EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ІННОВАЦІЇ В РОСЛИННИЦТВІ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ
Л. А. Петренко, Р. В. Шевченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.42

УДК: 330.341.1:633.11

Л. А. Петренко, Р. В. Шевченко

ІННОВАЦІЇ В РОСЛИННИЦТВІ: АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ТА ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ

Анотація

У статті підіймається питання змістовного наповнення нової стратегії розвитку агропромислового комплексу України в частині системного викладення інновацій, потрібних і затребуваних на сільгосппідприємствах України. У результаті дослідження сучасних трендів розвитку бізнесу в сфері рослинництва авторами пропонується виокремлювати чотири групи інновацій: техніко-технологічні, організаційно-економічні, соціально-управлінські та інформаційні. Також у статті наведені кількісні та якісні критерії оцінювання ефективності впровадження інновацій в рослинництві, відповідно до їх класифікації. Надані оцінки дозволять підприємству визначати доцільність впровадження тих або інших інновацій. Створена система-класифікація актуальних інновацій на основі останніх наукових публікацій, даних статистики та офіційної інформації з сайтів українських агровиробників може бути корисною для постановки цілей інноваційного розвитку на рівні підприємства, а також для подальшого контролю їх досягнення.

Ключові слова: класифікація інновацій; ключові показники ефективності; сільське господарство; аграрно-промисловий комплекс; АПК; Україна.

Література

1. AgroPortal.ua. ФАО: рейтинг мировых экспортеров пшеницы изменится в 2017/18 м.г. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://agroportal.ua/news/mir/fao-reiting-mirovykh-eksporterov-pshenitsy-izmenitsya-v-201718-mg/
2. Bakertilly: Українська альтернативна енергетика: повільно, але стабільно [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.bakertilly.ua/news/id1394
3. Conti C. Transition towards a green economy in Europe: Innovation and knowledge integration in the renewable energy sector / Conti C., Mancusi M., Sanna-Randaccio F., Sestini R., Verdolini E. // Research Policy. — 2018. — № 47 (10). — P. 1996—2009.
4. Latifundist.com: Топ 100 латифундистов Украины [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://latifundist.com/rating/top100#224
5. Latifundist.com: ТОП-35 латифундистов мира 2017 [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://latifundist.com/rating/top-35-latifundistov-mira
6. Malhi S. Effects of long-term tillage, terminating no-till and cropping system on organic C and N, and available nutrients in a Gleysolic soil in Quеbec, Canada / Malhi S., Lеgеre A., Vanasse A., Parent G. // The Journal of Agricultural Science. — 2018. — № 156. — P. 472—480. doi: 10.1017/s0021859618000448
7. Pietzner B. Impact of slurry strip-till and surface slurry incorporation on NH 3 and N 2 O emissions on different plot trials in Central Germany / Pietzner B., Rucknagel J., Koblenz B., et al // Soil and Tillage Research. — 2017. — № 169. — Р. 54—64. doi: 10.1016/j.still.2017.01.011
8. Ramanathan R. The debate on flexibility of environmental regulations, innovation capabilities and financial performance — A novel use of DEA. / Ramanathan R., Ramanathan U., Bentley Y. // Omega-international journal of management science. — № 75. — Р. 131—138. doi: 10.1016/j.omega.2017.02.006
9. Steen J. Projects and Networks: Understanding Resource Flows and Governance of Temporary Organizations with Quantitative and Qualitative Research Methods. / Steen J., DeFillippi R., Sydow J., Pryke S., Michelfelder I. // Project Management Journal. — 2018. — № 49. — Р. 3—17.
10. Suleimenova N. Innovative technology in the field of environmental safety today / Suleimenova N., Filipova M., Zharaspayeva S., Kuandykova E. // International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM (SGEM). — 2016. — № 2. — Р. 501—507.
11. USDA / Office of Global Analysis: Grain: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service. Available at: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf
12. Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження / В. Білінська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2015. — № 7 (172). — С. 74—81.
13. Биба В.В., Ковалець М.В. Чинники, що впливають на прибуток сільськогосподарських підприємств в сучасних умовах [Електронний ресурс] / В.В. Биба, М.В. Ковалець // Ефективна економіка. — 2016. — № 5. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4960
14. Давиденко Н.М. Інвестиційне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки України: монографія / Н.М. Давиденко, А.В. Буряк, Г.О. Скрипник. — К.: Компринт, 2017. — 388 с.
15. Замрига А.В. Методичні підходи до оцінки ефективності інноваційних процесів в рослинництві / А.В. Замрига // Економічний вісник університету. — 2015. — Вип. 26/1. — С. 70—73.
16. Ільченко О.В. Використання ресурсозберігаючих технологій в рослинництві як напрям підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва. [Електронний ресурс] / О.В. Ільченко, А.О. Радько. — 2016. — Режим доступу: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/3924/1.pdf
17. Концепція Державної програми сталого сільського розвитку України на період до 2025 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/fpart88/idx88535.htm
18. Методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств на збиранні зернових культур урожаю 2017 року / І.М. Демчак, В.О. Мариненко, В.М. Івченко та ін. — К.: НДІ "Украгропромпродуктивність", 2017. — 40 с.
19. Нова енергетична стратегія України до 2035 року: "безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність" (Проект) — 2017 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112
20. Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали ХІ Міжнародного бізнесфоруму (Київ, 22 березня 2018 р.) / Відп. ред. А.А. Мазаракі. — К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. — 200 с.
21. Ткачук В.І. Інновації як фактор підвищення ефективності виробництва зерна [Електронний ресурс] / В.І. Ткачук // Ефективна економіка. — 2014. — №2. — Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2727
22. Укрстат. Наявність сільськогосподарської техніки та енергетичних потужностей у сільському господарстві у 2017 році [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/nsgt/nsgt2017.xlsx
23. УНІАН. Витрати на посівну значно зросли через зростання цін на пальне і зниження курсу гривні [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://economics.unian.ua/agro/10263261-vitrati-na-posivnu-znachno-zrosli-cherez-zrostannya-cin-na-palne-i-znizhennya-kursu-grivni-ukrlendfarming.html
24. Факты ICTV. Украина в топ-10 производителей сои в мире [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://fakty.ictv.ua/ru/videos/ukrayina-u-top-10-vyrobnykiv-soyi-u-sviti/
25. Ширма В.В. Вплив результатів інноваційної діяльності підприємств галузі рослинництва на рівень ефективності їх господарювання / В.В. Ширма // Економіка АПК. — 2014. — № 9. — С. 81—86.

L. Petrenko, R. Shevchenko

INNOVATIONS IN CROP PRODUCTION: CURRENT TRENDS AND PERFORMANCE INDICATORS

Summary

The article raises the issue of substantial content of the new development strategy of the agro-industrial complex of Ukraine in terms of the systematization of the innovations that are necessary and in demand at agricultural enterprises of Ukraine. Because of the study of modern trends in the business development in the field of crop production, the authors proposed to single out four groups of innovations: technical and technological; organizational and economic; social and managerial; informational. 1. Technical and technological innovations (which include: technical, technological, chemical, biological) cover the following areas of relevance for domestic enterprises: vehicle fleet renewal for vehicles no older than 10 years; use of multioperational machines; the equipment of the whole technology by a computerized control system; use of resource-saving technologies of soil cultivation; the introduction of energy-saving technologies; the use of pest and weed control integration technologies; biologization of agriculture; development of preparations for preparing seeds for sowing; development of combined fertilizers; selection of disease resistant grains; development of high-yielding grain varieties; soil humification. 2. Actual organizational and economic innovations (economic, financial, regulatory) in the Ukrainian crop sector can be grouped into the following areas: improvement of development standards; development / development of effective sales channels; development of flow sheets; entering new market segments; attraction of new investments; improvement of state and legislative regulation of the industry; increase in benefits and loans from the state; development of infrastructure for the development of innovation in crop production. 3. Social and managerial: the use of alternative energy sources; reducing the use of chemical fertilizers; improvement of forms of remuneration; improvement of work and rest schedules; improvement of the staff motivation mechanism; development of management strategy in accordance with the specifics of the industry. 4. Information (control and production): equipment of all GPS vehicles; use of a quadcopter to monitor crop areas; use of card access system; use of geographic information systems; automation of resource consumption control; automation of grain testing in the laboratory. The combination of all groups of innovations will increase the innovative development of the enterprises of the vegetable industry and the efficiency of their activities. The article presents quantitative and qualitative criteria (KPI) for evaluating the effectiveness of introducing innovations in crop production, according to the classification. These assessments will allow the company to determine the feasibility of innovation. The created classification of current innovations based on the latest scientific publications, statistics and official information from the websites of Ukrainian agricultural producers can be useful for setting goals for innovative development at the agro-enterprise level, as well as for subsequent monitoring of their achievement.

Keywords: innovation classification; key performance indicators (KPI); agriculture; Ukraine.

References

1. AgroPortal.ua, "FAO: World wheat exporter rating will change in 2017/18 marketing year", available at: http://agroportal.ua/news/mir/fao-reiting-mirovykh-eksporterov-pshenitsy-izmenitsya-v-201718-mg/ (Accessed 13 January 2019).
2. Bakertilly (2018), "Ukrainian alternative energy: slowly but steadily", available at: http://www.bakertilly.ua/news/id1394. (Accessed 14 Jan 2019).
3. Conti, C. Mancusi, M. Sanna-Randaccio, F. et al (2018), "Transition towards a green economy in Europe: Innovation and knowledge integration in the renewable energy sector", Research Policy, vol. 47, pp. 1996—2009. doi: 10.1016/j.respol.2018.07.007
4. Latifundist.com, "Top 100 landowners of Ukraine", available at: https://latifundist.com/rating/top100#224 (Accessed 13 January 2019).
5. Latifundist.com, "Top 35 world latifundists 2017", available at: https://latifundist.com/rating/top-35-latifundistov-mira (Accessed 13 January 2019).
6. Malhi, S. Lеgеre, A. Vanasse, A. and Parent, G. (2018), "Effects of long-term tillage, terminating no-till and cropping system on organic C and N, and available nutrients in a Gleysolic soil in Qu?bec, Canada". The Journal of Agricultural Science, vol. 156, pp. 472—480. doi: 10.1017/s0021859618000448
7. Pietzner, B. Rucknagel, J. Koblenz, B. et al (2017), "Impact of slurry strip-till and surface slurry incorporation on NH 3 and N 2 O emissions on different plot trials in Central Germany". Soil and Tillage Research, vol. 169, pp. 54—64. doi: 10.1016/j.still.2017.01.011
8. Ramanathan, R. Ramanathan, U. and Bentley, Y. (2018), "The debate on flexibility of environmental regulations, innovation capabilities and financial performance — A novel use of DEA". Omega-international journal of management science, vol. 75, pp. 131—138. doi: 10.1016/j.omega.2017.02.006
9. Steen, J. Defillippi, R. Sydow, J. et al (2018), "Projects and Networks: Understanding Resource Flows and Governance of Temporary Organizations with Quantitative and Qualitative Research Methods", Project Management Journal, vol. 49:3-17. doi: 10.1177/875697281804900201
10. Suleimenova, N. Filipova, M. Zharaspayeva, S. and Kuandykova, E. (2016), "Innovative technology in the field of environmental safety today", International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM (SGEM), vol. 2, рр. 501—507.
11. USDA / Office of Global Analysis (2018), "Grain: World Markets and Trade. Foreign Agricultural Service", available at: https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/grain-corn-coarsegrains.pdf (Accessed 13 January 2019).
12. Bilinska, V. (2015), "Modern innovative technologies in agriculture: the main characteristics and prospects of implementation", Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics, vol. 7 (172), pp. 74—80. DOI: dx.doi.org/ 10.17721/1728-2667.2015/172-7/11
13. Byba, V. and Kovalets, M. (2016), Factors affecting the profits of agricultural enterprises in modern conditions" Efektyvna ekonomika, vol. 5, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4960 (Accessed 13 January 2019).
14. Davydenko, N.M. Buriak, A.V. and Skrypnyk, H.O. (2017), Investytsijne zabezpechennia rozvytku ahrarnoho sektoru ekonomiky Ukrainy: monohrafiia [Investment support for the development of the agricultural sector of Ukraine: monograph], Komprynt, Kyiv, Ukraine.
15. Zamriga, A.V. (2015), "Methodological approaches to assessing the effectiveness of innovation processes in plant", Ekonomichnyj visnyk universytetu, vol. 26/1, pp. 70—73.
16. Il'chenko, O. V. and Rad'ko, A.O. (2016), "The use of technological resource intakes in Russia as straining the efficiency of agricultural production", available at: http://repo.sau.sumy.ua/bitstream/123456789/3924/1.pdf (Accessed 13 January 2019).
17. Kontseptsiia Derzhavnoi prohramy staloho sil's'koho rozvytku Ukrainy na period do 2025 roku [The concept of the State Program of Sustainable Rural Development of Ukraine for the period up to 2025], available at: http://www.uazakon.com/document/fpart88/idx88535.htm (Accessed 13 January 2019).
18. Demchak, I.M. Marynenko, V.O., Ivchenko V.M. et al (2017). Metodychni rekomendatsii z oplaty pratsi robitnykiv sil's'kohospodars'kykh pidpryiemstv na zbyranni zernovykh kul'tur urozhaiu 2017 roku [Methodical recommendations on the remuneration of workers of agricultural enterprises for harvesting crops of the 2017 harvest], Ukrahropromproduktyvnist', Kyiv, Ukraine.
19. Nova enerhetychna stratehiia Ukrainy do 2035 roku: bezpeka, enerhoefektyvnist', konkurentospromozhnist' (Proekt) [New energy strategy of Ukraine until 2035: safety, energy efficiency, competitiveness (Project)], (2017), available at: http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=245213112 (Accessed 13 January 2019).
20. Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsijnoi diial'nosti v Ukraini: materialy ХІ Mizhnarodnoho biznesforumu [Problem and perspective directions of innovation activity in Ukraine: materials of the XI International Business Conference], (2018), Kyiv National University of Trade And Economics, Kyiv, Ukraine.
21. Tkachuk, V.I. (2014), "Innovation as a factor in improving the efficiency of grain production", Efektyvna ekonomika, vol. 2, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2727 (Accessed 13 January 2019).
22. Ukrstat (2017), "Availability of agricultural machinery and energy capacities at agricultural in 2017", available at: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/sg/nsgt/nsgt2017.xlsx (Accessed 13 January 2019).
23. UNIAN (2018), "Sowing costs increased significantly due to rising fuel prices and hryvnia depreciation", available at: https://economics.unian.ua/agro/10263261-vitrati-na-posivnu-znachno-zrosli-cherez-zrostannya-cin-na-palne-i-znizhennya-kursu-grivni-ukrlendfarming.html (Accessed 13 January 2019).
24. Fakty ICTV (2017), "Ukraine in the top 10 soybean producers in the world", available at: https://fakty.ictv.ua/ru/videos/ukrayina-u-top-10-vyrobnykiv-soyi-u-sviti/ (Accessed 13 January 2019).
25. Shyrma, V.V. (2014), "Influence of the results of innovation activity of enterprises of the field of plant growing on the level the effectiveness of their management", Ekonomika APK, vol. 9, pp. 81—86.

№ 4 2019, стор. 42 - 50

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 114

Відомості про авторів

Л. А. Петренко

к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва,ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

L. Petrenko

Associate professor, PhD, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Ukraine


Р. В. Шевченко

студентка спеціальності 6504 "Економіка підприємства"ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", м. Київ

R. Shevchenko

Student, SHEE "Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman", Ukraine

Як цитувати статтю

Петренко Л. А., Шевченко Р. В. Інновації в рослинництві: актуальні напрями та показники ефективності впровадження. Агросвіт. 2019. № 4. С. 42–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.42

Petrenko, L. and Shevchenko, R. (2019), “Innovations in crop production: current trends and performance indicators”, Agrosvit, vol. 4, pp. 42–50. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.42

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.