EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ
В. І. Кравець

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.75

УДК: 336.142.3

В. І. Кравець

ФОРМУВАННЯ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІНАНСОВОЇ ПОЛІТИКИ

Анотація

У статті розкрито сутність та роль видатків бюджету, яка полягає у сукупності взаємовідносин, що виходять із формування, перерозподілу та використання фінансових ресурсів держави з метою його спрямування на вирішення цілей та завдань соціально-економічного розвитку країни; положення до забезпечення стійкості, динамічності, збалансованості економічного зростання шляхом реалізації основних пріоритетів бюджетної політики, планування видаткової складової бюджету як одного з основних елементів системи бюджетного регулювання, впливає формування дохідної частини бюджету та дефіцит бюджету. Визначено, що у бюджетній політиці у сфері видатків знаходять відображення пріоритетні напрями використання бюджетних коштів, які спрямовані на забезпечення економічного зростання, макроекономічну збалансованість; формування бюджетної політики у сфері видатків здійснюється із врахуванням обгрунтованих напрямів соціально-економічного розвитку країни, спрямовується на забезпечення сприятливого макроекономічного середовища, стабілізацію та прозорість системи державних фінансів, достатніх темпів економічного зростання, підвищення конкурентоспроможності економіки. Розглянуто розвиток інституційних засад системи формування видаткової частини бюджету, визначення принципів та основних пріоритетів здійснення бюджетних видатків, взаємопов'язані з трансформаційним процесом економіки країни; посилення впливу бюджетного планування видатків на виконання завдань суспільного розвитку залежить від дієвості забезпечення бюджетного процесу, у тому числі прогнозування, планування та використання видатків бюджету, звітування про досягнення визначених бюджетними призначеннями завдань та цілей, контролю за станом використання коштів. Показано, що бюджетне регулювання у сфері видатків бюджету завдяки використанню сукупності бюджетних інструментів впливу на процес формування та виконання бюджету дозволяє вирішувати завдання, що стоять перед країною на цьому етапі суспільного розвитку, досягати необхідних макроекономічних пропорцій та показників економічного зростання. Дієвість планування видатків бюджету як одна із важливих складових системи управління бюджетом має суттєве значення в питаннях забезпечення стабільності фінансової системи, стійкого економічного розвитку країни.

Ключові слова: бюджет; бюджетна система; бюджетне регулювання; бюджетний механізм; фінансова політика; видатки бюджету.

Література

1. Бюджетна система / За ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 871 с.
2. Державне фінансове регулювання економічних перетворень / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац.т орг.-екон. ун-т, 2015. — 376 с.
3. Крикун Т.І. Розвиток системи планування видатків бюджету в Україні // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2018. — № 38. — С. 126—132.
4. Лук'яненко І.Г. Бюджетно-податкова політика України: нові виклики: монографія / І. Лук'яненко, М. Сидорович. — К.: НаУКМА, 2014. — 229 с.
5. Луніна І.О. Бюджетна децентралізація: цілі та напрями реформ // Економіка України. — 2014. — № 11. — С. 61—75.
6. Самошкіна О.А. Формування видатків бюджету у системі суспільного розвитку // Інвестиції: практика та досвід. — 2018. — № 21. — С. 79—84.
7. Чугунов І.Я., Ігнатюк І.М. Формування видатків бюджету у системі соціально-економічного розвитку країни // Економічний вісник університету. Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди. — 2016. — № 28/1. — С. 217 — 226.
8. Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни // Казна України. — 2014. — № 6. — С. 25—28.
9. Delong J., Summers L. Fiscal policy in a depressed economy. Brookings Papers on Economic Activity, 2012 (1), pp. 233—297.
10. Tanzi V. Fiscal policies in economies in transition. Washington DC: International Moneraty Fund, 2004. — 359 p.

V. Kravets

FORMATION OF BUDGET EXPENDITURES AS A TOOL OF FINANCIAL POLICY

Summary

The article reveals the essence and role of budget expenditures, which consists in the aggregate of relations arising from the formation, redistribution and use of financial resources of the state with a view to its orientation towards solving the goals and objectives of socio-economic development of the country; The provision to ensure stability, dynamism, balance of economic growth by implementing the main priorities of fiscal policy, planning the expenditure component of the budget as one of the main elements of the system of budgetary regulation, affects the formation of the revenue part of the budget and the budget deficit. It is determined that budget policy in the field of expenditures reflects the priority directions of using budget funds aimed at ensuring economic growth, macroeconomic balance; the formation of fiscal policy in the field of expenditures is carried out taking into account the substantiated areas of socio-economic development of the country, is aimed at ensuring a favorable macroeconomic environment, stabilization and transparency of the system of public finances, sufficient rates of economic growth, and increasing the competitiveness of the economy. The development of institutional fundamentals of the system of formation of the budget expenditures, determination of principles and main priorities of budget expenditures, interrelated with the transformational process of the country's economy, is considered. Increasing the impact of budget planning of expenditures on the tasks of social development depends on the effectiveness of ensuring the budget process, including forecasting, planning and use of budget expenditures, reporting on the achievement of tasks and objectives determined by budget assignments, and control over the state of use of funds. It is shown that budget regulation in the field of budget expenditures, due to the use of a combination of budgetary tools of influence on the process of formation and implementation of the budget, allows us to solve the challenges faced by the country at this stage of social development, achieve the necessary macroeconomic proportions and indicators of economic growth. Effectiveness of budget expenditures planning as one of the important components of the budget management system is essential for ensuring the stability of the financial system, sustainable economic development of the country.

Keywords: udget; budget system; budget regulation; budgetary mechanism; financial policy; budget expenditures.

References

1. Fedosov, V.M. and Yuryi, S.I. (2012), Biudzhetna systema [Budget system] Tsentr uchbovoi literatury, Kyiv, Ukraine.
2. Chuhunov, I.Ya. Pavelko, A.V. and Kanieva, T.V. (2015), Derzhavne finansove rehuliuvannia ekonomichnykh peretvoren' [State financial regulation of economic transformations], Kyiv.nats.torh.-ekon.un-t, Kyiv, Ukraine.
3. Krykun, T.I. (2018), "Development of the system of planning of budget expenditures in Ukraine", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 38, pp. 126—132.
4. Luk'ianenko, I.H. (2014), Biudzhetno-podatkova polityka Ukrainy: novi vyklyky [Budget and Tax Policy of Ukraine: New Challenges], NaUKMA, Kyiv, Ukraine.
5. Lunina, I.O. (2014), "Budget Decentralization: Goals and Directions of Reform", Ekonomika Ukrainy, vol. 11, pp. 61—75.
6. Samoshkina, O.A. (2018), "Formation of budget expenditures in the system of social development", Investytsii: praktyka ta dosvid, vol. 21, pp. 79–84.
7. Chuhunov, I.Ya. and Ihnatiuk, I.M. (2016), "Formation of budget expenditures in the system of socio-economic development of the country", Ekonomichnyj visnyk universytetu. Pereiaslav-Khmel'nyts'kyj derzhavnyj universytet imeni Hryhoriia Skovorody, vol. 28/1, pp. 217—226.
8. Chuhunov, I.Ya. (2014), "Budget relations in the system of socio-economic development of the country", Kazna Ukrainy, vol. 6, pp. 25—28.
9. Delong, J. and Summers, L. (2012), "Fiscal policy in a depressed economy", Brookings Papers on Economic Activity, vol. (1), pp. 233—297.
10. Tanzi, V. (2004), Fiscal policies in economies in transition, International Moneraty Fund, Washington DC, USA.

№ 4 2019, стор. 75 - 82

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 1612

Відомості про авторів

В. І. Кравець

аспірант кафедри фінансів,Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ

V. Kravets

post-graduate student of the Department of Finance, Kyiv National University of Trade and Economics, Kyiv

Як цитувати статтю

Кравець В. І. Формування видатків бюджету як інструмент фінансової політики. Агросвіт. 2019. № 4. С. 75–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.75

Kravets, V. (2019), “Formation of budget expenditures as a tool of financial policy”, Agrosvit, vol. 4, pp. 75–82. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.75

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.