EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Р. М. Набока, В. В. Шукліна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.94

УДК: 658.7:338.012

Р. М. Набока, В. В. Шукліна

ОСОБЛИВОСТІ СИТУАЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Анотація

У статті розглянуто особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств. Констатовано, що ситуаційне управління логістичними системами виробництва харчової продукції полягає у пошуку та прийнятті управлінських рішень у різних проблемних ситуаціях. Виявлено, що метою ситуаційного управління у логістичних системах виробництва харчової продукції є усунення результатів впливу зовнішніх чинників та забезпечення максимально можливої відповідності фактичного виробництва запланованому з мінімальними втратами часу та використовуваних на виробництві ресурсів. Встановлено, що управління ланками логістичного ланцюга в реальному масштабі часу відбувається за допомогою специфічних систем оперативного управління. Впровадження запропонованих методів ситуаційного управління логістичною діяльністю на підприємствах харчової галузі надасть можливість підвищити ефективність, ритмічність, прогнозованість, продуктивність та прибутковість виробництва продуктів харчування.

Ключові слова: ситуаційне управління; логістична діяльність; логістичний ланцюг; підприємства харчової галузі; управлінські рішення; оперативне управління.

Література

1. Mockler R.J. Situational Theory of Management / R.J. Mockler // Harvard Business Review. — 1971. — Vol. 49. — № 3. — P. 151.
2. Домарєв В.В. Система ситуаційного управління: Теорія, методологія, рекомендації / В.В. Домарєв. — Київ, 2017. — 347 с.
3. Герчикова И.Н. Менеджмент / И.Н. Герчикова. — Москва: ЮНИТИ, 2012. — 499 с.
4. Василенко В.О. Ситуаційний менеджмент / В.О. Василенко, В.І. Шостка. — К.: ЦУЛ, 2003. — 285 с.
5. Трофимчук О.М. Алгоритмічний базис ситуаційного управління / О.М. Трофимчук, О.О. Кряжич // Інформатика та системні науки: матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Полтава, 19—21 берез. 2015 р.). — Полтава, 2015. — С. 351—353.
6. Дубницький В.І. Розподілена динамічна модель розвитку та виявлення проблемних ситуацій на підприємствах в рамках ситуаційного управління / В.І. Дубницький, Н.Ю. Науменко, О.В. Овчаренко // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет". — 2017. — № 2. — С. 14—23.
7. Іванова М.І. Наукові засади управління логістичними системами на промислових підприємствах: монографія / М.І. Іванова. — Дніпро: Грані, 2017. — 427 с.
8. Осініна Л.М. Ситуаційний менеджмент / Л.М. Осініна. — К.: Видавництво Європейського ун-ту, 2006. — 110 с.
9. Крикавський Є.В. Логістика та управління ланцюгами поставок / Є. Крикавський, О. Похильченко, М. Фертч. — Львів: Вид-во Львів. політехніки, 2017. — 801 с.
10. Попова Ю.М. Логістична діяльність підприємства харчової промисловості та її оптимізація / Ю.М. Панюкова, Ю.А. Попова // Финансы, учет, банки. — 2014. — Вып. 1. — С. 223—231.
11. Анікін Б.А. Логістика виробництва / В.А. Волочіенко, Р.В. Серишев; відп. ред. Б.А. Анікін. — К., 2014. — 454 с.

R. Naboka, V. Shuklina

FEATURES OF SITUATIONAL MANAGEMENT OF LOGISTIC ACTIVITY OF FOOD ENTERPRISES

Summary

The article considers the features of situational management of the logistics activities of food enterprises. It is stated that situational management of the logistics systems for food production consists in the search and adoption of managerial decisions in various problem situations. It is established that in the logistics systems of food producers, situational management is the operational management of the process of food production, which consists in making a management decision in case of problems caused by the production situation. At the same time, the problematic situation itself arises from the influence of external and internal factors. It was revealed that the goal of situational management in the logistics systems of food production is to eliminate the effects of disturbances and ensure the maximum possible correspondence of the actual production to the planned one with minimal loss of time and resources used in the production. It is substantiated that situational management of logistic activity of food enterprises involves recognition of levels of management and decision makers in problem situations, decisions aimed at eliminating the results of external influences at different levels of management, as well as changing operational and production plans, tasks and schedules. It has been established that real-time management of the links in the supply chain occurs using specific operational management systems, such as procurement and supply of source components; storage of raw materials and products; production, distribution and consumption of finished food products. It is concluded that the structure of the operational management elements of an individual link in the logistics chain includes interrelated functions: rationing, planning, accounting, control, analysis and regulation. Implementation of the proposed methods of situational management of logistics activities in the food industry will improve the efficiency, rhythm, predictability, productivity and profitability of food production and will contribute to the smooth operation of the logistics chain as a whole.

Keywords: situational management; logistics activities; the logistics chain; food industry enterprises; management decisions; operational management.

References

1. Mockler, R.J. (1971), "Situational Theory of Management", Harvard Business Review, vol. 49, no. 3, pp. 151.
2. Domariev, V.V. (2017), Systema sytuatsijnoho upravlinnia: Teoriia, metodolohiia, rekomendatsii [System of situational management: Theory, methodology, recommendations], Kyiv, Ukraine.
3. Herchykova, Y.N. (2012), Menedzhment [Management], YuNYTY, Moscow, Russia.
4. Vasylenko, V.O. and Shostka, V.I. (2003), Sytuatsijnyj menedzhment [Situational management], TsUL, Kyiv, Ukraine.
5. Trofymchuk, O.M. and Kriazhych, O.O. (2015), "Algorithmic basis of situational management", Informatyka ta systemni nauky: materialy VI Vseukr. nauk.-prakt. konf. za mizhnar. uchastiu [Informatics and Systems Sciences: Proceedings of the VI All-Ukrainian Scientific and Practical Conference with International Participation], Poltava, Ukraine, 19—21 march, pp. 351—353.
6. Dubnyts'kyj, V.I. Naumenko, N.Yu. and Ovcharenko, O.V. (2017), "Distributed dynamic model of development and identification of problem situations in enterprises within the context of situational management", Ekonomichnyj visnyk DVNZ "Ukrains'kyj derzhavnyj khimiko-tekhnolohichnyj universytet", vol. 2, pp. 14—23.
7. Ivanova, M.I. (2017), Naukovi zasady upravlinnia lohistychnymy systemamy na promyslovykh pidpryiemstvakh [Scientific principles of logistics systems management at industrial enterprises], Hrani, Dnipro, Ukraine.
8. Osinina, L.M. (2006), Sytuatsijnyj menedzhment [Situational management], Vydavnytstvo Yevropejs'koho un-tu, Kyiv, Ukraine.
9. Krykavs'kyj, Ye. Pokhyl'chenko, V.O. and Fertch, M. (2017), Lohistyka ta upravlinnia lantsiuhamy postavok [Supply chain logistics and management], Vyd-vo L'viv. politekhniky, L'viv, Ukraine.
10. Popova, Yu.M. and Popova, Yu.A. (2014), "Logistic activity of the food industry enterprise and its optimization", Fynansy, uchet, banky, vol. 1, pp. 223—231.
11. Anikin, B.A. Volochienko, V.A. and Seryshev, R.V. (2014), Lohistyka vyrobnytstva [Production logistics], Kyiv, Ukraine.

№ 8 2020, стор. 94 - 99

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1055

Відомості про авторів

Р. М. Набока

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

R. Naboka

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism, Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0002-3417-8216


В. В. Шукліна

к. е. н., доцент, доцент кафедри менеджменту, маркетингу і туризму, Херсонський національний технічний університет

V. Shuklina

PhD in Economics, Associate professor, Department of Management, Marketing and Tourism, Kherson National Technical University

ORCID:

0000-0002-9697-092X

Як цитувати статтю

Набока Р. М., Шукліна В. В. Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств. Агросвіт. 2020. № 8. С. 94–99. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.94

Naboka, R. and Shuklina, V. (2020), “Features of situational management of logistic activity of food enterprises”, Agrosvit, vol. 8, pp. 94–99. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.94

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.