EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Г. М. Калетнік, С. М. Лутковська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.10

УДК: 336.1:504

Г. М. Калетнік, С. М. Лутковська

СТРУКТУРА ФІНАНСУВАННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЗАХОДІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Анотація

У статті сформовано систему пріоритетних напрямів фінансової підтримки екологічної та природно-техногенної безпеки. Розроблено концептуальну схему пріоритетних джерел фінансування екологічної та безпеки. Доведено, що реалізація екологічної політики в системі забезпечення сталого розвитку потребує комплексного (міжгалузевого) підходу до вирішення проблем екологічної та природно-техногенної безпеки у просторово-територіальному вимірі, що передбачає визначення й досягнення її пріоритетних напрямів у досліджуваній сфері. Зазначено, що механізми фінансового сприяння охороні довкілля набувають першочергового значення у системі природокористування та сталого розвитку. Доповнено ринковий механізм природоохоронної діяльності, який передбачає застосування екологічних субсидій, позик, податків, зборів, штрафів, кредитів і квот, пов'язаних з викидами шкідливих речовин в атмосферу. Вони дають змогу розподіляти фінансові ресурси і акумулювати їх на державних рахунках або в спеціальних фондах. Встановлено, що екологічні субсидії мають форму інноваційних субсидій, що покривають частину видатків на розробку нових технологій, і позик на устаткування природоохоронного призначення, на відновлення якості середовища або субсидій для покриття позик. З'ясовано, що до ефективного світового економічного механізму модернізації природоохоронної діяльності належить сфера кредитування. Розроблено напрями вдосконалення системи фінансування заходів екологічної безпеки. Визначено значення моніторингу обсягів фінансування та оцінки ефективності їх використання на заходи з забезпечення екологічної безпеки. Розроблено структурна модель моніторингу й прогнозування екологічної та природно-техногенної безпеки. Структуровано показники ефективності використання коштів Фонду згуртування. Встановлено, що наразі відсутні механізми поєднання стратегічних засад державної екологічної політики та можливостей їх фінансування як на національному, так і регіональному рівнях. На фоні активного державного сприяння розробці й впровадженню екологічних програм, ефективність їх фінансового забезпечення у процесі реалізації залишається низькою, спостерігається постійне недофінансування.

Ключові слова: екологічна безпека; сталий розвиток; моніторинг; фінанси; структурна модель.

Література

1. Національна парадигма сталого розвитку України / За заг. ред. акад. НАН України, д. т. н., проф., заслуженого діяча науки і техніки України Б. Є. Патона. Вид. 2-ге, переробл. і доповн. К.: Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2016. 72 с.
2. Колмакова В.М. Оптимізація використання коштів державного бюджету на подолання наслідків непередбачених надзвичайних ситуацій. В.М. Колмакова. Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук. пр. Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2011. С. 69—74.
3. Обиход Г.О. Інституціоналізація екологічної безпеки в системі формування політики сталого розвитку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. екон. наук: спец. 08.00.06 "Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища ". Г.О. Обиход. Київ, 2017. 43 с.
4. Герасимчук З.В. Фінансова політика сталого розвитку регіону: монографія / Герасимчук З.В., Вахович І.М., Камінська І.М. Луцьк: Надстир'я, 2006. 220 с.
5. Koziuk V., Hayda Y., Dluhopolskyi O., Kozlovskyi, S. Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development. Problemy ekorozwoju. Problems of sustainable development. 2020. Vol. 15. № 1, pp. 53—64.
6. Калетнік Г.М., Козловський С.В., Козловський В.О. Стійкість економіки як фактор безпеки та розвитку держави. Економіка України. 2012. № 7. С. 16—25.
7. Веклич О. Удосконалення економічних інструментів екологічного управління в Україні. Економіка України. 1998. № 9. С. 65—74.
8. Качинський А.Б. Екологічна безпека України: системний аналіз перспективи покращення. К.: НІСД, 2001. 312 с.
9. Бізек В. Політика та право ЄС з питань, що стосуються довкілля: посібник. В. Бізек. Проект Європейського Союзу "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні секторальної бюджетної підтримки". Київ, 2013. 168 с.
10. Національна стратегія наближення (апроксимації) законодавства України до права ЄС у сфері охорони довкілля [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/draft_NAS_FEB2015.pdf
11. Інституціоналізація природно-ресурсних відносин: колективна монографія. За заг. ред. д. е. н., проф., акад. НААН України М.А. Хвесика. К.: ДУ "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України", 2012. 400 с.
12. Колмакова В.М. Теоретико-методологічні підходи до фінансового забезпечення техногенної та екологічної безпеки. Механізм регулювання економіки. 2012. № 1. С. 47—53.
13. Жарова Л. Особливості та перспективи формування резервного фонду бюджету з урахуванням стратегічного потенціалу еколого-економічної безпеки. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства: теорія, методологія, практика. 2011. С. 109—115.
14. Екологічна модернізація в системі природно-техногенної та екологічної безпеки: монографія / Степаненко А.В., Обиход Г.О., Омельченко А.А. та ін.]; Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України". К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2016. 435 с.
15. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2018 рік: ДСНС України [Електронний ресурс]. Режим доступу: https://www.dsns.gov.ua/ua/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html
16. Безпека регіонів України і стратегія її гарантування у 2-х т.: Т. 1. Природно-техногенна (екологічна) безпека. Б. Данилишин, А. Степаненко, О. Ральчук та ін. К.: Наукова думка, 2008. 392 с.
17. Козловський С.В. Фінансова математика. К.: Знання України, 2006. 308 с.
18. Обиход Г.О. Інституціонально-організаційні механізми політики забезпечення екологічної і природно-техногенної безпеки. Теорії мікро-макроекономіки. 2012. № 39. С. 134—140.
19. EU Cohesion Policy 2014—2020: legislative proposals. URL: www.ec.europa.eu/regional_policy/what/ future/proposals_2014_2020_en.cfm (дата звернення 01.04.2020).
20. Integrated Risk Information System. U.S. Environmental Protection Agency (EPA). URL: http://www.epa.gov/iris (дата звернення 01.04.2020).
21. Калетнік Г.М., Козак К.В. Зелений бізнес — перспективи підприємництва. Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2016. №12. с. 36.
22. Сосюра С.Г. Бюджетні важелі забезпечення екологічної безпеки / Сосюра С.Г., Хлобистов Є.В. Сталий розвиток та екологічна безпека суспільства в економічних трансформаціях. РВПС України НАН України, ІПРЕЕД НАН України, СумДУ, ЛНТУ, НДІ СРП. Сімферополь: "Фєнікс", 2010. С. 524—543.

G. Kaletnik, S. Lutkovska

FINANCING AND MONITORING STRUCTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY MEASURES

Summary

In this article the system of priority directions of financial support of ecological and natural-anthropogenic safety is formed. The conceptual scheme of prioritization of sources of financing of ecological and natural-anthropogenic safety is developed. It is proved that the implementation of environmental policy in the system of sustainable development requires a comprehensive (cross-sectoral) approach to solving the problems of ecological and natural-technogenic security in the spatial-territorial dimension, which provides for the definition and achievement of its priority directions in the research area. It is noted that the mechanisms of financial assistance to the environment are of primary importance in the system of environmental management and sustainable development. A market-based environmental mechanism is emerging that involves the use of environmental subsidies, loans, taxes, fees, fines, credits and quotas related to emissions of harmful substances into the atmosphere. They make it possible to distribute financial resources and accumulate them in public accounts or in special funds. It is established that environmental subsidies take the form of innovative subsidies that cover part of the costs of developing new technologies and loans for environmental protection equipment, restoring the quality of the environment or subsidies to cover loans. It has been found out that lending is an effective global economic mechanism for environmental modernization. The directions of improvement of the system of financing of environmental safety measures have been developed. The importance of monitoring the amount of funding and assessing the effectiveness of their use for environmental security measures has been determined. The structural model of monitoring and forecasting of ecological and natural-technogenic safety is developed. Indicators of efficiency of use of funds of the Cohesion Fund have been formed. It is established that at present there are no mechanisms for combining strategic principles of state environmental policy and opportunities for their financing at both national and regional levels. Against the background of active state support for the development and implementation of environmental programs, the effectiveness of their financial support in the implementation process remains low, there is a constant underfunding.

Keywords: environmental safety; sustainable development; monitoring; finance; structural model.

References

1. Paton, B. E. (2016), Natsional'na paradyhma staloho rozvytku Ukrainy [The national paradigm for sustainable development of Ukraine], 2nd, reworked. and additions, State Institution "Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", Kyiv, Ukraine.
2. Kolmakova, V.M. (2011), "Optimizing the use of state budget funds to overcome the consequences of unforeseen emergencies", National Economy of Ukraine: Management Theory and Practice: Coll. of sciences. State Institution "Institute of Economics of Environmental Management and Sustainable Development of the National Academy of Sciences of Ukraine", pp. 69—74.
3. Obuhod G.O. (2017), "Institutionalization of environmental safety in the system of sustainable development policy formation", Ph.D. Thesis, Economy, Kyiv, Ukraine.
4. Gerasymchuk Z.V. (2006), Finansova polityka staloho rozvytku rehionu [Financial Policy for Sustainable Development of the Region], Nadstyr'ia, Lutsk, Ukraine.
5. Koziuk, V. Hayda, Y. Dluhopolskyi, O. and Kozlovskyi, S. (2020), "Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development", Problems of sustainable development, vol. 15, no. 1, pp. 53—64.
6. Kaletnik, G.M. Kozlovsky, S.V. and Kozlovsky, V.A. (2012), "Sustainability of the economy as a factor of security and development of the state", Ukraine economy, vol. 7, pp. 16—25.
7. Veklic, O. (1998), "Improvement of economic instruments of environmental management in Ukraine", Ukraine economy, vol. 9, pp. 65—74.
8. Kachinsky, A.B. (2001), Ekolohichna bezpeka Ukrainy: systemnyj analiz perspektyvy pokraschennia [Ukraine's environmental safety: a systematic analysis of the prospects for improvement], NISD, Kyiv, Ukraine.
9. Bizek, V. (2013), "EU Policy and Law on the Environment", Proekt Yevropejs'koho Soiuzu "Dodatkova pidtrymka Ministerstva ekolohii ta pryrodnykh resursiv Ukrainy u vprovadzhenni sektoral'noi biudzhetnoi pidtrymky" [European Union project "Additional support from the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine in implementing sectoral budget support"], Kyiv, Ukraine.
10. Ministry of Ecology and Natural Resources (2015), "National strategy for approximation (approximation) of Ukrainian legislation to EU environmental law", available at: http://www.menr.gov.ua/docs/activity-adaptation/draft_NAS_FEB2015.pdf (Accessed 10 April 2020).
11. Hvesik, M.A. (2012), Instytutsionalizatsiia pryrodno-resursnykh vidnosyn [Institutionalization of natural resource relations], DU "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
12. Kolmakova, V.M. (2012), "Theoretical and methodological approaches to the financial support of technogenic and environmental security", The mechanism of regulation of the economy, vol. 1, pp. 47—53.
13. Zharova, L. (2011), "Features and prospects of formation of a reserve fund of the budget taking into account the strategic potential of ecological and economic security", Sustainable development and environmental safety of society: theory, methodology, practice, pp. 109—115.
14. Stepanenko, A.V. Obikhod, G.O. and Omelchenko, A.A. (2016), Ekolohichna modernizatsiia v systemi pryrodno-tekhnohennoi ta ekolohichnoi bezpeky [Ecological modernization in the system of natural-technogenic and ecological safety], DU "Instytut ekonomiky pryrodokorystuvannia ta staloho rozvytku Natsional'noi akademii nauk Ukrainy", Kyiv, Ukraine.
15. SES of Ukraine (2019), "Analytical review of the state of technogenic and natural security in Ukraine for 2018", available at: https://www.dsns.gov.ua/en/Analitichniy-oglyad-stanu-tehnogennoyi-ta-prirodnoyi-bezpeki-v--Ukrayini-za-2015-rik.html (Accessed 10 April 2020).
16. Danylyshyn, B. Stepanenko, A. and Ralchuk, O. (2008), Bezpeka rehioniv Ukrainy i stratehiia ii harantuvannia u 2-kh t. [Security of the regions of Ukraine and strategy of its guarantee in 2 volumes], vol. 1, Pryrodno-tekhnohenna (ekolohichna) bezpeka [Natural-technogenic (ecological) safety], Scientific Thought, Kyiv, Ukraine.
17. Kozlovsky, S.V. (2006), [Financial mathematics], Znannia Ukrainy, Kyiv, Ukraine.
18. Obihod, G.O. (2012), "Institutional and organizational mechanisms of environmental and technogenic safety policy", Theories of micro-macroeconomics, vol. 39, pp. 134—140.
19. EU (2020), "Cohesion Policy 2014-2020: legislative proposals", available at: www.ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_en.cfm (Accessed 10 April 2020).
20. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) (2020), "Integrated Risk Information System", available at: http://www.epa.gov/iris (Accessed 10 April 2020).
21. Kaletnik, G.M. and Kozak, K.V. (2016), "Green Business — Perspectives on Entrepreneurship", Economy. Finances. Management: topical issues of science and practice, vol. 12, pp. 36.
22. Sosyura, S.G. (2010), "Budget levers for environmental security", Stalyj rozvytok ta ekolohichna bezpeka suspil'stva v ekonomichnykh transformatsiiakh [Sustainable development and environmental safety of society in economic transformations], Fieniks, Simferopol, Ukraine.

№ 9 2020, стор. 10 - 19

Дата публікації: 2020-05-20

Кількість переглядів: 1497

Відомості про авторів

Г. М. Калетнік

д. е. н., професор, академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії,Вінницький національний аграрний університет

G. Kaletnik

Doctor of Economic Sciences, Professor, Academician of NAAS of Ukraine, Head of the Department of Administrative Management and Alternative Energy Sources, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-4848-2796


С. М. Лутковська

к. пед. н., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет

S. Lutkovska

PhD in Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vice-rector for scientific and pedagogical work, European integration and international activities, Associate Professor of the Department of Administrative Management and alternative energy sources, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0002-8350-5519

Як цитувати статтю

Калетнік Г. М., Лутковська С. М. Структура фінансування та моніторингу заходів забезпечення екологічної безпеки. Агросвіт. 2020. № 9. С. 10–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.10

Kaletnik, G. and Lutkovska, S. (2020), “Financing and monitoring structure of environmental safety measures”, Agrosvit, vol. 9, pp. 10–19. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.9.10

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.