EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ КООПЕРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ НА ЗАСАДАХ БЕЗЗБИТКОВОСТІ
С. В. Кальченко, Н. В. Трусова, К. А. Кібенко, Ю. С. Гринчук, Д. М. Микитюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.4

УДК: 338.43: 631.115.8

С. В. Кальченко, Н. В. Трусова, К. А. Кібенко, Ю. С. Гринчук, Д. М. Микитюк

НАПРЯМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО ВИРОБНИЦТВА В СИСТЕМІ КООПЕРАТИВНИХ ФОРМУВАНЬ НА ЗАСАДАХ БЕЗЗБИТКОВОСТІ

Анотація

У статті досліджено методичні та практичні аспекти розвитку діяльності суб'єктів аграрного виробництва на принципах беззбитковості. Обгрунтовано необхідність розвитку системи обслуговуючої кооперації як запоруки конкурентоспроможного функціонування малих форм аграрного виробництва. У методологічному плані слід зазначити, що кооперативи різних видів діяльності сприяють тіснішій інтеграції сільськогосподарських товаровиробників у виробничо-збутові ланцюги для того, щоб одержувати більшу частку доданої вартості під час її розподілу між різними учасниками й забезпечити рівну доступність до ринків ресурсів та збуту, у тому числі зовнішніх. Особисті селянські господарства можуть брати участь у різних виробничих та споживчих (переробних, постачальницьких, збутових, обслуговуючих, включаючи кредитні та страхові) кооперативах по мірі просування їхньої продукції до кінцевого споживача, що сприятиме їх включенню в агропродовольчі виробничо-збутові ланцюги.
Розроблено модель організації обслуговуючого кооперативу на базі особистих селянських господарств. Доведено результативність реалізації цього проекту з позиції економічної та соціальної ефективності для селянських господарств-членів кооперативу
Доведено, що основними напрямами ефективного розвитку підприємництва в малих формах господарювання повинна стати кооперація в аспекті стимулювання попиту на продукцію малих господарюючих суб'єктів, на засадах розширення доступу до оптового ринку кінцевого споживача через формування інфраструктурної та технологічної автономії. Об'єднання господарств населення в обслуговуючий кооператив знижує інертність у розвитку малого агробізнесу, покращує конкурентний потенціал на ринку збуту, удосконалює параметри виробництва, підвищує економічну ефективність господарювання. Водночас пропонуємо оптимізувати діяльність кооперативу за принципом "Парето-ефективності". Саме за досягнення цієї умови розподілу ресурсів усі члени кооперативу максимізують результати діяльності, досягають синергетичного ефекту.

Ключові слова: кооперація; аграрне виробництво; селянське господарство; ефективність; беззбиткова діяльність; обслуговуючий кооператив.

Література

1. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной коопераци. Избранные труды. М.: Колос, 1992. 420 c.
2. Чаянов А.В. К вопросу теории некапиталистических систем хозяйства. Экономическое наследие А.В. Чаянова. Издательский Дом ТОНЧУ, 2006. С. 59—106.
3. Мельник Л.Ю. Стан і перспективи трансформації особистих селянських господарств у агробізнесові господарства. Агросвіт. 2016. № 8. С. 9—14.
4. Самсонова Я.О. Договір контрактації винограду. Проблеми законності: акад. зб. наук. пр. Х.: Нац. юрид. акад. України, 2009. Вип. 103. С. 132—139.
5. Чаянов А.В. Крестьянское хозяйство. Избранные труды. М.: Экономика, 1989. 492 с.
6. Чаянов А.В. Основные идеи и формы организации сельскохозяйственной кооперации. М.: Наука, 1991. 121 с.
7. Чаянов А.В. Номографические элементы экономической географи. Труды Высшего семинария с.-х. экономии и политики. Вып. 1. М.: Госиздат, 1921. 23 с.
8. Волкова В.Н. Основы теории систем и системного анализа: Учебник. СПб.: Изд. СПГГТУ, 1998. 510 с.
9. Varchenko O., Svynous I., Grynchuk Y. and at (2018). The strategy of developing agricultural supply chain in terms of food security in Ukraine. International Journal of Supply Chain Management. 7 (5). 657—666.

S. Kalchenko, N. Trusova, K. Kibenko, Yu. Hrynchuk, D. Mykytiuk

DIRECTIONS FOR ENSURING THE ECONOMIC ACTIVITY OF AGRICULTURAL PRODUCTION ENTITIES IN THE SYSTEM OF COOPERATIVE FORMATIONS ON A BREAK-EVEN BASIS

Summary

The article examines the methodological and practical aspects of agricultural production entities development on the break-even principles. The necessity of the service cooperation system development as a guarantee of competitive functioning of small-scale agricultural production is substantiated. In methodological terms, it should be noted that cooperatives of various activities promote closer integration of agricultural producers into value chains in order to obtain a larger share of surplus value in its distribution among different participants and ensure equal access to resources and sales markets, including external markets. Personal (individual) peasant farms can participate in various production and consumer (processing, supply, marketing, service, including credit and insurance) cooperatives as their products are promoted to the final consumer, which will contribute their inclusion in agri-food value chains.
The organization model of a service cooperative on the personal (individual) peasant farms basis was developed. The effectiveness of this project from the economic and social efficiency point for peasant farms that are members of the cooperative is proved.
It is proved that the main directions of effective enterprise development in small-scale business pattern should be cooperation in terms of stimulating demand for products of small businesses, on the basis of expanding access to the final consumer wholesale market through the formation of infrastructure and technological autonomy. The consolidation of households into a service cooperative reduces the inertia in the small agribusiness development, improves the competitive potential at the sales market, improves production parameters, increases the economic efficiency of management. At the same time, we propose to optimize the cooperative activities on the principle of "Pareto efficiency". It is due to the achievement of this condition of resource allocation that all members of the cooperative maximize the results of their activities and achieve a synergetic effect.

Keywords: cooperation; agricultural production; peasant economy; efficiency; break — even activity; service cooperative.

References

1. Chaianov, A.V. (1992), Osnovnye ydey y formy orhanyzatsyy sel'skokhoziajstvennoj kooperatsy. Yzbrannye trudy [Basic ideas and forms of organizing agricultural cooperation. Selected Works], Kolos, Moscow, Russia.
2. Chaianov, A.V. (2006), K voprosu teoryy nekapytalystycheskykh system khaziajstva. Ekonomycheskoe nasledye A.V. Chaianova [To the question of the theory of non-capitalist systems of economy. Economic heritage of A.V. Chaianov], Yzdatel'skyj Dom TONChU, Moscow, Russia, pp. 59-106.
3. Melnik, L. Vasil'ev, S. and Oleksuk, V. (2016), "The current state and prospects for transformation of personal peasant farms in the agricultural business economy", Agrosvit, vol. 8, pp. 9—14.
4. Samsonova, Ya.O. (2009), "Grape contracting agreement", Problemy zakonnosti : akad. zb. nauk. pr. Kh.: Nats. iuryd. akad. Ukrainy, vol. 103, pp. 132—139.
5. Chaianov, A.V. (1989), Krest'ianskoe khoziajstvo. Yzbrannye trudy [Peasant economy. Selected Works], Ekonomyka, Moscow, Russia.
6. Chaianov, A.V. (1991), Osnovnye ydey y formy orhanyzatsyy sel'skokhoziajstvennoj kooperatsyy [Basic ideas and forms of organizing agricultural cooperation], Nauka, Moscow, Russia.
7. Chaianov, A.V. (1921), "Nomographic elements of economic geography", Trudy Vyssheho semynaryia s.-kh. ekonomyy y polytyky [Proceedings of the Higher Seminary of Agricultural Sciences economy and policy], Hosyzdat, Moscow, Russia.
8. Volkova, V.N. (1998), Osnovy teoryy system y systemnoho analyza [Fundamentals of systems theory and systems analysis], Yzd. SPHHTU, St.Petersburg, Russia.
9. Varchenko, O. Svynous, I. and Grynchuk, Y. (2018), "The strategy of developing agricultural supply chain in terms of food security in Ukraine", International Journal of Supply Chain Management, vol. 7 (5), pp. 657—666.

№ 5-6 2021, стор. 4 - 10

Дата публікації: 2021-03-30

Кількість переглядів: 62

Відомості про авторів

С. В. Кальченко

д. е. н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

S. Kalchenko

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavriya State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-6609-3893


Н. В. Трусова

д. е. н., професор, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

N. Trusova

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavriya State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0001-9773-4534


К. А. Кібенко

к. е. н., Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного

K. Kibenko

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Business Consulting and International Tourism, Dmytro Motornyi Tavriya State Agrotechnological University

ORCID:

0000-0002-8950-9510


Ю. С. Гринчук

д. е. н., професор, Білоцерківський національний аграрний університет

Yu. Hrynchuk

Doctor of Economic Sciences, Professor of the Department of Management, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-0297-743


Д. М. Микитюк

к. с.-г. н., НДІ "Украгропромпродуктивність"

D. Mykytiuk

PhD in Agricultural Sciences, Head of the Department of Analytics in Animal Husbandry, Ukrainian Research Institute of Agricultural Productivity

ORCID:

0000-0003-3466-9717

Як цитувати статтю

Кальченко С. В., Трусова Н. В., Кібенко К. А., Гринчук Ю. С., Микитюк Д. М. Напрями забезпечення економічної діяльності суб'єктів аграрного виробництва в системі кооперативних формувань на засадах беззбитковості. Агросвіт. 2021. № 5-6. С. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.4

Kalchenko, S., Trusova, N., Kibenko, K., Hrynchuk, Yu. and Mykytiuk, D. (2021), “Directions for ensuring the economic activity of agricultural production entities in the system of cooperative formations on a break-even basis”, Agrosvit, vol. 5-6, pp. 4–10. DOI: 10.32702/2306-6792.2021.5-6.4

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.