EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ
К. В. Козак

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.67

УДК: 338.432:620.92(477+100)

К. В. Козак

ЕНЕРГЕТИЧНА ТА ЕКОНОМІЧНА ЗНАЧИМІСТЬ ЗЕЛЕНОГО БІЗНЕСУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА СВІТУ

Анотація

У статті проаналізовано досвід іноземних країн щодо застосування зеленого бізнесу. Висвітлено основні умови функціонування "зеленого бізнесу". Виділено провідні країни, в яких функціонує зелений бізнес і яких результатів уже досягнуто. Встановлено, що активним видом зеленого бізнесу є органічне виробництво, яке поступово стає природною складовою української та світової економіки, в свою чергу це свідчить про його просування до ринкових форм і методів господарювання. Крім просування органічного виробництва, важливою складовою механізму впровадження зеленого бізнесу, яка може вирішити проблему потреби України в енергозбереженні, є перехід від використання традиційних джерел енергії до активного застосування альтернативних джерел енергії. На сьогодні стоїть гостра проблема забезпечення енергоносіями, оскільки із цим пов'язаний економічний розвиток країни, підвищення добробуту населення. Висока залежність України від імпорту енергоносіїв разом із високими цінами на них створює невпевненість у стабільному постачанні та є основною залучення альтернативних джерел енергії: біодизелю, біоетанолу, біогазу та ін. Окреслено основні фактори, які зупиняють розвиток зеленого бізнесу в Україні. Перелічено переваги впровадження зеленого бізнесу в АПК України. Напрацьовано напрями, над якими потрібно активно попрацювати для заповнення прогалин в економіці країни. Серед яких: інтеграція національної законодавчої бази до рівня ЄС; активний розвиток інвестиційних проектів з обов'язковим результатом, який націлений на мінімізацію використання природного газу та заохочення застосування відновлювальних видів палива та енергії у всіх сферах діяльності; обов'язковим напрямом, який потребує особливої уваги є напрямок формування Енергетичної стратегії України з урахуванням всіх слабких та сильних сторін пов'язаних з ресурсним потенціалом України. Вирішення також потребує питання зменшення кількості дозвільних документів для реалізації проектів щодо заміщення газу альтернативними джерелами енергії. Виникає необхідність чіткого визначення строків отримання цих документів за єдиним обов'язковим зразком.

Ключові слова: сталий розвиток; енергетична безпека; економічний ефект; "зелений бізнес"; підприємництво; екологічність; захист навколишнього середовища.

Література

1. The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics // World Economic Forum. — 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf
2. Стратегія державної екологічної політики України на період до 2020 року [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.menr.gov.ua/about/strategy
3. Fredеn J. The Swedish recycling revolution / Jonas Fredеn // Swedish Institute. — 2015 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://sweden.se/nature/the-swedish-recycling-revolution/
4. Рамкова програма партнерства Уряду України — ООН на 2012—2016 роки [Електронний ресурс] / Портал Організації Об'єднаних націй в Україні. — Режим доступу: http://www.un.org.ua/images/stories/Ukraine-UN_Partnership_Framework_FINAL_UA.pdf
5. Степанченко Б.В. Зелений бізнес в Україні: становлення та фінансування / Б.В. Степаненко // Економічний часопис-XXI. — 2010. — № 9—10. — С. 33—36.
6. Калетнік Г.М. Біопалива: ефективність їх виробництва та споживання в АПК України: навчальний посібник / В.М. Пришляк. — Київ, 2011. — 312 с. (Гриф МОН України №1/12-75 від 15.01.10 р.)

K. Kozak

ENERGY AND ECONOMIC SIGNIFICANCE OF GREEN BUSINESS FOR UKRAINE AND THE WORLD

Summary

The article analyzes the experience of foreign countries in applying green business. The main conditions of functioning of "green business" are highlighted. The leading countries in which the green business functions and what results have already been achieved are highlighted. It has been established that the active form of green business is organic production, which gradually becomes a natural component of the Ukrainian and world economy, which in turn indicates its advancement to market forms and management practices. In addition to the promotion of organic production, an important component of the green business implementation mechanism that can solve the problem of Ukraine's energy conservation needs is the transition from traditional energy sources to the active use of alternative energy sources. Today there is an acute problem of energy carriers, as this involves economic development of the country, increasing the well-being of the population. Ukraine's high dependence on imports of energy carriers together with high prices on them creates insecurity in the stable supply and is the main attraction of alternative sources of energy: biodiesel, bioethanol, biogas, etc. The main factors that stop the development of green business in Ukraine are outlined. The benefits of introducing green business in the agroindustrial complex of Ukraine are listed. Are worked out directions on which it is necessary to work actively to fill gaps in the economy of the country. Among them: integration of the national legislative base to the level of the EU; active development of investment projects with a compulsory result aimed at minimizing the use of natural gas and encouraging the use of renewable fuels and energy in all spheres of activity; the mandatory direction that needs special attention is the direction of the formation of the Energy Strategy of Ukraine, taking into account all the weak and strong points related to the resource potential of Ukraine. The solution also requires the issue of reducing the number of permits to implement projects to replace gas with alternative sources of energy. There is a need for a clear definition of the terms for obtaining data documents by a single mandatory model.

Keywords: sustainable development; energy security; economic effect; green business; entrepreneurship; environmental friendliness; environmental protection.

References

1. World Economic Forum (2016), "The New Plastics Economy Rethinking the future of plastics", available at: http://www3.weforum.org/docs/WEF_The_New_Plastics_Economy.pdf (Accessed 29 November 2018).
2. The official portal of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine (2018), "Strategy of the state ecological policy of Ukraine for the period till 2020", available at: https://menr.gov.ua/content/prioriteti.html (Accessed 24 November 2018).
3. Fredеn, J. (2015), "The Swedish recycling revolution", Swedish Institute, available at: https://sweden.se/nature/the-swedish-recycling-revolution/ (Accessed 24 November 2018).
4. United Nations Portal in Ukraine (2012) "The United Nations Government-Ukraine Partnership Framework for 2012-2016", available at: http://www.un.org.ua/images/stories/Ukraine -UN_Partnership_Framework_FINAL_UA.pdf (Accessed 2 December 2018).
5. Stepanchenko, B.V. (2010), "Green Business in Ukraine: Establishment and Financing", Ekonomichnyj chasopys-XXI, vol. 9—10, pp. 33—36.
6. Kaletnik, H.M and Pryshliak, V.M. (2011), Biopalyva: efektyvnist yikh vyrobnytstva ta spozhyvannia v APK Ukrainy [Biofuels: Efficiency of their production and consumption in the agroindustrial complex of Ukraine], Khai-Tek Pres, Kyiv, Ukraine.

№ 24 2018, стор. 67 - 72

Дата публікації: 2018-12-28

Кількість переглядів: 1487

Відомості про авторів

К. В. Козак

асистент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії, Вінницький національний аграрний університет, м. Вінниця

K. Kozak

assistant of the department of administrative management and alternative sources of energy,Vinnytsia National Agrarian University, Vinnytsya

Як цитувати статтю

Козак К. В. Енергетична та економічна значимість зеленого бізнесу для України та світу. Агросвіт. 2018. № 24. С. 67–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.67

Kozak, K. (2018), “Energy and economic significance of green business for Ukraine and the world”, Agrosvit, vol. 24, pp. 67–72. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.24.67

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.