EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
І. В. Вороненко, С. О. Костенко

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.24

УДК: 330,4:338.2, 351

І. В. Вороненко, С. О. Костенко

ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ

Анотація

Зазначено, що аграрний сектор України є системоутворювальним у національній економіці та формує засади збереження суверенності держави. Ситуація, що склалася в аграрному секторі, зумовлює ряд викликів, основними з яких є необхідність поліпшення умов ведення бізнесу, проведення якісних перетворень. Головним органом у системі центральних органів виконавчої влади України, що забезпечує серед іншого й формування та реалізацію державної аграрної політики є Міністерство аграрної політики та продовольства України, що серед іншого відповідно до покладених на нього завдань забезпечує й впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, створення системи національних інформаційних ресурсів.
Здійснено оцінку веб-сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України як невід'ємної складової цифровізації аграрного сектору України, а також для порівняння проаналізовано веб-сайти аналогічних міністерств Ірландії та Сполучених Штатів Америки, вибір яких було обумовлено першістю цих країн у загальному рейтингу продовольчої безпеки.
Зроблено висновок, щодо доцільності підвищення швидкості завантаження сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України, як для ПК-версії, так і для мобільної версії сайту. Зауважено, що основними користувачами цього сайту є мешканці України. Зроблено висновок щодо низького рівня привабливості даного сайту для користувача, що характеризується незначним часом перебування на ньому, а також невеликою кількістю переходів на внутрішні сторінки сайту. Відзначено, що основними джерелами надходжень користувачів із соціальних мереж на даний сайт є Facebook, YouTube та Twitter.
Наведено структуру сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України, а також назви розділів веб-сайтів аналогічних міністерств Ірландії та Сполучених Штатів Америки. Наведено рекомендації щодо підвищення безпеки, зображення та структури сайту Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Ключові слова: аграрний сектор економіки; аграрна політики; цифровізація; веб-сайт.

Література

1. Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2021 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971
2. Стратегія розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 806-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print
3. Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018—2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print
4. Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1119 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740107
5. Giannakis E., Bruggeman A. The Highly Variable Economic Performance of European Agriculture. Land Use Policy. — 2015. — Vol. 45. — Р. 26—35 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.12.009
6. Кваша С.М. Наслідки створення зони вільної торгівлі між Україною та ЄС для аграрного сектору вітчизняної економіки // Формування глобального і регіонального ринків сільськогосподарської сировини та продовольства / За ред. Ю.О. Лупенко, М.І. Пугачова. ННЦ IAE. — 2015. — С. 320
7. Кропивко М.Ф. Напрями реформування системи управління аграрним сектором в умовах децентралізації влади та розвитку євроінтеграційних процесів // Економіка АПК. — 2016. — Вип. 6. — С. 26—36.
8. Kruzslicika M. Challenges of the New Common Agricultural Policy Reform 2014—2020. Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest [Електронний ресурс]. — Режим доступу: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/iag/iag_pdf/AERD1401_93-98.pdf
9. Месель-Веселяк В.Я. Стретегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України // Економіка АПК. — 2016. — Вип. 6. — С. 37—49.
10. Скрипник А.В., Стариченко Є.М. Методичні підходи до визначення інтегрального показника продовольчої безпеки /А.В. Скрипник, Є. М. Стариченко // Економіка АПК. — 2017. — Вип. 9. — С. 25—33.
11. Бистров А.Г. Системна реалізація просування сайту як організаційна інновація підприємства // Управління проектами та розвиток виробництва. — 2014. Вип. 4 (52) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uprv_2014_4_9.pdf
12. Корж І.Ф. Веб-сайти органів державної влади та органів місцевого самоврядування: механізми доступу до публічної інформації // Інформація і право. — 2018. — № 2 (25) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://ippi.org.ua/sites/default/files/3_8.pdf
13. Owoyele S. Website as a Marketing communication Tool. Thesis Centria University of Applied Sciences. 2016 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/128303/OWOYELE%20SAMSON%20OLUWARANTI.pdf?sequence=1
14. Порядок функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади, затверджений наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 16.02.2015 № 24/26 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1022-02
15. Офіційний веб-сайт Міністерства аграрної політики та продовольства Україна [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua/
16. Department of the agriculture and food sectors in Ireland [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.agriculture.gov.ie/
17. U.S. Department OF Agriculture [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.usda.gov/
18. Global Food Security Index Rankings and trends [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index
19. Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet
20. Google PageSpeed Insights [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights
21. Консталтинговий сервіс MegaIndex, який займається наданням послуг з аналізу, просування та оптимізації інтернет ресурсів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://megaindex.com
22. Консталтинговий сервіс, займається наданням послуг в сфері інтернет маркетингу, оптимізації та просування [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.seoworkers.com
23. Консталтинговий сервіс, який займається SEO аналізом та просуванням ресурсів [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://www.alexa.com
24. MDN Web Docs офіційний веб-сайт Mozilla для розробки документації веб-стандартів і проектів Mozilla [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started/What_is_CSS
25. MDM Web Docs офіційний веб-сайт Mozilla що містить інформацію відносно розробки та використання мови програмування Java Script [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics
26. Аналіз сайту Мінагрополітики України за допомогою сервісу Google PageSpeed Insights [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.minagro.gov.ua%2F&tab=desktop
27. Аналіз сайту DA США за допомогою сервісу Google PageSpeed Insights [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2F&tab=desktop
28. Аналіз сайту DAFM Ірландії за допомогою сервісу Google PageSpeed Insights [Електронний ресурс]. — Режим доступу: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.agriculture.gov.ie&tab=desktop

І. Voronenko, S. Kostenko

APPLIED ASPECTS OF THE ECONOMY AGRARIAN SECTOR DIGITIZATION

Summary

It is noted that the agrarian sector of Ukraine is a system-forming factor in the national economy and forms the basic foundation of the state sovereignty. The current situation in the agrarian sector leads to a number of challenges, to the main of which we can include the need of the business environment improvement and conducting qualitative transformations. The main body in the system of central executive authorities of Ukraine, which provides the formation and implementation of state agricultural policy, is the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, among other things, this ministry ensures the implementation of modern information and communication technologies and creates a system of national information resources.
An evaluation of the Agrarian Policy Ministry and Food of Ukraine website as an integral part of digitization of the Ukrainian agrarian sector has been conducted. In order to provide a clear comparison between different countries, the websites of similar ministries of Ireland and the United States of America have been analyzed; choosing of these countries was determined by the priority in the overall food security rating.
It is concluded about the expediency to increase the download speed of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine website, both for the PC and mobile version of the website. It is noted that the main users of the site are Ukrainian residents. It was also concluded about the low level of attractiveness of this site for regular users, which is characterized by a small period of time of stay on it, as well as a small number of transitions to the internal pages of the site. It is noted that the main sources of the clicks to this site are Facebook, YouTube and Twitter.
The structure of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine is presented, as well as the sections names of the similar ministries websites of Ireland and the United States of America. The recommendations about improving the safety, image and structure of the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine are presented.

Keywords: agrarian sector of economy; agrarian policy; digitalization; web site.

References

1. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On Approval of the Concept of the State Target Program for the Development of the Agricultural Sector for the period up to 2021", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248907971 (Accessed 20 Sept 2018).
2. Cabinet of Ministers of Ukraine (2013), Resolution "The development strategy for the agricultural sector until 2020", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print (Accessed 20 Sept 2018).
3. Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), Resolution "On approval of the development concept for the digital economy and society of Ukraine for 2018—2020 and approval of the plan of measures for its implementation", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80/print (Accessed 20 Sept 2018).
4. Cabinet of Ministers of Ukraine (2015), Resolution "On Approval of the Regulation on the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine", available at: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/248740107 (Accessed 20 Sept 2018).
5. Giannakis, E. and Bruggeman, A. (2015), "The Highly Variable Economic Performance of European Agriculture", Land Use Policy, Vol. 45, pp. 26—35, available at: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.12.009 (Accessed 20 Sept 2018).
6. Kvasha, S. M. (2015), "Consequences of creating a free trade zone between Ukraine and the EU for the agrarian sector of the domestic economy", Formuvannia hlobalnoho i rehionalnoho rynkiv silskohospodarskoi syrovyny ta prodovolstva [Formation of global and regional markets for agricultural raw materials and food]. NNTs IAE.PP. 320.
7. Kropyvko, M.F. (2016), "Areas of reforming the agrarian sector management system in the conditions of power decentralization and development of European integration processes", Ekonomika APK, Vol. 6, pp. 26—36.
8. Kruzslicika, M. (2014), "Challenges of the new common agricultural policy reform 2014-2020", Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest, available at: ftp://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/iag/iag_pdf/AERD1401_93-98.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
9. Mesel-Veseliak, V.Ia. (2016), "Stratigraphic directions of the agrarian sector of Ukraine's economy development", Ekonomika APK, Vol. 6, pp. 37—49.
10. Skrypnyk, A.V. and Starychenko, E.M. (2017), "Methodological approaches to the definition of integral indicator of food security", Ekonomika APK. Vol. 9. pp. 25—33.
11. Bystrov, A.H. (2014), "System of website promotion implementation as organizational innovation of the enterprise", Upravlinnya proektamy` ta rozvy`tok vy`robny`cztva, Vol. 4 (52), available at: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Uprv_2014_4_9.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
12. Korzh, I.F. (2018), "Web sites of public authorities and local authorities: mechanisms for access to public information", Informaciya i pravo, vol. 2(25), available at: http://ippi.org.ua/sites/default/files/3_8.pdf (Accessed 20 Sept 2018).
13. Owoyele, S. (2016), "Website as a marketing communication tool", Thesis centria university of applied sciences, available at: https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/128303/OWOYELE%20SAMSON%20OLUWARANTI.pdf?sequence=1 (Accessed 20 Sept 2018).
14. State Committee for Information Policy and Television and Radio Broadcasting of Ukraine, the State Committee for Communication and Informatization of Ukraine (2015), Resolution "About the Procedure for the Functioning of Web-sites of Executive Bodies", available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1022-02 (Accessed 20 Sept 2018).
15. Official website of the Ministry of Agrarian Policy and Food Ukraine (2018), available at: http://www.minagro.gov.ua/ (Accessed 20 Sept 2018).
16. U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE (2018), available at: https://www.usda.gov/ (Accessed 20 Sept 2018).
17. Department of the agriculture and food sectors in Ireland (2018), available at: https://www.agriculture.gov.ie/ (Accessed 20 Sept 2018).
18. Global Food Security Index (2018), "Rankings and trends", available at: https://foodsecurityindex.eiu.com/Index (Accessed 20 Sept 2018).
19. StatCounter (2018), "Desktop vs Mobile vs Tablet Market Share Worldwide", available at: http://gs.statcounter.com/platform-market-share/desktop-mobile-tablet (Accessed 20 Sept 2018)
20. Google (2018), "PageSpeed Insights", available at: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (Accessed 20 Sept 2018).
21. MegaIndex (2018), "Constant service MegaIndex, which provides services for analyzing, promoting and optimizing Internet resources", available at: https://megaindex.com (Accessed 20 Sept 2018).
22. SEO Workers (2018), "Constanting service, engaged in providing services in the field of Internet marketing, optimization and promotion", available at: https://www.seoworkers.com (Accessed 20 Sept 2018).
23. Alexa (2018), "Constanting service that deals with SEO analysis and resource promotion", available at: https://www.alexa.com (Accessed 20 Sept 2018).
24. Mozilla (2018), "MDN Web Docs the official Mozilla website for developing web standards and projects documentation Mozilla", available at: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/Guide/CSS/Getting_started/What_is_CSS (Accessed 20 Sept 2018).
25. Mozilla (2018), "MDM web docs A Mozilla Fusion Web site that contains information on developing and using a programming language Java Script", available at: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics (Accessed 20 Sept 2018).
26. Google (2018), "Analysis of the web site of the Ministry of Agrarian Policy of Ukraine with the help of the service Google PageSpeed Insights", available at: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.minagro.gov.ua%2F&tab=desktop (Accessed 20 Sept 2018).
27. Google (2018), "Analysis of DA USA web site using the service Google PageSpeed Insights", available at: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.usda.gov%2F&tab=desktop (Accessed 20 Sept 2018).
28. Google (2018), "Analysis of the DAFM web site in Ireland with the help of the service Google PageSpeed Insights", available at: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.agriculture.gov.ie&tab=desktop (Accessed 20 Sept 2018).

№ 19 2018, стор. 24 - 33

Дата публікації: 2018-10-22

Кількість переглядів: 1860

Відомості про авторів

І. В. Вороненко

к. е. н., старший науковий співробітник, докторант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

І. Voronenko

PhD in Economics, Senior Researcher, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine


С. О. Костенко

аспірант, Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

S. Kostenko

postgraduate, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Як цитувати статтю

Вороненко І. В., Костенко С. О. Прикладні аспекти цифровізації аграрного сектору економіки. Агросвіт. 2018. № 19. С. 24–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.24

Voronenko, І. and Kostenko, S. (2018), “Applied aspects of the economy agrarian sector digitization”, Agrosvit, vol. 19, pp. 24–33. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.19.24

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.