EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У СУКУПНОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СЕЛІ
М. М. Ігнатенко, Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва, І. А. Романюк

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.3

УДК: 349.422.2:338

М. М. Ігнатенко, Л. О. Мармуль, Л. Ю. Леваєва, І. А. Романюк

ІДЕНТИФІКАЦІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ У СУКУПНОСТІ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА СЕЛІ

Анотація

У статті здійснено уточнення соціально-економічної природи сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам відводиться значна роль у забезпеченні конкурентоспроможності малих підприємств агробізнесу, підвищенні добробуту сільських жителів, згуртуванні сільських громад та розвитку місцевого самоврядування. Особливу увагу приділено визначенню їх неприбуткового статусу. Законодавча неврегульованість податкового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів стримує їхній розвиток, вносить непорозуміння та нездорові взаємовідносини між виконавчими органами обслуговуючих кооперативів і органами державного управління всіх рівнів. Також було висвітлено особливості організації та участі засновників і клієнтів. Виявлено їх спільні та відмінні риси з основними організаційними формами діяльності на селі — аграрними підприємствами, комерційними організаціями-посередниками, виробничими кооперативами, громадськими організаціями. Це дало можливість обгрунтувати специфіку сільськогосподарських виробничих обслуговуючих кооперативів і на цій основі розробити пропозиції щодо їх розвитку на перспективу.

Ключові слова: сільськогосподарські виробничі кооперативи; ідентифікація; форми організації діяльності; малі підприємства; агробізнес; сільські території.

Література

1. Міракін В.В. Сучасні тенденції розвитку сільськогосподарських кооперативів в Україні. Економіка і суспільство. 2018. № 16. URL: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/27.pdf
2. Про сільськогосподарську кооперацію: закон України № 469/97-ВР від 17.07.1997 р. у редакції від 29.06.2004 р. URL: http://whttp://zakon2.rada.gov.ua/ laws/show/1087-15
3. Шаповал Т.П. Засади формування сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у ринкових умовах. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2009. Вип. 1 (48). С. 75—80.
4. Торосян Г.А. Досвід зарубіжних країн світу у питанні розвитку та державної підтримки сільськогосподарської обслуговуючої кооперації у контексті розвитку сільських територій. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. № 14/4. C. 55—58.
5. Мармуль Л.О. Проблеми та перспективи розвитку споживчої кооперації на селі. Інвестиції: практика та досвід. № 12. 2019. С. 5—9.
6. Ignatenko M.M., Novak N.Р. Development of regional programs for the development of agrarian enterprises with organic production on the basis of the European and international experience. Baltic Journal of Economic Studies. 2018. Vol. 4 (4). рр. 126—131.
7. Дема Д., Дема О. До питання неприбуткового статусу сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. 2012. № 1 (30). Т. 2. С. 91—95.
8. Ignatenko M.M., Marmul' L.O., Ushakov D.S., Kuchyn S.P. Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models. International Journal of Economics & Business Administration, Vol. VII, Issue 2. 2019. pp. 290—301.
9. Томич І.Ф., Корінець Р.Я., Грицеко М.П. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив: початок шляху. К.: ТОВ "ВП Едельвейс", 2013. 96 с.
10. Романюк І.А. Особливості відтворювального процесу в аграрному секторі. Агросвіт. № 11. 2016. С. 12—15.
11. Ігнатенко М.М. Стратегії та механізми управління розвитком соціальної відповідальності суб'єктів господарювання аграрної сфери економіки: монографія. Херсон: Айлант, 2015. 470 с.
12. Про кооперацію: Закон України [Електронний ресурс]. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1087-15

N. Іgnatenko, L. Marmul,, L. Levaieva, I. Romaniuk

IDENTIFICATION OF AGRICULTURAL SERVICE COOPERATIVES IN THE AGGREGATE FORMS OF ORGANIZATION OF ACTIVITIES IN RURAL AREAS

Summary

The article clarifies the socio-economic nature of agricultural service cooperatives. Agricultural service cooperatives have a significant role to play in ensuring the competitiveness of small agribusiness enterprises, improving the well-being of rural residents, rallying rural communities and developing local self-government. It is therefore important to develop an institutional framework for their functioning. First of all, it concerns the provision of their non-profit status, the definition of socio-economic essence, identification among other socio-economic and economic entities of the agricultural sphere. Special attention is paid to the definition of their non-profit status. Legislative non-regulation of the tax status of agricultural service cooperatives hinders their development, introduces misunderstanding and unhealthy relationships between the Executive bodies of service cooperatives and public administration at all levels. The features of the organization and participation of founders and clients were also highlighted. Their common and distinctive features with the main organizational forms of activity in the village — agricultural enterprises, commercial organizations-intermediaries, production cooperatives, public organizations are revealed. This made it possible to justify the specifics of agricultural production and service cooperatives and on this basis to develop proposals for their development in the future. It is determined that small and small agricultural enterprises, taking into account the world and domestic experience, it is almost impossible to operate profitably alone. The small size of these agricultural producers force them to direct their activities to the production of those types of products that can provide them with sufficiently high incomes and provide opportunities for expanded reproduction and social protection. In such circumstances, cooperation is a form of their socio-economic interaction and remains the only way to preserve the peasantry, food security and social protection of the population, economic development and sustainable development of rural areas.

Keywords: agricultural production cooperatives; identification; forms of organization of activity; small enterprises; agribusiness; rural territories.

References

1. Mirakin, V.V. (2018), "Contemporary trends in the development of agricultural cooperatives in Ukraine", Ekonomika i suspil'stvo, vol. 16, available at: http://economyandsociety.in.ua/journal/16_ukr/27.pdf (Accessed 18 August 2019).
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The Law of Ukraine "On Agricultural Cooperation", available at: http:// http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1087-15 (Accessed 18 August 2019).
3. Shapoval, T.P. (2009), "The principles of formation of agricultural service cooperatives in market conditions", Visnyk ahrarnoi nauky Prychornomor'ia, vol. 1 (48), pp. 75—80.
4. Torosyan, H.A. (2015), "Experience of foreign countries in the development and state support of agricultural service cooperatives in the context of rural development", Naukovyy visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu, vol. 14/4, pp. 55—58.
5. Marmul', L.O. (2019), "Problems and prospects of development of consumer cooperation in rural areas", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 12, pp. 5—9.
6. Ignatenko, M.M. and Novak, N.Р. (2018), "Development of regional programs for the development of agrarian enterprises with organic production on the basis of the European and international experience", Baltic Journal of Economic Studies, vol. 4 (4), pp. 126—131.
7. Dema, D. and Dema, O. (2012), "On the issue of nonprofit status of agricultural service cooperatives", Visnyk Zhytomyrs'koho natsional'noho ahroekolohichnoho universytetu, vol. 1 (30), no. 2, pp. 91—95.
8. Ignatenko, M.M. Marmul', L.O. Ushakov, D.S. and Kuchyn, S.P. (2019), "Transformation of approaches to determine influence factors in the economic development models", International Journal of Economics & Business Administration, Vol. VII, Issue 2, pp. 290—301.
9. Tomych, I.F. Korinets', R.YA. and Hrytseko, M.P. (2013), Sil's'kohospodars'kyy obsluhovuyuchyy kooperatyv: pochatok shlyakhu [Agricultural Servicing Cooperative: Getting Started], TOV "VP Edel'veys", Kyiv, Ukraine.
10. Romanyuk, I.A. (2016), "Features of the reproduction process in the agrarian sector", Ahrosvit, vol. 11, рр. 12—15.
11. Ihnatenko, M.M. (2015), Stratehiyi ta mekhanizmy upravlinnya rozvytkom sotsial'noyi vidpovidal'nosti sub'yektiv hospodaryuvannya ahrarnoyi sfery ekonomiky [Strategies and mechanisms for managing the development of social responsibility of economic entities of the agrarian sector of the economy], Aylant, Kherson, Ukraine.
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2004), The law of Ukraine "About cooperation", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/lavs/shov/1087-15 (Accessed 18 August 2019).

№ 17 2019, стор. 3 - 7

Дата публікації: 2019-09-20

Кількість переглядів: 1225

Відомості про авторів

М. М. Ігнатенко

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

N. Іgnatenko

Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

ORCID:

0000-0002-5713-7951


Л. О. Мармуль

д. е. н., професор, професор кафедри економіки, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

L. Marmul,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

ORCID:

0000-0002-5589-9338


Л. Ю. Леваєва

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди", м. Переяслав-Хмельницький

L. Levaieva

PhD in Economics, assistant professor, assistant professor of the Department of Economics, Pereiaslav-Khmelnytsky Hrygorii Skovoroda State Pedagogical University, Pereiaslav-Khmelnytsky

ORCID:

0000-0003-0697-2700


І. А. Романюк

к. е. н., асистент кафедри маркетингу та медіакомунікацій, Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків

I. Romaniuk

PhD in Economics, assistant of department of marketing and media communications, Kharkiv Petro Vasylenko National Technical University of Agriculture, Kharkiv

ORCID:

0000-0002-9257-2043

Як цитувати статтю

Ігнатенко М. М., Мармуль Л. О., Леваєва Л. Ю., Романюк І. А. Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі. Агросвіт. 2019. № 17. С. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.3

Іgnatenko, N., Marmul,, L., Levaieva, L. and Romaniuk, I. (2019), “Identification of agricultural service cooperatives in the aggregate forms of organization of activities in rural areas”, Agrosvit, vol. 17, pp. 3–7. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.17.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.