EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА УКРАЇНИ
Л. М. Галат

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.71

УДК: 338.43: 635 (477.72)

Л. М. Галат

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ У ГАЛУЗІ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА УКРАЇНИ

Анотація

У статті проведено дослідження місця і ролі господарств населення в галузі плодоовочівництва України, визначено сучасний стан та тенденції їх розвитку в умовах трансформаційних процесів в економіці, структурних змін у сільськогосподарському виробництві та на плодово-овочевих ринках.
Розглянуто теоретико-методологічні засади і особливості формування особистих селянських господарств як основного товаровиробника виокремлиного з господарств населення у секторі плодоовочівництва. Дано оцінку стану розвитку дрібнотоварних виробників плодоовочевого сектору, пріоритети їх діяльності, окреслено подальші перспективи та інституційні умови їх трансформації в більш усталені ринкові форми господарювання. Проведено порівняльний аналіз динаміки площ, валового виробництва, урожайності плодів, ягід, винограду, овочів, картоплі господарствами населення в Україні за період з 1990 по 2018 рр. та визначене їх місце, роль у виробництві товарної продукції.
Розглянуто структуру виробництва плодоовочевої продукції за категоріями господарств. Проведено порівняння обсягів виробництва основних видів плодоовочевої продукції господарствами населення з сільськогосподарськими підприємствами. Досліджено основні фактори, які сприяли зосередженню основного виробництва овочів, ягід та частини фруктів в Україні саме в господарствах населення.
Встановлено, що незважаючи на переважну роль у виробництві плодоовочевої продукції, в Україні господарства населення слабо інтегровані у цивілізоване ринкове середовище: їх продукція реалізується через низку чисельних посередників переважно на ринках, які і отримують основний доход, вони не ідентифікують себе як товаровиробників і уникають оподаткування, не охоплені державною підтримкою, не можуть підтвердити якість своєї продукції через відсутність доступу до сертифікації, не об'єднанні в асоціації, кооперативи інші професійні спільноти.
Надано пропозиції для подальшого розвитку дрібнотоварного сектору в галузі овочівництва і садівництва України, який може здійснюватися через масштабування виробництва в частині господарств, переважно особисті селянські господарства та трансформацію їх у потужніші підприємства, об'єднання дрібних товаровиробників у кооперативи та навколо підприємств-агрегаторів з метою спільної доробки, пакування, переробки, збуту тощо. Запропоновано господарствам населення поєднання суміжних видів діяльності: зелений туризм, крафтове, органічне виробництво тощо.

Ключові слова: плодоовочівництво; валове виробництво фруктів; ягід та овочів; урожайність фруктів та овочів; господарства населення; особисті селянські господарства; підприємства-агрегатори.

Література

1. Малік М.Й., Шпікуляк О.Г. Тенденції і перспективи розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2018. № 1. С. 11—19.
2. Рослинництво України. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua/
3. Малік М.Й. Підприємництво і розвиток сільських територій Економіка АПК. 2016. №6. С. 97—103.
4. Дієсперов В.С. Тенденції розвитку сільських домогосподарств. Економіка АПК. 2015. № 5. С. 70—78.
5. Кириленко І.Г., Івченко В.Є. Структурні реформи на селі: світовий досвід, українські реалії. Економіка АПК. 2016. № 2. С. 5—10.
6. Балан О.Д., Ярковий А.О. Удосконалення механізму визначення рівня доходності особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2011. № 8. С. 12—15.
7. Кропивко М.М. Розвиток кормовиробництва в господарствах населення. Економіка АПК.2015. № 11. С. 35—44.
8. Кісіль М.І., Михайловина С.О. Теоретичні та практичні аспекти формування інвестиційних ресурсів особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2012. № 12. С. 49—56.
9. Збарський В.К., Волошин О.О. Проблеми кооперування малих форм господарювання на селі. Економіка АПК. 2012. № 8. С. 62—66.
10. Рибак Я.Я. Сільськогосподарська обслуговуюча кооперація як засіб розвитку особистих селянських господарств. Економіка АПК. 2014. № 9. С. 103—106.
11. Деякі характеристики с/г домогосподарств у сільській місцевості України в 2018 році. Агроіндустрія. 2019. С. 22—23.
12. Закон України "Про особисте селянське господарство" від 05. 04 2015 року №742-ІV. URL: http:// zakon.rada.gov.ua
13. Галат Л.М. Особливості ринку свіжих овочів в Україні. Агросвіт. 2019. №11. С. 35—44.
14. Україна в цифрах 2018. Статистична інформація Державної служби статистики України. URL: http:// www.ukrstat.gov.ua

L. Galat

PROBLEMS AND PERSPECTIVES FOR THE DEVELOPMENT OF PERSONAL FARMERS IN THE FRUIT INDUSTRY OF UKRAINE

Summary

The article examines the place and role of households in the field of horticulture in Ukraine, defines the current state and tendencies of their development in the context of transformation processes in the economy, structural changes in agricultural production and fruit and vegetable markets.
The theoretical and methodological foundations and peculiarities of formation of personal peasant farms as the main commodity producer of the individual from the households in the fruit-growing sector are considered. The estimation of the state of development of small-scale producers of the fruit and vegetable sector, the priorities of their activity, the further prospects and institutional conditions of their transformation into more established market forms of management are given. The comparative analysis of the dynamics of areas, gross production, yields of fruits, berries, grapes, vegetables, potatoes by households in Ukraine for the period from 1990 to 2018 was conducted and their place, role in the production of marketable products.
The structure of production of fruits and vegetables by categories of farms is considered. The volumes of production of the main types of fruit and vegetable production by the households with the agricultural enterprises and the farms are compared. The main factors that contributed to the concentration of the main production of vegetables, berries and fruit in Ukraine in the households were investigated.
Despite the predominant role in the production of fruit and vegetable products in Ukraine, households are poorly integrated into the civilized market environment: their products are sold through a number of numerous intermediaries mainly in markets that receive basic income, they do not identify themselves as producers and do not avoid taxation are not supported by state support, they cannot confirm the quality of their products due to lack of access to certification, non-associations, associations and other professional organizations. noty.
Proposals are offered for further development of the small-scale sector in the vegetable and horticulture sector of Ukraine, which can be carried out through scaling of production in part of farms, mainly personal peasant farms and their transformation into more powerful enterprises, merging of small producers into cooperatives and around enterprises-aggregators. improvements, packaging, processing, marketing, etc. A combination of related activities is proposed to households: green tourism, crafting, organic production, etc.

Keywords: fruit and vegetable growing; gross production of fruits; berries and vegetables; yield of fruits and vegetables; households; personal peasant farms; enterprises-aggregators.

References

1. Malik, M.J. and Shpikuliak, O.H. (2018), "Tendencies and prospects of personal farms development", Ekonomika APK, vol. 1, pp. 11—19.
2. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Vegetation of Ukraine", available at: http:// www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 March 2020).
3. Malik, M.J. (2016), "Entrepreneurship and rural development", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 97—103.
4. Diiesperov, V.S. (2015), "Trends in rural household development", Ekonomika APK, vol. 5, pp. 70—78.
5. Kyrylenko, I.H. and Ivchenko, V.Ye. (2016), "Structural reforms in rural areas: world experience, Ukrainian realities", Ekonomika APK, vol. 2 pp. 5—10.
6. Balan, O.D. and Yarkovyj, A.O. (2011), "Improvement of the mechanism of determining the level of profitability of personal farms", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 12—15.
7. Kropyvko, M.M. (2015), "Development of fodder production in households", Ekonomika APK, vol. 11, pp. 35—44.
8. Kisil', M.I. and Mykhajlovyna, S.O. (2012), "Theoretical and practical aspects of the formation of investment resources of personal farms", Ekonomika APK, vol. 12, pp. 49—56.
9. Zbars'kyj, V.K. and Voloshyn, O.O. (2012), "Problems of small-scale farming in rural areas", Ekonomika APK, vol. 8, pp. 62—66.
10. Rybak, Ya.Ya. (2014), "Agricultural service cooperation as a means of personal farm development", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 103—106.
11. Ahroindustriia (2019), "Some characteristics of agricultural households in rural Ukraine in 2018", Ahroindustriia, pp. 22—23.
12. Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About the personal peasant economy", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 20 March 2020).
13. Halat, L.M. (2019), "Features of the market of fresh vegetables in Ukraine", Ahrosvit, vol. 11, pp. 35—44.
14. State Statistics Service of Ukraine (2019), "Ukraine in Figures 2018. Statistical Information", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (Accessed 20 March 2020).

№ 7 2020, стор. 71 - 79

Дата публікації: 2020-04-16

Кількість переглядів: 1284

Відомості про авторів

Л. М. Галат

к. е. н., доцент кафедри менеджменту організацій, Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний університет", м. Херсон, Україна

L. Galat

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of Management of organization, State Higher Educational Institution "Kherson State Agrarian University", Kherson, Ukraine

ORCID:

0000 0003 0075 9730

Як цитувати статтю

Галат Л. М. Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств у галузі плодоовочівництва України. Агросвіт. 2020. № 7. С. 71–79. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.71

Galat, L. (2020), “Problems and perspectives for the development of personal farmers in the fruit industry of Ukraine”, Agrosvit, vol. 7, pp. 71–79. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.7.71

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.