G.Z. and Shvets, N.V. (2017), Clustering of the chemical industry: European experience and lessons for Ukraine", Biuleten' ekonomichnoi nauky Ukrainy, vol. 2, pp. 103—109.
22. Shpak, Y.V. (2020), "Cluster approach in the management of territorial development of Ukraine", Publichne upravlinnia ta mytne administruvannia, vol. 2, pp. 187—191.

№ 11 2021, стор. 57 - 64

Дата публікації: 2021-06-15

Кількість переглядів: 1152

Відомості про авторів

О. В. Самборський

к. е. н., доцент, професор кафедри аудита, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

O. Samborskyi

PhD in Economics, Associate Professor, Kiev National Economic University named after Vadym Getman

ORCID:

0000-0003-0211-5488


П. В. Гласов

аспірант, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

P. Hlasov

Postgraduate student, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-1951-6755

Як цитувати статтю

Самборський О. В., Гласов П. В. Сучасна кластерна політика України: проблеми та перспективи. Агросвіт. 2021. № 11. С. 57–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.57

Samborskyi, O. and Hlasov, P. (2021), “Modern cluster policy of Ukraine: problems and prospects”, Agrosvit, vol. 11, pp. 57–64. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.11.57

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.