EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ
Н. М. Рудік

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.38

УДК: 334.73

Н. М. Рудік

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ

Анотація

У статті проаналізовано особливості становлення та розвитку сільськогосподарської кооперації, умови, особливості формування та функціонування сільськогосподарських кооперативів, сучасний стан і тенденції розвитку кооперації в Україні. Виділено основні фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що обумовлювали розвиток сільськогосподарських кооперативів. Такими визначено: рівень добробуту населення, стан розвитку сільських територій, рівень соціальної стабільності, наслідки реформ в аграрній сфері, зростання конкуренції, глобалізація та мінливість економічного простору. Відмічено необхідність дослідження та врахування специфіки сільськогосподарської кооперації як форми господарювання. Обгрунтовано еволюційний характер розвитку кооперації в аграрному секторі та окреслено чинники, що актуалізували та обумовлювали його. Зазначено, що найбільш поширеною формою кооперації в аграрному секторі допоки залишаються кооперативи. Проаналізовано спроможність сільськогосподарських кооперативів забезпечити нарощування виробничої та збутової потужності дрібнотоварних виробників, підвищення їх конкурентоспроможності, вирішення соціально-економічних проблем розвитку сільських територій. Відзначена роль міжнародного кооперативного альянсу в формуванні та розвитку кооперативного руху. Встановлено, що динаміка розвитку сільськогосподарської кооперації в Україні ускладнена особливостями нормативно-правого забезпечення, непослідовністю державної підтримки. Подальший розвиток та динаміка кооперативного руху в аграрній сфері в короткостроковій перспективі визначатиметься вдосконаленням законодавчої бази формування кооперативів та реалізації механізмів державної підтримки. Відзначено, що виважена національна стратегія подальшого розвитку сільськогосподарської кооперації повинна мати стратегічними пріоритетами: дотримання засадничих принципів кооперації, вдосконалення організаційно-правової бази; розвиток кооперативної освіти; розширення напрямів державної підтримки.

Ключові слова: кооперація; сільськогосподарський кооператив; еволюція; соціально-економічні відносини.

Література

1. Сергій Лабазюк: Сільськогосподарська кооперація потребує перезавантаження: Agravery.com. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/sergij-labazuk-sogodni-v-ukraini-nemae-zodnogo-uspisnogo-silskogospodarskogo-kooperativu ( дата звернення 29.03.2020).
2. Рудік Н.М. Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації: макроекономічний аспект. "Таврiйський науковий вiсник. Серiя: Eкoноміка". Вип. 5. 2021. С. 47—58. URL: http://www.tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/issue/view/5
3. Разом до розвитку: чому інвестувати у кооперативи стає надійніше. URL.https://agravery.com/uk/posts/show/razom-do-rozvitku-comu-investuvati-u-kooperativi-stae-nadijnise
4. Децентралізація через кооперацію, або як громада замінює державу:Agravery.com. URL: https://agravery.com/uk/posts/show/decentralizacia-cerez-kooperaciu-abo-ak-gromada-zaminue-derzavu
5 Малік М.Й. Науково-методичне забезпечення розвитку кооперації в аграрній сфері економіки. Економіка АПК. №12. 2010. С.104. URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2010/2010_12/10_12_22.pdf
6. Cobia, David W. Distribution of Net Income // Cooperatives in Agriculture Edited by David Cobia. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall, p. 221-242, 1989.
7. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення 20.03.2021).
8. Рудік Н.М. Потенціал кооперації як системи соціально-економічних відносин та шляхи його реалізації. Агросвіт. 2020. № 7. С. 55—62. URL: http://www.agrosvit.info/?op=1&z=3142&i=6 (дата звернення: 20.04.2021).
9. Аверчев О.В., Аверчева Н.О. Напрями підвищення ефективності використання земельних ресурсів у фермерських господарствах. Економіка та держава. 2020. № 5. С. 15—22. URL: http://www.economy.in.ua/?op=1&z=4603&i=2
10. Закон України " Про сільськогосподарську кооперацію " № 819-IX від 21.07.2020 р. URL. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text(дата звернення 25.03.2021).

N. Rudik

A HISTORICAL ASPECT OF AGRICULTURAL COOPERATION DEVELOPMENT

Summary

The paper analyzes the specifics of the formation and development of agricultural cooperation, the conditions and features of the functioning of agricultural cooperatives, the current state and tendencies of cooperation development in Ukraine. The research identifies basic factors of external and internal environments affecting the development of agricultural cooperatives. They are: the level of public welfare, the state of the development of rural territories, the level of social stability, the consequences of reforms in the agrarian sector, increasing competition, globalization and changeability of the economic space. The study highlights the necessity of examining and considering the specifics of agricultural cooperation as a type of economic activity. It substantiates evolutionary character of cooperation development in the agrarian sector and outlines the factors actualizing and affecting it. It mentions that cooperatives still remain the most common type of cooperation in the agrarian sector. The research analyzes the capability of agricultural cooperatives to ensure an increase in production and sales capacity of small commodity producers, to enhance their competitiveness, solve social and economic problems of the development of rural territories. It emphasizes the role of the International Cooperative Alliance in the formation and development of cooperative movement. The study determines that the dynamics of agricultural cooperation in Ukraine is impeded by the specifics of regulatory and legislative support, inconsistency of the government assistance. In the short run further development will be determined by improvement of the legislative base for the formation of cooperatives and implementation of the mechanisms of government support. The paper highlights that a consistent national strategy for further development of agricultural cooperation must have the following strategic priorities: compliance with the fundamental principles of cooperation, improvement of the organizational and legislative base; development of cooperative education; expansion of the trends in the government support.

Keywords: cooperation; agricultural cooperative; evolution; social and economic relations.

References

1. Agravery (2020),"Serhii Labaziuk: Agricultural cooperation requires reloading", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/sergij-labazuk-sogodni-v-ukraini-nemae-zodnogo-uspisnogo-silskogospodarskogo-kooperativu (Accessed 29 March 2020).
2. Rudik, N.M. (2021), "Problems of agricultural cooperation development: macroeconomic aspect", Tavrijs'kyj naukovyj visnyk. Seriia: Ekonomika, vol. 5, pp. 47—58, available at: http://www.tnv-econom.ksauniv.ks.ua/index.php/journal/issue/view/5 (Accessed 25 March 2021).
3. Agravery (2021), "Together to development: why investing in cooperatives becomes more reliable", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/razom-do-rozvitku-comu-investuvati-u-kooperativi-stae-nadijnise (Accessed 25 March 2021).
4. Agravery (2020), "Decentralization through cooperation, or how communities change the country", available at: https://agravery.com/uk/posts/show/decentralizacia-cerez-kooperaciu-abo-ak-gromada-zaminue-derzavu (Accessed 29 March 2021).
5. Malik, M.J. (2010), "Scientific and methodological support for the development of cooperation in the agricultural sector of the economy", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 104, available at: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2010/2010_12/10_12_22.pdf (Accessed 25 March 2021).
6. Cobia, D. W. (1989), "Distribution of Net Income", Cooperatives in Agriculture, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, USA, pp. 221—242.
7. State Statistics Service of Ukraine (2021), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 April 2021).
8. Rudik, N. (2020), "Potential of cooperation as a system of social and economic relations and the ways to realize it", Agrosvit, vol. 7, pp. 55—62.
9. Averchev, O. and Avercheva, N. (2020), "Directions of the efficiency improvement of land resources use on the farms", Ekonomika ta derzhava, vol. 5, pp. 15—22. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.5.15
10. Verkhovna Rada of Ukraine (2020), The Law of Ukraine "About agricultural cooperation", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/819-20#Text (Accessed 25 March 2021).

№ 9-10 2021, стор. 38 - 45

Дата публікації: 2021-05-25

Кількість переглядів: 939

Відомості про авторів

Н. М. Рудік

к. с.-г. н., доцент, доцент кафедри загальноекономічної підготовки, Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон

N. Rudik

PhD in Agricultural Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of General Economic Training, Kherson State Agrarian and Economic University, Kherson

ORCID:

0000-0002-6825-6729

Як цитувати статтю

Рудік Н. М. Історичний аспект розвитку сільськогосподарської кооперації. Агросвіт. 2021. № 9-10. С. 38–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.38

Rudik, N. (2021), “A historical aspect of agricultural cooperation development”, Agrosvit, vol. 9-10, pp. 38–45. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.9-10.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.