EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ
Н. Г. Панченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.25

УДК: 658.18:656.2

Н. Г. Панченко

ЕКОЛОГІЧНА МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ В СИСТЕМІ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

Анотація

У статті досліджено роль мотивації персоналу в реалізації політики екологічної відповідальності на залізничному транспорті та зроблено висновок, про її вагоме значення при трансформації стратегічних екологічних цілей у визнані суспільством еколого-економічні результати та забезпеченні ефективності еколого-економічної діяльності. Встановлено специфіку традиційного підходу до мотивації персоналу залізничного транспорту в екологічній сфері та аргументовано необхідність її удосконалення на засадах прогресивності, що потребує визначення сучасних екологічних потреб бізнесу і працівників, розширення джерел фінансування та удосконалення інструментарію мотивації. Визначено, що орієнтація суспільства на сталий розвиток змінює мотиваційні потреби в екологічній сфері, які поряд з природоохоронною діяльністю та економією ресурсів нині включають ресурсоефективність, екологічну компетентність та екологічне підприємництво. Розкрито вимоги до прогресивної системи екологічної мотивації персоналу на залізничному транспорті та її компоненти. З'ясовано, що прогресивний підхід до екологічної мотивації працівників має бути реалізований через: систему оцінки досягнення екологічних цілей; систему стимулювання пропозицій щодо екологізації та роботи екологічних команд; зв'язок планування та реалізації кар'єри співробітників та досягнення екологічних цілей; надання достовірної екологічної інформації на базі систем коефіцієнтів з обліком участі в проектних групах, семінарах, у прийнятті рішень щодо екологічних проблем, показової поведінки керівництва. Виявлено, що додатковими джерелами фонду екологічної мотивації можуть бути як доходи від екологічного підприємництва на залізничному транспорті, так і кошти, що залучаються із зовнішніх джерел, наприклад, у процесі участі підприємств залізничного транспорту або їх працівників в місцевих, регіональних та міжнародних екологічних проектах. Запропоновано доповнити традиційні форми екологічної мотивації статутною, яка грунтується на оцінці рівня екологічної відповідальності як структурних підрозділів регіональних філій залізничного транспорту, так і їх співробітників. Визначення статусу екологічної відповідальності здійснюється в процесі рейтингового оцінювання.

Ключові слова: екологічна мотивація; соціальна відповідальність; статус; рейтингова оцінка; залізничний транспорт.

Література

1. Верхоглазенко В.И. Система мотивации персонала / В.И. Верхоглазенко // Консультант директора. — 2006. — № 4. — С. 23—34.
2. Дикань В.Л. Розвиток еколого-економічного управління на підприємствах України в умовах євроінтеграції: монографія / В.Л. Дикань, І.В. Токмакова. — Х.: УкрДАЗТ, 2008. — 150 с.
3. Мельник Л.Г. Экологическая экономика: учебник / Л.Г. Мельник. — Сумы: Универсальная книга, 2001. — 350 с.
4. Никола С.О. Мотивация как основа экономико-экологического механизма природопользования / С.О. Никола // Економічні інновації. — 2015. — № 60. — С. 168—175.
5. Шляхи удосконалення еколого-економічної діяльності підприємств / [С.С. Гребьонкін, В.К. Костенко, В.М. Павлиш, С.Є. Топчій, Г.В. Астапова]. — Донецьк: ВІК, 2009. — 223 с.
6. Экологический менеджмент / Н.В. Пахомова, А. Эндрес, К. Рихтер. — СПб.: Питер, 2003. — 544 с.

N. Panchenko

ENVIRONMENTAL MOTIVATION OF PERSONNEL IN THE SYSTEM OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF RAILWAY TRANSPORT

Summary

The article studies the role of staff motivation in the implementation the policy of environmental responsibility in railway transport and concludes that its primary importance in the transformation of strategic environmental objectives in the company's recognized environmental and economic results and ensuring the effectiveness of environmental and economic activities. The specificity of the traditional approach to the motivation of railway personnel in the environmental sphere and the necessity its improvement on the principles of progressiveness, which requires the definition environmental needs of business and employees, the expansion of sources funding and improvement motivation tools. It is determined that the orientation of society to sustainable development changes the motivational needs in the environmental sphere, which, along with environmental activities and resource saving now include resource efficiency, environmental competence and environmental entrepreneurship. Describes the requirements of a progressive system of environmental motivation the personnel in the railway transport and its components. It was found that a progressive approach to the environmental motivation of employees should be implemented through: a system for assessing the achievement of environmental goals; a system of stimulating proposals for greening and the work of environmental teams; communication planning and implementation of employees ' careers and achieving environmental goals; provision of reliable environmental information on the basis of coefficient systems, taking into account participation in project groups, seminars, decision-making on environmental problems, indicative management behavior. It is revealed that additional sources of the environmental motivation fund can be both revenues from environmental entrepreneurship in railway transport and funds raised from external sources, for example, in the process participation of railway enterprises or their employees in local, regional and international environmental projects. It is proposed to supplement the traditional forms of environmental motivation statutory, which is based on the assessment of the level of environmental responsibility as the structural units of regional branches of railway transport and their employees. Determination of the status of environmental responsibility is carried out in the process of rating.

Keywords: environmental motivation; social responsibility; status; rating; railway transport.

References

1. Verhoglazenko, V. I. (2006), "Sistema motivatsii personala", Konsultant direktora, vol. 4, pp. 23—34.
2. Dikan, V. L. and Tokmakova, I. V. (2008), "Rozvitok ekoloho-ekonomichnoho upravlinnia na pidpryiemstvakh Ukrainy v umovakh ievrointehratsii", [Development of ecological and economic management at Ukrainian enterprises in the conditions of European integration], UkrDAZT, Kharkiv, Ukraine.
3. Melnik, L. G. (2001), "Ekolohycheskaia ekonomika", [Ecological economy], Universal'naja kniga, Sumy, Ukraine.
4. Nikola, S. O. (2015), "Motyvatsyia kak osnova ekonomyko-ekolohycheskoho mekhanyzma pryrodopol'zovanyia", Ekonomichni innovatsii, vol. 60, pp. 168—175.
5. Hreb'onkin, S. S. Kostenko, V. K. Pavlysh, V. M. Topchij, S. Ye. and Astapova, H. V. (2009), "Shliakhy udoskonalennia ekoloho-ekonomichnoi diial'nosti pidpryiemstv", [Ways of improvement of ecological and economic activity of enterprises], VIK, Donets'k, Ukraine.
6. Pahomova, N. V. Jendres, A. and Rihter, K. (2003), "Еkologicheskij menedzhment", [Environmental management], SPb, Piter, Rossiia.

№ 23 2018, стор. 25 - 30

Дата публікації: 2018-12-14

Кількість переглядів: 1234

Відомості про авторів

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків

N. Panchenko

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Associate Professor of the Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkіv

Як цитувати статтю

Панченко Н. Г. Екологічна мотивація персоналу в системі соціальної відповідальності залізничного транспорту. Агросвіт. 2018. № 23. С. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.25

Panchenko, N. (2018), “Environmental motivation of personnel in the system of social responsibility of railway transport”, Agrosvit, vol. 23, pp. 25–30. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.23.25

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.