EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ
К. В. Захожай, І. Й. Кравченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.84

УДК: 338.434 (477)

К. В. Захожай, І. Й. Кравченко

БЮДЖЕТНЕ ФІНАНСУВАННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

Анотація

У статті досліджуються проблеми фінансування АПК та визначаються пріоритетні форми державної підтримки вітчизняного сільського господарства, що пов'язано з необхідністю забезпечення продовольчої безпеки країни, зокрема її незалежності від імпорту продовольства з інших країн. З цією метою проаналізовано основні форми державної підтримки АПК і сучасний стан бюджетного фінансування аграрного сектора української економіки. Дослідження динаміки обсягів такого фінансування в Україні за останні декілька років засвідчило, що державна фінансова підтримка цієї галузі характеризується певною нестабільністю і коливаннями, а її обсяги є недостатніми та не до кінця враховують реалії розвитку галузі. Також окреслено шляхи підвищення ефективності системи державної підтримки вітчизняного сільського господарства в розрізі проблем його функціонування, зокрема недостатності фінансування науково-технічних робіт, інноваційної діяльності в агропромисловому комплексі, труднощів доступу аграрних товаровиробників до інвестиційних ресурсів, недосконалості системи дотацій.

Ключові слова: агропромисловий сектор; форми державної підтримки; бюджетне фінансування.

Література

1. Державна казначейська служба України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu
2. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки України на період до 2020 року // Розпорядження Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971
3. Сільське господарство України 2019 // Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
4. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 р. з внесеними змінами і доповненнями НААНУ // Верховна рада України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013
5. Руліцька К.М. Сільськогосподарські підприємства: аналіз діяльності та тенденції розвитку: монографія / К. Руліцька. — JІ.: Ліга-Прес, 2016. — 212 с.
6. Сацик В.І. Якісне економічне зростання в Україні: сучасний стан і шляхи забезпечення / В.І. Сацик // Ефективна економіка. — 2011. — №3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=485
7. Семененко Д.Ю. Проблеми та перспективи залучення іноземних інвестицій до економіки України / Д.Ю. Семененко // Міжнародний економічний форум. — 2007. — №1 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://masters.donntu.org/2009/fvti/semenenko/library/tez2.htm
8. Скопенко Н.С. Основні напрями подолання негативних тенденцій розвитку АПК України / Н.С. Скопенко // Науковий журнал НАУ. — 2011. — №29 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/294
9. Черпак А.Є. Корпоративний контроль в системі управління акціонерним товариством / А.Є. Черпак // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — 2015. — № 3. — С. 144—180.
10. Шпильова В.О. Корпоративна культура: сутність та актуальні проблеми сучасності / В.О. Шпильова // Ефективна економіка. — 2009. — № 3 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_44
11. Штерн Г.Ю. Корпоративне управління / Г.Ю. Штерн: навч. посіб./ Х., ХНУМГ, 2009. — 278 с.

K. Zakhozhay, I. Kravchenko

BUDGET FINANCING OF AGRICULTURE IN UKRAINE

Summary

The article examines problems of financing agricultural sector. It's noted that this industry is general economic and socially significant, therefore, appropriate assistance should be irrevocable and permanent. The publication also identifies priority forms of state support for domestic agriculture. Direct provides for the provision of subsidies for agricultural production material and technical resources; conditional direct line is aimed at strengthening industrial potential and positions in consumer market through indirect forms to ensure favorable organizational and economic conditions for the functioning of agricultural sector; indirect is the procurement of agricultural products and food for state needs, regulation of the production market through commodity interventions with grain, protection of the economic interests of producers in the implementation of foreign economic activity in agricultural sector. This is due need to ensure food security of the country, in particular it's independence from food imports from other countries.
Analysis above forms of state support for agro-industrial complex made it possible to assess the current state of budget financing of agricultural sector of domestic economy. Dynamics research of the volume of such financing in Ukraine over the past few years has shown that state financial support for this industry is characterized by certain instability and fluctuations. It's volumes are insufficient and do not fully take into account realities of the development of industry. Also outlined are ways to increase effectiveness of the state support system for domestic agriculture in the context of it's problems functioning, in particular lack of funding for scientific and technical work, innovation in the agricultural sector, difficulties in accessing agricultural producers to investment resources and imperfections in subsidy system.
The results of research made it possible to assert the importance and feasibility of state financial support for agro-industrial complex, which directly proportionally affects the living standards of the population.

Keywords: agro-industrial sector; forms of state support; budget financing.

References

1. The State Treasury Service of Ukraine (2019), "Reporting", available at: https://www.treasury.gov.ua/ua/file-storage/vikonannya-derzhavnogo-byudzhetu (Accessed 12 October 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), "Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "The concept of the State Target Program for the Development of the Agrarian Sector of Ukraine for the Period until 2020"", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971/ (Accessed 30 December 2015).
3. Agriculture of Ukraine (2019), "Data of the State Statistics Service of Ukraine", available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 25 October 2019).
4. Verkhovna Rada of Ukraine (2013), "Development Strategy for the Agricultural Sector for the Period until 2020", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/806-2013 (Accessed 17 October 2013).
5. Rulitska, K.M. (2016), Silskogospodarski pidpriemstva: analiz diyalnosti ta tendentsyi rozvytku: monografiya [Agricultural enterprises: business analysis and development trends: monography], LEAGUE-PRESS, Lviv, Ukraine.
6. Satsyk, V.I. (2011), "High-quality economic growth in Ukraine: current status and ways to ensure", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://economy.nayka.com.ua/?op=1&z=485 (Accessed 7 November 2019).
7. Semenenko, D.Yu. (2007), "Problems and prospects of attracting foreign investment in Ukrainian economy", Mizhnarodnyi ekonomichnyi forum, [Online], vol. 1, available at: http://masters.donntu.org/2009/fvti/semenenko/library/tez2.htm (Accessed 12 October 2019).
8. Skopenko, N.S. (2011), "The main directions of overcoming the negative trends in the development of agribusiness in Ukraine", Naukovyi zhurnal NAU, [Online], vol. 29, available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/294 (Accessed 5 October 2019).
9. Cherpak, A.Ye. (2015), "Corporate control in the joint-stock company management system", Visnyk Ternopilskoyi akademii narodnogo gospodarstva, vol. 3, pp. 144—180.
10. Schpylyova, V.O. (2009), "Corporate Culture: The essence and actual problems of modernity", Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2009_3_44 (Accessed 2 November 2019).
11. Schtern, G.Yu. (2009), Korporatyvne upravlinnya [Corporate management], KHNUUE, Kharkiv, Ukraine.

№ 22 2019, стор. 84 - 91

Дата публікації: 2019-11-29

Кількість переглядів: 1738

Відомості про авторів

К. В. Захожай

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"

K. Zakhozhay

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Finance Department,Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

ORCID:

0000-0003-1001-8012


І. Й. Кравченко

старший викладач кафедри обліку і аудиту, Національний університет харчових технологій

I. Kravchenko

Senior Lecturer of Accounting and Audit Department, National University of Food Technologies

ORCID:

0000-0001-5589-1013

Як цитувати статтю

Захожай К. В., Кравченко І. Й. Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні. Агросвіт. 2019. № 22. С. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.84

Zakhozhay, K. and Kravchenko, I. (2019), “Budget financing of agriculture in Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 84–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.22.84

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.