EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ДОСТАТНОСТІ ТА ПРИЙНЯТНОСТІ
В. Ю. Фабіянська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.77

УДК: 657.6

В. Ю. Фабіянська

АУДИТОРСЬКІ ДОКАЗИ: СУТНІСТЬ, ОЦІНКА В КОНТЕКСТІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИМОГ ДОСТАТНОСТІ ТА ПРИЙНЯТНОСТІ

Анотація

Досліджено, що аудиторські докази є свідченнями, які одержуються аудитором в процесі проведення аудиторського дослідження, на основі яких грунтується аудиторська думка, висловлена у звіті аудитора. Міжнародними стандартами аудиту, зокрема МСА 500 "Аудиторські докази" до аудиторських доказів висуваються вимоги достатності та прийнятності, які є взаємопов'язані та формують у сукупності якісні та кількісні показники аудиторських свідчень. На потрібну кількість аудиторських доказів впливають оцінювання аудитором ризиків суттєвого викривлення та якість аудиторських доказів. На потрібну якість аудиторських доказів впливають: доречність та достовірність для забезпечення підтвердження висновків, на яких грунтується думка аудитора; надійність, яка залежить від джерела отримання та характеру доказів, а також від індивідуальних обставин, за якими їх отримано.
Виокремлено правила, якими керуються аудитори під час оцінювання надійності аудиторських доказів. Узагальнено чинники, які впливають на судження аудитора щодо достатності та прийнятності аудиторських доказів. У результаті оцінювання інформації, яка використовується аудитором в якості доказів, аудитор визначає міру довіри до них, яка залежить від джерела отримання доказів, а також незалежності джерела інформації.
Вважаємо, що лише за умови дотримання вимог достатності та прийнятності аудитор може покладатися на отриману інформацію під час формування висновків щодо достовірності бухгалтерського обліку та фінансової звітності замовника. У разі існування сумніву щодо твердження у фінансовому звіті та неможливості отримання аудиторських доказів для усунення такого сумніву, аудитор має відобразити це в аудиторському звіті шляхом висловлення відповідної думки. Це може бути будь-яка модифікована аудиторська думка відповідно до МСА 705 "Модифікації думки у звіті незалежного аудитора": аудиторська думка із застереженням, негативна аудиторська думка, відмова від висловлення аудиторської думки. Який саме вид модифікованої думки висловить аудитор у звіті, є об'єктом його професійного судження, і залежатиме від достовірності фінансової звітності та можливості аудитора зібрати достатні та прийнятні аудиторські докази.

Ключові слова: аудиторські докази; суттєвість; достатність; прийнятність; доречність; достовірність; Міжнародні стандарти аудиту.

Література

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
2. Подолянчук О.А. Процедури одержання аудиторських доказів. Економiчний часопис-XXI. 2014. № 1—2 (2). С. 60—63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecchado_2014_1-2(2)__16
3. Подолянчук О.А., Захарчук І.С. Первинний документ в аудиті: факт господарських операцій чи доказ? Економічні науки. Cерія.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10 (4). С. 135—140. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__23
4. Мултановская Т.В., Горяева М.С. Использование заверений управленческого персонала клиента как аудиторских доказательств для повышения качества аудита. Бізнес Інформ. 2012. № 12. С. 245—248. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2012_12_61
5. Грицак І.І., Чубай В.М. Аудиторські докази: вимоги, процедури отримання та процес оцінювання. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. Вип. 23.14. С. 173—183. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnltu_2013_23
6. Проскуріна Н.М. Розвиток процедур аудиту: теорія та методологія: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. екон. наук: спец. 08.00.09 "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)". Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. К., 2012. 38 с.
7. Редько О.Ю., Редько К.О. Процедури аудиту як основа професійної практики. Бухгалтерський облік і аудит. 2011. № 6. С. 45—50. USD: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2011_6_6
8. Сурніна К.С. Отримання аудиторських доказів методом застосування аналітичних процедур. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2012. № 2. С. 30—34. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2012_2_8
9. Юр'єв О. В. Докази в аудиті ефективності операційної діяльності торговельних підприємств. Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. 2013. Вип. 10(1). URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__72
10. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг: видання 2016—2017 рр. частина 1 / Пер. з англ. К.: Міжнародна федерація бухгалтерів; Аудиторська палата України. 2017. — 978 с.
11. Томчук О.В., Фабіянська В.Ю. Концепція суттєвості в обліковій та аудиторській практиці. Економіка Фінанси Менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2018. № 6. С. 72—86.

V. Fabiianska

AUDIT EVIDENCE: ESSENCE, EVALUATION IN THE CONTEXT OF MEETING THE REQUIREMENTS OF SUFFICIENCY AND APPROPRIATENESS

Summary

It has been investigated that audit evidence is the evidence obtained by the auditor in the course of the audit study, which is based on the audit opinion expressed in the auditor's report. International Standards on Auditing, in particular ISA 500 Audit Evidence, provide audit and audit requirements for adequacy and acceptability that are interrelated and aggregate qualitative and quantitative audit evidence. The required amount of audit evidence is affected by the auditor's assessment of the risks of material misstatement and the quality of the audit evidence. The required quality of audit evidence is influenced by: relevance and credibility to confirm the conclusions on which the auditor's opinion is based; reliability, which depends on the source of the receipt and the nature of the evidence, as well as the individual circumstances under which it was obtained.
The rules governing auditors in assessing the reliability of audit evidence are highlighted. Factors that influence the auditor's judgment about the adequacy and acceptability of audit evidence are generalized. As a result of evaluating the information used by the auditor as evidence, the auditor determines the degree of trust in them, which depends on the source of the evidence and the independence of the source of information.
We believe that only if the requirements of adequacy and eligibility are met, the auditor can rely on the information obtained when drawing conclusions about the accuracy of accounting and financial statements of the customer. Where there is doubt about the assertion in the financial statement and the inability to obtain audit evidence to eliminate such doubt, the auditor should reflect this in the audit report by expressing an appropriate opinion. This may be any modified audit opinion in accordance with ISA 705 "Modifications of Thought in the Independent Auditor's Report": Audit Opinion, Negative Audit Opinion, Disclaimer of Audit Opinion. What kind of modified opinion the auditor will express in the report is the subject of his professional judgment and will depend on the reliability of the financial statements and the auditor's ability to gather sufficient and acceptable audit evidence.

Keywords: audit evidence; materiality; sufficiency; acceptability; appropriateness; reliability; International Standards on Auditing.

References

1. The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), The Law of Ukraine "About the audit of financial reporting and audit activity", available at: http:// zakon2.rada.gov.ua /laws/show/2258-19 (Accessed 12 April 2020).
2. Podolianchuk, O.A. (2014), "Procedures for obtaining audit evidence", Ekonomichnyi chasopys-XXI, vol. 1—2, pp. 60—63.
3. Podolianchuk, O.A. and Zakharchuk, I.S. (2013), "Initial audit document: fact of business transaction or evidence?", Ekonomichni nauky. Cerie: Oblik i finansy, vol. 10 (4), pp. 135—140.
4. Multanovskaia, T.V. and Horiaeva, M.S. (2012), "Using the assurances of the client's managerial staff as audit evidence to improve the quality of theaudit", Biznes Inform, vol. 12, pp. 245—248.
5. Hrytsak, I.I. and Chubai, V.M. (2013), "Audit evidence: requirements, procedures for obtaining and evaluation process", Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, vol. 14, pp. 173—183.
6. Proskurina, N.M. (2012), "Development of audit procedures: theory and methodology", Ph.D. Thesis, Accounting, analysis and audit (by type of economic activity), National Academy of Statistics, Accounting and Auditing, Kyiv, Ukraine.
7. Redko, O.Iu. and Redko, K.O. (2011), "Audit procedures as a basis for professional practice", Accounting and Auditing, vol. 6, pp. 45—50.
8. Surnina, K.S. (2012), "Obtaining audit evidence by applying analytical procedures", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 2, pp. 30—34.
9. Yuriev, O.V. (2013), "Evidence in auditing the effectiveness of operating activities of trading enterprises", Ekonomichni nauky. Cerie: Oblik i finansy, [Online], vol. 10 (1), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(1)__72 (Accessed 12 April 2020).
10. Audit Chamber of Ukraine (2016), "International Standards on Quality Control, Audit, Review, Other Assurance and Related Services, Edition 2016—2017", available at: https://www.apu.net.ua/component/content/article/2-uncategorised/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017 (Accessed 12 April 2020).
11. Tomchuk, O.V. and Fabiianska, V.Iu. (2018), "Concept of materiality in accounting and auditing practice", Ekonomika Finansy Menedzhment: aktualni pytannia nauky i praktyky, vol. 6, pp. 72—86.

№ 8 2020, стор. 77 - 86

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1262

Відомості про авторів

В. Ю. Фабіянська

к. е. н., доцент кафедри аудиту та державного контролю, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

V. Fabiianska

PhD in Economics, Associate Professor of the Chair of Audit and State Control,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsia

ORCID:

0000-0002-2753-1894

Як цитувати статтю

Фабіянська В. Ю. Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності. Агросвіт. 2020. № 8. С. 77–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.77

Fabiianska, V. (2020), “Audit evidence: essence, evaluation in the context of meeting the requirements of sufficiency and appropriateness”, Agrosvit, vol. 8, pp. 77–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.77

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.