EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ
О. В. Ульянченко, М. А. Крутько

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.18.9

УДК: 338. 436

О. В. Ульянченко, М. А. Крутько

ОСНОВНІ ПЕРЕДУМОВИ РОЗВИТКУ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ

Анотація

Подані у статті дослідження стосуються актуального на сьогоднішній день питання інтеграційних зрушень і перетворень в аграрному секторі економіки України. В статті використано весь можливий спектр теоретичних і методичних прийомів, що відповідає специфіці об'єкта і предмета дослідження з всебічним врахуванням сучасного соціально-економічного стану та основних економічних законів, у рамках яких має здійснюватися розвиток інтеграційних процесів в аграрному секторі України. Встановлено, що перспективні передумови розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі економіки України можливі виключно за умов всебічного розуміння сутності, основних цілей, закономірностей, факторів впливу та основної мети таких процесів, що полягає в мінімізації витрат та максимізації економічної ефективності для всіх учасників інтеграційних перетворень.

Ключові слова: передумови; інтеграційні процеси; розвиток; аграрний сектор; система забезпечення.

Література

1. Самборська О.Ю. Досвід аграрних інтеграцій у розвинутих країнах світу. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. Вип. 13. С. 95—97.
2. Басюркіна Н.Й. Особливості розвитку інтеграційних процесів в агропродовольчому секторі України. Наукові праці НДФІ. 2012. № 3 (60). С. 79—86.
3. Скопенко Н.С. Формування та розвиток інтеграційних об'єднань в АПК України: монографія. Київ: НУХТ, 2012. 266 с.
4. Дубицький В.В. Агропромислова інтеграція: теорія, еволюція, імовірні перспективи розвитку: монографія. Кам'янець-Подільський: Видавець "Мошак М.І.", 2003. 208 с.
5. Малік М.Й., Федієнко П.М., Орлатий М.К. Інтеграція як фактор підвищення ефективності реформованих сільськогосподарських підприємств. Київ: Ін-т аграрн. екон. УААН, 2000. 40 с.
6. Ільчук М.М., Нікітченко С.О. Перспективи ефективного розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах поглиблення інтеграції. Науковий журнал. Біоресурси і природокористування. 2012. Том 4. № 3—4. С. 117—125.
7. Нестерчук Ю.О. Інтеграційні процеси в аграрно-промисловому виробництві: монографія. Умань: Видавець "Сочінський", 2009. 372 с.
8. Розміщення продуктивних сил України: підручник / Є.П. Качан, М.О. Ковтонюк, М.О. Петрика; за ред. Є.П. Качан. К: Вища шк., 1997. 375 с.
9. Іжевський П.Г. Управління мережевою взаємодією підприємств: теорія, методологія, практика: монографія. Хмельницький: ТОВ "Тріада-М", 2018. 300 с.
10. Колобердянко І.І., Хлепітько В.М. Спільна сільськогосподарська політика ЄС як приклад інтеграції в аграрному секторі. Вісник Запорізького національного університету. Серія: "Економічні науки". 2017. № 4 (36). С. 122—128.
11. Олійник О.О. Становлення агропромислової інтеграції в Україні. Аграрний інформаційний науково-виробничий журнал. Агроінком. 2011. № 4—6. С. 71—75.
12. Нуд О.П. Особливості інтеграційних процесів в аграрному секторі. Вісник Донецького університету економіки та права. Серія: "Економіка та управління". 2012. № 1. С. 24—31.
13. Скопенко Н.С. Основні напрями подолання негативних тенденцій розвитку АПК України. Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Збірник наукових праць. К.: НАУ. 2011. Вип. 29. С. 294—302.
14. Пугач А.М. Інтеграційні процеси в сфері аграрної освіти, науки та виробництва як визначальна умова розвитку аграрного ресурсного потенціалу України. Інвестиції: практика та досвід. Серія: "Державне управління". 2015. №13—14. С. 74—77.

A. Ulyanchenko, M. Krutko

MAIN PREREQUISITES FOR THE DEVELOPMENT OF INTEGRATION PROCESSES IN THE AGRARIAN SECTOR

Summary

The research deals with the current issue of integration shifts and transformations in the agricultural sector of the Ukrainian economy. Food security is one of the priority areas of socio-political governance within the market economy that is taking place in our country. A successful food security system leads to the search for efficient and fast-moving innovative methods and techniques, which creates favorable conditions for the development of agro-industrial integration, which can be a working vehicle for providing social guarantees for the population, as evidenced by the world and historical experience of such processes in part. effective functioning of agricultural enterprises. The article is devoted to revealing the main priorities in conducting such researches of scientists in terms of establishing a systematic approach to differentiate all accompanying processes and to develop a single-efficient mechanism that will give the fastest effect for the subjects integrating in the agrarian sector. The article uses all possible spectrum of theoretical and methodical techniques, which corresponds to the specifics of the object and object of study, with full consideration of the current socio-economic status and basic economic laws within which the development of integration processes in the agricultural sector should be carried out. The result of such research is a theoretical and methodological framework that takes into account the most favorable economic prospects for the further development and stabilization of the agricultural sector of the economy in terms of normal division of labor, economic stability and food security. It is established that the prospect of development of integration processes in the agrarian sector of the Ukrainian economy is possible only in the context of a comprehensive understanding of the nature, main goals, patterns, factors of influence and, most importantly — the main purpose of such processes, which is to minimize costs and maximize economic benefits for all participants. In the course of the research, it was found that agro-industrial integration has certain features of network interaction and includes the basic properties of such communication.

Keywords: prerequisites; integration processes; development; agrarian sector; security system.

References

1. Sambors'ka, O.Yu. (2016), "Experience of agrarian integration in developed countries of the world", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, vol. 13, pp. 95—97.
2. Basiurkina, N.J. (2012), "Features of development of integration processes in the agro-food sector of Ukraine", Naukovi pratsi NDFI, vol. 3 (60), pp. 79—86.
3. Skopenko, N.S. (2012), Formuvannia ta rozvytok intehratsijnykh ob'iednan' v APK Ukrainy [Formation and development of integration associations in the agro-industrial complex of Ukraine], NUKhT, Kyiv, Ukraine.
4. Dubyts'kyj, V.V. (2003), Ahropromyslova intehratsiia: teoriia, evoliutsiia, imovirni perspektyvy rozvytku [Agro-industrial integration: theory, evolution, probable prospects for development], Vydavets' "Moshak M.I.", Kamianets-Podilskyi, Ukraine.
5. Malik, M.J. Fediienko, P.M. and Orlatyj, M.K. (2000), Intehratsiia iak faktor pidvyschennia efektyvnosti reformovanykh sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv [Integration as a factor in improving the efficiency of reformed agricultural enterprises], In-t ahrarn. ekon. UAAN, Kyiv, Ukraine.
6. Il'chuk M.M., Nikitchenko S.O. (2012), "Prospects for effective development of agricultural enterprises in the conditions of deepening integration", Naukovyj zhurnal. Bioresursy i pryrodokorystuvannia, vol. 4, no. 3—4, pp. 117—125.
7. Nesterchuk, Yu.O. (2009), Intehratsijni protsesy v ahrarno-promyslovomu vyrobnytstvi [Integration processes in agro-industrial production], Vydavets' "Sochins'kyj", Uman, Ukraine.
8. Kachan, Ye.P. Kovtoniuk, M.O. and Petryka, M.O. (1997), Rozmischennia produktyvnykh syl Ukrainy [Deployment of Ukraine's productive forces], Vyscha shkola, Kyiv, Ukraine.
9. Izhevs'kyj, P.H. (2018), Upravlinnia merezhevoiu vzaiemodiieiu pidpryiemstv: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management of enterprise network interaction: theory, methodology, practice], TOV "Triada-M", Khmelnytskyi, Ukraine.
10. Koloberdianko, I.I. and Khlepit'ko, V.M. (2017), "EU Common Agricultural Policy as an example of integration in the agricultural sector", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Seriia: "Ekonomichni nauky", vol. 4 (36), pp. 122—128.
11. Olijnyk, O.O. (2011), "Formation of agro-industrial integration in Ukraine", Ahrarnyj informatsijnyj naukovo-vyrobnychyj zhurnal. Ahroinkom, vol. 4—6, pp. 71—75.
12. Nud, O.P. (2012), "Features of integration processes in the agricultural sector. Bulletin of Donetsk University of Economics and Law", Visnyk Donets'koho universytetu ekonomiky ta prava. Seriia: "Ekonomika ta upravlinnia", vol. 1, pp. 24—31.
13. Skopenko, N.S. (2011), "The main directions of overcoming the negative tendencies of development of agroindustrial complex of Ukraine", Problemy pidvyschennia efektyvnosti infrastruktury: Zbirnyk naukovykh prats' NAU, vol. 29, pp. 294—302.
14. Puhach, A.M. (2015), "Integration processes in the field of agricultural education, science and production as a determining condition for the development of agrarian resource potential of Ukraine", Investytsii: praktyka ta dosvid. Seriia: "Derzhavne upravlinnia", vol. 13—14, pp. 74—77.

№ 18 2019, стор. 9 - 15

Дата публікації: 2019-10-04

Кількість переглядів: 1433

Відомості про авторів

О. В. Ульянченко

д. е. н., професор, член-кореспондент НААН України, Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, м. Харків

A. Ulyanchenko

Doctor of Economics Sciences, Professor, Corresponding Member of the NAAS of Ukraine,Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchayev, Kharkov

ORCID:

0000-0002-2762-5938


М. А. Крутько

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та аудиту, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

M. Krutko

PhD in Economics, Associate Professor, Department of Accounting and Audit,Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkov

ORCID:

0000-0002-9474-104X

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.