EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ
О. О. Лемішко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.19

УДК: 336.02+332.2

О. О. Лемішко

ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ОБ'ЄКТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Предметом дослідження є теоретичні засади, методичні основи і практичні аспекти стимулювання обігу земельного капіталу методами фінансової політики в аграрному секторі економіки. Об'єктом дослідження є процеси взаємообумовленого розвитку земельного і фінансового ринків. У процесі підготовки статті використано сучасні методи проведення наукових досліджень: системний підхід, аналіз і синтез, формалізація. Встановлено пріоритетність земель сільськогосподарського призначення для національної безпеки, а також їх значний вплив на розробку і реалізацію фінансової політики в аграрному секторі економіки, включаючи фінансову підтримку розвитку сільських територій. Обгрунтовано концепти бюджетного фінансування цільових державних програм у сфері управління земельним фондом на засадах консолідації земельної власності і проведення суцільної агрохімічної паспортизації. На основі аналізу складу і структури транзакцій із земельними ресурсами сільськогосподарського призначення за кількістю угод і площею зроблено висновок про низький стан розвитку земельного ринку, обумовлений, в основному, діючим мораторієм на відчуження земель сільськогосподарського призначення, запровадженим Земельним Кодексом України. Враховуючи, що орендні відносини є найбільш поширеними на ринку сільськогосподарських земель, визначено їх основні переваги і недоліки, розроблено пропозиції з підвищення вимог до змісту договорів оренди в частині більш чіткої регламентації прав і обов'язків власників землі та орендаторів, посилення контролю за їх виконанням із боку місцевих органів влади. На основі аналізу статистичних даних зроблено висновок про значну варіацію ролі орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення у складі доходів органів місцевого самоврядування, а також розмірів середньої орендної плати за регіонами України. Наведено припущення щодо рівня ціни земель сільськогосподарського призначення після відміни мораторію залежно від кола покупців.

Ключові слова: земельний капітал; фінансова політика; аграрний сектор економіки; оренда; мораторій; відтворення.

Література

1. Земельний кодекс України: Закон України від 25.10.2001 № 2768-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14?find=1&text=%EE%E1%B3%E3#w113
2. Про обіг земель сільськогосподарського призначення: Проект Закону України № 5535 від 13.12.2016. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724
3. Левченко Н. М. Державна підтримка фінансового забезпечення розвитку аграрного сектора економіки. Державне будівництво. 2008. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_21
4. Залізко В. Д. Формування інституціонального забезпечення стратегії розвитку сільських територій: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. — 2014. — № 2. — С. 67—75.
5. Галушко В.П. Ефективність залучення інвестицій в агроформуваннях в умовах ринкової трансформації. Актуальні проблеми інноваційної економіки. — 2016. — № 1. — С. 5—10.
6. Тимоць М. Державна фінансова підтримка аграрного сектору: сучасний стан та перспективи. Світ фінансів. — 2013. — Вип. 2. — С. 88—92.
7. Статистичний щорічник "Моніторинг земельних відносин в Україні: 2016—2017". К.: Державна служба геодезії, картографії і кадастру, 2018. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf
8. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні: Закон України від 10.07.2018 № 2498-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19
9. Питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності у комунальну власність об'єднаних територіальних громад: Розрядження Кабінету Міністрів України від 31 січня 2018 р. № 60-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pitannya-peredachi-1
10. Стан формування ринку земель в Україні в 2017 році. Короткий презентаційно — аналітичний огляд. К.: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 2018. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Ринок_огляд_2018_.pptx
11. Інфографіка: Середня орендна плата за користування землею сільськогосподарського призначення в Україні у 2018 році. — К.: Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, 2019. URL: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/середня-орендна-плата-за-користування-землею-сільськогосподарського-призначення-в-Україні_2018.jpg

O. Lemishko

LAND CAPITAL AS AN OBJECT OF FINANCIAL POLICY IN THE AGRARIAN SECTOR OF THE ECONOMY

Summary

The subject of the study is theoretical foundations, methodological bases and practical aspects of stimulating the circulation of land capital by methods of financial policy in the agricultural sector of the economy. The object of the study is the processes of interdependent development of land and financial markets. In the process of preparation of the article, modern methods of carrying out scientific research are used: systematic approach, analysis and synthesis, formalization. Priority of agricultural lands for national security was established, as well as their significant influence on the development and implementation of financial policy in the agricultural sector, including financial support for the development of rural areas. The concepts of budget financing of the target state programs in the field of land fund management on the principles of consolidation of land ownership and carrying out of the continuous agrochemical certification are substantiated. Based on the analysis of the composition and structure of transactions with agricultural land resources by the number of transactions and the area concluded the low state of development of the land market, due mainly to the current moratorium on alienation of agricultural land, introduced by the Land Code of Ukraine. Taking into account that the lease relations are the most common in the market of agricultural land, their main advantages and disadvantages are defined, proposals for increasing the requirements for the content of lease agreements are developed in the area of more precise regulation of rights and obligations of land owners and tenants, strengthening control over their implementation from the local authorities. Based on the analysis of statistical data, it was concluded that there is a significant variation in the role of rent for agricultural land in the composition of local government revenues, as well as the size of the average rent in the regions of Ukraine. The assumption is made about the price level of agricultural lands after the moratorium is canceled, depending on the range of buyers.

Keywords: land capital; financial policy; agrarian sector of the economy; lease; moratorium; reproduction.

References

1. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), "The Land Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2768-14 (Accessed 25 March 2019).
2. Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Draft Law "On the turnover of agricultural land", available at: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=60724 (Accessed 25 March 2019).
3. Levchenko N. M. (2008), "State support of financial support for the development of the agrarian sector of the economy", Derzhavne budivnyctvo, vol. 2, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2008_2_21 (Accessed 25 March 2019).
4. Zalizko, V. D. (2014), "Formation of institutional provision of rural development strategies: problems and perspectives", Zbirnyk naukovyh prac' Nacional'nogo universytetu derzhavnoi' podatkovoi' sluzhby Ukrai'ny, vol. 2, pp. 67—75.
5. Galushko, V. P. (2016), "Efficiency of attraction of investments in agroformations in conditions of market transformation", Aktual'ni problemy innovacijnoi' ekonomiky, vol. 1, pp. 5—10.
6. Tymoc', M. (2013), "State financial support to the agrarian sector: current state and prospects". Svit finansiv, vol. 2, pp. 88—92.
7. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre (2018), "Statistical and Yearbook "Monitoring Land Relations in Ukraine: 2016-2017". available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/10/monitoring.pdf (Accessed 25 March 2019).
8. Verkhovna Rada of Ukraine (2001), Law "On amendments to some legislative acts of Ukraine regarding the solution of the issue of collective ownership of land, improvement of land use rules in massifs of agricultural land, prevention of raidering and irrigation stimulation in Ukraine", available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498 (Accessed 25 March 2019).
9. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), "Issue of transfer of agricultural land plots of state ownership to communal property of united territorial communities", available at: https://www.kmu.gov.ua/en/npas/pitannya-peredachi-1 (Accessed 25 March 2019).
10. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre (2018), "The state of the land market in Ukraine in 2017", available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2018/04/Ryno_look_2018_.pptx (Accessed 25 March 2019).
11. The State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre (2019), "Infographics: Average rent for the use of agricultural land in Ukraine in 2018", available at: http://land.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/середня-орендна-плата-за-користування-землею-сільськогосподарського-призначення-в-Україні_2018.jpg (Accessed 25 March 2019).

№ 8 2019, стор. 19 - 25

Дата публікації: 2019-04-26

Кількість переглядів: 1486

Відомості про авторів

О. О. Лемішко

к. е. н., доцент, доцент кафедри фінансів, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

O. Lemishko

PhD (Economics), Associate Professor of the Department of Finance, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

ORCID:

0000-0002-6216-652X

Як цитувати статтю

Лемішко О. О. Земельний капітал як об'єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки. Агросвіт. 2019. № 8. С. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.19

Lemishko, O. (2019), “Land capital as an object of financial policy in the agrarian sector of the economy”, Agrosvit, vol. 8, pp. 19–25. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.8.19

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.