EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
А. Ю. Жаріков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.79

УДК: 336.143

А. Ю. Жаріков

ІНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Анотація

У статті показано, що бюджетно-податкове регулювання одна з форм економічного регулювання держави. Значимість цієї форми зростає, оскільки динаміка грошових фондів, розвиток фінансового ринку в останні десятиліття істотно випереджали динаміку товарних потоків і розвиток товарного ринку. Визначено, що держава як провідний учасник і регулятор інвестиційного процесу формує й бере під контроль основний з інвестиційно-фінансових інститутів — державний бюджет розвитку. Навколо останнього утворюється й розвивається мережа інвестиційно-фінансових інститутів, які також належать державі. Важливим є ефективне забезпечення інвестиційних інтересів держави як найбільшого власника й розпорядника фінансових фондів; зазначена місія реалізується за допомогою комплексу відповідних інструментів інвестиційно-фінансового регулювання. Рівень адаптивності фінансових систем країн, що розвиваються, значно нижче, ніж цей показник у країнах з розвиненою економікою, що обумовлено недостатнім розвитком функціонуючих фінансових інститутів. Інституційні зміни постають як процес, спрямований на підвищення інституційної ефективності економічних систем шляхом удосконалення інституційної архітектоніки та інституційних форм, заданих типом інституційної матриці суспільства. Важливим збереження базових інституцій та цивілізаційних цінностей суспільства в умовах економічних перетворень. Методи, інструменти, важелі бюджетного регулювання визначають можливість кількісного і якісного впливу інституту бюджету на соціальне та економічне середовище. Розробка та проведення науково-обгрунтованої, виваженої, послідовної бюджетної стратегії сприятиме забезпеченню підтримки макроекономічної стабільності в країні, реалізації завдань суспільного розвитку. Інституційна архітектоніка податкового регулювання соціально-економічного розвитку країни визначає найбільш оптимальні співвідношення: фіскальної, економічної та соціальної функцій податків, кожного з податків у структурі валового внутрішнього продукту. Показано, що бюджетна система є одним з основних інструментів державного регулювання соціально-економічних процесів, оскільки у процесі його складання здійснюється розробка основних напрямів формування та використання бюджетних коштів, виходячи з необхідності вирішення суспільно значимих завдань. Бюджетна політика у сфері державних видатків досить вагомий інструмент впливу на соціально-економічний розвиток, особливо на перехідному етапі економічних перетворень при обмеженості фінансових ресурсів держави.

Ключові слова: бюджет; податки; бюджетна система; податкова система; бюджетно-податкове регулювання; бюджетна політика; податкова політика; інституційні засади; економічний розвиток.

Література

1. Бюджетно-податкова політика у системі регулювання економіки: монографія / І.Я. Чугунов, Т.В. Канєва, М.Д. Пасічний та ін.; за заг. ред. І.Я. Чугунова. К.: Глобус-Пресс, 2018. 354 с.
2. Нікітішин А.О. Податкова політика в умовах економічних перетворень. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2019. 480 с.
3. Пасічний М.Д. Фінансова політика держави. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т. 2019. 440 с.
4. Сідельникова Л.П. Фіскальний потенціал податкової системи у механізмі регулювання економічного розвитку. Приазовський економічний вісник. 2019. № 5 (16). С. 317—323.
5. Чугунов І.Я., Козарезенко Л.В. Державне фінансове регулювання розвитку людського потенціалу. Вісник КНТЕУ. 2017. № 3. С. 116—132.
6. Чугунов І.Я., Макогон В.Д. Бюджетна стратегія в умовах економічних перетворень. Вісник КНТЕУ. 2018. № 5. С. 5—18.
7. Чугунов І.Я., Самошкіна О.А. Видатки бюджету в системі державного регулювання соціально-економічного розвитку країни. Вісник КНТЕУ. 2019. № 2. С. 103—121.
8. Afonso A., Jalles J. Fiscal composition and long-term growth. Applied Economics. № 46 (3). 2014. pp. 349—358.
9. Budget policy of social development. Chugunov I., Kaneva T., Pasichnyi M. and other. General editorship Chugunov I. Scientific Route. Tallinn, Estonia. 2018. 348 p.
10. Chugunov I., Makohon V. Fiscal strategy as an instrument of economic growth. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 3. pp. 213—217.

A. Zharikov

INSTITUTIONAL PRINCIPLES OF FORMING THE SYSTEM OF BUDGET AND TAX REGULATION

Summary

The article shows that budget and tax regulation is one of the forms of economic regulation of the state. The importance of this form is growing, as the dynamics of monetary funds, the development of the financial market in recent decades have significantly outpaced the dynamics of commodity flows and the development of the commodity market. It is determined that the state, as the leading participant and regulator of the investment process, forms and takes control of the main investment and financial institutions — the state development budget. A network of investment and financial institutions, which also belong to the state, is formed and developed around the latter. It is important to effectively ensure the investment interests of the state as the largest owner and manager of financial funds; this mission is implemented through a set of appropriate tools for investment and financial regulation. The level of adaptability of the financial systems of developing countries is much lower than this figure in countries with developed economies, due to the insufficient development of functioning financial institutions. Institutional change appears as a process aimed at increasing the institutional efficiency of economic systems by improving the institutional architecture and institutional forms given by the type of institutional matrix of society. It is important to preserve the basic institutions and civilizational values of society in conditions of economic transformation. Methods, tools, levers of budget regulation determine the possibility of quantitative and qualitative impact of the budget institution on the social and economic environment. The development and implementation of a scientifically sound, balanced, consistent budget strategy will help ensure the support of macroeconomic stability in the country, the implementation of social development. Institutional architecture of tax regulation of socio-economic development of the country determines the most optimal ratios: fiscal, economic and social functions of taxes, each of the taxes in the structure of gross domestic product. It is shown that the budget system is one of the main tools of state regulation of socio-economic processes, as in the process of its compilation is the development of the main directions of formation and use of budget funds, based on the need to solve socially significant problems. Fiscal policy in the field of public expenditure is a very important tool for influencing socio-economic development, especially in the transitional stage of economic transformation with limited financial resources of the state.

Keywords: udget; taxes; budget system; tax system; budget and tax regulation; budget policy; tax policy; institutional principles; economic development.

References

1. Chuhunov, I.Ya. Kanieva, T.V. and Pasichnyj, M.D. (2018), Biudzhetno-podatkova polityka u systemi rehuliuvannia ekonomiky [Fiscal policy in the system of economic regulation], Hlobus-Press, Kyiv, Ukraine.
2. Nikitishyn, A.O. (2019), Podatkova polityka v umovakh ekonomichnykh peretvoren' [Tax policy in the context of economic transformation], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Pasichnyj, M.D. (2019), Finansova polityka derzhavy [Financial policy of the state], Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t., Kyiv, Ukraine.
4. Sidel'nykova, L.P. (2019), "Fiscal potential of the tax system in the mechanism of regulating economic development", Pryazovs'kyj ekonomichnyj visnyk, vol. 5 (16), pp. 317—323.
5. Chuhunov, I.Ya. and Kozarezenko, L.V. (2017), "State financial regulation of human potential development", Visnyk KNTEU, vol. 3, pp. 116—132.
6. Chuhunov, I.Ya. and Makohon, V.D. (2018), "Budget strategy in terms of economic transformation", Visnyk KNTEU, vol. 5, pp. 5—18.
7. Chuhunov, I.Ya. and Samoshkina, O.A. (2019), "Budget expenditures in the system of state regulation of socio-economic development of the country", Visnyk KNTEU, vol. 2, pp. 103—121.
8. Afonso, A. and Jalles, J. (2014), "Fiscal composition and long-term growth", Applied Economics, vol. 46 (3), pp. 349—358.
9. Chugunov, I. Kaneva, T. and Pasichnyi, M. (2018), Budget policy of social development, Scientific Route, Tallinn, Estonia.
10. Chugunov, I. and Makohon, V. (2019), "Fiscal strategy as an instrument of economic growth", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 3, pp. 213—217.

№ 24 2020, стор. 79 - 85

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 507

Відомості про авторів

А. Ю. Жаріков

аспірант кафедри фінансів, Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

A. Zharikov

Postgraduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

ORCID:

0000-0002-7690-8459

Як цитувати статтю

Жаріков А. Ю. Інституційні засади формування системи бюджетно-податкового регулювання. Агросвіт. 2020. № 24. С. 79–85. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.79

Zharikov, A. (2020), “Institutional principles of forming the system of budget and tax regulation”, Agrosvit, vol. 24, pp. 79–85. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.79

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.