EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА — ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ
І. О. Іртищева, Л. П. Рогатіна, О. С. Ільницька

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.3

УДК: 339.9+338.43

І. О. Іртищева, Л. П. Рогатіна, О. С. Ільницька

ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА — ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

Метою статті є аналіз продовольчої безпеки як важливого елементу економічної та національної безпеки, визначення головних напрямів їх становлення. Теоретичною і методологічною основою дослідження є наукові праці вчених у дослідженні продовольчої та економічної безпеки країни. Визначено, що для оцінки продовольчої безпеки країни використовують Глобальний індекс продовольчої безпеки (Global Food Security Index). Аналіз показав, що рейтинг перших десяти країн за Глобальним Індексом продовольчої безпеки (Global Food Security Index) формується так: 1-й Сінгапур, 2-а Ірландія, 3-й США, 4-а Швейцарія, 5-а Фінляндія, 6-а Норвегія, 7-ма Швеція, 8-а Канада, 9-та Нідерланди, 10-та Австрія. Україна у Глобальниму Індексі продовольчої безпеки (Global Food Security Index) у 2019 році займає 76 місце. Здійснено аналіз середньорічного споживання основних продуктів харчування за останні 20 років, який свідчить про порушення структури харчування через недостатнє фактичне споживання населенням висококалорійних видів продовольства — молока та молочних, хлібних, олійних продуктів, середньорічний рівень споживання яких на одну особу є набагато нижчим від науково обгрунтованих фізіологічних нормативів. Розраховані індикатори достатності споживання за цими продуктами харчування (співвідношення між фактичним споживанням і раціональними нормами споживання) доволі низькі, зокрема: молоко та молочні продукти — 0,96; хлібні продукти (у перерахунку на борошно; крупи, рис, бобові) — 0,97; олія — 0,98; цукор — 0,86; картопля — 0,97. Обгрунтовано, що для формування продовольчої безпеки необхідно розробити ряд стратегічних документів, це в подальшому забезпечать як економічну, так і національну безпеку. Обов'язково стратегічні цілі продовольчої безпеки повинні відображати сучасні цілі сталого розвитку на період до 2030 року. Наведено напрями забезпечення продовольчої безпеки країни, що можуть бути використанні виконавчою владою, суб'єктами господарювання. Вибір оптимальної моделі управління продовольчою безпекою як однією із базових умов для забезпечення економічної та національної безпеки.

Ключові слова: продовольча; економічна; національна безпека; споживання продуктів харчування населенням; Глобальний Індекс продовольчої безпеки.

Література

1. Бокова С.Л. Боков О.В. Продовольча безпека держави в умовах глобалізації. 2016. URL: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/7334/709 (дата звернення 04.10.2020 року).
2. Global Food Security Index (2019). URL: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index (дата звернення 04.10.2020 року).
3. Попко О.В. Важливість глобальної продовольчої проблеми для України. ВІСНИК ЖДТУ. 2019. № 2 (88). С. 46—51.
4. Дудар В. Продовольча безпека України та складові їі забезпечення у контексті економічної безпеки держави. Вісник ТНЕУ. 2016. № 2. С. 20—32.
5. Статистичний збірник "Баланси та споживання основних продуктів харчування населенням України" за 2019 р. Державна служба статистики України; під заг. кер. О.М. Прокопенка. К., 2020. 61 с.
6. Григорьєв Є.О. Продовольча безпека та особливості її формування на рівні регіонів. Економіка харчової промисловості. 2015. № 1 (25). С. 13—18.
7. Skydan O., Hrynyshyn V. Food security governance: modern view and hierarchical levels. Scientific Horizons. 2020. № 06 (91). рр. 68—77. doi: 10.33249/2663-2144-2020-91-6-68-77
8. Попадинець Н.М., Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Данило С.І., Журавель Ю.В. Стратегічні орієнтири державного регулювання розвитку внутрішнього ринку споживчих товарів. Регіональна економіка. 2020. № 2 (96). С. 131—143.
9. Рудніченко Є.М., Гавловська Н.І. Продовольча безпека та здоров'я населення як елемент економічної безпеки макрорівня. Вісник Хмельницького національного університету. 2017. № 4. С. 54—57.
10. Нестеренко С.А., Бочарова Н.О. Економічна безпека підприємств в системі національної безпеки країни. Науковий Вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13, Ч. 3, С. 88—91.
11. Рогатіна Л.П., Іртищева І.О., Крамаренко І.С., Андрющенко Є.Г., Білан В.В. Інвестиційна складова економічної безпеки: мікро-, мезо-, макрорівні. Ефективна економіка. 2020. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7871 (дата звернення 04.10.2020 року).
12. Крамаренко І.С., Широков М.А., Нікон Д.Є., Білоус О.А. Роль інвестиційного потенціалу у контексті продовольчої безпеки. Вісник ХНАУ. 2018. № 3. С. 433—444.

I. Irtyshcheva, L. Rogatina, O. Ilnytska

CHIEF LEGAL ADVISER OF THE CLAIMS AND CLAIMS DEPARTMENT OF THE LEGAL DEPARTMENT OF JSC UKRTRANSNAFTA

Summary

The purpose of the article is to analyze food security as an important element of economic and national security, to determine the main directions of their formation. Undoubtedly, the state of physical health also depends on the proper level of nutrition of the population. Therefore, providing the population with high quality food is the main strategic goal of each country. This will increase the demographic situation and ensure the socio-economic development of the country. Accordingly, the analysis of food security as an important element of economic and national security in modern economic conditions is quite relevant. The theoretical and methodological basis of the study are the scientific works of scientists in the study of food and economic security of the country. It is determined that the Global Food Security Index is used to assess the food security of the country. The analysis showed that the ranking of the top ten countries according to the Global Food Security Index is formed as follows: 1st Singapore, 2nd Ireland, 3rd USA, 4th Switzerland, 5th Finland, 6— and Norway, 7th Sweden, 8th Canada, 9th Netherlands, 10th Austria. Ukraine ranks 76th in the Global Food Security Index in 2019. An analysis of the average annual consumption of basic food products over the past 20 years, which indicates a violation of the food structure due to insufficient actual consumption of high-calorie foods — milk and dairy, bread, oil products, the average annual consumption of which is much lower than scientifically sound standards. The calculated indicators of adequacy of consumption for these foods (the ratio between actual consumption and rational consumption norms) are quite low, in particular: milk and dairy products — 0.96; bread products (in terms of flour; cereals, rice, legumes) — 0.97; oil — 0.98; sugar — 0.86; potatoes — 0.97. It is substantiated that for the formation of food security it is necessary to develop a number of strategic documents, which will further ensure both economic and national security. The strategic goals of food security must reflect the current goals of sustainable development for the period up to 2030. The directions of ensuring food security of the country, which can be used by the executive power, business entities, are given. Choosing the optimal model of food security management as one of the basic conditions for ensuring economic and national security.

Keywords: food; economic; national security; food consumption by the population; Global Food Security Index.

References

1. Bokova, S. L. and Bokov, O. V. (2016), "Food security of the state in the context of globalization", available at: http://journals.nubip.edu.ua/index.php/Economica/article/download/7334/709 (Accessed 4 October 2020).
2. Global Food Security Index (2019), available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index (Accessed 4 October 2020).
3. Popko, O.V. (2019), "The importance of the global food problem for Ukraine", VISNYK ZHDTU, vol. 2 (88), pp. 46—51.
4. Dudar, V. (2016), "Food security of Ukraine and its components in the context of economic security of the state", Visnyk TNEU, vol. 2, pp. 20—32.
5. Prokopenko, O.M. (2020), Balansy ta spozhyvannia osnovnykh produktiv kharchuvannia naselenniam Ukrainy [Balansy ta spozhyvannya osnovnykh produktiv kharchuvannya naselennyam Ukrayiny], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine
6. Grigoriev, E.A. (2015), "Food security and features of its formation at the regional level", Economics of the food industry, vol. 1 (25), pp. 13—18.
7. Skydan, O. and Hrynyshyn, V. (2020), "Food security governance: modern view and hierarchical levels", Scientific Horizons, vol. 06 (91), pp. 68—77.
8. Popadynets, N.M. Irtyshcheva, I.O. Kramarenko, I.S. Danilo, S.I. and Zhuravel, Yu. V. (2020), "Strategic guidelines for state regulation of the domestic market of consumer goods", Regional economy, vol. 2 (96), pp. 131—143.
9. Rudnichenko, E.M. and Gavlovskaya, N.I. (2017), "Food security and public health as an element of economic security at the macro level", Bulletin of Khmelnytsky National University, vol. 4, pp. 54—57.
10. Nesterenko, S.A. and Bocharova, N.O. (2015), "Economic security of enterprises in the national security system of the country", Scientific Bulletin of Kherson State University. vol. 13, no. 3, pp. 88—91.
11. Rogatina, L.P. Irtyshcheva, I.O. Kramarenko, I.S. Andryushchenko, E.G. and Bilan, V.V. (2020), "Investment component of economic security: micro-, meso-, macro-levels", Efficient economy, [Online], vol. 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7871 (Accessed 4 October 2020)
12. Kramarenko, I.S. Shirokov, M.A. Nikon, D.E. and Belous, O.A. (2018), "The role of investment potential in the context of food security", Bulletin of KhNAU, vol. 3, pp. 433—444.

№ 22 2020, стор. 3 - 8

Дата публікації: 2020-12-04

Кількість переглядів: 865

Відомості про авторів

І. О. Іртищева

д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

I. Irtyshcheva

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Management, National University of Shipbuilding named after Admiral Makarov

ORCID:

0000-0002-7025-9857


Л. П. Рогатіна

д. е. н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та фінансово-економічної безпеки, Одеська академія харчових технологій

L. Rogatina

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Financial and Economic Security, Odessa National Academy of Food Technologies

ORCID:

0000-0002-1055-810X


О. С. Ільницька

Головний юрисконсульт відділу претензійної та позовної роботи юридичного департаменту АТ "Укртранснафта"

O. Ilnytska

Chief Legal Adviser of the Claims and Claims Department of the Legal Department of JSC Ukrtransnafta

ORCID:

0000-0001-8275-4719

Як цитувати статтю

Іртищева І. О., Рогатіна Л. П., Іліницька О. С. Продовольча безпека — важливий елемент економічної та національної безпеки. Агросвіт. 2020. № 22. С. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.3

Irtyshcheva, I., Rogatina, L. and Ilinitska, O. (2020), “Chief legal adviser of the claims and claims department of the legal department of jsc ukrtransnafta”, Agrosvit, vol. 22, pp. 3–8. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.22.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.