EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ
О. В. Гамова, І. А. Козачок, Г. О. Бортник

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.24

УДК: 338.31

О. В. Гамова, І. А. Козачок, Г. О. Бортник

РОЗРОБКА ПРОГРАМИ АУДИТУ ДОХОДІВ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Анотація

Авторами статті проведено дослідження основних завдань аудиту доходів від реалізації продукції. Метою статті є дослідження основних завдань та науково обгрунтованої послідовності аудиту доходів від реалізації готової продукції на діючому підприємстві в умовах впливу мінливого внутрішнього та зовнішнього середовища, які особливо актуальні в економіці України. Предметом аудиту доходів, обліково-аналітичного відображення та результатів від реалізації готової продукції виступають господарські процеси, що безпосередньо пов'язані з реалізацією готової продукції, її обсягами та фінансовими результатами. А також взаємозв'язки з іншими фізичними та юридичними контрагентами.
У процесі дослідження з'ясовано, що для проведення якісного аудиту доходів від реалізації готової продукції на діючому підприємстві необхідно вдосконалення методики аудиту доходів за даним напрямком виходячи з його організаційно-технічних особливостей. Розроблено програму проведення аудиту доходів від реалізації готової продукції та окремі моделі робочих документів аудитора. В процесі проведення аудиту доходів від реалізації готової продукції повинно бути підтверджено, що операції належним чином санкціоновані; все здійснені угоди з продажу готової продукції відображені на рахунках бухгалтерського обліку; своєчасно здійснені записи в облікових регістрах; правильно відображено вартісна оцінка операцій з обліку доходів з реалізації готової продукції; достовірно сформовані показники фінансової звітності підприємства за цим напрямом.
Запропонована методика проведення аудиту доходів від реалізації готової продукції дозволяє послідовно перевірити всю необхідну інформацію щодо визначення доходу від реалізації готової продукції на ТОВ "Главдомстрой", вчасно виявити проблемні питання бухгалтерського обліку доходів від реалізації продукції на підприємстві; визначити достовірність інформації, законність проведення операції, повноту їх відображення у бухгалтерському обліку; висловити думку аудитора про дотримання суб'єктом господарювання принципів і якісних характеристик підготовки фінансової звітності.

Ключові слова: продукція; реалізація; облік; аудит; дохід; оцінка; умови визнання; робочі документи; фінансова звітність.

Література

1. Бутинець Ф.Ф. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі: монографія / Ф.Ф. Бутинець, Н.І. Петренко. — Житомир: ЖДТУ, 2003. — 408 с.
2. Гамова О.В. Формування системи обліку та аудиту стану та руху основних засобіів на підприємстві / О.В. Гамова, І.А. Козачок, О.С. Марченко // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка" [Електронний ресурс]. — Режим доступу: www.economy.com.ua, № 1, 2018.
3. Гамова О.В. Удосконалення аудиту розрахунків з підзвітними особами на ПАТ "Державний ощадний банк України" / О.В. Гамова, І.А. Козачок, А. Кисла // Агросвіт. — № 3. — 2018. — С. 49—55.
4. Голов С.Ф. Фінансовий та управлінський облік / С.Ф. Голов, В.І. Єфіменко. — К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 2006. — 544 с.
5. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравела, 2004. — 568 с.
6. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація: монографія / О.А. Петрик. — К.: КНЕУ, 2010. — 260 с.
7. Савченко В.Я. Аудит: навч. посібник / В.Я. Савченко. — К.: КНЕУ, 2002. — 322 с.
8. Сахарцева І.І. Теоретико-методологічні аспекти формування програм аудиту: монографія / І.І. Сахарцева. — К.: Кондор, 2005. — 374 с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: навч. посібник / Н.М. Ткаченко. — К.: Алерта, 2010. — 1080 с.
10. Усач Б.Ф. Організація і методика аудиту: підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. — К.: Знання, 2015. — 295 c.
11. Чернелевський Л.М. Аудит: навч. посібник / Л.М. Чернелевський, Н.І. Беренда. — К.: Міленіум, 2002. — 466 с.
12. Шкіря Н.Л. Аудит: навч. посібник / Н.Л. Шкіря, Т.Г. Нікульникова, Н.В. Залізняк. — Львів: "Магнолія 2015", 2016. — 224 с.

O. Gamova, I. Kozachok, G. Bortnik

DEVELOPMENT OF AUDIT PROGRAMME OF FINISHED GOODS SALES INCOME IN THE ENTERPRISE

Summary

The basic tasks of audit of product sales income were investigated by the authors of the article. The aim of the article is investigation of the basic tasks and scientifically grounded sequence of audit of finished goods sales income in the operating enterprise in conditions of impact of changeable internal and external environment, which are especially urgent in Ukrainian economy. The subject matter of audit of incomes, accounting — analytical reflection and results of finished goods sales are economic processes, which are directly concerned with sale of finished goods, its volumes and financial results as well as interconnections with others individual and juridical counterparties.
In process of the research there was cleared up that for carrying out the qualitative audit of finished goods sales in the operating enterprise was necessary the improvement of audit method of incomes under the given direction proceeding from its organizational -technical peculiarities. The audit programme of finished goods sales income and separate models of auditor's working documents were elaborated. In process of carrying out audit of finished goods sales one must be confirmed that operations are sanctioned in proper way; all carried out contracts of finished goods sales were reflected in accounts of accounting; entries in accounting registers were executed timely; monetary evaluation of operations with accounting of finished goods sales income was reflected right; indicators of financial reporting of the enterprise under the given direction were formed authentically.
The offered method of carrying out the audit of finished goods sales income allows successively to check all necessary information concerning the determination of finished goods sales income in LLC "Glavdomstroi", to discover the problem questions of accounting of finished goods sales income in the enterprise timely, to determine reliability of information, legality of carrying out operations, completeness of their reflection in accounting, to express the auditor's opinion on compliance by economic agent with principles and qualitative characteristics of preparation of financial statements.

Keywords: products; realization; account; audit; acuests; estimation; terms of confession; working documents; financial reporting.

References

1. Butynets', F.F. and Petrenko, N.I. (2003), Audyt: stan i tendentsii rozvytku v Ukraini ta sviti [Audit: the state and development trends in Ukraine and the world], ZhDTU, Zhytomyr, Ukraine.
2. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Marchenko, O.S. (2018), "Formula accounting system and audit status and movement of fixed assets in the enterprise", Efektyvna ekonomika, vol.1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6058 (Accessed 10 Jan 2019).
3. Hamova, O.V. Kozachok, I.A. and Kysla, A.O. (2018), "Improvement of audit of calculations with accountable persons at JSC "State Savings Bank of Ukraine"", Ahrosvit, vol. 3, pp.49-55
4. Holov, S.F. and Yefimenko, V.I. (2006), Finansovyj ta upravlins'kyj oblik [Financial and Management Accounting], Avtointerservis, Kyiv, Ukraine.
5. Kulakovs'ka, L.P. (2005), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Karavella, Kyiv, Ukraine.
6. Petryk, O.A. (2010), Audyt: metodolohiia i orhanizatsiia [Audit: methodology and organization], KNEU, Kyiv, Ukraine.
7. Savchenko, V.Ya. (2002), Audyt [Audit], KNEU, Kyiv, Ukraine.
8. Sakhartseva, I.I. (2005), Teoretyko-metodolohichni aspekty formuvannia prohram audytu [Theoretical and methodological aspects of software auditing], Kondor, Кyiv, Ukraine.
9. Tkachenko, N.M. (2010), Bukhhalters'kyj finansovyj oblik, opodatkuvannia i zvitnist' [Accounting financial accounting, taxation and reporting], Alerta, Kyiv, Ukraine.
10. Usach, B.F. Dushko, Z.O. and Kolos, M.M. (2006), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and methodology of audit], Znannia, Кyiv, Ukraine.
11. Chernelevs'kyj, L.M. and Berenda, N.I. (2002), Audyt [Audit], Milenium, Кyiv, Ukraine.
12. Shkiria, N.L. Nikul'nykova, T.H. and Zalizniak, N.V. (2016), Audyt [Audit], Mahnoliia 2015, L'viv, Ukraine.

№ 4 2019, стор. 24 - 31

Дата публікації: 2019-02-28

Кількість переглядів: 99

Відомості про авторів

О. В. Гамова

к. е. н., доцент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

O. Gamova

Cand. Sci. (Econ.), associate professor of Accounting, Analysis, Taxation and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


І. А. Козачок

ст. викладач кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту,Запорізька державна інженерна академія

I. Kozachok

Senior Lecturer of Accounting and Auditing Department of Zaporizhzhia State Engineering Academy


Г. О. Бортник

магістр ОА-17, Запорізька державна інженерна академія

G. Bortnik

Group of studing the theory of taxation -17 of Zaporizhzhia State Engineering Academy

Як цитувати статтю

Гамова О. В., Козачок І. А., Бортник Г. О. Розробка програми аудиту доходів від реалізації готової продукції на підприємстві. Агросвіт. 2019. № 4. С. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.24

Gamova, O., Kozachok, I. and Bortnik, G. (2019), “Development of audit programme of finished goods sales income in the enterprise”, Agrosvit, vol. 4, pp. 24–31. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.4.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.