EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
В. П. Пильнова, Т. В. Капелюшна, О. В. Пісковець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.29

УДК: 339.5:334.012.63

В. П. Пильнова, Т. В. Капелюшна, О. В. Пісковець

ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПОРТУ ТОВАРІВ СУБ'ЄКТАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Анотація

У статті оцінено зростаючу роль малого і середнього бізнесу в сучасному світі та Україні, безпосередньо. Обгрунтовано підвищене значення активної участі суб'єктів малого та середнього бізнесу в експортних операціях країни. Проаналізовано процеси організації експорту продукції, виробленої суб'єктами малого і середнього бізнесу, визначені деякі їх недоліки та запропоновані способи їх подолання. Приділено значну увагу необхідності розробки гнучких механізмів, що сприяють підвищенню ефективності стратегії управління експортом товарів малого та середнього бізнесу. Розглянуто особливості формування стратегії управління експортом продукції підприємств малого і середнього бізнесу. Проведено оцінку стану малого та середнього бізнесу, розглянуто показники ефективності. Розглянута державна політика розвитку малого та середнього бізнесу в Україні. Розроблено концепцію формування посередницьких експортних структур, для підвищення ефективності стратегії управління експортом товарів малого та середнього бізнесу. Застосовуючи порівняльний аналіз витрат, при прямому та непрямому експорті, розроблено методику оцінки ефективності взаємодії посередницьких експортних організацій з малим та середнім бізнесом. Обгрунтовано, що рівень ефективності експорту знаходиться в прямій залежності від коливань витрат на експорт. Виділено різні компоненти сукупних витрат на експорт, проведено аналіз їх можливих змін та визначено, за яких умов непрямий експорт буде більш ефективним, ніж прямий. Сформовано та вирішено оптимізаційні задачі з застосуванням показників умовних витрат, при прямому та непрямому експорті. Розроблено концепцію стратегічного управління експортом товарів малого та середнього бізнесу на основі формування посередницьких експортних організацій і систем їх взаємодії з суб'єктами малого та середнього бізнесу. Створено стратегічну карту посередницьких експортних організацій, для здійснення їх діяльності. Розроблено методику оцінки ефективності взаємодії посередницьких експортних організацій з малим та середнім бізнесом і обгрунтовано, що при здійсненні непрямого експорту з посередниками, сукупні експортні витрати менші, ніж при прямому експорті, здійснюваному суб'єктами малого та середнього бізнесу.

Ключові слова: суб'єкти малого та середнього бізнесу; стратегії управління експортом; стратегічна карта; експортні посередники.

Література

1. Білоган О.І. Оптимізація структури зовнішньої торгівлі країн Центральної та Східної Європи: дис. … канд. ек. наук: 08.00.02. Львів, 2015. 221 с.
2. Васильєва Д.В. Актуальні проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / Д.В. Васильєва // Механізм регулювання економіки. 2011. № 3. С. 188—196.
3. Воронич К.М. Міжнародний досвід організації малого бізнесу та можливість його впровадження в Україні // Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21. С. 184—189.
4. Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
5. Кулицький С. Зовнішня торгівля України: стан, проблеми й перспективи / С. Кулицький // Україна: події, факти, коментарі. 2018. № 10. С. 39—52.
6. Маркович І.Б. Спеціалізація експортних товарних груп як одна з характеристик торговельного потенціалу держави. Актуальні проблеми економіки. 2015. № 10 (172). С. 43—50.
7. Перспективы экономики Украины: стратегии развития малого и среднего бизнеса. — Режим доступу: http://sesp.its.dn.ua/web/sesp/sespRU
8. Пєнська І.О. Торгівельні орієнтири України на світових ринках. Зовнішня торгівля: право, економіка, фінанси. 2013. № 2. С. 5—11.
9. Сазонець О.М. Аналіз динаміки зростання обсягів міжнародної торгівлі послугами / О.М. Сазонець: зб. наук. пр. Черкаського державного технологічного університету // Серія: Економічні науки. Черкаси: ЧДТУ, 2012. Вип. 31. Ч. І. С. 33—38.
10. Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами в Україні / Т.Л. Вишинська, О.В. Генералов, І.М. Севрук. ScienceRise. 2015. № 3/3 (8). С. 41—45.

V. Pylnova, T. Kapeliushna, O. Piscovets

ORGANIZATION OF EXPORT OF GOODS BY SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESS ENTITIES

Summary

The article assesses the growing role of small and medium-sized businesses in the modern world and Ukraine, directly. The increased importance of the active participation of small and medium-sized businesses in the country's export operations has been substantiated. The processes of organizing the export of products produced by small and medium-sized businesses are analyzed, some of their shortcomings are identified and ways to overcome them are proposed. Considerable attention is paid to the need to develop flexible mechanisms to improve the efficiency of the export management strategy for small and medium-sized businesses. The features of the formation of a strategy for managing the export of products of small and medium-sized enterprises are considered. The assessment of the state of the sphere of small and medium-sized businesses is carried out with consideration of specific indicators. The state policy of development of small and medium business in Ukraine is considered. The analysis of the strategy of export activities of small and medium-sized businesses in Ukraine and the issues of its financial support. A concept has been developed for the formation of intermediary export structures to improve the efficiency of the export management strategy for small and medium-sized businesses. Using a comparative analysis of costs for direct and indirect exports, a methodology has been developed for assessing the effectiveness of the interaction of intermediary export organizations with small and medium-sized businesses. It is substantiated that the change in export efficiency is directly dependent on the change in export costs. Various components of total export costs are highlighted, an analysis of their possible changes is carried out and the value of the total indicator of cost changes is revealed, at which indirect export will be more efficient. Optimization tasks were compiled and solved using the indicators of conditional costs for direct and indirect exports. The concept of strategic management of the export of small and medium-sized businesses has been developed on the basis of the formation of intermediary export organizations and systems for their interaction with small and medium-sized businesses. A strategic map of export intermediary organizations has been drawn up and, for the implementation of their activities. A methodology has been developed for assessing the effectiveness of the interaction of intermediary export organizations with small and medium-sized businesses, and it is substantiated that when carrying out indirect exports with intermediaries, the total export costs are less than when directly exporting by small and medium-sized businesses.

Keywords: small and medium-sized businesses; export management strategies; strategic map; export intermediaries.

References

1. Bilohan, O.I. (2015), "Optimization of the structure of foreign trade of Central and Eastern Europe", Ph.D. Thesis, Economy, Lviv, Ukraine.
2. Vasyl'ieva, D.V. (2011), "Actual problems of small business development in Ukraine", Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky, vol. 3, pp. 188—196.
3. Voronyc, K.M. (2011), "International experience of small business organization and its implementation in Ukraine", Naukovyj visnyk NLTU Ukrainy, vol. 21, pp. 184—189.
4. State Statistics Service of Ukraine (2020), available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 25 Nov 2020).
5. Kulyts'kyj, S. (2018), "Foreign trade of Ukraine: state, problems and prospects", Ukraina: podii, fakty, komentari, vol. 10, pp. 39—52.
6. Markovych, I.B. (2015), "Specialization of export commodity groups as one of the characteristics of the trade potential of the state", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 10 (172), pp. 43—50.
7. Association Socio-economic strategies and partnerships (2014), "Prospects for the Ukrainian economy: small and medium business development strategies", available at: http://sesp.its.dn.ua/web/sesp/sespRU (Accessed 25 Nov 2020).
8. Piens'ka, I.O. (2013), "Trade guidelines of Ukraine in world markets", Zovnishnia torhivlia: pravo, ekonomika, finansy, vol. 2, pp. 5—11.
9. Sazonets', O.M. (2012), "Analysis of the dynamics of growth of international trade in services", Zb. nauk. pr. Cherkas'koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 31, no. I, pp. 33—38.
10. Vyshyns'ka, T.L. Heneralov, O.V. and Sevruk, I.M. (2015), "The current state of foreign trade in goods in Ukraine", ScienceRise, vol. 3/3(8), pp. 41—45.

№ 24 2020, стор. 29 - 36

Дата публікації: 2021-01-06

Кількість переглядів: 842

Відомості про авторів

В. П. Пильнова

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

V. Pylnova

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Stock Exchange, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-9777-7451


Т. В. Капелюшна

к. е. н., доцент, доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

T. Kapeliushna

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0001-7490-6751


О. В. Пісковець

к. е. н., доцент кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Державний університет телекомунікацій, м. Київ

O. Piscovets

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Entrepreneurship, Trade and Exchange Activities, State University of Telecommunications, Kyiv

ORCID:

0000-0002-5940-7003

Як цитувати статтю

Пильнова В. П., Капелюшна Т. В., Пісковець О. В. Організація експорту товарів суб'єктами малого та середнього бізнесу. Агросвіт. 2020. № 24. С. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.29

Pylnova, V., Kapeliushna, T. and Piscovets, O. (2020), “Organization of export of goods by small and medium-sized business entities”, Agrosvit, vol. 24, pp. 29–36. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.24.29

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.