EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
А. П. Макаренко, М. В. Шама

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.30

УДК: 657

А. П. Макаренко, М. В. Шама

АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація

Автори статті розглянули сутність основних засобів на підприємстві, нормативно-правове регулювання організації та проведення їх аудиту в Україні. В роботі доведено важливість та необхідність проведення аудиторської перевірки обліку основних засобів на підприємствах, адже ефективність їх використання впливає на фінансові результати суб'єктів господарювання. Жодне підприємство не може здійснювати свою фінансово-господарську діяльність без використання основних засобів. Без оптимально організованого обліку основних засобів на підприємстві не можливе їх ефективне використання та відповідно прийняття ефективних управлінських рішень управлінським персоналом підприємства кожного. В роботі визначено мету та завдання аудиту основних засобів суб'єктів господарювання. Розроблено тест внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві, який має здійснюватися на початковому етапі аудиту основних засобів та надавати аудитору необхідну інформацію для розробки оптимальної програми аудиту, враховуючи особливості діяльності кожного підприємства. Також у статті наведено заходи з вдосконалення аудиту основних засобів, а саме: запропоновано вдосконалений план аудиторської перевірки, вдосконалена програма аудиту, розроблені робочі документи. Крім того, запропоновано додавати до аудиторського висновку рекомендаційний лист, який матиме виявлені порушення, недоліки в обліку основних засобів та напрями їх усунення, а також запропоновані заходи з вдосконалення обліку основних засобів. Впровадження в діяльність будь-якого підприємства рекомендованих заходів, розроблений тест внутрішнього контролю, програми аудиту основних засобів та розроблених робочих документів дозволять аудитору отримувати більше інформації про стан обліку основних засобів на підприємстві, а відповідно формувати аудиторський висновок (звіт) на основі більшої кількості доказів. Тобто проведене дослідження дозволило надати такі рекомендації щодо вдосконалення аудиту основних засобів на підприємстві: використовувати розроблений тест внутрішнього контролю основних засобів на підприємстві, провадити аудит за новими, вдосконаленими планом та програмою; використовувати розроблені робочі документи аудитора; надавати керівництву рекомендаційний лист.

Ключові слова: основні засоби; аудит; програма аудиту; план; робочий документ; запис; аудиторський висновок.

Література

1. Бутинець Т.А. Внутрішній аудит основних засобів: виявлення типових порушень в обліку / Т.А. Бутинець // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. — 2014. — № 3 (30). — С. 3—12.
2. Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. № 996-XIV // Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua
3. Закон України "Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність" від 21.12.17 р. №2258-VIII. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://vobu.ua/ukr/documents/ item/zakon-ukrainy-vid-211217-r-2258-viii-pro-audyt-finansovoi-zvitnosti-taaudytorsku-diialnist.
4. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
5. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190 с.
6. Макаренко А.П. Удосконалення методичних підходів до проведення аудиту амортизації основних засобів / А.П. Макаренко, Л.С. Гречана // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Полтава: ПДАА. — 2012. — Вип. 2 (5). — Т. 3. — С. 175—185.
7. Меліхова Т.О. Проблемні аспекти відображення в обліку ТМЦ та обладнання при віднесенні до капітальних інвестицій відповідно до П(С)БО та МСФЗ / Т.О. Меліхова, Т.В. Манойло // Вісник Дніпропетровського національного університету. Серія "Економіка". — Дніпропетровськ: 2014, Вип. 3. — № 10/1. Т. 22. — С. 158—164.
8. Меліхова Т.О. Обгрунтування амортизаційної політики з метою підвищення прибутковості підприємства / Т.О. Меліхова, Ю.В. Калюжна // Інноваційна економіка. — 2012. — № 1. — С. 232—237.
9. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — Вип. 11. — Ч. 4. — С. 257—264.
10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Затверджені наказом Міністерства фінансів України № 561 від 30 верес. 2003 р. [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15
11. МСФЗ 16 "Основні засоби" [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.kiev.ua.
12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (із змінами та доповненнями від 20.09.2011 р.) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". Затверджено наказом Міністерства фінансів України № 92 від 27 квіт. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua
14. Радіонова Н.Й. Удосконалення методології аудиту основних засобів / Н.Й. Радіонова, О.М. Бунда // Регіональна бізнес-економіка та управління. — 2015. — № 3 (47). — С. 100—111.
15. Стригуль Л.С. Шляхи удосконалення організації обліку і аудиту основних засобів на підприємстві / Л.С. Стригуль, А.С. Тімонова // Вісник НТУ "ХПІ". — 2014. — № 32 (1075). — С. 47—50.
16. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: Монографія. Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
17. Макаренко А.П. Податкове планування та мінімізація податкових ризиків: навч. посібник: [рек. вченою радою ЗДІА] / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 260 c.
18. Макаренко А.П. Оподаткування в системі обліку: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, О.В. Гамова; ЗДІА. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 147 c.
19. Макаренко А.П. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник/ А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Ю.В. Подмешальська, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2018. — 602 c.
20. Макаренко А.П. Державний фінансовий контроль: навч. посібник для внз: [гриф ЗДІА] / А.П. Макаренко, І. Я. Максименко, Т.О. Меліхова, О.П. Зоря. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 280 c.
21. Plaksiienko V.Yа., Formation of Accounting and Tax Policy of the Company / V.Ya, Plaksiienko, T.O. Melikhova, M.V. Yermolaieva, K.V. Chernenko, R.V. Lipskyi. Academy of Accounting and Financial Studies Journal. 2019. — vol. 23, іs. 2.
22. Меліхова Т.О., Герасименко Ю.М. Розробка програми аудиту надходження основних засобів для підвищення рівня фінансової безпеки підприємства. Агросвіт. 2018. № 24. С. 46—53. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.46
23. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту ефективності використання основних засобів на підприємстві / Т.О. Меліхова, О. Буркова // Економічний аналіз. — 2012. — № 11. — Ч. 4. — С. 257—264.

А. Makarenko, M. Shama

AUDIT OF FIXED ASSETS IN ENTERPRISE AND AREAS OF IMPROVEMENT

Summary

The authors of the article considered the essence of fixed assets at the enterprise, the legal regulation of the organization and their audit in Ukraine. The importance and necessity of auditing the accounting of fixed assets at enterprises is proved in the work, because the efficiency of their use affects the financial results of economic entities. No enterprise can carry out its financial and economic activities without the use of fixed assets. Without optimally organized accounting of fixed assets at the enterprise it is impossible to use them effectively and, accordingly, to make effective management decisions by the management personnel of the enterprise of everyone. The work defines the purpose and objectives of the audit of fixed assets of economic entities. A test of internal control of fixed assets in the enterprise is developed, which should be carried out at the initial stage of the audit of fixed assets and provide the auditor with the necessary information to develop an optimal audit program, taking into account the specific activities of each enterprise. Also, the article describes measures to improve the audit of fixed assets, namely: proposed an improved audit plan, an improved audit program, and developed working documents. In addition, it is proposed to include in the audit report a letter of recommendation that will identify irregularities, deficiencies in accounting for fixed assets and remedies, as well as proposed measures to improve accounting for fixed assets. Implementation of recommended measures in any enterprise, internal control test, fixed asset audit program and working documents will allow the auditor to obtain more information about the accounting of fixed assets at the enterprise, and accordingly to form an audit report (report) on the basis of more evidence. That is, the research made it possible to provide the following recommendations for improving the audit of fixed assets at the enterprise: to use the developed test of internal control of fixed assets at the enterprise, to audit the new, improved plan and program; use the developed working documents of the auditor; provide guidance to management.

Keywords: fixed assets; audit; audit program; plan; working document; record; audit report.

References

1. Butynets', T.A. (2014), "Internal audit of fixed assets: identification of typical accounting irregularities", Problemy teoriyi ta metodolohiyi bukhhalters'koho obliku, kontrolyu i analizu, vol. 3 (30), pp. 3—12.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996 (Accessed 15 Dec 2019).
3. The Verkhovna Rada Ukrainy (2017), The Law of Ukraine "On Audit of Financial Reporting and Auditing Activity", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 (Accessed 15 Dec 2019).
4. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
6. Makarenko, A.P. and Hrechana, L.S. (2012), "Improvement of methodical approaches to the audit of depreciation of fixed assets", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (5), pp. 175—185.
7. Melikhova, T.O. and Manoylo, T.V. (2014), "Problematic aspects of the registration of the TMC and the equipment when attributed to capital investments in accordance with P (C) BO and IFRS", Visnyk Dnipropetrovkoho natsionalnoho universytetu. Seriya "Ekonomika", vol. 10/1, pp. 158—164.
8. Melikhova, T.O. and Kalyuzhna, Yu.V. (2012), "Substantiation of depreciation policy in order to increase profitability of the enterprise", Innovatsiyna ekonomika, vol. 1, pp. 232—237.
9. Melikhova, T.O. (2012), "Development of a program of auditing the efficiency of use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyy analiz, vol. 11, pp. 257—264.
10. Ministry of Finance of Ukraine (2018), "Methodological recommendations on the accounting of fixed assets", available at: http://zakon.rada.gov.ua (Accessed 15 Dec 2019).
11. Ministry of Finance of Ukraine (2012), "International Accounting Standard 16 "Fixed Assets", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/929_014 (Accessed 15 Dec 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2010), "Tax Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17 (Accessed 15 Dec 2019).
13. Ministry of Finance of Ukraine (2000), "Accounting Standard (Standard) 7 "Fixed Assets", available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 (Accessed 10 Dec 2019).
14. Radionova, N.Y. and. Bunda, O.M (2015), "Improvement of fixed assets audit methodology", Rehional'na biznes-ekonomika ta upravlinnya, vol. 3 (47), pp. 100—111.
15. Stryhul', L.S. and Timonova, A.S. (2014), "Ways to improve the organization of accounting and audit of fixed assets at the enterprise", Visnyk NTU "KHPI", vol. 32 (1075), pp. 47—50.
16. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol', efektyvnist' [Economic security of the enterprise: formation, control, efficiency], Vydavnychyj dim "Hel'vetyka", Kherson, Ukraine.
17. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Podatkove planuvannya ta minimizatsiya podatkovykh ryzykiv: navch. posibnyk [Tax planning and minimization of tax risks: teaching. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
18. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Hamova, O.V. (2015), Opodatkuvannya v systemi obliku: navch.-metod. posibnyk [Taxation in the accounting system: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
19. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. Podmeshalska, Y.V. and Chakalova, N.S. (2018), Bukhhalterskyy oblik: navch.-metod. posibnyk [Accounting: teaching method. manual], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
20. Makarenko, A.P. Maksymenko, I.Ya. Melikhova, T.O. аnd Zorya, O.P. (2017), Derzhavnyy finansovyy kontrol' [State financial control], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
21. Plaksiienko, V.Ya. Melikhova, T.O. Yermolaieva, M.V. Chernenko, K.V. and Lipskyi, R.V. (2019), "Formation of Accounting and Tax Policy of the Company", Academy of Accounting and Financial Studies Journal, vol. 23, no. 2.
22. Melikhova, T. and Herasymenko, Yu. (2018), "The development of a program audit of the receipt of fixed assets for raising the level of financial security at the enterprise", Agrosvit, vol. 24, pp. 46—53.
23. Melikhova, T.O. and Burkova, O. (2012), "Develop a program effectiveness audit of the use of fixed assets in the enterprise", Ekonomichnyj analiz, vol. 11, no. 4, pp. 257—264.

№ 2 2020, стор. 30 - 37

Дата публікації: 2020-01-31

Кількість переглядів: 4224

Відомості про авторів

А. П. Макаренко

д. е. н., професор кафедри обліку, аналізу оподаткування та аудиту, Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

А. Makarenko

Doctor of Economic Sciences, professor of Accounting and Auditing Department of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-9576-928Х


М. В. Шама

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Інженерний інститут ЗНУ, м. Запоріжжя

M. Shama

master of Engineering Institute of Zaporizhzhya National University

ORCID:

0000-0002-1347-2045

Як цитувати статтю

Макаренко А. П., Шама М. В. Аудит основних засобів на підприємстві та напрями його вдосконалення. Агросвіт. 2020. № 2. С. 30–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.30

Makarenko, А. and Shama, M. (2020), “Audit of fixed assets in enterprise and areas of improvement”, Agrosvit, vol. 2, pp. 30–37. DOI: 10.32702/2306-6792.2020.2.30

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.