EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ОХОРОНИ ГРУНТІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ
О. Г. Бондар, А. В. Переверзєва, В. П. Волков

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.10

УДК: 349.42:631.4]-027.22(477+061.1ЄС)

О. Г. Бондар, А. В. Переверзєва, В. П. Волков

ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ ОХОРОНИ ГРУНТІВ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація

У статті досліджуються європейські практики охорони грунтів та визначаються найбільш ефективні з метою впровадження в аграрну економіку. Здійснено порівняльний аналіз фактичного стану грунтів у країнах ЄС та світі. Проаналізовано "Тематичні стратегії ЄС", які є базовими для реалізації практики збереження та захисту грунтів, підгрунтям ефективних заходів подолання негативних тенденцій деградації земель у Європі. Проаналізовано особливості охорони грунтів у країнах ЄС на основі Спільної сільськогосподарської політики. Визначено, що на початковому етапі головними цілями ССП була підтримка фермерів та рівня їх життя. Внаслідок виникнення загроз та негативних наслідків нераціонального землекористування орієнтири ССП змінилися на розробку кращих стандартів управління грунтами та їх охорони. Виокремлено два важливі напрями ССП: перший — платежі та ринкові заходи, другий — розвиток сільських територій. Виокремлено обов'язкові вимоги, яких повинні дотримуватись фермери, серед яких збереження багатих вуглецем грунтів шляхом захисту водно-болотних угідь та торф'яників; управління поживними речовинами для покращення якості води і зменшення рівня аміаку та закису азоту; сівозміни замість диверсифікації сільськогосподарських культур. Крім того, фермери заохочуються до роботи за межами обов'язкових вимог. Для них кожна країна-член ЄС розробляє власну систему управління грунтами та агроекологічно-кліматичні заходи, стимулює фермерів за практики, які відповідають місцевим вимогам кожної країни. Доведено, що Спільна сільськогосподарська політика є важливим інструментом оптимізації родючості грунтів та зменшення їх забруднення, підтримкою кращих практик управління та охорони грунтів. Обгрунтовано важливу роль у галузі збереження та охорони грунтів таких інституцій: Європейське сільськогосподарське інноваційне партнерство (EIP-AGRI) як платформа для об'єднання фермерів, радників, дослідників, підприємств та підтримки інновацій у сільському господарстві; Європейський центр даних про грунти (ESDAC), функція якого — бути єдиним орієнтиром та розміщувати всі відповідні дані про грунти в європейському інформаційному просторі.

Ключові слова: охорона грунтів; збереження грунтів; європейські практики; землекористування; стратегія; екосистема.

Література

1. Desertification and land degradation. URL: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ (дата звернення 04.09.2020).
2. Opportunities for soil sustainability in Europe. German. National Academy of Sciences Leopoldina. 2018. 50 р.
3. Бойко А.О. Теоретичні основи та принципи державної політики у сфері земельних відносин в Україні. Інвестиції: практика та досвід. 2018. Вип. 16. С. 114—122.
4. Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами. Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 2012. 316 с.
5. Зигрій О., Малиновський В. Особливості державного управління використанням земель сільськогосподарського призначення в Україні. Актуальні проблеми правознавства. Вип. 1 (13). 2018. С. 130—134.
6. Мельник О.Г. Стале землекористування та вирішення екологічних проблем у Європейському Союзі як досвід на шляху до забезпечення сталого розвитку в Україні. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції: наук. зб. 2018. № 1. С. 141—144.
7. Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки. Львів: НВФ "Українські технології", 2002. 252 с.
8. Трегобчук М. Проблеми охорони сільськогосподарських земель за переходу до ринкової економіки. Землевпорядний вісник. 2010. № 1. С. 52.
9. Soil Atlas of Europe. URL: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe (дата звернення 04.09.2020).
10. European Soil Database. URL: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/european-soil-database-v20-vector-and-attribute-data (дата звернення 04.09.2020).
11. WWF Living Planet Report 2020. URL: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/wwf-living-planet-report-2020-reveals-68-drop-wildlife-populations (дата звернення 04.09.2020).
12. Efficient soil management. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-5-soil_en.pdf (дата звернення 04.09.2020).
13. Land Degradation and Improvements. URL: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (дата звернення 04.09.2020).
14. Soil matters for our future. https://ec.europa.eu/info/news/soil-matters-our-future-2019-dec-05_en (дата звернення 04.09.2020).
15. Environment fact sheet: soil protection — a new policy for the EU. URL: https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/factsheet_2007_en.pdf (дата звернення:10.09.2020).
16. Thematic Strategy for Soil Protection. URL: http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soillight.pdf (дата звернення 04.09.2020).
17. San-Emeterio Layla M., Vinduskova Olga. EGU Blogs " Divisions " Soil System Sciences " The present and future of soil conservation in Europe, 2020. URL: https://blogs.egu.eu/divisions/sss/ (дата звернення: 10.09.2020).
18. The agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI). URL: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about (дата звернення: 10.09.2020).
19. The European Soil Data Centre (ESDAC). URL: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ (дата звернення: 10.09.2020).
20. Конституція України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text від 28.06.1996 № 254к/96-ВР (дата звернення: 10.09.2020).
21. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (дата звернення: 10.09.2020).
22. Закон України "Про охорону навколишнього середовища" від 25.06.1991 № 1264-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1264-12#Text (дата звернення: 10.09.2020).
23. Закон України "Про охорону земель" від 19.06.2003 № 962-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/962-15#Text (дата звернення: 10.09.2020).
24. Закон України "Про державний контроль за використанням та охороною земель" від 19.06.2003 № 963-IV. URL: https://land.gov.ua/info/zakon-ukrainy-vid-19-chervnia-2003-r-962-iv-pro-okhoronu-zemel/ (дата звернення: 10.09.2020).
25. Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 № 858-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/858-15#Text (дата звернення: 10.09.2020).
26. "Про грунти та їх родючість" від 18.01.2012 № 9731. URL: https://ips.ligazakon.net/document/JF7IB00A?an=129 (дата звернення: 10.09.2020).

O. Bondar, A. Pereverzieva, V. Volkov

EUROPEAN EXPERIENCE OF SOIL CONSERVATION: KNOWLEDGE FOR UKRAINE

Summary

The European practices of soil preservation, the most effective ones for implementation in the agricultural economy have been examined in the article. Comparative analysis of the actual state of soil in the EU and around the world have been made. "Thematic Strategy for Soil Protection" as the basis for soil saving and conservation practice implementation, effective measures aimed at overcoming negative trends in land degradation in Europe has been analyzed. The peculiarities of soil protection in the EU countries based on Common Agricultural Policy have been studied. It has been found out that at the initial stage the main objectives of CAP were to support farmers and their standard of living. Threats and negative effects of irrational use of land caused CAP guidelines changes towards the development of better standards of soil management and protection. Two important areas of CAP have been distinguished: the first — payments and market instruments, the second — rural development. Mandatory requirements for farmers have been emphasized, including preservation of carbon-rich soils by protecting wetlands and peatlands; nutrient management to improve water quality and reduce ammonia and nitrous oxide level; crop rotation instead of crop diversification. Moreover, farmers are encouraged to act beyond the mandatory requirements. Each EU member state develops its own soil management system and agri-environmental and climatic measures, encourages farmers for practices meeting local requirements. It has been proved that.
Common Agricultural Policy is an important tool for soil fertility optimization and soil pollution reduction, as well as for the best soil management and protection practices support. The following institutions role in the field of soil conservation and protection has been substantiated: The agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI) as a platform, which consolidates farmers, consultants, researchers, businesses and supports innovation in agriculture; European Soil Data Center (ESDAC), which functions as a single benchmark and places all relevant soil data in the European Information Space.

Keywords: soil conservation; soil saving; European experience; land management; strategy; ecosystem.

References

1. FAO (2020), "Desertification and land degradation", available at: http://www.fao.org/in-action/action-against-desertification/overview/desertification-and-land-degradation/en/ (Accessed 04.09.2020).
2. German National Academy of Sciences Leopoldina (2018), Opportunities for soil sustainability in Europe, German National Academy of Sciences Leopoldina, Halle, Germany.
3. Boyko, A.O. (2018). "Theoretical bases and principles of state policy in the field of land relations in Ukraine", Investyciyi: praktyka ta dosvid, vol. 16, pp. 114—122.
4. Gorlachuk, V.V. (2012), Upravlinnia zemel'nymy resursamy [Land resources management], Vyd-vo MF NaUKMA, Mykolayiv, Ukraine.
5. Zygrij, O. and Malynovskyj, V. (2018), "Features of public administration of agricultural land use in Ukraine. Actual problems of jurisprudence", Aktualni problemy pravoznavstva, vol. 1, No. 13, pp. 130—134.
6. Melnyk, O.G. (2018). "Sustainable land use and solving environmental problems in the European Union as an experience on the path to sustainable development in Ukraine", Aktualni problemy vitchyznyanoyi yurysprudenciyi: nauk. zb., vol. 1, pp. 141—144.
7. Soxnych, A. Ya. (2002), Problemy vykorystannia i okhorony zemel' v umovakh rynkovoi ekonomiky [Problems of land use and protection in a market economy], NVF "Ukrayinski texnologiyi", Lviv, Ukraine.
8. Tregobchuk, M. (2010), "Problems of protection of agricultural lands in the transition to a market economy", Zemlevporyadnyj visnyk, vol. 1, pp. 48—56.
9. ESDAC (2020), "Soil Atlas of Europe", available at: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/soil-atlas-europe (Accessed 04.09.2020).
10. ESDAC (2020), "European Soil Database", available at: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/content/european-soil-database-v20-vector-and-attribute-data (Accessed 04.09.2020).
11. EC (2020), "WWF Living Planet Report 2020", available at: https://ec.europa.eu/jrc/en/science-update/wwf-living-planet-report-2020-reveals-68-drop-wildlife-populations (Accessed 04.09.2020).
12. EC (2020), "Efficient soil management", available at: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/cap-specific-objectives-brief-5-soil_en.pdf (Accessed 04.09.2020).
13. UN (2020), "Land Degradation and Improvements", available at: https://www.un.org/en/events/desertification_decade/value.shtml#a2 (Accessed 04.09.2020).
14. EC (2019), "Soil matters for our future", available at: https://ec.europa.eu/info/news/soil-matters-our-future-2019-dec-05_en (Accessed 04.09.2020).
15. EC (2007), "Environment fact sheet: soil protection — a new policy for the EU", available at: https://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/factsheet_2007_en.pdf (Accessed 04.09.2020).
16. EC (2020), "Thematic Strategy for Soil Protection", available at: http://ec.europa.eu/environment/soil/pdf/soillight.pdf (Accessed 04.09.2020).
17. San-Emeterio, L. M. and Vinduskova, O. (2020), "Soil System Sciences. The present and future of soil conservation in Europe", available at: https://blogs.egu.eu/divisions/sss/ (Accessed 04.09.2020).
18. EC (2020), "The agricultural European Innovation Partnership (EIP-AGRI)", available at: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/about (Accessed 04.09.2020).
19. ESDAC (2020), "The European Soil Data Centre (ESDAC)", available at: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/ (Accessed 04.09.2020).
20. The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "Constitution of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text dated 28.06.1996 № 254k / 96 -BR (Accessed 04.09.2020).
21. The Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "Land Code of Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14#Text (Accessed 04.09.2020).
22. The Verkhovna Rada of Ukraine (1991), The Law of Ukraine "On Environmental Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/1264-12#Text (Accessed 04.09.2020).
23. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Protection", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/962-15#Text (Accessed 04.09.2020).
24. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On State Control over the Use and Protection of Lands", alailable at: https://land.gov.ua/info/zakon-ukrainy-vid-19-chervnia-2003-r-962-iv-pro-okhoronu-zemel/ (Accessed on 04.09.2020).
25. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), Law of Ukraine "On Land Management", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/858-15#Text (Accessed 04.09.2020).
26. Ligazakon (2012), Project of Law of Ukraine "On soils and their fertility", available at: https://ips.ligazakon.net/document/JF7IB00A?an=129 (Accessed 04.09.2020).

№ 17-18 2020, стор. 10 - 16

Дата публікації: 2020-09-25

Кількість переглядів: 578

Відомості про авторів

О. Г. Бондар

д. ю. н., професор, професор кафедри цивільного права,Запорізький національний університет

O. Bondar

Doctor of Law, Professor, Professor of the Department of Civil Law, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0003-0738-1232


А. В. Переверзєва

д. е. н., доцент, професор кафедри міжнародної економіки, природних ресурсів та економіки міжнародного туризму, Запорізький національний університет

A. Pereverzieva

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of International Economy, Natural Resources and Economics International Tourism, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0001-8391-6636


В. П. Волков

д. т. н., професор, професор кафедри підприємництва, менеджменту організацій та логістики, Запорізький національний університет

V. Volkov

Doctor of Technical Sciences, Professor, Professor of theDepartment of Entrepreneurship, Management of Organizations and Logistics, Zaporizhzhia national university

ORCID:

0000-0002-1270-895X

Як цитувати статтю

Бондар О. Г., Переверзєва А. В., Волков В. П. Європейські практики охорони грунтів: досвід для України. Агросвіт. 2020. № 17-18. С. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.10

Bondar, O., Pereverzieva, A. and Volkov, V. (2020), “European experience of soil conservation: knowledge for Ukraine”, Agrosvit, vol. 17-18, pp. 10–16. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.17-18.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.