EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13.23

УДК: 332.1: 338.4

В. Г. Чернишев, Д. В. Окара, І. Л. Ковальова

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ АГРАРНОЮ ПРОДУКЦІЄЮ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Одним з пріоритетних напрямів державної економічної політики є розвиток зовнішньої торгівлі регіонів України, який полягає в розширенні взаємовигідних відносин з іншими країнами та рівноправному входженні національної економіки до світового економічного простору. Найбільш загальним кількісним показником розвитку економіки регіону є динаміка валового продукту території. Обгрунтовано актуальність проведення дослідження важливості зовнішньоекономічної діяльності Одеської області для конкурентоспроможності її економіки.
Проаналізовано стан розвитку зовнішньої торгівлі аграрною продукцією Одеської області у 2005—2018 рр. Виявлено, що у 2014 р. відбулося різке покращення: сальдо торгівлі аграрною продукцією в Одеській області стало позитивним. У 2014—2018 рр. частка експорту аграрної продукції у зовнішній торгівлі Одеської області збільшувалася завдяки галузі рослинництва. Тенденція збільшення позитивного сальдо збереглася у 2015—2017 рр. завдяки збільшенню, зокрема, часток експорту продуктів рослинного походження та жирів, олії тваринного, рослинного походження. Встановлено, що розвиток зовнішньої торгівлі аграрною продукцією має здійснюватися за рахунок рівномірного розвитку різних форм господарювання; удосконалення економічного механізму господарювання; стабільністю конкурентних позицій на зовнішніх ринках; високих темпів техніко-технологічного виробництва.
Здійснено економетричне моделювання взаємозв'язку між ВРП та експорту аграрної продукції Одеської області у вигляді лінійного парного рівняння регресії дозволило стверджувати, що майже на 98% варіація ВРП Одещини залежить від експорту її аграрної продукції. Наведено авторські висновки та визначено перспективи для подальших досліджень.

Ключові слова: валовий регіональний продукт; зовнішня торгівля; аграрна продукція; експорт; імпорт; торговельне сальдо.

Література

1. Гадзало Я.М. Аграрній науці є що запропонувати сільськогосподарському виробництву / Я.М. Гадзало // Економіст. — 2018. — № 3. — С. 2—7.
2. Саблук П.Т. Стан і перспективи розвитку агропромислового комплексу України / П.Т. Саблук // Економіка України. — 2008. — № 12. — С. 4—18.
3. Кубів С.І. Аграрний сектор перетворюється в основну бюджетоформуючу сферу української економіки / С.І. Кубів // Економіст. — 2018. — № 7. — С. 4—7.
4. Гройсман В.Б. У разі продовження державної підтримки частка аграрного виробництва в економіці України може зрости до 25% / В.Б. Гройсман. — 2018-07-20 // Національний промисловий портал [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://uprom.info
5. Офіційний сайт Головного управління статистики в Одеській області [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.od.ukrstat.gov.ua
6. Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку України до 2020 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 р. № 385. — Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html
7. Закон України "Про засади державної регіональної політики" від 5 лютого 2015 р. № 156 — VIII / Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19
8. Дубницький В.І., Федулова С.О. Передумови трансформаційних процесів у регіонах України / В.І. Дубницький, С.О. Федулова // Регіональна економіка. — 2016. — № 2 (80). — С. 34—43.
9. Стратегія економічного та соціального розвитку Одеської області до 2020 року (актуалізована): Постанова Одеської обласної ради від 21 грудня 2015 р. № 32-VII. — Режим доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/strategiya-ekonomichnogo-ta-sotsialnogo-rozvytku-odeskoyi-oblasti-do-2020-roku/
10. Паспорт Одеської області / Одеська обласна державна адміністрація [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/pasport-oblasti/
11. Охріменко О. Успіх чи провал? За рахунок чого зріс ВВП України за 2016 рік / О. Охріменко [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://ua.112.ua/mnenie/uspikh-chy-proval-za-rakhunok-choho-zris-vvp-ukraine-za-2016-rik-379306.html
12. Інфляційний звіт / Національний банк України. — Жовтень 2018. — 64 c. [Електронний ресурс]. — Режим доступу:https://bank.gov.ua/document?id=80865521.
13. Гудзь П.В., Гудзь М.В. Визначення сценаріїв виробництва та валового регіонального продукту / П.В. Гудзь, М.В. Гудзь // Економіка та право. — 2016. — № 2 (44). — С. 14—19.
14. Мармоза А.Т. Теорія статистики: підручник / А.Т. Мармоза. — 2-ге вид., перероб. та доп. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 592 с.
15. Антошкіна Л.І., Беседін В.Ф. Сутність і динаміка макроекономічних показників виробництва / Л.І. Антошкіна, В.Ф. Беседін // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. — 2015. — № 4 (32). — С. 9—16.
16. Морозова Г.С. Сучасні тенденції розвитку сільського господарства України / Г.С. Морозова // Агросвіт. — 2013. — № 21. — С. 3—9.
17. Васильєва Н.К. Регіональне впровадження інноваційної моделі розвитку аграрних підприємств у галузі тваринництва / Н.К. Васильєва // Економіка. Управління. Інновації [Електронний ресурс]. — 2014. — Вип. № 1(11). — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_19
18. Офіційний веб-портал Державної служби статистики України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua
19. Кіндзерський Ю.В. Деіндустріалізація та її детермінанти у світі та в Україні / Ю.В. Кіндзерський // Економіка України. — 2017. — № 11 (672). — С. 48—72.
20. Кулинич О.І. Теорія статистики: підручник / О.І. Кулинич, Р.О. Кулинич. — 4-те вид., перероб. та доп. — К.: Знання, 2009. — 311 с.

V. Chernyshev, D. Okara, I. Kovalova

FOREIGN TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS OF ODESSA REGION

Summary

One of the priority directions of the state economic policy is the development of foreign trade of the regions of Ukraine, which consists in expanding mutually beneficial relations with other countries and equally entering the national economy into the international economic space. The most general quantitative indicator of economic development in the region is the dynamics of the gross product of the territory. Since Ukraine is an agrarian country and has a fairly high agricultural and production potential, agricultural production is a significant part of its export structure. The relevance of conducting the research of the importance of foreign economic activity of Odessa region for the competitiveness of its economy, and thus the national economy, is substantiated. The state of development of foreign trade in agrarian products of Odessa region in 2005—2018 is analyzed.
It was found that in 2014, there was a sharp improvement: the trade balance of agrarian products in Odessa region has become positive. In 2014—2018, the share of export of agrarian products in the foreign trade of Odessa region increased due to the crop production sector. The trend to increase the surplus was maintained in 2015—2017 due to an increase in, in particular, the share of exports of vegetable products and fats, animal oils, and vegetable oils. In 2018, compared with 2017, the surplus decreased by 10.1%. More widespread involvement in the regional economy of foreign direct investment is needed.
It was established that the development of foreign trade in agrarian products should be carried out due to the uniform development of various forms of management; improvement of the economic mechanism of management; the stability of competitive positions in foreign markets; high rates of technical and technological production. The econometric modeling of the relationship between the GRP and the export of agrarian products of Odessa region in the form of a linear pairwise regression equation has allowed to assert that almost 98% variation of the GRP of Odessa region depends on the export of its agrarian products. The author's conclusions and prospects for further research are given. The proposals on increasing the efficiency of modern regional policy in Odessa region are presented.

Keywords: gross regional product; foreign trade; agrarian products; export; import; trade balance.

References

1. Hadzalo, Ya. M. (2018), "Agrarian sciences have something to offer to agricultural industry", Ekonomist, vol. 3, pp. 2—7.
2. Sabluk, P.T. (2008), "State and prospects of development of agroindustrial complex of Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 12, pp. 4—18.
3. Kubiv, S.I. (2018), "Agricultural sector is turning into the main budget-forming field of the Ukrainian economy", Ekonomist, vol. 7, pp. 4 —7.
4. National industrial portal (2018), "In case of continuation of state support part of agrarian production in the economy of Ukraine can grow to 25%", available at: http://uprom.info (Accessed 5 June 2019).
5. Main administration of statistics is in the Odesa area (2019), available at: www.od.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 June 2019).
6. Cabinet of Ministers of Ukraine (2014), "On Approval of the State Strategy for Regional Development of Ukraine until 2020", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140385.html (Accessed 5 June 2019).
7. The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine "About principles of public regional policy", available at: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/156-19 (Accessed 17 June 2019).
8. Dubnytskyy, V.I. and Fedulova, S.O. (2016), "Preconditions of transformation process in the regions of Ukraine", Rehional'na ekonomika, vol. 2(80), pp. 34—43.
9. Odesa Regional Council (2015), "Strategy of Economic and Social Development of Odesa region till 2020", available at: http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/strategichni-ta-programni-dokumenty-oblasti/strategiya-ekonomichnogo-ta-sotsialnogo-rozvytku-odeskoyi-oblasti-do-2020-roku/ (Accessed 17 June 2019).
10. Odessa Regional State Administration (2019), "Passport of the Odessa region", available at: http://oblrada.odessa.gov.ua/odeska-oblast/pasport-oblasti/ (Accessed 8 June 2019).
11. Ohrimenko, O.A. (2016), "Success or failure? Due to what GDP of Ukraine grew for 2016", available at: https://ua.112.ua/mnenie/uspikh-chy-proval-za-rakhunok-choho-zris-vvp-ukraine-za-2016-rik-379306.html (Accessed 5 June 2019).
12. National bank of Ukraine (2018), "Inflationary report", available at: https://bank.gov.ua/document?id=80865521 (Accessed 7 June 2019).
13.Gudz, P.V. and Gudz, M.V. (2016), "The definition of scenarios of production of gross regional product", Ekonomika ta pravo, vol. 2(44), pp. 14—19.
14. Marmoza, A. T. (2013), Teoriia statystyky [Theory of statistics], Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
15. Antoshkina, L. I. and Besedin, V. F. (2015), "The nature and dynamics of macroeconomic indicators of production", Visnyk Berdians'koho universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 4(32), pp. 9—16.
16. Morozova, A.S. (2013), "Modern trends in agriculture Ukraine", Ahrosvit, vol. 21, pp. 3—9.
17. Vasylieva, N.K. (2014), "Regional introduction of innovative model of development of agrarian enterprises in the field of stock-breeding", Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii, [Online], vol. 1(11), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_1_19 (Accessed 10 June 2019).
18. Official web-portal of Government service of statistics of Ukraine (2019), available at: http://www.ukrstat.gov.ua (Accessed 15 June 2019).
19. Kindzers'kyi, Yu. V. (2017), "Deindustrialization and its determinants in the world and in Ukraine", Ekonomika Ukrainy, vol. 11 (672), pp. 48—72.
20. Kulinich, O.I. and Kulinich, R.O. (2009), Teoriia statystyky [Theory of statistics], Znannia, Kyiv, Ukraine.

№ 13-14 2019, стор. 23 - 32

Дата публікації: 2019-07-24

Кількість переглядів: 1633

Відомості про авторів

В. Г. Чернишев

к. ф.-м. н., доцент кафедри математичних методів аналізу економіки, Одеський національний економічний університет, м. Одеса

V. Chernyshev

PhD, Associate Professor at Department of Mathematical Methods of the Analysis Economics,Odesa National Economic University, Odesa

ORCID:

0000-0002-1531-7807


Д. В. Окара

к. ф.-м. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики,Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

D. Okara

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

ORCID:

0000-0002-4607-5521


І. Л. Ковальова

к. т. н., доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики, Одеська державна академія будівництва та архітектури, м. Одеса

I. Kovalova

PhD, Associate Professor at Department of Information Technologies and Applied MathematicsOdesa State Academy of Civil Engineering and Architecture, Odesa

ORCID:

0000-0002-5363-3915

Як цитувати статтю

Чернишев В. Г., Окара Д. В., Ковальова І. Л. Зовнішня торгівля аграрною продукцією одеської області. Агросвіт. 2019. № 13-14. С. 23–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.23

Chernyshev, V., Okara, D. and Kovalova, I. (2019), “Foreign trade in agricultural products of odessa region”, Agrosvit, vol. 13-14, pp. 23–32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.13-14.23

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.