EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
В. Б. Ляшинський

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.131

УДК: 332.2.01:332.36

В. Б. Ляшинський

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ НЕТРАДИЦІЙНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ

Анотація

Обгрунтовано, що нетрадиційне сільськогосподарське землекористування є цілісною системою управління землекористуванням, яка сприяє сталому (збалансованому) розвитку сільських територій, зокрема, зміцненню здоров'я агроекосистеми, включаючи біорізноманіття, біологічні цикли та біологічну активність грунту. Воно базується на принципах і логіці живого організму, згідно з якими всі елементи (грунт, рослини, сільськогосподарські тварини, комахи, селянин та фермер і місцеві умови) тісно пов'язані між собою. Це досягається шляхом застосування, у міру можливості, організаційно-інституційних, агротехнічних, біологічних і механічних методів у відповідності до принципів таких зв'язків з використанням природної екосистеми в якості запропонованої моделі сутності формування нетрадиційного сільськогосподарського землекористування. Визначено, що процедура переходу сільськогосподарського підприємства або фермерського господарства до нетрадиційного сільськогосподарського землекористування, як правило, складається з чотирьох основних етапів. На першому етапі рекомендується зібрати інформацію про права власності та оренди землі, обмеження у використанні земель, належні методи органічного чи іншого використання і охорони земель. На другому етапі необхідно апробувати на обраних ділянках або полях найбільш перспективні методи органічного чи іншого використання і охорони земель для того, щоб ознайомитися з ними. На третьому етапі в усьому сільськогосподарському підприємстві або фермерському господарстві повинні застосовуватися тільки процедури притаманні нетрадиційному сільськогосподарському землекористуванню, наприклад, органічному землеробству. Корисною є допомога аграрної науки та вивчення зарубіжного досвіду, які можуть забезпечити керівництво процесом. На четвертому етапі заказати розроблення проекту землевпорядкування території землекористування та проведення його сертифікації.
Також визначено, що загальними вимогами нетрадиційного землекористування є: відокремлення у просторі, наприклад, органічного сільськогосподарського землекористування; використання технологій організації використання та охорони земель, що відповідають вимогам законодавства у сфері органічного виробництва та не завдають шкоди здоров'ю людей, рослинам, добробуту тварин, запобігають забрудненню навколишнього природного середовища або мінімізують його; використання переважно відновлюваних ресурсів та власних ресурсів, у тому числі продуктів переробки відходів та побічної продукції рослинного і тваринного походження, за умови що вони відповідають вимогам до органічного землекористування.

Ключові слова: традиційне сільськогосподарське землекористування; нетрадиційне сільськогосподарське землекористування; органічне землеробство.

Література

1. Комиссия "Кодекс Алиментариус". Руководство по процедуре. Двадцать четвертoe издание. Совместная программа ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые продукты. Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединённых Наций. Рим, 2015 г. [Електронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.fao.org/3/i5079r/i5079r.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards
2. Valentina TRETIAK, Valeriy Lyashynskyy, Nataliia TRETIAK, Natalia Kapinos. SCIENTIFIC PAPERS SERIES MANAGEMENT, ECONOMIC ENGINEERING IN AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (укр. Нетрадиційне сільськогосподарське землекористування — базова основа його капіталізації та соціалізації в сільських районах) Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. — VOL., ISSUE, 09, 2020. — (PRINT ISSN 2284-7995, E-ISSN 2285-3952).
3. Шевченко О.В. Економічна ефективність грунтоохоронних заходів при використанні земель сільськогосподарського призначення: дисерт. на здоб. наук. ст. канд. екон. наук. К.: 2016. 325 с.
4. Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції". [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Tex
5. Третяк В.М., Ляшинський В.Б. Іноваційний розвиток нетрадиційного землекористування в Україні. SCIENCE AND PRACTICE OF TODAY. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference Ankara, Turkey. November. 16—19. 2020. С. 177—180.

V. Lyashynskyy

ECOLOGICAL AND ECONOMIC PRINCIPLES OF FORMATION OF NON-CONVENTIONAL LAND USE IN UKRAINE

Summary

It is substantiated that non-conventional agricultural land use is an integrated land use management system that promotes sustainable (balanced) development of rural areas, in particular, strengthening the health of agro-ecosystems, including biodiversity, biological cycles and soil biological activity. It is based on the principles and logic of a living organism, according to which all elements (soil, plants, farm animals, insects, peasant and farmer and local conditions) are closely related. This is achieved by applying, as far as possible, organizational-institutional, agro-technical, biological and mechanical methods in accordance with the principles of such links using the natural ecosystem as a proposed model of the essence of the formation of non-conventional agricultural land use. It is determined that the procedure of transition of an agricultural enterprise or farm to non-conventional agricultural land use, usually, consists of four main stages. At the first stage, it is recommended to collect information on land ownership and lease, land use restrictions, appropriate methods of organic or other use and protection of land. In the second stage, it is necessary to test the most promising methods of organic or other use and protection of land in selected areas or fields in order to get acquainted with them. In the third stage, only procedures inherent in non-conventional agricultural land use, such as organic farming, should be applied to the whole agricultural enterprise or farm. It is useful to use agricultural science and study foreign experience, which can provide guidance for the process.
At the fourth stage, a project documentation for land management of the land use area and its certification should be developed.
It is also determined that the general requirements for non-conventional land use are: separation in space, for example, of organic agricultural land use; the use of technologies for the organization of land use and protection that meet the requirements of legislation in the field of organic production and do not harm human health, plants, animal welfare, prevent environmental pollution or minimize it; use of mainly renewable resources and own resources, including products of waste processing and by-products of plant and animal origin, provided that they meet the requirements for organic land use.

Keywords: conventional agricultural land use; non-conventional agricultural land use; organic farming.

References

1. WHO Food Standards Program. Food and Agriculture Organization of the United Nations (2015), "Codex Alimentarius Commission. Procedure manual. Twenty-fourth edition. Joint FAO", available at: http://www.fao.org/3/i5079r/i5079r.pdf?utm_source=visiting+cards&utm_medium=qrcode&utm_campaign=occ-book-cards (Accessed 10 April 2021).
2. Tretyak, V. Lyashynskyy, V. Tretyak, N. and Kapinos, N. (2020), "Non-traditional agricultural land use is the basic basis of its capitalization and socialization in rural areas", Scientific papers series management , economic engineering in agriculture and rural development, vol. 09.
3. Shevchenko, O. V. (2016), available at: (Accessed 10 April 2021). Economic efficiency of soil protection measures in the use of agricultural land (PhD thesis). 325 p.
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2019), Law of Ukraine "On Basic Principles and Requirements for Organic Production, Circulation and Labeling of Organic Products", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2496-19#Tex (Accessed 10 April 2021).
5. Tretyak, V.M. and Lyashynskyy, V.B. (2020), "Innovative development of non-conventional land use in Ukraine. Science and practice of today", Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference, Ankara, Turkey, November 16—19, pp. 177—180.

№ 7-8 2021, стор. 131 - 138

Дата публікації: 2021-04-30

Кількість переглядів: 635

Відомості про авторів

В. Б. Ляшинський

аспірант, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління

V. Lyashynskyy

Postgraduate student, State Ecological Academy of Postgraduate Education and Management

ORCID:

0000-0003-4331-9815

Як цитувати статтю

Ляшинський В. Б. Еколого-економічні засади формування нетрадиційного землекористування в Україні. Агросвіт. 2021. № 7-8. С. 131–138. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.131

Lyashynskyy, V. (2021), “Ecological and economic principles of formation of non-conventional land use in Ukraine”, Agrosvit, vol. 7-8, pp. 131–138. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.7-8.131

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.