EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)
М. В. Ляшенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.45

УДК: 338.43

М. В. Ляшенко

ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНОГО РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА (МІЖНАРОДНИЙ АСПЕКТ)

Анотація

У статті розглядаються дискусійні питання щодо впливу тваринництва на обсяги та динаміку викидів парникових газів, що зумовлюють зміни клімату. Показано полярність оцінок впливу тваринництва на забруднення атмосфери. Здійснено емпіричні розрахунки, які доводять, що вплив тваринництва на забруднення атмосфери невеликий, а його динаміка спадаюча та є великі можливості подальшого зниження. Доведено, що проблему екологізації тваринництва потрібно розв'язувати на основі збалансування інтересів продовольчого забезпечення та створення екологобезпечного середовища для населення. Обгрунтовано великі можливості істотного підвищення продуктивності світового тваринництва як визначального чинника суттєвого скорочення обсягів світових викидів парникових газів. Доведено, що у разі зростання продуктивності худоби і водночас забезпеченні оптимальної кількості поголів'я можливе зростання обсягів виробництва продукції у разі одночасного скорочення обсягів викидів. Аргументовано необхідність введення поняття екологічна собівартість продукції тваринництва. Емпіричні розрахунки зазначеного показника показали адекватність оцінювання ним рівня викидів у порівнянні з інтенсивністю виробництва.

Ключові слова: тваринництво; молочне скотарство; продуктивність корів; екологічна безпека; викиди парникових газів; екологічна собівартість

Література

1. Goodland R. Livestock and Climate Change [Електронний ресурс] / R. Goodland, J. Anhang // World Watch Magazine. — 2009. — Режим доступу: http://www.worldwatch.org/files/pdf/ Livestock%20and%20Climate%20Change.pdf
2. Livestock's Long Shadow — Environmental Issues and Options [Електронний ресурс] // Food and Agriculture Organisation. — 2006. — Режим доступу: http://www.fao.org/docrep/010/ a0701e/a0701e00.HTM
3. Богачик О. Вплив промислового свинарства на навколишнє середовище [Електронний ресурс] / О. Богачик // Співчуття у фермерстві. — 2016. — Режим доступу: http:// ciwf.in.ua/?p=925
4. Бондарев А. Глобальное потепление: апокалипсис отменяется [Електронний ресурс] / Алексей Бондарев // Газета "Сегодня". — 2009. — Режим доступу: http://www.segodnya.ua/world/hlobalnoe-poteplenie-apokalipcic-otmenjaetcja.html
5. Вишебаба П. 10 причин відмовитись від мяса [Електронний ресурс] / Павло Вишебаба // Газета "Українська правда". — 2017. — Режим доступу: https://life.pravda.com.ua/health/2017/03/23/223275/
6. Гринів Л.С. Фізична економія:нові моделі сталого розвитку: монографія / Л.С. Гринів. — Львів: Лігапрес, 2016. — 424 с.
7. Жукорський О.М. Галузь свинарства — реальна та прогнозована загроза для довкілля / О.М. Жукорський, О.В. Никифорук // Агроекологічний журнал. — 2013. — № 3. — С. 102—107.
8. Загоруй Я. Чому змінюється клімат [Електронний ресурс] / Ярослав Загоруй // Інтернет-видання Хай-Вей. — 2005. — Режим доступу до ресурсу: http://h.ua/ story/5165/
9. Изменение климата, 2014 г.: Обобщающий доклад. Вклад Рабочих групп I, II и III в Пятый оценочный доклад Межправительственной группы экспертов по изменению климата [основная группа авторов, Р.К. Пачаури и Л.А. Мейер (ред.)] [Електронний ресурс] // МГЭИК. — 2014. — Режим доступу: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_ full_ru.pdf
10. Лещук І. Вплив інтенсивного тваринництва на навколишнє середовище/ І. Лещук // Екологія життя. — 2012. — Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vpliv-intensivnogo-tvarinnitstva-na-navkolishne-seredovishche
11. Лучка І. Екологічна загроза чи зниження продуктивності тварин? [Електронний ресурс] / І. Лучка, Є. Дзень // Аграрний тиждень. Україна. — 2013. — Режим доступу: http://a7d.com.ua/tvarinnictvo/11602-ekologchna-zagroza-chi-znizhennya-produktivnost-tvarin.html
12. Палапа Н.В. Промислове тваринництво: екологічноекономічні наслідки / Н.В. Палапа, Н.Б. Пронь, О.В. Устименко // Збалансоване природокористування. — 2016. — № 3. — С. 64—67.
13. Фурдичко О.І. Екологічні основи збалансованого розвитку агросфери в контексті європейської інтеграції України: монографія / О.І. Фурдичко. — К.: ДІА, 2014. — 432 с.
14. Ходаківська О.В. Екологізація сільськогосподарських земель: сучасний вимір та перспективи розвитку / О.В.Ходаківська // Економіка АПК. — 2011. — №10. — С. 23—30.

M. Liashenko

INNOVATIVE APPROACH TO THE IMPLEMENTATION OF STRATEGY OF ENVIRONMENTALLY SOUND LIVESTOCK DEVELOPMENT (INTERNATIONAL ASPECT)

Summary

The article is focus on substantiating the innovative approach to the implementation of the strategy of ecological development of livestock at the world level. The article deals with the discussion question of the impact of livestock farming on the volumes and dynamics of greenhouse gas emissions that contribute to climate change. Polarity of estimations of livestock impact on atmospheric pollution is shown. Empirical calculations have been made, they argue that the impact of animal husbandry on the pollution of the atmosphere is small, and its dynamics is declining and there are great opportunities for further decline. It is proved that the problem of livestock greening needs to be solved on the basis of balancing the interests of food supply and creation of environmentally sound environment for the population. This has led to application of the approach that concern animal husbandry impact assessment that at the same time solves several of the priority sustainable development issues identified at United Nations (UN) level. It is substantiated that there are great opportunities for a significant increase in the productivity of world animal husbandry production as a determining factor for a substantial reduction in global greenhouse gas emissions. It is proved that with increasing dairy cattle productivity and at the same time providing optimal number of livestock — it is possible to increase production volumes while reducing emissions. There is argued the need to introduce the concept of environmental cost of animal husbandry products — greenhouse gas emissions from dairy cattle per 1 ton of milk derived from cows. The necessity of introducing the concept of ecological cost of livestock production is argued. Empirical calculations of this indicator showed the adequacy of its estimation of the emission level in comparison with the production intensity. They also confirmed that an intensive approach (increasing the productivity of animal husbandry, rather than reducing its number) to the implementation of environmentally sound animal husbandry development would have a doubly beneficial effect for humanity.

Keywords: livestock; dairy cattle breeding; productivity of cows; ecological safety; greenhouse gas emissions; ecologically cost

References

1. Goodland, R. and Anhang, R. ( 2009) , "Livestock and Climate Change", World Watch Magazine, available at: http://www.worldwatch.org/files/pdf/Livestock% 20and%20Climate%20Change.pdf (Accessed 22 Jul 2019).
2. Food and Agriculture Organisation (2006), "Livestock's Long Shadow - Environmental Issues and Options", available at: http://www.fao.org/docrep/010/a0701e/ a0701e00.HTM (Accessed 22 Jul 2019).
3. Bogachik, O. (2016), "The Influence of Industrial Pig Production on the Environment", Compassion in farming, available at: http://ciwf.in.ua/?p=925 (Accessed 22 Jul 2019).
4. Bondarev, A. (2009), "Global warming: apocalypse canceled", Newspaper "Today", available at: http://www.segodnya.ua/world/hlobalnoepoteplenieapokalipcicotmenjaetcja.html (Accessed 22 Jul 2019).
5. Visebaba, P. (2017), "10 Reasons to Discard Meats", Ukrayinska Pravda newspaper, available at: life.pravda.com.ua/health/2017/03/23/223275/?Fb_comment_id=1132165426893995_1138059769637894#f2dd1b5762f1268 (Accessed 22 Jul 2019).
6. Grinov, L.S. (2016), Fizychna ekonomiia: novi modeli staloho rozvytku [Physical economy: new models of sustainable development], League-press, Lviv, Ukraine.
7. Zhukorsky, O. M. and Nikiforuk, O.V. (2013), "Pork industry — real and predictable threat to the environment", Agroecological journal, vol.3, pp. 102—107.
8. Zagoruy, Ya. (2005), "Why is the climate changing", Internet publication HiVay, available at: http://h.ua/story/5165/ (Accessed 22 Jul 2019).
9. Pachauri, R.K. and Meyer, L.A. (2014), "Climate change, 2014: A synthesis report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change", IPCC, available at: https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_en.pdf (Accessed 22 Jul 2019).
10. Leschuk, I. (2012), "Influence of intensive livestock on the environment", Ecology of life, available at: http://www.eco-live.com.ua/content/blogs/vpliv-intensivnogo-tvarinnitstva-n-navkolishne-seredovishche (Accessed 22 Jul 2019).
11. Luchka, I. and Zen, E. (2013), "Ecological threat or decrease of animal productivity?", Agrarian week. Ukraine, available at: http://a7d.com.ua/tvarinnictvo/11602-ekologchna-zagroza-chi-znizhennya-produktivnost-tvarin.html (Accessed 22 Jul 2019).
12. Palаpa, N.V. Pron, N. B. and Ustimenko, O. V. (2016), "Industrial Livestock: Environmental and Economic Consequences", Balanced use of nature, vol. 3, pp. 64—67.
13. Furdichko, O.I. (2014), Ekolohichni osnovy zbalan sovanoho rozvytku ahrosfery v konteksti ievropejs'koi intehratsii Ukrainy [Ecological bases of balanced develop ment of agrosphere in the context of European integration of Ukraine], DIA, Kyiv, Ukraine.
14. Khodakivska, O.V. (2011), "Ecology of agricultural land: modern dimension and prospects of development", Economy of agroindustrial complex, vol. 10, pp. 23—30.

№ 15 2019, стор. 45 - 50

Дата публікації: 2019-08-23

Кількість переглядів: 1323

Відомості про авторів

М. В. Ляшенко

аспірант відділу земельних відносин та природокористування,Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

M. Liashenko

postgraduate student of the Department of Land Relations and Nature Management, National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics"

ORCID:

0000-0002-7844-482X

Як цитувати статтю

Ляшенко М. В. Інноваційний підхід до реалізації стратегії екологобезпечного розвитку тваринництва (міжнародний аспект). Агросвіт. 2019. № 15. С. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.45

Liashenko, M. (2019), “Innovative approach to the implementation of strategy of environmentally sound livestock development (international aspect)”, Agrosvit, vol. 15, pp. 45–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.15.45

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.