EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.17

УДК: 330.34:332.142

Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У МОДЕРНІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

У статті досліджується вплив інтелектуального потенціалу населення на структурну модернізацію регіональної економіки як запоруки національної безпеки й збереження держави. Визначено, що структурна модернізація регіональної економіки має виняткове значення для сучасної України, яка шукає виходи з фінансових, політичних, соціальних, ресурсних, військових та моральних ризиків і криз суспільства; знаходиться в стані стрімких втрат ринків, територій, обмежень ресурсів і високих витрат на проведення військових операцій, охорону кордонів, підтримку соціальної стабільності з низьким власним технічним та військовим потенціалом у стратегії і тактиці забезпечення національної та регіональної безпеки. Розглянуто зміст та сутність інтелектуального потенціалу особистості, підприємств, регіонів, національної економіки. Виявлено чинники його формування та здійснено їх розподіл за сферами впливу. Визначено основоположну роль інтелектуального потенціалу у модернізації економіки на регіональному та інших рівнях організації та управління. Проте він не може бути ефективним без наявності дієвих інститутів використання, належної організації відтворення та підтримки. З метою забезпечення результативних управлінських рішень необхідно також враховувати взаємозв'язок інтелектуального потенціалу й інтелектуального капіталу.

Ключові слова: регіональна економіка; структурна модернізація; інтелектуальний потенціал; інтелектуальний капітал; використання; національна безпека; управління.

Література

1. Бутко М.П., Попело О.В. Інтелектуальний капітал як чинник модернізації регіонального економічного простору: монографія. Ніжин, Аспект-Поліграф, 2014. 372 с.
2. Попело О.В. Інтелектуальний ресурс як платформа економіки знань в національному і регіональному вимірах. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2015. № 1. С. 286—291.
3. Романюк І.А. Розвиток сільського зеленого туризму в умовах необхідності диверсифікації сільської економіки. Стратегічні напрями соціально-економічного розвитку аграрного сектору економіки України: колективна монографія. За заг. ред. А.В. Руснак. Херсон: ТОВ "ВКФ "СТАР" ЛТД", 2017. С. 299—307.
4. Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Київ, НТУУ "КПІ", 2009. 488 с.
5. Мармуль Л. Методичні підходи до розвитку сільських територій на засадах децентралізації. Економіка АПК. 2016. № 7. С. 80.
6. Тульчинська С.О. Перспективи та домінанти розвитку інтелектуально-інноваційної системи регіонів України: монографія. Херсон, Ви-во "ПП Вишемирський В.С.", 2014. 210 с.
7. Ігнатенко М.М. Проблеми та перспективи підвищення зайнятості сільського населення на засадах соціальної відповідальності агробізнесу. Ефективна економіка. № 12. 2015. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2015 (дата звернення: 16.08.2020).
8. Семикіна М.В., Гунько В.І. Інтелектуальний потенціал та його роль у національній економіці. Економіка і управління. 2011. № 1. URL: http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2011/1/ p_50_56.pdf. (дата звернення: 16.08.2020).
9. Романюк І.А. Формування мотиваційного механізму як спосіб забезпечення продуктивної зайнятості сільського населення. Вісник СевНТУ, Серія: Економіка і фінанси, 2013. Вип. 138. С. 144—148.
10. Диба Л.М. Сутність понять інтелектуальний потенціал та інтелектуальний капітал як економічних категорій. Економічний вісник університету. 2011. Вип. 17. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1/Dyba.pdf (дата звернення: 16.08.2020).
11. Marmul L.O., Ignatenko M.M., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration, vol. VII, iss. 2. 2019. pp. 290—301. (дата звернення: 16.08.2020).
12. Тульчинський Р.В. Детермінанти становлення нового регіоналізму: теорія, методологія, практика: монографія. Херсон, Вид-во "ПП Вишемирський В.С.", 2018. 400 с.

L. Marmul, L. Levaieva

USE OF INTELLECTUAL POTENTIAL IN MODERNIZING THE STRUCTURE OF THE REGIONAL ECONOMY

Summary

The article examines the impact of the intellectual potential of the population on the structural modernization of the regional economy as a guarantee of national security and the preservation of the state. It is determined that the structural modernization of the regional economy is of exceptional importance for modern Ukraine, which is looking for ways out of financial, political, social, resource, military and moral risks and crises of society; it is in a state of rapid losses of markets, territories, resource constraints and high expenditures on military operations, border protection, and maintaining social stability with low own technical and military capabilities in the strategy and tactics of ensuring national and regional security. All the more urgent and extremely important is the awareness of the importance of the intellectual potential of society and the untapped opportunities for its implementation and development in the interests of strengthening and stabilizing its own economy, primarily through its structural modernization at the regional level. The content and essence of the intellectual potential of individuals, enterprises, regions, and the national economy are considered. The factors of its formation are identified and their distribution by spheres of influence is carried out. The fundamental role of intellectual potential in the modernization of the economy at the regional and other levels of organization and management is determined. However, it cannot be effective without effective institutions of use, proper organization of reproduction and support. Knowledge remains a resource that becomes important not only as a level of intellectual capabilities, but also as an economic resource, which becomes the basis and means of creating and implementing innovations. According to expert estimates, the cost of the intellectual potential of modern society exceeds the cost of fixed assets of traditional branches of national economies. Therefore, in order to modernize the structure of the regional economy, one of the crucial priorities for the successful development of the country as a whole is to create conditions and mechanisms for the effective transformation of the nation's intellectual potential into intellectual capital. In order to ensure effective management decisions, it is also necessary to take into account the relationship between intellectual potential and intellectual capital.

Keywords: egional economy; structural modernization; intellectual potential; intellectual capital; use; national security; management.

References

1. Butko. M.P. and Popelo. O.V. (2014), Intelektual'nyy kapital yak chynnyk modernizatsiyi rehional'noho ekonomichnoho prostoru [Intellectual capital as a factor in the modernization of the regional economic space], Aspekt-Polihraf, Nizhyn, Ukraine.
2. Popelo, O.V. (2015), "Intellectual resource as a platform of knowledge economy in national and regional dimensions", Visnyk Donets'koho natsional'noho universytetu. Seriya V. Ekonomika i pravo, vol. 1, pp. 286—291.
3. Romaniuk, I.A. (2017), "Development of rural green tourism in the conditions of necessity of diversification of rural economy", Stratehichni napryamy sotsial'no-ekonomichnoho rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrayiny [Strategic directions of socio-economic development of the agricultural sector of the economy of Ukraine], TOV "VKF "STAR" LTD", Kherson, Ukraine, pp. 299—307.
4. Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsiyna modernizatsiya ekonomiky Ukrayiny: teoretyko-metodolohichni aspekty [Intellectual and innovative modernization of the economy of Ukraine: theoretical and methodological aspects], NTUU "KPI", Kyiv, Ukraine.
5. Marmul', L. (2016), "Methodical approaches to the development of rural areas on the basis of decentralization", Ekonomika APK, vol. 7, pp. 80.
6. Tul'chyns'ka, S.O. (2014), Perspektyvy ta dominanty rozvytku intelektual'no-innovatsiynoyi systemy rehioniv Ukrayiny [Perspectives and dominants of development of intellectual-innovative system of regions of Ukraine], Vy-vo "PP Vyshemyrs'kyy V.S.", Kherson, Ukraine.
7. Ihnatenko, M.M. (2015), "Problems and prospects of increasing the employment of the rural population on the basis of social responsibility of agribusiness", Efektyvna ekonomika, vol. 12, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?n=12&y=2015 (Accessed 16 August 2020).
8. Semykina, M.V. and Hun'ko, V.I. (2011), "Intellectual potential and its role in the national economy", Ekonomika i upravlinnya, vol. 1, available at: http://www.napks.edu.ua/library/compilations_vak/eiu/2011/1/p_50_56.pdf (Accessed 16 August 2020).
9. Romaniuk, I.A. (2013), "Formation of a motivational mechanism as a way to ensure productive employment of the rural population", Visnyk SevNTU, Seriya: Ekonomika i finansy, vol. 138, pp. 144—148.
10. Dyba, L.M. (2011), "The essence of the concepts of intellectual potential and intellectual capital as economic categories", Ekonomichnyy visnyk universytetu, vol. 17, available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Evu/2011_17_1/Dyba.pdf (Accessed 16 August 2020).
11. Marmul, L.O. Ignatenko, M.M. Ushakov, D.S. and Kuchyn, S.P. (2019), "Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models", International Journal of Economics & Business Administration, vol. VII, no. 2, pp. 290—301.
12. Tul'chyns'kyy, R.V. (2018), Determinanty stanovlennya novoho rehionalizmu: teoriya, metodolohiya, praktyka [Determinants of formation of new regionalism: theory, methodology, practice], Vyd-vo "PP Vyshemyrs'kyy V.S.", Kherson, Ukraine.

№ 17-18 2020, стор. 17 - 22

Дата публікації: 2020-09-25

Кількість переглядів: 800

Відомості про авторів

Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Marmul

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5589-9338


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, Університет Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав

L. Levaieva

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav, Pereiaslav

ORCID:

0000-0002-5589-9338

Як цитувати статтю

Мармуль Л. О., Леваєва Л. Ю. Використання інтелектуального потенціалу у модернізації структури регіональної економіки. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.17

Marmul, L. and Levaieva, L. (2020), “Use of intellectual potential in modernizing the structure of the regional economy”, Agrosvit, vol. 17-18, pp. 17–22. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.17

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.