EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОРГАНІВ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ
Л. С. Іванова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.35

УДК: 332.12.048.74:631.115.8

Л. С. Іванова

ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ТА ОРГАНІВ ОБ'ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

Анотація

Статтю присвячено проблемам взаємодії сільськогосподарських кооперативів та органів об'єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади.
Вважаємо, що органи об'єднаних територіальних громад повинні виконувати такі функції: розміщення інформації про можливі закупівлі та постачання сільськогосподарської продукції і продовольства на сайті ОТГ; у межах встановлених повноважень сприяти суб'єктам сільськогосподарської кооперації в укладанні угод про співробітництво з суб'єктами господарювання, які фінансуються за рахунок коштів ОТГ; забезпечення фінансової підтримки в межах програм розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації тощо.
Вирішення цієї проблеми має бути в площині трьох зацікавлених суб'єктів правових відносин: власників особистих селянських господарств, органів сільської об'єднаної територіальної громади та держави. По-перше, в Законі Україні "Про особисте селянське господарство" необхідно чітко ідентифікувати особисте селянське господарство з урахуванням відповідних нормативів площ землекористування, утримання сільськогосподарських тварин та цілей використання отриманої сільськогосподарської продукції (виключно на власне самозабезпечення). Крім того, необхідно залучити особисті селянські господарства у формальні економічні відносини з метою легалізації доходів, отриманих від ведення ОСГ.

Ключові слова: особисте селянське господарство; сільськогосподарська кооперація; сільська громада; грантова підтримка.

Література

1. Даниленко А.С. Сільськогосподарська кооперація: зарубіжний досвід та перспективи впровадження у вітчизняну практику: монографія. Біла Церква: Білоцерк. нац. аграр. ун-т, 2011. 259 с.
2. Рибак Я.Я. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 103—107.
3. Самойлик Ю.В. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як організаційно-економічний засіб підвищення рівня технічного забезпечення АПК. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2014. Вип. 8. С. 109—113.
4. Корінець Р.Я. Інформаційне забезпечення сільськогосподарської обслуговуючої кооперації в Україні. Економіка АПК. 2016. № 8. С. 61—70.
5. Свиноус І.В. Розвиток кооперативних зв'язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами. Інноваційна економіка. 2015. № 3. С. 180—184.
6. Биба В.А. Організаційно-економічні засади кооперації фермерських господарств України. Інноваційна економіка. 2017. № 11—12. С. 62—66.
7. Аптекар С.С. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи: проблеми і перспективи. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 7. С. 134—139.
8. Калачевська Л.І. Сільськогосподарська кооперація у контексті інноваційного розвитку сільських територій в Україні / Л. І. Калачевська // Інтелект XXI. — 2018. — № 6. — С. 61—65.

L. Ivanova

INTERACTION PROBLEMS OF AGRICULTURAL COOPERATIVES AND BODIES OF THE UNITED TERRITORIAL COMMUNITY IN THE CONDITIONS OF DECENTRALIZATION OF POWER

Summary

The article is devoted to the interaction problems of agricultural cooperatives and bodies of the united territorial community (UTC) in the conditions of decentralization of power.
According to the results of the research, the development of agricultural cooperation is not possible without the significant support of the governing bodies of the united territorial community.
We believe that the bodies of the united territorial communities should perform the following functions: posting information on possible purchases and supplies of agricultural products and food on the UTC website; within the established powers to assist the subjects of agricultural cooperation in concluding agreements on cooperation with economic entities, which are financed at the expense of UTC; providing financial support within the programs of development of farms and agricultural cooperation, etc.
At the same time, the subjects of agricultural cooperation, territorially located within the UTC, must ensure: the creation of conditions for the purchase of agricultural products and raw materials from the rural population; organization of training for cooperatives; promoting the development of all types of cooperative relations; to participate in the organization and holding of weekend fairs, seasonal fairs for the sale of agricultural products in rural areas of the united territorial community.
We consider that the bodies of the united territorial communities should perform the following functions: posting information on possible purchases and supplies of agricultural products and food on the UTC website; within the established powers to assist the subjects of agricultural cooperation in concluding agreements on cooperation with economic entities, which are financed at the expense of UTC; providing financial support within the programs of farms development and agricultural cooperation, etc.
We set out that an important stimulus for the development of agricultural cooperatives should be financial support through grants under the regional program of fsrms development and agricultural cooperatives, where the financial donor is a united rural community.
According to the results of calculations, the greatest tax burden per unit area of agricultural land have entrepreneurs — individuals, the least — personal farms.
The solution to this problem should be in the plane of three interested subjects of legal relations: the owners of personal peasant economy, the bodies of the rural united territorial community and the state. First, the Law of Ukraine "On Personal Peasant Economy" must clearly identify personal farming, taking into account the relevant standards of land use, livestock and purposes of use of agricultural products (solely for self-sufficiency). In addition, it is necessary to involve private farms in formal economic relations in order to legalize the income received from the maintenance of PPE.
We believe that the bodies of local territorial communities should stimulate, using economic and administrative methods for the transformation of personal farms into business entities, various organizational and legal forms of management in the field of agrarian business.

Keywords: personal peasant economy; agricultural cooperation; rural community; taxation; grant support.

References

1. Danylenko, A.S. (2011), Sil's'kohospodars'ka kooperatsiia: zarubizhnyj dosvid ta perspektyvy vprovadzhennia u vitchyznianu praktyku [Agricultural cooperation: foreign experience and prospects for implementation in domestic practice], Bilotserk. nats. ahrar. un-t, Bila Tserkva, Ukraine.
2. Rybak, Ya.Ya. (2014), "Agricultural service cooperation as a means of developing personal farms", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 103—107.
3. Samojlyk, Yu.V. (2014), "Agricultural service cooperation as an organizational and economic means of increasing the level of technical support of agriculture", Visnyk Sums'koho natsional'noho ahrarnoho universytetu. Seriia : Ekonomika i menedzhment, vol. 8, pp. 109—113.
4. Korinets', R.Ya. (2016), "Information support of agricultural service cooperation in Ukraine", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 61—70.
5. Svynous, I.V. (2015), "Development of cooperative relations in the production and sale of products by private farms", Innovatsijna ekonomika, vol. 3, pp. 180—184.
6. Byba, V.A. (2017), "Organizational and economic principles of cooperation of farms of Ukraine", Innovatsijna ekonomika, vol. 11—12, pp. 62—66.
7. Aptekar, S.S. (2014), "Agricultural service cooperatives: problems and prospects", Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 7, pp. 134—139.
8. Kalachevs'ka, L.I. (2018), "Agricultural cooperation in the context of innovative development of rural areas in Ukraine", Intelekt XXI, vol. 6, pp. 61—65.

№ 21 2020, стор. 35 - 40

Дата публікації: 2020-11-19

Кількість переглядів: 711

Відомості про авторів

Л. С. Іванова

к. е. н., доцент, Білоцерківський національний аграрний університет

L. Ivanova

PhD in Economics, Associate Professor, Bila Tserkva National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-8405-3529

Як цитувати статтю

Іванова Л. С. Проблеми взаємодії сільськогосподарських кооперативів та органів об'єднаної територіальної громади в умовах децентралізації влади. Агросвіт. 2020. № 21. С. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.35

Ivanova, L. (2020), “Interaction problems of agricultural cooperatives and bodies of the united territorial community in the conditions of decentralization of power”, Agrosvit, vol. 21, pp. 35–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.21.35

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.