EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ
І. В. Гончарук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.38

УДК: 620.9:338.432

І. В. Гончарук

ФОРМУВАННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ЯК ОСНОВИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

Анотація

У статті розглядається агропромисловий комплекс як сфера забезпечення не лише продовольчої, а й енергетичної незалежності. Зосереджено увагу на дослідженні двох Цілей сталого розвитку: подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства; забезпечення доступу до ефективних сучасних джерел енергії для всіх. Охарактеризовано визначення теоретико-методологічних засад формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу. Запропоновано методичну структуру і сутність категорійного апарату визначення методологічних засад формування енергетичної незалежності агропромислового комплексу. Здійснено методологічне сегментування теоретичної моделі формування енергетичної незалежності агропромислового комплексу.
У рамках заявленої теоретичної моделі, виділено організаційно-статусні сектори формування енергетичної незалежності: макроекономічні або національні — гарантування наявності достатньої кількості (обсягу) енергоресурсів і потенціалу поновлювання використаних; мезоекономічні: регіональні і або галузеві — сукупні складові формування енергетичної незалежності, представлені фактами забезпечення підприємництва, а також можливостями використання відновлювальних джерел енергії; мікроекономічні: село (адміністративна одиниця), підприємство (господарський суб'єкт) — ресурсна база досягнення енергетичної автономії на певному рівні забезпечення енергетичної незалежності.
Досліджено, що формування енергетичної незалежності агропромислового комплексу, на засадах сталого розвитку, можливе за рахунок виробництва та використання відновлювальних джерел енергії. Для аграрного сектора це дозволить не лише забезпечити його енергетичну автономізацію, а й зменшити вплив чинника сезонності; стабілізувати вартісну складовову формування конкурентоспроможності галузі за рахунок оптимізації чинника вартості енергії; покращити екологію та стати додатковим чинником завантаження потужностей переробної промисловості.

Ключові слова: енергетична незалежність; енергетична безпека; продовольча безпека; агропромисловий комплекс; сталий розвиток; енергоощадність; енергоефективність; відновлювальні джерела енергії.

Література

1. Гончарук І.В. Роль сільськогосподарських кооперативів у забезпеченні сталого розвитку сільських територій Вінницької області. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2017. № 8. С. 56—67.
2. Національна доповідь "Цілі Сталого Розвитку: Україна" (2019 рік). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf (дата звернення 08.09.2020).
3. Стратегія сталого розвитку України до 2030 року. URL: file:///C:/Users/Work/Downloads/UNDP_Strategy_v06-optimized%20(1).pdf (дата звернення 07.09.2020).
4. Калетнік Г.М Біопаливо: продовольча, енергетична та екологічна безпека України [Текст] / Г.М. Калетник. — К.: Хай-Тек Прес, 2010. — 516 с.
5. Калетнік Г.М. Роль агропромислового комплексу України у вирішенні проблем енергетичної та екологічної безпеки держави. Агросвіт. 2009. № 22. С. 2—5.
6. Калетнік Г.М. Диверсифікація розвитку виробництва біопалив — основа забезпечення продовольчої, енергетичної, економічної та екологічної безпеки України. Вісник аграрної науки. 2018. №11. С. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
7. Palamarchuk V., Honcharuk I., Honcharuk T., Telekalo N. Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine. Ukrainian Journal of Ecology. 2018. № 8 (3), Р. 47—53.
8. Кириленко І.Г., Дем'янчук В.В., Андрющенко Б.В. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія. Економіка АПК. 2010. № 4. С. 62—66.
9. Панасюк Б.Я. Інноваційне бурякоцукрове підприємництво — стабільний шлях до енергонезалежної економіки. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2015. № 3. С. 9—14.
10. Шпичак О.М., Боднар О.В. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії. Економіка АПК, 2019. № 8. С. 6—16.
11. Шпичак О.М., Боднар О.В. Енергетичний підхід щодо оцінки трансформацій в сільському господарстві через призму фізіократичних поглядів у контексті інноваційних процесів. Економіка АПК. 2015. № 10. С. 5—16.
12. Норберг Ю. Прогрес. Десять причин з нетерпінням чекати на майбутнє; пер. з англ. Н. Мельник. Харків; Київ, 2019. 188 с.
13. Сичевський М.П. Формування національної продовольчої системи на засадах незалежності. Вісник аграрної науки. 2014. №6. С. 11—18.
14. Яснолоб І.О., Чайка Т.О., Горб О.О., Радіонова Я.В. Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично незалежних сільських територій. Економіка АПК. 2019. №3. С. 115—122.
15. Гончарук І.В. Енергетична незалежність як суспільно-економічне явище. Економіка та держава. 2020. № 8. С. 71—77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71
16. Гончарук І.В. Досвід формування енергетичної автономії сільських територій: оцінка ролі кооперативів. Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2
17. Блюм Я.Б. Біологічні ресурси і технології виробництва біопалива: монографія / Я.Б. Блюм, Г.Г. Гелетуха, І.П. Григорюк та ін. — К.: "Аграр Медіа Груп", 2010. 408 с.
18. Микитюк В.М. Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій: монографія. Житомир, 2012. 508 с.
19. Глотова І. Біогазові країни: як у світі отримують енергетичну незалежність [Електронний ресурс] / І. Глотова // AGRAVERY. 2017. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/12
20. Kaletnik G., Honcharuk I., Okhota Yu. The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises. Journal of Environmental Management and Tourism. 2020. Vol. XI, Summer, 3 (43). Р. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
21. Буркинский Б.В. Экономико-экологические основы регионального природопользования и развития / Б.В. Буркинский, В.Н.Степанов, С.К. Харичков // ИПРЭЭИ НАН Украины. Одеса: Фенікс, 2005. 575 с.
22. Малік М., Шпикуляк О., Мамчур В. Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські. Економіка природокористування і сталий розвиток. 2020. № 7 (26). С. 21—31.
23. Лопатинський Ю.М., Буринська О.І. Складові та пріоритети сталого розвитку аграрного сектору економіки: концептуально-теоретичний дискурс. Економіка АПК. 2018. № 6. С. 94—102.
24. Прутська О.О. Сільське господарство США: висновки для України: монографія. Вінниця, 2012. 160 с.
25. Лупенко Ю.О. Стан та перспективи сталого розвитку сільських територій. Економіка АПК. 2017. № 6. С. 7—10.

I. Honcharuk

FORMING THE ENERGY INDEPENDENCE AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX

Summary

The article considers the agro-industrial complex as a sphere of ensuring not only food but also energy independence. The focus is on the study of two goals of sustainable development: overcoming hunger, achieving food security, improving nutrition and promoting sustainable agricultural development; ensuring access to efficient modern energy sources for everyone. The definition of theoretical and methodological bases of forming the energy independence as a basis for sustainable development of agro-industrial complex has been characterized. The methodical structure and essence of the categorical device of the definition of methodological bases of forming the energy independence of the agro-industrial complex has been offered. The methodological segmentation of the theoretical model of forming the energy independence of the agro-industrial complex has been condusted.
Within the framework of the declared theoretical model, organizational and status sectors of forming the energy independence have been distinguished: macroeconomic or national — guaranteeing the availability of a sufficient amount (volume) of energy resources and the potential for renewal ones; mesoeconomic: regional and or sectoral — the aggregate components of forming the energy independence, represented by the facts of entrepreneurship, as well as opportunities for the use of renewable energy sources; microeconomic: village (administrative unit), enterprise (business entity) — the resource base for achieving energy autonomy at a certain level of energy independence.
It has been proved that forming the energy independence of the agro-industrial complex on the basis of sustainable development, is possible due to the production and use of renewable energy sources. For the agricultural sector, this will not only ensure its energy autonomy, but also reduce the impact of seasonality; will stabilize the cost component of forming the competitiveness of the industry by optimizing the energy cost factor; to improve the environment and become an additional factor in the utilization capacity of the processing industry.

Keywords: energy independence; energy security; food security; agro-industrial complex; sustainable development; energy saving; energy efficiency; renewable energy sources.

References

1. Honcharuk, I.V. (2017), "The role of agricultural cooperatives in ensuring sustainable development of rural areas of Vinnytsia region", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 8, pp. 56—67.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), "National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/menu/st_rozv/publ/SDGs-MonitoringReport_v08_24.09.2019.pdf (Accessed 08 Sept 2020).
3. UNDP (2017), "Strategy of sustainable development of Ukraine until 2030", available at: http://www.ua.undp.org/content/dam/ukraine/docs/SDGreports/UNDP_Strategy_v06-optimized.pdf (Accessed 08 Sept 2020).
4. Kaletnik, H.M. (2010), Biopalyvo: prodovol'cha, enerhetychna ta ekolohichna bezpeka Ukrainy [Biofuels: food, energy and environmental security of Ukraine], Khaj-Tek Pres, Kyiv, Ukraine.
5. Kaletnik, H.M. (2009), "The role of the agro-industrial complex of Ukraine in solving the problems of energy and environmental security of the state", Ahrosvit, vol. 22, pp. 2—5.
6. Kaletnik, H.M. (2018), "Diversification of biofuel production development — the basis for ensuring food, energy, economic and environmental security of Ukraine", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 11, pp. 169—176. DOI: https://doi.org/10.31073/agrovisnyk201811-21
7. Palamarchuk, V. Honcharuk, I. Honcharuk, T. and Telekalo, N. (2018), "Effect of the Elements of Corn Cultivation Technology on Bioethanol Production under Conditions of the Right-bank Forest-steppe of Ukraine", Ukrainian Journal of Ecology, vol. 8 (3), pp. 47—53.
8. Kyrylenko, I.H. Dem'ianchuk, V.V. and Andriuschenko, B.V. (2010), "Formation of the Ukrainian biofuel market: preconditions, prospects, strategy", Ekonomika APK, vol. 4, pp. 62—66.
9. Panasiuk, B.Ya. (2015), "Innovative sugar beet business — a stable path to an energy-independent economy", Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 3, pp. 9—14.
10. Shpychak, O.M. and Bodnar, O.V. (2019), "Theoretical foundations of bioenergy in the context of the law of conservation of energy", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 6—16.
11. Shpychak, O.M. and Bodnar, O.V. (2015), "Energy approach to the assessment of transformations in agriculture through the prism of physiocratic views in the context of innovation processes", Ekonomika APK, vol. 10, pp. 5—16.
12. Norberh, Yu. (2019), Prohres. Desiat' prychyn z neterpinniam chekaty na majbutnie [Progress. Ten reasons to look forward to the future], Kharkiv, Kyiv, Ukraine.
13. Sychevs'kyj, M.P. (2014), "Formation of the national food system on the basis of independence", Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 6, pp. 11—18.
14. Yasnolob, I.O. Chajka, T.O. Horb, O.O. and Radionova, Ya.V. (2019), "Conceptual principles of effective functioning of energy-independent rural areas", Ekonomika APK, vol. 3, pp. 115—122.
15. Honcharuk, I.V. (2020), "Energy independence as a socio-economic phenomenon", Ekonomika ta derzhava, vol. 8, pp. 71—77. DOI: 10.32702/2306-6806.2020.8.71
16. Honcharuk, I.V. (2020), "Experience of formation of energy autonomy of rural areas: assessment of the role of cooperatives", Ekonomika, finansy, menedzhment: aktual'ni pytannia nauky i praktyky, vol. 1, pp. 23—40. DOI: 10.37128/2411-4413-2020-1-2
17. Blium, Ya.B. (2010), Biolohichni resursy i tekhnolohii vyrobnytstva biopalyva [Biological resources and technologies of biofuel production], Ahrar Media Hrup, Kyiv, Ukraine.
18. Mykytiuk, V.M. (2012), Vidrodzhennia haluzi skotarstva v umovakh rynkovykh transformatsij [Revival of the livestock industry in the context of market transformations], Zhytomyr, Ukraine.
19. Hlotova, I. (2017), "Biogas countries: how the world gains energy independence", Agravery, available at: http://agravery.com/uk/posts/show/12 (Accessed 30 Sept 2020).
20. Kaletnik, G. Honcharuk, I. and Okhota, Yu. (2020), "The Waste-Free Production Development for the Energy Autonomy Formation of Ukrainian Agricultural Enterprises", Journal of Environmental Management and Tourism, vol. XI, no, 3 (43). pp. 513—522. DOI: 10.14505/jemt.v11.3(43).02
21. Burkinskij, B.V. (2005), Jekonomiko-jekologicheskie osnovy regional'nogo prirodopol'zovanija i razvitija [Economic and environmental foundations of regional environmental management and development], Fenіks, Odessa, Ukraine.
22. Malik, M. Shpykuliak, O. and Mamchur, V. (2020), "Realization of the purposes of sustainable development of Ukraine in the context of transformation of personal peasant farms into family farms", Ekonomika pryrodokorystuvannia i stalyj rozvytok, vol. 7 (26), pp. 21—31.
23. Lopatyns'kyj, Yu.M. and Buryns'ka, O.I. (2018), "Components and priorities of sustainable development of the agricultural sector of the economy: conceptual and theoretical discourse", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 94—102.
24. Pruts'ka, O.O. (2012), Sil's'ke hospodarstvo SShA: vysnovky dlia Ukrainy [US agriculture: conclusions for Ukraine], Vinnytsia, Ukraine.
25. Lupenko, Yu.O. (2017), "Status and prospects of sustainable development of rural areas", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 7—10.

№ 19-20 2020, стор. 38 - 46

Дата публікації: 2020-10-30

Кількість переглядів: 910

Відомості про авторів

І. В. Гончарук

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Вінницький національний аграрний університет

I. Honcharuk

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-1599-5720

Як цитувати статтю

Гончарук І. В. Формування енергетичної незалежності як основи сталого розвитку агропромислового комплексу. Агросвіт. 2020. № 19-20. С. 38–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.38

Honcharuk, I. (2020), “Forming the energy independence as a basis for sustainable development of the agro-industrial complex”, Agrosvit, vol. 19-20, pp. 38–46. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.19-20.38

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.