EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Р. В. Яковенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33

УДК: 338.2:338.1

Р. В. Яковенко

НЕОБХІДНІСТЬ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЗАВДАНЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УМОВАХ СУЧАСНОГО СТАНУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Анотація

У статті вирішується стратегічна економічна прикладна проблема за допомогою теоретико-економічного інструментарію: необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасного стану економіки України.
Наведено визначення структури наявного господарського механізму та долі державного регулювання економіки в ньому. Якщо в розвинутих країнах сучасний господарський механізм доповнюється національною інноваційною системою, то в Україні стратегію як державного регулювання економіки, так і ринкового саморегулювання визначає економічний інтерес олігархату, який дуже рідко співпадає з національним економічним інтересом. Відтак, якщо в умовах цивілізованої економіки система державного регулювання економіки спрямована на підвищення рівня життя найменш забезпечених верств населення та обмеження монополістичних тенденцій, то в Україні — все з точністю до навпаки.
Досліджено складність методології аналізу цієї проблеми через різноманітні схеми, шахрайські прийоми та засоби, приховування реальних власників та значний рівень тінізації економіки. Наведено спостереження щодо участі силових органів та судової системи в господарському механізмі через покривання незаконної діяльності, маніпулювання законодавством, відмови порушувати кримінальні справи або винесення виправдальних вироків, обмеження допуску виробників чи продавців до певних сегментів продажів, до участі у тендерах тощо.
Наведено мінімальні завдання держави в економіці з точки зору класичної економічної теорії, визначено, що навіть вони в структурі економіки України не виконуються належним чином.
Проаналізовано тенденції щодо монополізації галузей, що забезпечують первинні потреби населення, зокрема сільське господарство та житлово-комунальне господарство. Розкрито шахрайський механізм ціноутворення в сфері цін на паливо, який призводить до підвищення цін на внутрішньому ринку України навіть у разі падіння цін на нафту на глобальних ринках.
Окрему увагу дослідження приділено проблемам девальвації гривні та регулювання НБУ.

Ключові слова: державне регулювання економіки; корупція; монополія; олігархічний інтерес; рівень життя.

Література

1. Яковенко Р.В. Національна економіка: навч. посіб. / Р. Яковенко. — [2-ге вид., випр.]. — Кіровоград: "КОД", 2010. — 548 с.: іл.
2. Степаненко С.В. Еволюція наукових поглядів і вибір концепцій підвищення ефективності державного регулювання процесів економічного розвитку / С.В. Степаненко // Теорія та практика державного управління. — 2013. — Вип. 2 (41). — С. 193—200.
3. Яковенко Р.В. Основи теорії економіки для технічних спеціальностей: навч. посіб. / Р. Яковенко. — Кіровоград: "Поліграф-Сервіс", 2009. — 120 с.
4. Колот А.М. Еволюція ролі держави та інструментарію її впливу на розвиток соціально-трудової сфери [Електронний ресурс] / А.М. Колот. — Режим доступу: https://core.ac.uk/download/pdf/14714005.pdf.
5. Мельник І.Г. Реформування житлово-комунального господарства та регулювання цін і тарифів на житлово-комунальні послуги населенню: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук: спец. 08.02.03 "Організація управління, планування і регулювання економікою" / І.Г. Мельник. — Дніпропетровськ, 2005. — 22 с.
6. Яковенко Р.В. Цінова політика природних монополій як джерело економічної небезпеки в Україні / Р.В. Яковенко, Д.В. Яковенко // Оподаткування та економічна безпека держави в епоху діджиталізації: збірник матеріалів науково-практичного круглого столу, 23 лютого 2018 р., м. Ірпінь. — Ірпінь: Університет ДФС України, 2018. — С. 229—232.
7. Яковенко Р.В. Використання досягнень Дж.М. Кейнса для зміцнення сучасної України / Р. В. Яковенко, А.О. Головатий // Материали за 12-а международна научна практична конференция ["Настоящи изследвания и развитие — 2016"]. (Софія, Болгарія, 15—22 січня 2016 р.). — София: "Бял ГРАД-БГ" ООД, 2016. — Т. 3: Икономики. Държавна администрация. — C. 50—52.
8. Яковенко Р.В. Технології продажу товарів / Р. Яковенко. — Кіровоград: Антураж А, 2003. — 212 с.
9. Комяков О.М. Державне регулювання перехідної економіки: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня кандидата екон. наук: спец. 08.01.01 "Економічна теорія" / О.М. Комяков. — К., 2000. — 17 с.
10. Босак О.З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі / О.З. Босак // Державне управління: теорія та практика. — 2010. — №. 2. — С. 1—8.
11. Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Р. Яковенко. — [Вид. 2-ге, випр.]. — Кіровоград: видавець Лисенко В.Ф., 2015. — 130 с.
12. Яковенко Р.В. Відносини капіталу в сфері вищої освіти як джерело руйнування інноваційного потенціалу України / Р.В. Яковенко, Д.В. Яковенко // Розвиток інноваційно-інтегрованих структур у вимірі формування інноваційно-орієнтованої моделі економіки: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 21—22 березня 2018 року, м. Кропивницький. — Кропивницький: "Ексклюзив-Систем", 2018. — С. 205—207.
13. Яковенко Р.В. Використання сучасних економічних концепцій у процесі управління вищою освітою в Україні / Р. Яковенко // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. — К.: Український державний університет фінансів та зовнішньої торгівлі. — 2014. — № 1 (72). — С. 260—269.
14. Яковенко Р.В. Політика НБУ в концепції національної безпеки України / Р.В. Яковенко // Сучасні тенденції розвитку світової економіки: збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 26 травня 2017 р., м. Харків. — Т. 1. — Харків: ХНАДУ, 2017. — С. 116—117.
15. Яковенко Р.В. Інформація в системі державного управління як ціновий фактор / Р.В. Яковенко, В.В. Зайченко // Ефективна економіка. — К., 2019. — № 2. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901. — Назва з титул. екрана. — Дата перегляду: 1.03.2019. DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.51.

R. Yakovenko

THE NEED FOR TRANSFORMATION OF THE TASKS OF STATE REGULATION IN THE CONDITIONS OF THE CURRENT STATE OF THE ECONOMY OF UKRAINE

Summary

The article deals with the strategic economic application problem with the help of theoretical and economic toolkit: the need for transformation of the tasks of state regulation in the conditions of the current state of the economy of Ukraine.
The definition of the structure of the existing economic mechanism and the part of the state regulation of the economy in it are given. If in developed countries the modern economic mechanism is supplemented by the national innovation system, in Ukraine the strategy of both state regulation of the economy and market self-regulation determines the economic interest of the oligarch, which rarely coincides with the national economic interest. Thus, if, in a civilized economy, the system of state regulation of the economy is aimed at raising the living standards of the poorest segments of the population and limiting monopolistic tendencies, in Ukraine — everything is exactly the opposite.
The complexity of the methodology of analysis of this problem through various schemes, fraudulent methods and means, concealment of real owners and a significant level of economic shadowing, is explored. The observation of the involvement of law enforcement agencies and the judicial system in the economic mechanism, through the coverage of illegal activity, manipulation of legislation, refusal to institute criminal proceedings, or the issuing of acquittals, restriction of the admission of producers or sellers to certain segments of sales, participation in tenders, etc. are given.
The minimal tasks of the state in the economy from the point of view of the classical economic theory are given, and it is determined that even in the structure of the Ukrainian economy they are not properly executed.
The tendencies of monopolization of branches providing primary needs of the population, in particular, agriculture and housing and communal services, are analyzed. The fraudulent mechanism of pricing in the field of fuel prices is revealed — which leads to higher prices on the domestic market of Ukraine, even in the event of a drop in oil prices in global markets.
Special attention is paid to the problems of devaluation of the hryvnia and regulation of the NBU.

Keywords: state regulation of economy; corruption; monopoly; oligarchic interest; standard of living.

References

1. Yakovenko, R.V. (2010), Natsional'na ekonomika [National economy], 2nd ed, KOD, Kirovohrad, Ukraine.
2. Stepanenko, S.V. (2013), "Evolution of scientific views and choice of concepts for improving the efficiency of state regulation of economic development processes", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, vol. 2 (41), pp. 193—200.
3. Yakovenko, R.V. (2009), Osnovy teorii ekonomiky dlia tekhnichnykh spetsial'nostej [Bases of economics for technical specialties], Polihraf-Servis, Kirovohrad, Ukraine.
4. Kolot, A.M. (2019), "Evolution of the role of the state and the tools of its influence on the development of the social and labor sphere", available at: https://core.ac.uk/download/pdf/14714005.pdf. (Accessed 9 April 2019).
5. Mel'nyk, I.H. (2005), "Reforming housing and communal services and regulating prices and tariffs for housing and communal services for the population", Ph.D. Thesis, Organization of management, planning and regulation of the economy, Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk, Ukraine.
6. Yakovenko, R.V. and Yakovenko, D.V. (2018), "Price policy of natural monopolies as a source of economic insecurity in Ukraine", Zbirnyk materialiv naukovo-praktychnoho kruhloho stolu [A collection of materials for the scientific and practical round table], Opodatkuvannia ta ekonomichna bezpeka derzhavy v epokhu didzhytalizatsii [Taxation and economic security of the state in the era of digitalization], University of DFS of Ukraine, Irpin, Ukraine, pp. 229—232.
7. Yakovenko, R.V. and Holovatyj, A.O. (2016), "Using the achievements of J.M. Keynes to strengthen modern Ukraine", Materyaly 12-j mezhdunarodnoj nauchno-praktycheskoj konferentsyy [Materials of the 12th international scientific-practical conference], Nastoiaschye ysledovanyia y razvytye — 2016 [Real research and development — 2016], "Bial HRAD-BH" OOD, Sofia, Bulgaria, pp. 50—52.
8. Yakovenko, R.V. (2003), Tekhnolohii prodazhu tovariv [Technologies of Sale of Commodities], Anturazh A, Kirovohrad, Ukraine.
9. Komyakov, O.M. (2000), "State regulation of transitive economy", Ph.D. Thesis, Economic theory, Kyiv National Economic University, Kyiv, Ukraine.
10. Bosak, O.Z. (2010), "Public administration as a new management model in the public sector", Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka, vol. 2, pp. 1-8.
11. Yakovenko, R.V. (2015), Tlumachnyj anhlo-ukrains'kyj slovnyk ekonomichnykh terminiv z elementamy teorii ta problematyky [An Explanatory English-Ukrainian Dictionary of Economic Terms with Elements of Theory and Problems], 2nd ed, Publisher Lysenko V.F., Kirovohrad, Ukraine.
12. Yakovenko, R.V. and Yakovenko, D.V. (2018), "Capital relations in the field of higher education as a source of the destruction of Ukraine's innovative potential", Zbirnyk tez dopovidej [A collection of abstracts], Rozvytok innovatsijno-intehrovanykh struktur u vymiri formuvannia innovatsijno-oriientovanoi modeli ekonomiky [Development of innovation-integrated structures in measuring the formation of an innovation-oriented model of economy], Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy, Ukraine, pp. 205—207.
13. Yakovenko, R.V. (2014), "Use of modern economic concepts in the process of higher education management in Ukraine", Zovnishnia torhivlia: ekonomika, finansy, pravo, vol. 1 (72), pp. 260—269.
14. Yakovenko, R.V. (2017), "NBU policy in the concept of national security of Ukraine", zbirnyk materialiv Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii [Collection of materials of the International Scientific and Practical Conference], Suchasni tendentsii rozvytku svitovoi ekonomiky [Contemporary trends in the development of the world economy], Kharkiv National Automobile and Highway University, Kharkiv, Ukraine, pp. 116—117.
15. Yakovenko, R.V. and Zaychenko, V.V. (2019), "Information in the system of public administration as a price factor", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6901 (Accessed 27 Mar 2019). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.2.51.

№ 8 2019, стор. 33 - 40

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1950

Відомості про авторів

Р. В. Яковенко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економічної теорії, маркетингу та економічної кібернетики, Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

R. Yakovenko

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Economics, Marketing and Economic Cybernetics, Central Ukrainian National Technical University, Kropyvnytskyy

ORCID:

0000-0002-8103-8590

Як цитувати статтю

Яковенко Р. В. Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасного стану економіки України. Агросвіт. 2019. № 8. С. 33–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33

Yakovenko, R. (2019), “The need for transformation of the tasks of state regulation in the conditions of the current state of the economy of Ukraine”, Agrosvit, vol. 8, pp. 33–40. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.33

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.