EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

РОЗРОБКА РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Н. С. Чакалова

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.81

УДК: 657.6

Н. С. Чакалова

РОЗРОБКА РОБОЧИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО КОНТРОЛЮ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Анотація

Питання вчасного та ефективного управління дебіторською заборгованістю щодо розрахунків з покупцями та замовниками за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги) залишається актуальною проблемою для керівництва кожного підприємства, адже саме вона займає найбільш питому вагу у відволіканні грошових коштів з обігу. Тому якісне здійснення внутрішнього контролю щодо обліку, руху, документального супроводу та заходів з інкасації дебіторської заборгованості на всіх стадіях її життєвого циклу є необхідним для кожного господарюючого суб'єкта.
Контролю дебіторської заборгованості присвячена велика кількість праць та досліджень, але саме питання розробки робочих документів з цієї теми розкрито недостатньо і потребує подальшого дослідження.
Автором статті обгрунтовані мета та завдання проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на основі розроблених робочих документів для встановлення доцільності, достовірності, своєчасності, законності здійснених операцій і правильності їх відображення в обліку.
Розроблено робочі документи щодо внутрішнього контролю дебіторської заборгованості, на відміну від існуючих, включають: групування та систематизацію за ренкінгом виявлених помилок з обліку дебіторської заборгованості; галузеві особливості, характер і види продукції, яка випускається на підприємстві, що підтверджує доцільність їх застосування в умовах практичної діяльності саме промислових підприємств.
Запропонована методика проведення перевірки дебіторської заборгованості за її видами та супровідною документацією допоможе внутрішньому контролеру вчасно виявити порушення, отримати достовірну інформацію про терміни погашення зобов'язань компаніями-дебіторами, отримати дані про зростання витрат, пов'язаних зі збільшенням розміру дебіторської заборгованості. Зазначене дасть змогу встановити та усунути проблемні ділянки з досліджуваного питання та знизити їх негативний вплив на ефективне функціонування підприємства.

Ключові слова: контроль; дебіторська заборгованість; робочий документ; управління; облік; акт звірки; інжиніринг; ранжування.

Література

1. Кулаковська Л. П. Організація і методика аудиту: навч. посібник [для ВНЗ] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. — К.: Каравела, 2004. — 567 c.
2. Макаренко А.П. Організація і методика аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2015. — 190с.
3. Макаренко А.П. Аудит: навч.-метод. посібник / А.П. Макаренко, Т.О. Меліхова, Г.М. Бескоста. — Запоріжжя: ЗДІА, 2016. — 184 c.
4. Макаренко А.П. Удосконалення організації обліку короткострокової дебіторської заборгованості на підприємстві / А.П. Макаренко, Д.В. Ахмєдова // Матеріали XXІІ Науково-технічної конференції студентів, аспірантів і викладачів в ЗДІА. Економіка та менеджмент [Том ІV]. — Запоріжжя, ЗДІА, 2017. — 165с.
5. Макаренко А.П. Шляхи удосконалення організації обліку та аудиту товарно-матеріальних цінностей на підприємстві / А.П. Макаренко, І.О. Литвиненко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 2 (11). — Полтава: ПДАА. — 2015. — С. 33—39.
6. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту виробничих запасів / А.П. Макаренко, Т.Г. Ярданова // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 2 (11). — Полтава: ПДАА. — 2015. — С. 40—48.
7. Макаренко А.П. Розробка програми аудиту дебіторської заборгованості як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства / А.П. Макаренко, І.В. Кузьменко // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. — Вип. 1 (10). — Полтава: ПДАА. — 2015. — С. 53—60.
8. Меліхова Т.О. Сучасні проблеми обліку дебіторської заборгованості / Т.О. Меліхова, Д.А. Мась // Соціально-економічний розвиток / Матеріали ХХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Чернівці, 18—19 січня 2016 р. — Т. 2. — К.: Науково-видавничий центр "Лабораторія думки", 2016. — С. 22—23.
9. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту виробничих запасів для підвищення фі-нансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Н.С. Ніколаєнко // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 51—55.
10. Меліхова Т.О. Розробка програми аудиту податку на додану вартість для підвищення фінансової безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, М.Ю. Бойко // Інвестиції: практика та досвід — 2017. — № 1. — С. 34—39.
11. Меліхова Т.О. Внутрішній контроль ПДВ для своєчасного виявлення загроз економічної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова // Актуальні проблеми розвитку зовнішньоекономічної та інноваційної діяльності : зб. наук. праць / ДонДУУ. — Маріуполь: ДонДУУ, 2015. — Т. XVІ. — Сер. Економіка; вип. 295. — С. 133—141.
12. Melikhova T., Maksymenko I. Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies. — Riga, — 2017. — Vol. 3. — № 5. — P. 268—275.
13. Меліхова Т.О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. — Херсон, Видавничий дім "Гельветика", 2018. — 632 с.
14. Меліхова Т.О. Удосконалення документування обліку розрахунків з покупцями та замовниками з метою зміцнення інформаційної безпеки підприємства / Т.О. Меліхова, Ф.О. Гавриленко // Інвестиції: практика та досвід, 2018. — № 2. — С. 24—32.
15. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика: навчальний посібник для вузів / М.Ф. Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. — К.: Алерта, 2010. — 584 с.
16. Рядська В.В., Петраків Я.В. Аудит. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 265 с.
17. Салига С.Я. Аудит податків суб'єктів господарювання: монографія / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова — Запоріжжя: КПУ, 2011. — 224 с
18. Салига С.Я. Оцінка якості та ефективності аудиту податків / С.Я. Салига, Т.О. Меліхова // Інвестиції: практика та досвід. — 2010. — № 1. — С. 34—38.
19. Ткач А.А. Розвиток інституту інформаційної безпеки підприємства на основі раціонального документування обліку розрахунків з покупцями / А.А. Ткач, Т.О. Меліхова // Інституціональний вектор економічного розвитку. — Мелітополь, 2012. — № 5 (1). — С. 7—12.
20. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту: підручник / Б.Ф. Усач, З.О. Душко, М.М. Колос. — К.: Знання, 2006. — 295 с.

N. Chakalova

DEVELOPMENT OF WORKING DOCUMENTS FOR INTERNAL CONTROL OF ACCOUNTS RECEIVABLE AT INDUSTRIAL ENTERPRISES

Summary

The issue of timely and effective management of accounts receivable on settlements with buyers and customers for products sold (goods, works, services) remains an urgent problem for the management of each enterprise, because it occupies the largest share in the diversion of funds from circulation. Therefore, high-quality implementation of internal control on accounting, movement, documentary support and measures for collection of receivables at all stages of its life cycle is necessary for each business entity.
A large number of works and researches are devoted to control of accounts receivable, but the question of development of working documents on this subject is not disclosed enough and requires further research.
The author of the article substantiates the purpose and objectives of internal control of receivables on the basis of the developed working documents to establish the feasibility, reliability, timeliness, legality of transactions and the correctness of their reflection in the accounting.
The working documents of internal control of receivables, in contrast to the existing ones, include: on the basis of the ranking grouping and systematization of the identified errors in the accounting of receivables; industry features, nature and types of products that are produced at the enterprise, which confirms the feasibility of their application in the conditions of practical activities of industrial enterprises.
The proposed methodology for the audit of receivables by their types and accompanying documentation will help the internal controller to identify violations in time, to obtain reliable information on the maturity of liabilities of debtor companies, to obtain data on the growth of costs associated with the increase in the amount of receivables. This will allow to establish and eliminate problem areas on the issue under study and reduce their negative impact on the effective functioning of the enterprise.

Keywords: control; accounts receivable; working document; management; accounting; reconciliation act; engineering; ranking.

References

1. Kulakovska, L.P. and Picha Yu.V. (2004), Organizatsiya I metodyka audytu [Organization and method of audit], Lviv, Ukraine.
2. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2015), Orhanizatsiya i metodyka audyt [Organization and method of audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
3. Makarenko, A.P. Melikhova, T.O. and Beskosta, H.M. (2016), Audyt [Audit], ZDIA, Zaporizhzhya, Ukraine.
4. Makarenko, A.P. and Akhmyedova, D.V. (2017), "Improving the organization of accounting for short-term receivables at the enterprise", Materialy XXII Naukovo-tekhnichnoyi konferentsiyi studentiv, aspirantiv i vykladachiv v ZDIA "Ekonomika ta menedzhment", [Materials of the XXII th Scientific and Technical Conference of Students, Postgraduates and Teachers at ZDIA "Economics and management"], ZDIA, Zaporizhzhya, pp. 165.
5. Makarenko, A.P. and Lytvynenko, I.O. (2015), "Ways of improvement of the organization of accounting and auditing of inventory in the enterprise", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 33—39.
6. Makarenko, A.P. and Yardanova, T.H. (2015), "Development of a program of inventory audit", Naukovi pratsi Poltavskoyi derzhavnoyi ahrarnoyi akademiyi, vol. 2 (11), pp. 40—48.
7. Makarenko, A.P. and Kuz'menko, I.V. (2015), "Development of the program of audit of receivables as a means of improving the efficiency of the enterprise", Scientific Papers of the Poltava State Agrarian Academy, vol. 1 (10), pp. 53—60.
8. Melikhova, T.O and Mas, D.A. (2016), "Modern problems of accounts receivable", Sotsialno-ekonomichnyy rozvytok. Materialy ХХХІІ Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsiyi, [Socio-economic development. Materials of the XXXIII International Scientific and Practical ConferenceChernivtsi], Naukovo-vydavnychyy tsentr "Laboratoriya dumky", Kyiv, Ukraine, 18—19 Jan.
9. Melikhova, T.O. and Nikolayenko, N.S. (2017), "Development of an inventory audit program to increase financial security of the enterprise", Ekonomika ta derzhava, vol. 1, pp. 51—55.
10. Melikhova, T.O. Boyko, M.Yu. and Melikhova, T.O. (2017), "Development of a program for the audit of value added tax to increase the financial safety of the enterprise, Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 34—39.
11. Melikhova, T.O. (2015), "Internal control of VAT for timely detection of threats to the enterprise's economic security", Current problems of development of foreign economic and innovation activity, vol. 16, pp. 133—141.
12. Melikhova, T. and Maksymenko, I. (2017), "Accounting and analytical procurement of state financial control and directions of its implementation in Ukraine", Baltic Journal of Economic Studies. Riga, Vol. 3, no. 5, pp. 268—275.
13. Melikhova, T.O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryyemstva: formyrovanye, kontrol, efektyvnist [Economical bezpeka p_dpriєmstva: formavannya, control, effektivn_st], Kherson, Ukraine.
14. Melikhova, T.O. and Havrylenko, F.O. (2018), "Accompanied documenting of the region of rozrakhunkiv with purchases that the deputies of the merit of information about the security", Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 2, pp. 24—32.
15. Ohiychuk, M.F., Novikov, I.T. and Ragulina, I.I. (2010), Aud orhanizatsiia i metodyka [Audit: organization and methodology], Kyiv, Ukraine.
16. Ryadskaya, V.V. and Petrakiv, Ya.V. (2011) Audit [Audit], Kyiv, Ukraine.
17. Saliga, S.Ya.and Melikhova, T.O. (2011) Audyt podatkiv sub'iektiv hospodariuvannia [Audit of Taxes of Business Entities: Monograph], KPU, Zaporizhia, Ukraine.
18. Saliga, S.Ya. and Melikhova, T.O. (2010), "Assessment of the quality and effectiveness of tax audit", Investments: practice and experience, vol. 1, pp. 34—38.
19. Tkach, A.A. and Melikhova, T.O. (2012), "Development of Institute of Information Security of Enterprise on the Basis of Rational Documentation of Calculations with Buyers Accounting", Instytutsionalnyy vektor ekonomichnoho rozvytku, vol. 5 (1), pp. 7—12.
20. Usach, B.F. Dushko, Z.O and Kolos, M.M. (2006), Orhanizatsiia i metodyka audytu [Organization and method of audit], Kyiv, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 81 - 90

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 1115

Відомості про авторів

Н. С. Чакалова

асистент кафедри обліку, аналізу, оподаткування та аудиту, Запорізька державна інженерна академія

N. Chakalova

assistant of the Department of accounting, analysis, taxation and audit Zaporozhye state engineering academy

Як цитувати статтю

Чакалова Н. С. Розробка робочих документів для проведення внутрішнього контролю дебіторської заборгованості на промислових підприємствах. Агросвіт. 2018. № 22. С. 81–90. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.81

Chakalova, N. (2018), “Development of working documents for internal control of accounts receivable at industrial enterprises”, Agrosvit, vol. 22, pp. 81–90. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.81

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.