EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Ю. В. Подмешальська, К. С. Максимова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.83

УДК: 657.6:657.411

Ю. В. Подмешальська, К. С. Максимова

УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ АУДИТУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Анотація

У статті розглянуто організаційні та методологічні аспекти аудиту дебіторської заборгованості. Визначено основні аспекти документального забезпечення організації аудиторської перевірки, запропоновано методику аудиту дебіторської заборгованосто, розроблені форми робочих документів для виконання аудиторських процедур аудиту дебіторської заборгованості.
У статті розглянуто проблемні питання документального та методологічного забезпечення проведення аудиторських перевірок. Відзначено важливість типових форм документального забезпечення для підвищення якості аудиту та методологічного забезпечення аудиторської перевірки.
Для організації аудиторської перевірки визначено документи, які необхідно складати на кожному етапі аудиторської перевірки. Методологічний підхід до проведення аудиту дебіторської заборгованості представлено у Програмі аудиту дебіторської заборгованості. Розроблено тест оцінки системи внутрішнього контролю дебіторської заборгованості. Розроблено форми робочих документів на аудиторські процедури відповідно до Програми аудиту. Запропоновані документи можуть бути використані у практичній діяльності суб'єктами аудиторської діяльності.

Ключові слова: аудит; дебіторська заборгованість; контроль; облік; аналіз.

Література

1. Меліхова Т.О. Сучасні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Т.О. Меліхова, Д.А. Мась // Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18—19 січня 2016 р. — Т. 2. — К.: Науково-видавничий центр "Лабораторія думки", 2016. — С. 22—23.
2. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід — 2017. — № 1. — С. 34—39.
3. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. — № 2. — С. 24—32.
4. Подмешальська Ю.В. Бухгалтерський облік: навч.-метод. посібник / Ю.В. Подмешальська, Т.О. Меліхова, Н.С. Чакалова. — Запоріжжя: ЗДІА, 2017. — 400 c.
5. Подмешальська Ю.В. Розробка проекту впровадження інформаційних та технологій обліку на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економіка і управління. — Київ, 2012. — № 3 (55). — С. 85—90.
6. Подмешальська Ю.В. Удосконалення оцінки якості внутрішнього контролю на підприємстві / Ю.В. Подмешальська // Економічний вісник ЗДІА: збірник наукових праць. — Запоріжжя, 2012. — № 2. — С. 106—114.
7. Подмешальська Ю.В. Оцінка якості обліку в аудиті / Ю.В. Подмешальська // Вісник Дніпропетровського університету. Серія "Економіка". — 2011. — Вип. 5 (4). — С. 265—270.
8. Подмешальська Ю.В. Актуальні аспекти обліку загальновиробничих витрат / Ю.В. Подмешальська, А.М. Дунда // Схід. Аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк. — 2014. — № 2 (128) березень-квітень. — С. 35—40.
9. Подмешальська Ю.В. Удосконалення аудиту управління запасами [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська // Ефективна економіка. — 2011. — № 11. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua
10. Подмешальська Ю.В. Внутрішній аудит як засіб удосконалення обліку та контролю дебіторської заборгованості [Електронний ресурс] / Ю.В. Подмешальська, Р.Ю. Варварін // Економіка та суспільство. — 2016. — №7. — Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/7_ukr/161.pdf
11. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л.К., Осетрова Г.Ю. Облік та аудит адміністративних витрат. Агросвіт. 2018. — № 23. — С. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.3814.
12. Подмешальська Ю.В., Степаненко В.А. Облік витрат на збут. Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 24. — С. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31.
13. Подмешальська Ю.В., Феофанов Л.К., Абрамова І.С. Актуальні аспекти розподілу загальновиробничих витрат у системі обліку. Агросвіт. — 2018. — № 24. — С. 54—59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54

Yu. Podmeshalska, K. Maksimova

IMPROVEMENT OF THE METHOD OF AUDIT OF ACCOUNTS RECEIVABLE

Summary

The purpose of the audit of accounts receivable is to establish the reliability, legality of the accounting of transactions related to accounts receivable and its reliable and unbiased presentation in the financial statements in accordance with the current legislation.
The article deals with the organizational and methodological aspects of the audit of accounts receivable. The basic aspects of the documentary support of the organization of the audit, the method of audit of receivables, the forms of working documents for carrying out audit procedures of the audit of receivables are developed.
The article deals with the issues of documentary and methodological support for conducting of audits. The importance of standard forms of documentary provision for improving the quality of the audit and methodological provision of auditing was noted. To organize the audit, documents are defined that need to be compiled at each stage of the audit. The methodological approach to the audit of accounts receivable is presented in the Program of audit of receivables. A well-designed audit program should include audit procedures for detecting errors, and the absence of such procedures in the verification procedure indicates a low, insufficient quality of auditing.
It is established that the standard forms of these documents are not set at the legislative level, and auditors regard them as their "know-how", their property, which are developed in accordance with professional knowledge, practical experience gained. Therefore, given the importance of certain documents, it is necessary to determine the standard forms of these documents, which assess the quality of the audits, and their method of compilation.
The failure to carry out the audit procedure, or the poor implementation, as defined by the working document, indicates poor quality of the audit, low level of internal control. If the auditor performed an audit procedure and found no breach, this indicates an insufficient qualification of the auditor.
The test of internal control over accounts receivable is developed. Work forms have been developed for audit procedures in accordance with the Audit Program. Proposed documents can be used in practice by the subjects of audit activity.

Keywords: audit; accounts receivable; control; accounting; analysis.

References

1. Melikhova, T.O and Mas, D.A. (2016), "Modern problems of accounts receivable", Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok. Materialy ХХХІІ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, [Socio-economic development. Materials of the XXXIII International Scientific and Practical ConferenceChernivtsi], Naukovo-vydavnychyy tsentr "Laboratoriya dumky", Kyiv, Ukraine, 18-19 Jan, vol. 2, pp. 22—23.
2. Melikhova, T.O. Boyko, M.Yu. and Melikhova, T.O. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise", Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 34—39.
3. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
4. Podmeshalska, Yu. Melikhova, T.O. and Chakalova, N.S. (2017), Bukhhalters'kyy oblik [Accounting], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
5. Podmeshalska, Yu. (2012), "Development of a project for implementation of information and accounting technologies at the enterprise", Ekonomika i upravlinnia, vol. 3 (55), pp. 85—90.
6. Podmeshalska, Yu. (2012), "Improving the assessment of the quality of internal control at an enterprise", Ekonomichnyyvisnyk ZDIA : zbirnyk naukovykh prats, vol. 2, pp. 106—114.
7. Podmeshalska, Yu. (2011), "Assessment of accounting quality in the audit", Visnyk Dnipropetrovs'koho universytetu. Seriia "Ekonomika", vol. 5 (4), pp. 265—270.
8. Podmeshalska, Yu. and Dunda, A. (2014), "Actual aspects of accounting of total production costs", Skhid. Analitychno-informatsiynyy zhurnal, vol. 2, pp. 35—40.
9. Podmeshalska, Yu.V. (2011), "Improvement of inventory management audit", Efektyvna ekonomika, vol. 11, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (Accessed 25 Jan 2019).
10. Podmeshalska, Yu.V. and Varvarin, R.Yu. (2016), "Internal audit as a means of improving the accounting and control of accounts receivable", Economics and Society, vol.7, available at: http://www.economyandsociety .in.ua/journal/7_ukr/161.pdf (Accessed 25 Jan 2019).
11. Podmeshalska, Yu., Feofanov, L. and Osetrova, G. (2018), "Accounting and audit of administrative expenses", Agrosvit, vol. 23, pp. 38—44. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.38
12. Podmeshalska, Yu. and Stepanenko, V. (2018), "Accounting for sales costs", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 24, pp. 31—35. DOI: 10.32702/2306-6814.2018.24.31.
13. Podmeshalska, Yu. Feofanov, L. and Abramova, I. (2018), "Actual aspects of distribution of total production costs in the accounting system", Agrosvit, vol. 24, pp. 54—59. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.54.

№ 5 2019, стор. 83 - 91

Дата публікації: 2019-03-19

Кількість переглядів: 1397

Відомості про авторів

Ю. В. Подмешальська

к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

Yu. Podmeshalska

Сandidate of Economic Sciences, associate professor, associate professor of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya


К. С. Максимова

магістрант кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія, м. Запоріжжя

K. Maksimova

master of Zaporizhzhya State Engineering Academy, Department of Accounting, Analysis, Taxation and Audit, Zaporizhzhya

Як цитувати статтю

Подмешальська Ю. В., Максимова К. С. Удосконалення методики аудиту дебіторської заборгованості. Агросвіт. 2019. № 5. С. 83–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.83

Podmeshalska, Yu. and Maksimova, K. (2019), “Improvement of the method of audit of accounts receivable”, Agrosvit, vol. 5, pp. 83–91. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.5.83

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.