EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ
Н. Г. Панченко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.34

УДК: 330.131.7:656.2

Н. Г. Панченко

ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ УКРАЇНИ

Анотація

Сьогочасна економічна, політична та соціальна напруженість у країні, відсутність дієвої стратегії та чітко визначених пріоритетів економічного розвитку держави, випереджаючий інтелектуально-інноваційний розвиток передових країн та посилення глобальних конкурентних тенденцій призвели до загострення існуючих проблем вітчизняних підприємств та підвищення рівня ризикованості середовища їх функціонування. Не оминули подібні тенденції й підприємства залізничного транспорту, які наразі, окрім поглиблення наболілих проблем, зіткнулися з низкою реформаційних ризиків унаслідок уповільнення та деформації процесів реформування у залізничній галузі. На основі аналізу ключових проблем розвитку підприємств залізничної галузі, здійснено ідентифікацію ризик-факторів розвитку залізничного транспорту, які систематизовано за декількома групами: законодавчі, організаційно-управлінські, фінансово-інвестиційні, корупційні, кадрові, репутаційні, техніко-технологічні, екологічні ризик-фактори, ризик-фактори безпеки, відносин з клієнтами та партнерських відносин. Враховуючи визначені ризики, встановлено вагомість використання ризик-менеджменту як важливого напрямку корпоративного управління. Визначено, що практика ризик-менеджменту в залізничній галузі характеризується фрагментарністю та не має комплексного застосування. Приймаючи до уваги існуючі підходи до управління ризиками на підприємстві, запропоновано формування системи ризик-менеджменту на підприємствах залізничного транспорту, впровадження якої передбачається здійснювати поетапно: визначення потенційних зон ризику, ідентифікація та оцінка ризик-факторів, передумов та наслідків їх виникнення, визначення дієвих методів та формування адаптивного інструментарію ризик-менеджменту, підготовка аналітичної звітності стосовно результативності системи ризик-менеджменту на залізничному транспорті та у разі потреби внесення необхідних коректив до її змістовного наповнення.

Ключові слова: залізничний транспорт; ризик-менеджмент; систематизація ризик-факторів; система ризик-менеджменту; поетапність формування системи.

Література

1. Вербіцька І.І. Ризик-менеджмент як сучасна система управління ризиками підприємницьких структур / І.І. Вербіцька // Сталий розвиток економіки. — 2013. — № 5. — С. 282—291.
2. Дикань В.Л. Специфические особенности системы обеспечения экономической безопасности железнодорожного транспорта / В.Л. Дикань, И.В. Воловельская // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. — 2016. — № 16. — С. 63—66.
3. Дикань В.Л. Дослідження міжнародних стандартів управління ризиками / В.Л. Дикань, І.М. Посохов // Бізнес Інформ. — 2014. — № 1. — С. 314—319.
4. Дячков Д.В. Формування системи ризик-менеджменту підприємства / Д.В. Дячков, О.О. Германчук // Економічний форум. — № 4. — 2015. — С. 235—241.
5. Занора В.О. Ризик-орієнтоване управління виробничо-технологічними витратами машинобудівних підприємств / В.О. Занора // Бізнес Інформ. — 2014. — № 4. — С. 157—161.
6. Кравченко О. Аналіз ризиків фінансового планування на залізничному транспорті / О. Кравченко // Схід. — 2012. — № 1 (115). — С. 57—61.
7. Крихтіна Ю.О. Застосування ризик-менеджменту у сфері державного управління залізничним транспортом України [Електронний ресурс] / Ю.О. Крихтіна, О.М. Череватенко // Теорія та практика державного управління. — 2018. — № 2 (61). — Режим доступу: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_5.pdf
8. Маркова І.В. Визначення ризиків державно-приватного партнерства на залізничному транспорті та з'ясування ступені відповідальності сторін у разі їх виникнення / І.В. Маркова // Вісник економіки транспорті і промисловості. — 2013. — № 43. — С. 53—57.
9. Мостенська Т.Л. Ризик-менеджмент як інструмент управління господарським ризиком підприємства / Т.Л. Мостенська, Н.С. Скопенко // Вісник Запорізького національного університету. Серія "Економічні науки". — 2010. — № 3 (7). — С. 72—79.
10. Токмакова І.В. Теоретико-методологічні основи забезпечення гармонійного розвитку залізничного транспорту України: дис. д-р екон. наук: 08.00.03 / Токмакова І.В. // Український державний університет залізничного транспорту. — Харків, 2015. — 455 с.
11. Управління ризиками [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт ПАТ "Українська залізниця". — Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/about/investors/risk_management/
12. Департамент безпеки [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт ПАТ "Українська залізниця". — Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/about/general_information/main_departments/bezp/
13. У ПАТ "Укрзалізниця" запрацював проектний офіс [Електронний ресурс] // Офіційний веб-сайт ПАТ "Українська залізниця". — Режим доступу: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/462398/
14. Лаговська О.А. Прибуток як об'єкт бухгалтерського обліку та ризик-орієнтованого управління / О.А. Лаговська, М.В. Якименко // Вісник ЖДТУ. Серія "Економічні науки". — 2014. — № 2 (68). — С. 61—67.
15. Національний стандарт ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю: вимоги. — К.: ДП "УкрНДНЦ", 2016. — 30 с.
16. Литвинчук І.Л. Управління економічними ризиками корпоративних підприємств аграрної сфери: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.00.04 / Литвинчук І.Л. // Житомирський національний агроекологічний університет. — Житомир, 2010. — 23 с.
17. Лук'янова В.В. Діагностика ризику діяльності підприємства / В.В. Лук'янова. — Хмельницький: ПП Ковальський В.В., 2007. — 312 с.

N. Panchenko

THE FORMATION OF THE SYSTEM OF RISK-MANAGEMENT ON RAILWAY TRANSPORT OF UKRAINE

Summary

Modern economic, political and social tensions in the country, the lack of an effective strategy and clearly defined priorities of economic development of the state, ahead of the intellectual and innovative development of advanced countries and the strengthening of global competitive trends have led to the aggravation of the existing problems of domestic enterprises and increase the level of risk of their environment. Not spared such trends and enterprises of railway transport, which are now, in addition to deepening the urgent problems faced with a number of reformation risks due to the slowdown and deformation of the reform of the railway industry. On the basis of the analysis the key problems of development of the enterprises of railway industry, identification of risk factors of development of railway transport which are systematized on several groups is carried out: legislative, organizational and administrative, financial and investment, corruption, personnel, reputational, technical and technological, environmental risk factors, risk factors of safety, relations with clients and partnership. Taking into account certain risks, the importance of using risk management as an important direction of corporate governance is established. It is determined that the practice of risk management in the railway industry is characterized by fragmentation and has no complex application. Taking into account the existing approaches to risk management at the enterprise, it is proposed to form a risk management system at the enterprises of railway transport, the implementation of which involves the following stages: the definition of potential risk areas, identification and assessment of risk factors, prerequisites and consequences of their occurrence, the definition of effective methods and the formation of adaptive risk management tools, preparation of analytical reports on the effectiveness of the risk management system in railway transport and, if necessary, making the necessary adjustments to its content.

Keywords: ailway transport; risk management; systematization of risk factors; risk management system; stepwise formation of the system.

References

1. Verbits'ka, I.I. (2013), "Risk management as a modern system of risk management of business structures", Stalyj rozvytok ekonomiky, vol. 5, pp. 282—291.
2. Dykan', V.L. and Volovel'skaia, Y.V. (2016), "Specific features of the system of economic security of railway transport", Naukovyj visnyk Khersons'koho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 16, pp. 63—66.
3. Dykan', V.L. and Posokhov, I.M. (2014), "Study of international risk management standards", Biznes Inform, vol. 1, pp. 314—319.
4. Diachkov, D.V. and Hermanchuk, O.O. (2015), "The formation of the system of risk management", Ekonomichnyj forum, vol. 4, pp. 235—241.
5. Zanora, V.O. (2014), "Risk-oriented management of production and technological costs of machine-building enterprises", Biznes Inform, vol. 4, pp. 157—161.
6. Kravchenko, O. (2012), "Risk analysis of financial planning in railway transport", Skhid, vol. 1 (115), pp. 57—61.
7. Krykhtina, Yu.O. and Cherevatenko, O.M. (2018), "Application of risk management in the sphere of state management of railway transport of Ukraine", Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia, [Online], vol. 2 (61), available at: http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/2018-2/doc/1/1_5.pdf (Accessed 30 Oct 2018).
8. Markova, I.V. (2013), "Identification of risks of public-private partnership in railway transport and clarification of the degree of responsibility of the parties in case of their occurrence", Visnyk ekonomiky transporti i promyslovosti, vol. 43, pp. 53—57.
9. Mostens'ka, T.L. and Skopenko, N.S. (2010), "Risk management as an instrument of enterprise economic risk management", Visnyk Zaporiz'koho natsional'noho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 3 (7), pp. 72—79.
10. Tokmakova, I.V. (2015), "Theoretical and methodological basis for ensuring the harmonious development of railway transport in Ukraine", Abstract of Ph.D. dissertation, Economy, Ukrainian State University of Railway Transport, Kharkiv, Ukraine.
11. Official website of PJSC "Ukrainian Railway" (2018), "Risk management", available at: https://www.uz.gov.ua/about/investors/risk_management/ (Accessed 30 Oct 2018).
12. Official website of PJSC "Ukrainian Railway" (2018), "Security department", available at: https://www.uz.gov.ua/about/general_information/main_departments/bezp/ (Accessed 30 Oct 2018).
13. Official website of PJSC "Ukrainian Railway" (2018), "In PJSC "Ukrzaliznytsia" earned a project office", available at: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/462398/ (Accessed 30 Oct 2018).
14. Lahovs'ka O.A. and Yakymenko M.V. (2014), "Profit as an object of accounting and risk-oriented management", Visnyk ZhDTU. Seriia: Ekonomichni nauky, vol. 2 (68), pp. 61-67.
15. State enterprise "Ukrainian research and training center for standardization, certification and quality problems (2016), Natsional'nyj standart DSTU ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Systemy upravlinnia iakistiu: vymohy [National standard DSTU ISO 9001: 2015 (ISO 9001: 2015, IDT). Quality management systems: requirements], SE "UkrNDNC", Kyiv, Ukraine.
16. Lytvynchuk I.L. (2010), "Management of economic risks of corporate agricultural enterprises", Ph.D. Thesis, Economy, Zhytomyr National Agroecological University, Zhytomyr, Ukraine.
17. Luk'ianova V.V. (2007), Diahnostyka ryzyku diial'nosti pidpryiemstva [Diagnostics of enterprise activity risk], PP Koval's'kyj V.V., Khmelnitski, Ukraine.

№ 22 2018, стор. 34 - 41

Дата публікації: 2018-11-30

Кількість переглядів: 798

Відомості про авторів

Н. Г. Панченко

к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та управління виробничим і комерційним бізнесом, Український державний університет залізничного транспорту

N. Panchenko

Ph.D. in Economics, Associate Professor, Department of Economics and Management of Industrial and Commercial Business, Ukrainian State University of Railway Transport

Як цитувати статтю

Панченко Н. Г. Формування системи ризик-менеджменту на залізничному транспорті України. Агросвіт. 2018. № 22. С. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.34

Panchenko, N. (2018), “The formation of the system of risk-management on railway transport of Ukraine”, Agrosvit, vol. 22, pp. 34–41. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.22.34

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.