EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ
Л. В. Коваль, М. С. Левчук

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.61

УДК: 657:332.012.332

Л. В. Коваль, М. С. Левчук

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВОЇ ПОЛІТИКИ В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ

Анотація

У статті визначено чітке поняття "облікова політика" та суб'єкти, які будуть застосовувати норми цієї облікової політики. Розглянуто особливості формування облікової політики бюджетної установи, складові елементи, а також обгрунтовано організаційно-методичні аспекти формування елементів облікової політики у бюджетних установах з використанням нормативно-правового регулювання. Виокремлено фактори і аспекти, які можуть сприяти при відображенні використаних бюджетних коштів та відображено вплив законодавчих органів на формування облікової політики в наукових установах. Зазначено і опрацьовано принципи та основні завдання формування облікової політики бюджетних установ. Розглянуто структуру облікової політики бюджетної установи, що включає організаційно-правову складову. Також проаналізовано порядок формування облікової політики та зазначено проблеми щодо формування ефективної організації облікової політики в бюджетних установах.

Ключові слова: облікова політика; бюджетна установа; організація обліку; принципи обліку; облік; елементи облікової політики.

Література

1. Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи розвитку: монографія / В.А. Кулик. — Полтава: РВВ ПУЕТ, 2014. — С. 373
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996"XIV [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996"14
3. Свірко С.В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах / С.В. Свірко. — К.: КНЕУ, 2006. — 380 с.
4. Сахчинская Н. С. Учетная политика коммерческих организаций: методология формирования и механізм реализации: автореф. дис. на соискание ученой степени д-ра экон. наук: спец. 08.00.12 / Н.С. Сахчинская. — Тольятти, 2011. — 39 с.
5. Лаговська О.А. Облікова політика підприємства як інструмент управління його вартістю: реалізація гармонізаційних властивостей / О.А. Лаговська // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — 2012. — № 3 (55). — С. 366—371.
6. Левочок М.Т. Основні засади облікової політики підприємства / М.Т. Левочок // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації.— 2008. — № 1. — С. 36—39.
7. Сизоненко О.В. Облікова політика бюджетних установ: сучасний стан та перспективи розвитку / О.В. Сизоненко // Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. — 2013. — № 3. — С. 86—92. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_14
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності".
9. Писарчук О.В. Проблемні аспекти формування облікової політики суб'єкта державного сектору / О.В. Писарчук, О.М. Кудіна, В.В. Тютлікова // Технологический аудит и резервы производства. — 2015. — № 1(5). — С. 46—50. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tatrv_2015_1(5)__8
10. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб'єкта державного сектора: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року № 11 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15
11. Труш І.Є. Особливості формування облікової політики суб'єкта державного сектору / І.Є. Труш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. — 2016. — Вип. 16 (3). — С. 144—146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(3)__38
12. Кудіна І.О. Формування облікової політики бюджетних установ: організаційно-методичний аспект / І.О. Кудіна, О.О. Гладчук // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту. Сер.: Економіка і управління. — 2013. — Вип. 26. — С. 269—275. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_26_39
13. Лукановська І.Р. Основні аспекти облікової політики органів державної казначейської служби України [Електронний ресурс] / І.Р. Лукановська // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/15794/1/Основні%20аспекти%20облікової%20політки%20органів%20ДКСУ.pdf
14. Гоголь Т.А. Шляхи подолання проблем формування облікової політики в бюджетних установах / Т.А. Гоголь, М.М. Панченко // Формування ринкових відносин в Україні. — 2012. — № 3. — С. 103—107. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_3_23
15. Новодворська В.В. Облікова політика підприємства як запорука ефективного функціонування системи бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] / В.В. Новодворська, О.О. Любар // ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ Серія "Економіка та менеджмент" Збірник наукових праць. — Вип. 9 (34). — 2012. — Режим доступу до ресурсу:http://irbis-nb-uv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
16. Коваль Л.В. Проблеми формування облікової політики в бюджетних установах [Електронний ресурс] / Л.В. Коваль, О.В. Платковська // ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ Науково-практичний економічний журнал. — 2016. — Режим доступу до ресурсу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
17. Мулик Т.О. Облікова політика як інструмент управління оподаткуванням [Електронний ресурс] / Т.О. Мулик // 1009Глобальні та національні проблеми економіки. — 2015. — Режим доступу до ресурсу: http://repository.vsau.org/getfile.php/8904.pdf
18. Подолянчук О.А. Облікова політика щодо заробітної плати [Електронний ресурс] / О.А. Подолянчук // Облік і фінанси. — 2018. — Режим доступу до ресурсу: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16507.pdf
19. Попук Н.С. Актуальність формування облікової політики аграрних підприємств / Н.С. Попук, Я.П. Іщенко // Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси. — 2013. — Вип. 10 (4). — С. 147—151. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__25

L. Koval, M. Levchuk

FEATURES OF THE FORMATION OF ACCOUNTING POLICIES IN BUDGETARY INSTITUTIONS

Summary

The article defines a clear notion of "accounting policy" and subjects that will apply the rules of this accounting policy. The peculiarities of formation of the accounting policy of the budgetary institution, the constituent elements are considered, as well as the organizational and methodical aspects of forming the elements of accounting policy in budgetary institutions with the use of regulatory and legal regulation are substantiated. The factors and aspects that may contribute to the reflection of used budget funds are outlined and the influence of legislative bodies on the formation of accounting policies in scientific institutions is reflected. The principles and the main tasks of the accounting policy of budgetary institutions are indicated and worked out. The structure of the accounting policy of the budgetary institution, which includes the organizational and legal constituent, is considered. The order of formation of accounting policy is also analyzed and problems with formation of effective organization of accounting policy in budget institutions are indicated.
Thus, the article states that the accounting policy in budgetary institutions should ensure the correct presentation of the results of financial transactions that are accounted for, based on constantly changing requirements of the law. In the course of the research, the necessity of organization and formation of the accounting policy was taken into account taking into account its peculiarities. In the process of studying this issue, the task of accounting policy was identified, the interpretation of the term, the legal framework, the main principles, as well as its main aspects were determined. Considered important elements of accounting policy in budgetary institutions, which allows to distinguish factors that influence the control over the use of resources and improve the quality performance of budget institutions.

Keywords: accounting policy; budgetary institution; organization of accounting; accounting principles; accounting; elements of accounting policy.

References

1. Kulyk, V. A. (2014), Oblikova polityka pidpryiemstva: na butyi dosvid taperspektyvy rozvytku [Accounting policies of the enterprise: experience gained and development prospects], RVVPUET, Poltava, Ukraine.
2. The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine"On Accounting and Financial Reporting in Ukraine", available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996"(Accessed 9 March 2019).
3. Svirko, S.V. (2006), Orhanizatsiia bukhhalterskoho obliku v biudzhetnykh ustanovakh [Organization of accounting in budgetary institutions], KNEU, Kyiv, Ukraine.
4. Sakhchynskaia, N. S. (2011), "Accounting policies of commercial organizations: the formation methodology and implementation mechanism"Abstract of Sn. D dissertation, Global economy Toliatty, Russia.
5. Lahovska, O. A. (2012), " Accounting policy of the company as a tool for managing its value: the implementation of harmonization properties"Visnyk Donetskoho natsionalnoho universytetu ekonomiky i torhivli im. M. Tuhan-Baranovskoho, vol. 3 (55), pp. 366—371.
6. Levochok, M.T. (2008), "The basic principles of the accounting policy of the enterprise "Bukhhalterskyioblik, analiztaaudyt: problemyteorii, metodolohii, orhanizatsii, vol. 1, pp. 36—39.
7. Syzonenko, O. V. (2013), "Accounting policy of budget institutions: current state and development prospects", Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu, [Online], vol. 3, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vcndtue_2013_3_14 (Accessed 11 March 2019).
8. Ministry of Finance of Ukraine (2010), National Provisions (Standard) accounting in the public sector 101 "Presentation of Financial Statements" available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11 (Accessed 11 March 2019).
9. Pysarchuk, O. V. Kudina, O. M. and Tiutlikova, V. V. (2015), "Problematic aspects of formation of the accounting policy of the public sector entity", Tekhnolohichnyj audyt ta rezervy vyrobnytstva, vol. 1 (5), pp. 46—50.
10. Ministry of Finance of Ukraine (2015), "Methodical recommendations on the accounting policy of the public sector entity №11" available at:https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15 (Accessed 11 March 2019).
11. Trush, I. Ye. (2016), "Features of formation of the accounting policy of the public sector entity", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu [Online], vol. 16 (3), available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2016_16(3)__38 (Accessed 13 March 2019).
12. Kudina, I. O. and Hladchuk, O. O. (2013), "Formation of accounting policy of budgetary institutions: organizational and methodical aspect", Ekonomika i upravlinnia, [Online], vol.26, available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpdetut_eiu_2013_26_39 (Accessed 13 March 2019).
13. Lukanovska, I. R. (2016), "The main aspects of the accounting policy of the bodies of the State Treasury Service of Ukraine", Ekonomichnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii, [Online], vol. 5-2 (05), available at:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 13 March 2019).
14. Hohol, T. A. and Panchenko, M. M. (2012), "Ways to overcome the problems of accounting policy formation in budgetary institutions", Formuvannia rynkovykh vidnosyn v Ukraini, [Online], vol. 3, available at:http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_3_23 (Accessed 14 March 2019).
15. Novodvorska, V.V. and Liubar, O.O. (2012), "Accounting policy of the enterprise as a guarantee of effective functioning of the accounting system", Ekonomika ta menedzhment, [Online], vol. 9, available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 14 March 2019).
16. Koval, L.V. and Platkovska, O.V. (2016), "Problems of formation of accounting policy in budgetary institutions", Ekonomichni studii: naukovo-praktychnyj ekonomichnyj zhurnal, [Online], vol. 2 (10), available at:http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe (Accessed 15 March 2019).
17. Mulyk, T.O. (2015), "Accounting policy as a tool for tax management", Hlobal'ni ta natsional'ni problemy ekonomiky, [Online], vol. 4, available at: http://repository.vsau.org/getfile. php/8904.pdf (Accessed 15 March 2019).
18. Podolianchuk, O. A. (2018), "Accounting Payroll Policy", Oblik i finansy, [Online], vol. 1, available at:http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/16507.pdf (Accessed 15 March 2019).
19. Popuk, N. S. and Ishchenko, Ya. P. (2013), "Actuality of formation of the accounting policy of agrarian enterprises", Ekonomichni nauky,oblik i finansy, [Online], vol. 10, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecnof_2013_10(4)__25 (Accessed 15 March 2019).

№ 10 2019, стор. 61 - 67

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 2986

Відомості про авторів

Л. В. Коваль

к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку, Вінницький національний аграрний університет

L. Koval

PhD in Economics, Associate Professor of the Department of AccountingVinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0003-3637-850Х


М. С. Левчук

магістрант факультету обліку і аудиту, Вінницький національний аграрний університет

M. Levchuk

Master student of theFaculty of Accounting and Auditing, Vinnytsia National Agrarian University

ORCID:

0000-0001-6986-5350

Як цитувати статтю

Коваль Л. В., Левчук М. С. Особливості формування облікової політики в бюджетних установах. Агросвіт. 2019. № 10. С. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.61

Koval, L. and Levchuk, M. (2019), “Features of the formation of accounting policies in budgetary institutions”, Agrosvit, vol. 10, pp. 61–67. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.61

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.