EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ
С. В. Лойко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.78

УДК: 332.3

С. В. Лойко

РЕЗУЛЬТАТИ РЕФОРМУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН У СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Анотація

Земельна реформа, проведена в Україні, охарактеризувалася роздержавленням сільськогосподарських земель, запровадженням інститутів оренди земель та їх нормативної грошової оцінки, становленням приватної власності на землю, формуванням сімейних форм господарювання та корпоративних підприємницьких структур, що зумовило значні зміни у системі земельних відносин. У статті розкрито особливості реформування земельних відносин, їх результати та сучасний стан землекористування, проаналізовано окремі його аспекти. Висвітлено зміни у структурі земельного фонду Житомирської області та хід приватизації земельних ділянок. З'ясовано, що розпайовані землі в області переважно передаються в оренду, лише 4 % власників паїв самостійно їх обробляють. Виявлено, що половина не витребуваних паїв, нині не використовуються або використовуються без правовстановлюючих документів, у результаті чого місцеві бюджети недоотримують кошти, які є потенційним джерелом їх наповнення. Необхідним є здійснення контролю за земельними ділянками відумерлої спадщини та невитребуваними земельними паями, залучення їх до господарського обороту. Встановлено, що нормативна грошова оцінка у Житомирській області є найнижчою серед областей України, оскільки в досліджуваній області переважають малопродуктивні дерново-підзолисті грунти. З'ясовано, що за період реформування виробництво валової продукції сільського господарства у Житомирській області зменшувалось до 1999 р. включно, однак у наступні роки тенденції змінилися. Поступово відбулося відродження галузі рослинництва, проте галузь тваринництва знаходиться на рівні кризового 1999 р., продовжує зменшуватися поголів'я тварин, окрім птиці, чисельність якої зростає.

Ключові слова: земельні відносини; сільське господарство; земельний пай; реформування сільського господарства; відумерла спадщина; не витребувані паї.

Література

1. Добряк Д.С., Карплюк Д.І., Бабміндра І.Р. Сучасний землеустрій — основоположний державний механізм управління в галузі використання та охорони земельних ресурсів. Землеустрій і кадастр. — 2007. — №2. — С. 3—8.
2. Дорош Й.М. Землеустрій як основний механізм формування земельних відноси в умовах трансформаціиної економіки. Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2012. — № 1—2. — С. 6—14.
3. Еволюція методологічних і методичних аспектів оцінки земель в Україні (наукова доповідь) / М.М. Федоров, В.Я. Месель-Веселяк, та ін. — К.: ННЦ "ІАЕ", 2017.— 84 с.
4. Інформація про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення, 01.01.2018. URL:http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-normatyvnu-hroshovu-otsinku-zemel-silskohospodarskoho-pryznachennia-01-01-2016
5. Лісовий кодекс України від 21.01.1994 № 3852-XII (зі змінами) База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12
6. Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. — 2016. — № 12. — С. 5—15.
7. Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Трансформація земельних відносин у сільському господарстві (аналітичний огляд). — К.: ННЦ "ІАЕ", 2015. — 52 с.
8. Месель-Веселяк В. Я. Реформування аграрного сектора економіки України (здобутки проблеми, вирішення). Вісник економіки наук України. — 2010. — № 2. — С. 205—211.
9. Новаковський Л.Я., Третяк А. М. Основні положення концепції розвитку земельної реформи в Україні. — К.: Центр земельної реформи, 2000. — 96 с.
10. Постанова Вищого господарського суду України від 15.01.2015 у справі № 924/686/14. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/SD150511.html
11. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні: Закон України від 10.07.2018 № 2498-VIII. База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19
12. Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв): Закон України від 05.06.2003 № 899-IV (зі змінами). База даних "Законодавство України" / ВР України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15
13. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Житомирській області у 2013 р. URL: http://ecology.zt.gov.ua/reg_dop-1.html
14. Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища у Житомирській області у 2015 році. URL: http://ecology.zt.gov.ua/2015.htm
15. Сапич В.І. Теоретико-методологічні засади розвитку відносин власності на землю. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. — 2014. — № 4. — С. 41—47. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_4_11
16. Статистичний збірник. Валова продукція сільського господарства України 1990 — 2010. — Київ. Держстат, 2012. — 48 с.
17. Статистичний щорічник. Сільське господарство України 2017. — К.: Держстат, 2018. — 245 с.
18. Третяк А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015—2025 роки. Землевпорядний вісник. — 2014. — № 12. — С. 18—22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_12_7
19. Харченко А. Невитребувані паї: визначення, оренда, реєстрація URL: https://uteka.ua/publication/agro-4— zemlya-ta-zemelni-pravovidnosini-32-nevitrebuvani-pai-viznachennya-orenda-reyestraciya
20. Ходаківська О.В. Особливості регулювання орендної плати за землі державної власності. Економіка АПК. — 2016. — № 6. — С. 49—60.
21. Ходаківська О.В., Левек Р. Земельні відносини: пошук балансу інтересів між державним регулюванням та неолібералізмом. Економіка АПК. — 2018. — № 6. — С. 5—17.

S. Loiko

RESULTS OF THE REFORM OF LAND RELATIONS IN AGRICULTURE IN ZHYTOMYR REGION

Summary

The land reform carried out in Ukraine was characterized by deregulation of agricultural land, the introduction of land lease institutions and their normative monetary valuation, the formation of private ownership of land, the formation of family forms of management and corporate entrepreneurial structures, which led to significant changes in the land relations system. The article reveals the peculiarities of the reformation of land relations, their results and the current state of land use, and analyzes its separate aspects. The changes in the structure of the land fund of Zhytomyr region and the course of privatization of land plots have been highlighted. It is revealed that dispersed lands in the region are mainly leased, only 4% of the owners of the shares independently process them. It is revealed that half of the unclaimed shares are not currently used or used without legal documents, as a result, local budgets are losing money, which is a potential source of their filling. It is necessary to carry out control over the land plot of the deceased heritage and unclaimed land shares, involving them in commercial turnover. It is established that the normative monetary valuation in the Zhytomyr region is the lowest among Ukrainian regions, since in the studied area prevailing low-yield turf-podzolic soils. It was determined that during the reform period, the gross agricultural output in Zhytomyr region had been decreasing until 1999, however, trends in the following years have changed. Gradually, the revival of the crop production sector took place, but the livestock industry is at the level of the crisis of 1999, the number of animals continues to decrease, with the exception of the bird, whose number is increasing.

Keywords: land relations; agriculture; land share; agricultural reformation; deceased heritage; unclaimed land shares.

References

1. Dobryak, D.S. Karplyuk, D.I. and Babmindra, I.R. (2007), "Modern land management is a fundamental state control mechanism in the field of land use and protection", Zemleustriy i kadastr, vol 2, pp. 3—8.
2. Dorosh, Y.M. (2012), "Land system as the main mechanism for forming land relations in a transformational economy", Zemleustriy, kadastr i monitorynh zemel, vol. 1—2, pp. 6—14.
3. Fedorov, M. M. and Mesel-Veselyak, V. YA. (2017), Evolyutsiya metodolohichnykh i metodychnykh aspektiv otsinky zemel v Ukrayini (naukova dopovid) [Evolution of methodological and methodical aspects of land valuation in Ukraine (scientific report)], NNTS "IAE", Kyiv, Ukrainian.
4. State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography & Cadastre (2018), "Information on normative monetary valuation of agricultural lands, 01.01.2018" available at: http://land.gov.ua/info/informatsiia-pro-normatyvnu-hroshovu-otsinku-zemel-silskohospodarskoho-pryznachennia-01-01-2016 (Accessed 15 March 2019).
5. The Verkhovna Rada of Ukraine (1994), "Forest Code of Ukraine", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3852-12 (Accessed 15 March 2019).
6. Lupenko, Yu. O. and Khodakivska, O. V. (2016), "Scientific principles of introduction of market circulation of agricultural land" Ekonomika APK, vol. 12, pp. 5—15.
7. Lupenko, Yu.O. and Khodakivska, O.V. (2015), Transformatsiya zemelnykh vidnosyn u silskomu hospodarstvi (analitychnyi ohliad) [The transformation of land relations in agriculture (analytical review)], NNTS "IAE", Kyiv, Ukraine.
8. Mesel-Veseliak, V. Ya. (2010), "Reforming the agrarian sector of Ukraine's economy (achievements of the problem, solution)", Visnyk ekonomiky nauk Ukrayiny, vol. 2, pp. 205—211.
9. Novakovskii, L. Ya. and Tretyak, A.M. (2000), Osnovni polozhennya kontseptsiyi rozvytku zemelnoyi reformy v Ukrayini [Basic provisions of the concept of land reform in Ukraine], Tsentr zemelnoyi reformy, Kyiv, Ukraine.
10. Supreme economic court of Ukraine (2015), "Resolution of 15.01.2015 number 924/686/14 "On the invalidation of instructions in respect to the use of land", available at: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SD150511.html (Accessed 15 March 2019).
11. The Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of Ukraine "On amendments to some legislative acts of Ukraine on the solution of the issue of collective ownership of land, improvement of land use rules in massifs of agricultural land, prevention of raidering and stimulation of irrigation in Ukraine", available at:: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2498-19 (Accessed 15 March 2019).
12. The Verkhovna Rada of Ukraine (2003), The Law of Ukraine "On the order of allocation in kind (on the ground) of land plots to owners of land shares (units)", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/899-15 (Accessed 15 March 2019).
13. Department of Ecology and Natural Resources of Zhytomyr Regional State Administration (2014), "Regional report on the state of the environment in Zhytomyr region in 2013", available at: http://ecology.zt.gov.ua/reg_dop-1.html (Accessed 15 March 2019).
14. Department of Ecology and Natural Resources of Zhytomyr Regional State Administration (2016), "Regional report on the state of the environment in Zhytomyr region in 2015", available at: http://ecology.zt.gov.ua/2015.htm (Accessed 15 March 2019).
15. Sapych, V. I. (2014) "Theoretical and methodological principles of the development of relations of land ownership", Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu, Seriya : Ekonomika i menedzhment, vol. 4, pp. 41—47, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_4_11, (Accessed 15 March 2019).
16. State Statistics Service of Ukraine (2012), Statystychnyy zbirnyk. Valova produktsiya silskoho hospodarstva Ukrayiny 1990 - 2010 [Statistical collection. Gross agricultural output of Ukraine 1990—2010], Derzhstat, Kyiv, Ukrainian.
17 State Statistics Service of Ukraine (2018), Statystychnyy shchorichnyk. Silske hospodarstvo Ukrayiny 2017 [Statistical Yearbook. Agriculture of Ukraine 2017], Derzhstat, Kyiv, Ukrainian.
18 . Tretyak, A. (2014), "Strategic directions of development of land relations in Ukraine for 2015—2025", Zemlevporyadnyy visnyk, vol 12, pp. 18—22, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zv_2014_12_7 (Accessed 15 March 2019).
19 . Kharchenko, A. "Unclaimed units: definition, lease, registration", available at: https://uteka.ua/publication/agro-4 (Accessed 15 March 2019).
20 . Khodakivska, O. V. (2016), "Features of regulation of rent for land of state property", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 49—60.
21 . Khodakivska, O.V. and Levek, R. (2018), "Land relations: the search for a balance of interests between state regulation and neo-liberalism", Ekonomika APK, vol. 6, pp. 5—17.

№ 7 2019, стор. 78 - 86

Дата публікації: 2019-04-18

Кількість переглядів: 601

Відомості про авторів

С. В. Лойко

здобувач, Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки"

S. Loiko

National Scientific Centre "Institute of Agrarian Economics"

Як цитувати статтю

Лойко С. В. Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві житомирської області. Агросвіт. 2019. № 7. С. 78–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.78

Loiko, S. (2019), “Results of the reform of land relations in agriculture in zhytomyr region”, Agrosvit, vol. 7, pp. 78–86. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.7.78

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.