EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
І. В. Вороненко, С. О. Костенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.53

УДК: 330,4:338.2, 351

І. В. Вороненко, С. О. Костенко

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВЕБ-САЙТІВ АГРАРНИХ КОМПАНІЙ ЯК СКЛАДОВА ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Зазначено, що агропромисловий комплекс України у першій половині 2018 року зріс у реальному вираженні порівняно з аналогічним періодом 2017 року на 11%. Агропромисловий бізнес зацікавлений у використанні інформаційних технологій, одним з напрямів якого є просування своїх продуктів за їх допомогою.
Досліджено показники функціонування веб-сайтів провідних аграрних компаній України як невід'ємної складової цифровізації аграрного сектору України, а саме — Кернел, Нібулон та Миронівського хлібопродукту, а також для порівняння провідних іноземних компаній США та Ірландії, а саме — Cargill та Greencore Group.

Ключові слова: веб-сайт; трафік; аграрна компанія; соціальні мережі; цифровізація.

Література

1. Мартинюк М.П. Чому аграрії очолили інвестиційний бум [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://minagro.gov.ua/uk/pressroom?nid=26369
2. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971
3. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print
4. iGroup Ukraine [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://igroup.com.ua
5. Giannakis E., Bruggeman A. The Highly Variable Economic Performance of European Agriculture. Land Use Policy. 2015. Vol. 45. pp. 26—35 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.12.009
6. Кваша С.М. Наслідки створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для аграрного сектору вітчизняної економіки. ННЦ IAE. 2015. С. 320.
7. Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів. Економіка АПК. 2016. Вип. 6. С. 26—36.
8. Месель-Веселяк В.Я. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України. Економіка АПК. 2016. Вип. 6. С. 37—49.
9. Бистров А.Г. Системна реалізація просування сайту як організаційна інновація підприємства. Управління проектами та розвиток виробництва. 2014. Вип. 4 (52). С. 70—76.
10. Owoyele S. Website as a Marketing communication Tool. Thesis Centria University of Applied Sciences. 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/128303/OWOYELE%20SAMSON%20OLUWARANTI.pdf?sequence=1
11. Сердюк І.О. Декларування складових організаційної культури агрохолдингу як актуальне завдання техніки адміністративної діяльності в корпоративному управлінні. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. Вип. 3 (65). С. 117—122.
12. Швиденко О.М. Впровадження Iнтернет-маркетингу на сільськогосподарських підприємствах. Економіка АПК. 2014. № 1 (231). С. 129—135.
13. Офіційний веб-сайт компанії Кернел [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kernel.ua/ua/
14. Офіційний веб-сайт Офіційний веб-сайт компанії Нібулон [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://nibulon.com/
15. Офіційний веб-сайт компанії Миронівський хлібопродукт [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.mhp.com.ua
16. 10 агропромислових компаній, які заробили більше за інших [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://landlord.ua/10-agropromislovih-kompaniy-yaki-zarobili-bilshe-za-inshih/
17. Офіційний веб-сайт компанії Cargill [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.cargill.com/
18. Офіційний веб-сайт компанії Greencore Group [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.greencore.com/
19. SimilarWeb [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.similarweb.com/
20. Seo Workers [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.seoworkers.com/
21. Інформація щодо відкритих тендерів ТОВ "Нібулон" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://tender.nibulon.com/
22. Agrotender [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://agrotender.com.ua

І. Voronenko, S. Kostenko

INDICATORS OF THE FUNCTIONING OF THE WEBSITES OF AGRARIAN COMPANIES AS A COMPONENT OF THE DIGITALIZATION OF THE ECONOMY

Summary

It is noted that the agro-industrial complex of Ukraine in the first half of 2018 grew in real terms by 11% compared to the same period of 2017. Agribusiness is interested in using information technologies, one of which is to promote their products with their help.
The indexes of functioning of the websites of the leading agrarian companies of Ukraine as an integral part of digitization of the agrarian sector of Ukraine — Kernel, Nibulon and Myronivsky Hliboproduct, as well as for comparison of the leading foreign companies of the USA and Ireland — Cargill and the Greencore Group, have been researched.

Keywords: website; traffic; agrarian company; social networks; digitalization.

References

1. Martynyuk, M.P. (2018), "Why farmers led investment boom", available at: http://minagro.gov.ua/uk/pressroom?nid=26369 (Accessed 30 April 2019).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On Approval of the Concept of the state target program for the development of the agricultural sector for the period up to 2021", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971 (Accessed 30 April 2019).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the development Concept for the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the Plan of measures for its implementation", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971 (Accessed 30 April 2019).
4. iGroup Ukraine (2019), available at: http://igroup.com.ua, (Accessed 30 April30 April 2019).
5. Giannakis, E. and Bruggeman, A. (2015), "The Highly Variable Economic Performance of European Agriculture", Land Use Policy, [Online], vol. 45, available at: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.12.009 (Accessed 30 April 2019).
6. Kvasha, S.M. (2015), Naslidky stvorennia zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta YeS dlia ahrarnoho sektoru vitchyznianoi ekonomiky [Consequences of creating a free trade zone between Ukraine and the EU for the agrarian sector of the domestic economy], NNTs IAE, Kyiv, Ukraine.
7. Kropyvko, M.F. (2016), "Areas of reforming the agrarian sector management system in the conditions of power decentralization and development of European integration processes", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 26—36.
8. Mesel-Veseliak, V.Ia. (2016), "Stratigraphic directions of the agrarian sector of Ukraine's economy developmen", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 37—49.
9. Bystrov, A.H. (2014), "System of website promotion implementation as organizational innovation of the enterprise", Upravlinnya proektamy ta rozvytok vyrobnycztva, vol. 4 (52), pp. 70—76.
10. Owoyele, S. (2016), "Website as a marketing communication tool". Thesis centria university of applied sciences", [Online], vol. 45, available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/128303/OWOYELE%20SAMSON%20OLUWARANTI.pdf?sequence=1 (Accessed 30 April 2019).
11. Serdyuk, I.O. (2014), "Declaration of components of organizational culture of agroholding as an urgent task of administrative activity in corporate governance", Naukovyj visnyk Poltavs`kogo universytetu ekonomiky i torgivli, vol. 3 (65), pp. 117—122.
12. Shvydenko, O.M. (2014), "Implementation of Internet marketing at agricultural enterprises", Ekonomika APK, vol. 1 (231), pp. 129—135.
13. Official website of Kernel company (2019), available at: https://www.kernel.ua/ua/ (Accessed 30 April 2019).
14. Official website of Nibulon company (2019), available at: http://nibulon.com/ (Accessed 30 April 2019).
15. Official website of MHP company (2019), available at: https://www.mhp.com.ua/ (Accessed 30 April 2019).
16. 10 agricultural companies who have earned more than others (2019), available at: http://landlord.ua/10-agropromislovih-kompaniy-yaki-zarobili-bilshe-za-inshih/ (Accessed 30 April 2019).
17. Official website of Cargill company (2019), available at: https://www.cargill.com/ (Accessed 30 April 2019).
18. Official website of Greencore Group company (2019), available at: https://www.greencore.com/ (Accessed 30 April 2019).
19. SimilarWeb (2019), available at: https://www.similarweb.com/ (Accessed 30 April 2019).
20. Seo Workers (2019), available at: https://www.seoworkers.com/, (Accessed 30 April 2019).
21. Information on open tenders "NIBULON" (2019), available at: http://tender.nibulon.com/ (Accessed 30 April 2019).
22. Agrotender (2019), available at: https://agrotender.com.ua/ (Accessed 30 April 2019).

№ 10 2019, стор. 53 - 60

Дата публікації: 2019-05-31

Кількість переглядів: 1557

Відомості про авторів

І. В. Вороненко

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-1839-7275


С. О. Костенко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України

S. Kostenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

ORCID:

0000-0002-8196-4981

Як цитувати статтю

Вороненко І. В., Костенко С. О. Показники функціонування веб-сайтів аграрних компаній як складова цифровізації економіки. Агросвіт. 2019. № 10. С. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.53

Voronenko, І. and Kostenko, S. (2019), “Indicators of the functioning of the websites of agrarian companies as a component of the digitalization of the economy”, Agrosvit, vol. 10, pp. 53–60. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.10.53

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.