EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ
Т. В. Соломатіна

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.42

УДК: 336.67

Т. В. Соломатіна

ДІАГНОСТИКА РИЗИКІВ ВТРАТИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти діагностики ризиків втрати стратегічного фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Методологічною та інформаційною основою роботи є наукові праці, матеріали періодичних видань, ресурси Internet, дані фінансової звітності суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Під час проведення дослідження для оцінки фінансово-економічних показників використано методи статистичного аналізу, методи групування, коефіцієнтів, середніх величин. Метою статті є ідентифікація джерел втрати стратегічного фінансового потенціалу та обгрунтування заходів із їх нейтралізації на основі діагностики діяльності суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки.
Ідентифікація джерел втрати стратегічного фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки дозволила встановити, що найбільші загрози мають: низька ділова активність, пов'язана з виробництвом і реалізацією сільськогосподарської, від'ємна рентабельність і повільна оборотність капіталу, стан і структура майна (високий знос основних засобів, брак високоліквідних активів і активів, що повільно реалізуються). Менші ризики несуть у собі фактори, пов'язані з формуванням капіталу, проте небезпечними є: втрата власного капіталу через отримані збитки і накопичення від'ємних фінансових результатів у балансі, значна залежність від довгострокових зобов'язань, недостатня забезпеченість власним оборотним капіталом.
Встановлено, що переважна більшість досліджених підприємств має передкризовий та кризовий фінансовий стан. Його показники визначаються також галузевою приналежністю суб'єктів господарювання: у кращому стані знадяться ті, що здійснюють діяльність у сфері рослинництва і змішаного сільського господарства, у гіршому — тваринницькі і рибницькі підприємства. Доведено, шо обгрунтування заходів із нейтралізації ризиків втрати фінансового потенціалу потребує реалізації індивідуального підходу до їх виявлення, оцінки, моніторингу, складання карти ризиків, впровадження ресурсозберігаючих технологій виробництва, інноваційного оновлення виробничого потенціалу, застосування методів диверсифікації і страхування.

Ключові слова: діагностика; ризики втрати; стратегічний фінансовий потенціал; суб'єкти господарювання; аграрний сектор економіки.

Література

1. Карташов С.В. "Ризик-менеджмент" як якісно перетворюючий процес в економіці підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2016. № 3 (1). С. 104—110.
2. Портна О.В. Архітектоніка сукупного фінансового потенціалу України: позитивні синергетичні ефекти та сукупні ризики. Проблеми економіки. 2017. № 1. С. 122—127.
3. Карташов С.В. Комплексна діагностика "ризик-менеджменту" на підприємствах. Вісник соціально-економічних досліджень. 2015. Вип. 3. С. 96—102.
4. Корсун Т.В. Систематизація ризиків та проблеми їх страхування як засоби управління фінансовою безпекою потенційно небезпечних об'єктів. Наукові праці НДФІ. 2010. Вип. 2. С. 112—119.
5. Картузов Є.П. Вплив ризиків і загроз на стан фінансової безпеки підприємств. Актуальні проблеми економіки. 2012. № 9. С. 115—124.
6. Стецюк П.А., Гудзь О.Є. Концептуальні основи управління ризикозахищеністю підприємства. Економіка АПК. 2014. № 11. С. 61—68.
7. Герасименко О.М. Побудова карти ризиків як метод управління ризиками в компанії. Формування ринкових відносин в Україні. 2013. № 6. С. 191—198.
8. Артищук І.В. Підходи до побудови карти ризиків на основі врахування впливу базових факторів на діяльність торговельного підприємства. Торгівля, комерція, підприємництво. 2011. Вип. 13. С. 101—106.
9. Мохор В., Бакалинський О., Цуркан В. Представлення оцінок ризиків інформаційної безпеки картою ризиків. Information Technology and Security. 2018. Vol. 6, Iss. 2. С. 94—104.
10. Стецюк П.А. Управління ризиками фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2017. № 3. С. 13—19.

T. Solomatina

DIAGNOSIS OF RISKS OF LOSS OF STRATEGIC FINANCIAL POTENTIAL OF ECONOMIC ENTITIES OF AGRICULTURAL SECTOR

Summary

The subject of the research is theoretical bases, methodological bases and practical aspects of diagnostics of risks of loss of strategic financial potential of economic entities of agricultural sector of economy. The methodological and informational basis of the work are scientific works, periodicals, Internet resources, financial statements of economic entities in the agricultural sector. When conducting the study, the methods of statistical analysis, methods of grouping, coefficients, average values were used to evaluate financial and economic indicators. The purpose of the article is to identify the sources of loss of strategic financial potential and justify the measures for their neutralization on the basis of diagnostics of activities of economic entities in the agricultural sector of the economy.
Identification of sources of loss of strategic financial potential of economic entities in the agricultural sector allowed to establish that the greatest threats are: low business activity related to agricultural production and sale, negative profitability and slow capital turnover, condition and structure of property (high wear and tear) fixed assets, lack of highly liquid assets and slow-moving assets).Smaller risks include factors related to the formation of capital, but the dangerous ones are: loss of equity due to losses and accumulation of negative financial results in the balance sheet, significant dependence on long-term liabilities, insufficient availability of working capital.
It is established that the vast majority of the surveyed enterprises have pre-crisis and crisis financial status. Its indicators are also determined by the sectoral affiliation of economic entities: the best are those operating in the field of crop and mixed agriculture, and at the worst — livestock and fishery enterprises. It is proved that justification of measures for neutralization of risks of loss of financial potential requires implementation of individual approach to their identification, assessment, monitoring, drawing up of risk map, introduction of resource-saving production technologies, innovative updating of production potential, application of methods of diversification and insurance.

Keywords: diagnostics; risks of loss; strategic financial potential; economic entities; agricultural sector of economy.

References

1. Kartashov, S. V. (2016), "Risk management as a qualitatively transforming process in the economy of the enterprise", Problemy i perspektyvy rozvytku pidpryiemnytstva, vol. 3 (1), pp. 104—110.
2. Portna, O. V. (2016), "Architecture of Ukraine's Aggregate Financial Potential: Positive Synergistic Effects and Aggregate Risks", Problemy ekonomiky, vol. 1, pp. 122—127.
3. Kartashov, S. V. (2015), "Comprehensive diagnostics of "risk management" at enterprises", Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, vol. 3, pp. 96—102.
4. Korsun, T. V. (2010), "Systematization of risks and problems of their insurance as a means of managing the financial security of potentially dangerous objects", Naukovi pratsi NDFI, vol. 2, pp. 112—119.
5. Kartuzov, Ye. P. (2012), "Impact of risks and threats on the financial security of enterprises", Aktualni problemy ekonomiky, vol. 9, pp. 115—124.
6. Stetsiuk, P. A. and Hudz O. Ye. (2014), "Conceptual bases of enterprise risk management", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 61—68.
7. Herasymenko, O. M. (2013), "Building a risk map as a method of risk management in a company", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, vol. 6, pp. 191—198.
8. Artyshchuk, I. V. (2011), "Approaches to building a risk map based on the impact of underlying factors on the trading enterprise", Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo, vol. 13, pp. 101—106.
9. Mokhor, V. Bakalynskyi, O. and Tsurkan, V. (2018), "Presentation of information security risk assessments by risk card", Information Technology and Security, vol. 6, no. 2, pp. 94—104.
10. Stetsiuk, P. A. (2017), "Management of risks of financing of innovative-investment activity of the enterprises", Ekonomika. Menedzhment. Biznes, vol. 3, pp. 13—19.

№ 8 2020, стор. 42 - 48

Дата публікації: 2020-04-30

Кількість переглядів: 1360

Відомості про авторів

Т. В. Соломатіна

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів та банківської справи,Східноукраїнський національний університет імені В. Даля, Україна

T. Solomatina

PhD in Economics, Docent, Associate Professor of the Department of Finance and Banking, V. Dahl East-Ukrainian national University, Ukraine

ORCID:

0000-0002-1949-3277

Як цитувати статтю

Соломатіна Т. В. Діагностика ризиків втрати стратегічного фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки. Агросвіт. 2020. № 8. С. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.42

Solomatina, T. (2020), “Diagnosis of risks of loss of strategic financial potential of economic entities of agricultural sector”, Agrosvit, vol. 8, pp. 42–48. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.8.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.