EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Т. В. Коломієць

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.65

УДК: 330.142; 330.14.014

Т. В. Коломієць

ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ДЛЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

Мета статті — обгрунтувати необхідність подальшого розвитку аграрного сектору на засадах інноваційності та встановити взаємозв'язок між розвитком матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств.
Методика дослідження. У процесі дослідження використано діалектичні методи пізнання процесів і явищ, монографічний метод (аналіз проведених досліджень щодо питань інновацій у сільському господарстві, визначення факторів, що підсилюють та стимулюють інновації у сільському господарстві), порівняння (зіставлення різних підходів до класифікації інновацій в агросекторі), аналізу (дослідження динаміки обсягу та питомої ваги капітальних інвестицій у сільське господарство, визначення структури і динаміки руху основних видів техніки у сільськогосподарських підприємствах), абстрактно-логічний (теоретичні узагальнення та формулювання висновків).
Результати дослідження. У статті розглядаються питання визначення сутності та необхідності впровадження інновацій в аграрному секторі. Виділено основні фактори, що сприяють стимулюванню інновацій у сільському господарстві. Розглянуто основні підходи до класифікації інновацій в аграрному секторі. Охарактеризовано сучасний стан технічного забезпечення сільськогосподарських підприємств, що наразі наближається до критичної межі. Проведено аналіз, який свідчить про тенденцію їх скорочення впродовж останніх років. Державні інвестиції в науково-дослідні роботи в сільському господарстві розглядаються як важливий політичний важіль для підтримки довгострокового зростання продуктивності праці в цьому секторі. Підкреслено наявність взаємозв'язку між темпом росту доходу підприємств, віддачею від інтелектуального капіталу та інвестиціями в основний капітал.
Елементи наукової новизни. Набули подальшого розвитку теоретичні положення щодо інноваційної діяльності аграрних підприємств. Встановлено, що інноваційна діяльність на підприємстві неможлива без сформованого та накопиченого інтелектуального капіталу як певного базису, що дозволяє здійснювати постійний процес пошуку, адаптації та імплементації в господарську практику досягнень науки.
Практична значущість. Визначено основні напрями інноваційного розвитку аграрних підприємств через призму необхідності формування та систематичного накопичення інтелектуального капіталу підприємства як фундаментальної основи проведення інноваційної діяльності підприємства аграрного сектору економіки та підвищення його конкурентоспроможності.

Ключові слова: інновації; економічний розвиток; сільськогосподарський сектор; НДДКР; інноваційний розвиток підприємства; державні інвестиції; класифікація інновацій; інтелектуальний капітал; матеріально-технічне забезпечення.

Література

1. Інноваційний розвиток підприємства: навчальний посібник / За ред. П. П. Микитюка. — Тернопіль: ПП "Принтер Інформ", 2015. 224 с.
2. Тоффлер Э. Изменяющаяся структура бизнеса. США — экономика, политика, идеология. 1993. № 2 (278). — С. 53.
3. Грідін О.В. Інноваційний розвиток аграрних підприємств-виробників зерна: дис. канд. екон. наук: 08.00.04 / Грідін О.В. Сум. нац. аграр. ун-т. Суми, 2019.
4. Бугара А.Н. Инновационная деятельность в сельскомхозяйстве. Агропродовольственная экономика. 2016. № 9. С. 17—22.
5. Mauguin, P. (2018). EU Agriculture and Innovation: What Role for The Cap? EU Agriculture and innovation: What role for the CAP?, INRA and WUR, 32 p.
6. Донець О. Інновація та її особливості в аграрному секторі економіки України. Економічний аналіз. 2013. Т. 12 (1). С. 92—97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2013_12(1)_19
7. Шлапак М.А. Розвиток асоціаційних форм використання сільськогосподарської техніки: дис.... канд. екон. наук: 08.00.04 / Шлапак Максим Анатолійович; Житомир. нац. агроекол. ун-т. — Житомир, 2019.
8. Pardey P.G., Alston J.M., Chan-Kang C. Public agricultural R&D over the past half century: an emerging new world order, Agricultural Economics. 2013. Vol. 44 (1). 103—113.
9. Быкова А.А., Молодчик М.А. Влияние интеллектуального капитала на результаты деятельности компании // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 8: Менеджмент. 2011. № 1. С. 27—55.
10. Molnar M.J. Executive Views on Intangible Assets: Insights from the Accenture (EIU Survey Research Note no 1 "Intangible Assets and Future Value"), 2004, London/Dublin: Economist Intelligence Unit/Accenture.

T. Kolomiets

INTERRELATION BETWEEN THE DEVELOPMENT OF MATERIAL AND TECHNICAL BASE AND INTELLECTUAL CAPITAL FOR INNOVATIVE ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES

Summary

The purpose of the article is to establish the need for further development of the agricultural sector on the basis of innovation and to establish the relationship between the development of material and technical base and intellectual capital for innovation of agricultural enterprises.
Research methodology. The research used dialectical methods of cognition of processes and phenomena, monographic method (analysis of research on innovation in agriculture, identification of factors that enhance and stimulate innovation in agriculture), comparison (comparison of different approaches to the classification of innovation in the agricultural sector), analysis (study of the dynamics of the volume and share of capital investment in agriculture, determining the structure and dynamics of the main types of equipment in agricultural enterprises), abstract-logical (theoretical generalizations and formulation of conclusions).
Research results. The article considers the issues of defining the essence and necessity of innovations in the agricultural sector. The main factors contributing to the stimulation of innovations in agriculture are highlighted. The main approaches to the classification of innovations in the agricultural sector are considered. The current state of technical support of agricultural enterprises, which is currently approaching the critical limit, is described. The analysis is conducted, which indicates a tendency to reduce them in recent years. Public investment in agricultural research is seen as an important political lever to support long-term productivity growth in the sector. The relationship between the growth rate of corporate income, return on intellectual capital and investment in fixed capital is emphasized.
Elements of scientific novelty. Theoretical provisions on innovation activity of agricultural enterprises have been further developed. It is established that innovative activity at the enterprise is impossible without the formed and accumulated intellectual capital as a certain basis, which allows to carry out a constant process of search, adaptation and implementation in economic practice of scientific achievements.
Practical significance. The main directions of innovative development of agricultural enterprises through the prism of the need to form and systematically accumulate intellectual capital of the enterprise as a fundamental basis for innovative activities of the agricultural sector and increase its competitiveness.

Keywords: innovations; economic development; agricultural sector; R & D; innovative development of the enterprise; public investment; classification of innovations; intellectual capital; material and technical resources.

References

1. Mikityuk, P. (2015), Innovative development of the enterprise. Textbook. Ternopil: PE "Printer Inform", 224 p.
2. Toffler, E. (1993), "Changing business structure". USA-economics, politics, ideology, vol. 2 (278). P. 53.
3. Hridin, O. V. (2019), "Innovative development of agricultural enterprises producers of grain". Abstract of PhD. Dissertation, Economics and Management of Enterprises, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture of Ministry of Education and Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine.
4. Bugara, A.N. (2016), Innovative activity in agriculture. Agri-food economy, vol. 9, 17—22.
5. Mauguin, P. (2018), "EU Agriculture and Innovation: What Role for The Cap? EU Agriculture and innovation: What role for the CAP?", INRA and WUR, 32 p.
6. Donets, O. (2013), "The essence of economical category "innovation" and its characteristics in the agricultural sector of economy of Ukraine". Economic analysis. vol. 12, 92—97.
7. Shlapak, M. A. (2018). "Development of associative forms of agricultural machinery use". Abstract of PhD. Dissertation, Economics and Management of Enterprises, Zhytomyr National Agroecological University of the Ministry of Education and Science of Ukraine, Zhytomyr, Ukraine.
8. Pardey, P.G. Alston, J.M. and Chan-Kang, C. (2013), "Public agricultural R&D over the past half century: an emerging new world order", Agricultural Economics, vol. 44 (1): 103—113.
9. Bykova, A. A. Molodchik, M. A. (2011), "Impact of intellectual capital on the company performance", Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta, Ser. 8. Menedzhment, vol. 1, pp. 27—55.
10. Molnar, M.J. (2004), "Executive Views on Intangible Assets: Insights from the Accenture" (EIU Survey Research Note no 1 "Intangible Assets and Future Value"), London, Dublin: Economist Intelligence Unit/Accenture.

№ 24 2020, стор. 65 - 71

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 789

Відомості про авторів

Т. В. Коломієць

асистент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

T. Kolomiets

Assistant of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0001-5241-4107

Як цитувати статтю

Коломієць Т. В. Взаємозв'язок розвитку матеріально-технічної бази та інтелектуального капіталу для інноваційної діяльності аграрних підприємств. Агросвіт. 2020. № 24. С. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.65

Kolomiets, T. (2020), “Interrelation between the development of material and technical base and intellectual capital for innovative activity of agricultural enterprises”, Agrosvit, vol. 24, pp. 65–71. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.65

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.