EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
А. Г. Мартин, Б. Б. Заячківська

Назад

DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.3

УДК: 332.33:502.171

А. Г. Мартин, Б. Б. Заячківська

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Анотація

Проаналізовано соціальні, екологічні та економічні чинники, які впливають на рівень землекористування (на прикладі території Івано-Франківської області). Запропоновано підхід до еколого-економічного моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу через збалансування земельно-ресурсного і людського потенціалів. Здійснено математичне моделювання оптимальної землезабезпеченості домогосподарств за існуючої системи землекористування. Запропоновано вирішення питання раціонального землекористування через вирощування культур з вищою доданою вартістю. Запропоновано усунення монополізації сільськогосподарськими землями та вивільнення частини земель для задоволення потреб зацікавлених осіб (власників паїв) у вирощуванні культур з високою доданою вартістю. Розроблено балансову модель земельно-ресурсного і людського потенціалів на прикладі Городенківського району Івано-Франківської області. Розглянуто об'єднання домогосподарств в сільськогосподарські кооперативи як запорука ефективного довгострокового сільськогосподарського виробництва.

Ключові слова: додана вартість; земельно-ресурсний потенціал; економічна ефективність; сталий розвиток; землекористування; трансформація угідь; монополізація; домогосподарство.

Література

1 Третяк А. Економіка та ефективність управління землекористуванням в Україні / А. Третяк, Н. Третяк [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// economicsofnature.net/uploads/arhiv/2011/Tretyak.pdf
2. Сохнич А.Я. Проблеми використання і охорони земель в умовах ринкової економіки: монографія / А.Я. Сонич. — Львів: Українські технології, 2002. — 252 с.
3. Управління відтворенням і збереженням родючості грунту у контексті сталого розвитку природокористування / За ред. В.В. Горлачука. — Миколаїв: Іліон, 2004. — 40 с.
4. Добряк Д.С. Екологоекономічні засади реформування землекористування в ринкових умовах / Д.С. Добряк, Д.І. Бабміндра. — К.: Урожай, 2007. — 336 с.
5. Довідник із землеустрою: 4е вид., перероб. і доп. / За ред. Л.Я. Новаковського. — К.: Аграрна наука, 2015. — 492 с.
6. Бабміндра Д. Трансформація існуючих і формування нових землекористувань на економних засадах / Д. Бабміндра, В. Слінчук // Землевпорядний вісник. — 2006. — №1. — С. 46—48.
7. ZN.UA (2018), "Дослідження домогосподарств дозволило порівняти ціни на продукти в Україні і Польщі", повний URL: https://dt.ua/UKRAINE/doslidzhennya-domogospodarstv-dozvolilo-porivnyati-cini-na-produkti-v-ukrayini-i-polschi-274235_.html
8. Polonia-consulting (2018), "Яка зарплата дозволяє комфортно жити у Польщі?", повний URL: http://polonia-consulting.com.ua/2018/07/13/yaka-zarplata-dozvoliaie-dobre-zhyty-w-polshchi/
9. Агробізнес Сьогодні (2017), "Ефективне виробництво-2017", повний URL: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7952-efektyvne-vyrobnytstvo-2017.html
10. Електронна зернова біржа Grain Trade (2017), "Закупівельні ціни на зерно в Україні на 14 вересня 2017 року", повний URL: https://graintrade.com.ua/novosti/zakupivelni-tcini-na-zerno-v-ukraini-na-14-veresnya-2017-roku.html
11. Городенківська РДА (2017), "Сільське господарство в районі у 2017 році", повний URL: http://horodenkarda.gov.ua/silske-gospodarstvo-v-rayoni-u-2017-rotsi/
12. Головне управління статистики в Івано-Франківській області (2017), "Географічна та економічна характеристика Городенківського району", повний URL: http://www.ifstat.gov.ua/rn/GORODENKIWSKYJ.htm
13. Агропромисловий розвиток Черкаської області (2015), "Як створити горіховий сад", повний URL: http://dapr.ck.ua/?page=post&id=302

A. Martyn, B. Zayachkivska

ECOLOGICAL-ECONOMIC MODELING OF LAND-RESOURCE POTENTIAL RATIONAL USE

Summary

The social, ecological and economic factors influencing the level of land use (on the example of the Ivano-Frankivsk region) are analyzed. The approach to ecological-economic modeling of land-resource potential rational use through the balance of land-resource and human potentials is proposed. The mathematical modeling of optimal land-tenure of households under the existing land use system is carried out. The solution of the issue of rational land use through cultivation of higher value added crops is proposed. It is proposed to eliminate the monopolization of agricultural land and the release of part of the land to meet the needs of stakeholders (share owners) in the cultivation of crops with high added value. The balance model of land resource and human potential is developed on the example of Gorodenka district of Ivano-Frankivsk region. The association of households in agricultural cooperatives as a pledge of effective long-term agricultural production is considered.

Keywords: added value; land resource potential; economic efficiency; sustainable development; land use; land transformation; monopolization; household.

References

1. Tretiak, A. (2011), "Economy and Efficiency of Land Use Management in Ukraine", available at: http://economicsofnature.net/uploads/arhiv/2011/Tretyak.pdf (Accessed 09 September 2018).
2. Sokhnych, A. (2002), Problemy vykorystannia i okhorony zemel' v umovakh rynkovoi ekonomiky [Problems of land use and protection in a market economy], Ukrains'ki tekhnolohii Publ., L'viv, Ukraine.
3. Horlachuk, V. (2004) Upravlinnia vidtvorenniam i zberezhenniam rodiuchosti hruntu u konteksti staloho rozvytku pryrodokorystuvannia [Control the Playback and Preservation of Soil Fertility in the Context of Sustainable Development of Natural Resources], Ilion Publ., Mykolaiv, Ukraine.
4. Dobriak, D. and Babmindra, D. (2007), Ekoloho ekonomichni zasady reformuvannia zemlekorystuvannia v rynkovykh umovakh [Ecological and economic principles of land reform in market conditions], Urozhaj Publ., Kyiv, Ukraine.
5. Novakovs'kyj, L. (2015), Dovidnyk iz zemleustroiu [Handbook on Land Management], Ahrarna nauka Publ., Kyiv, Ukraine.
6. Babmindra, D. Slinchuk, V. (2006), "Transformation of existing and creation of new land use for economic considerations", Zemlevporiadnyj visnyk, vol. 1, pp. 46—48.
7. ZN.UA (2018), "Household surveys made it possible to compare prices for products in Ukraine and Poland", available at: https://dt.ua/UKRAINE/doslidzhennya-domogospodarstv-dozvolilo-porivnyati-cini-na-produkti-v-ukrayini-i-polschi-274235_.html (Accessed 09 September 2018).
8. Polonia-consulting (2018), "What salary allows you to live comfortably in Poland?", available at: http://polonia-consulting.com.ua/2018/07/13/yaka-zarplata-dozvoliaie-dobre-zhyty-w-polshchi/ (Accessed 09 September 2018).
9. Ahrobiznes S'ohodni (2017), "Effective production-2017", available at: http://agro-business.com.ua/agro/ekonomichnyi-hektar/item/7952-efektyvne-vyrobnytstvo-2017.html (Accessed 09 September 2018).
10. Elektronna zernova birzha Grain Trade (2017), "Purchase prices for grain in Ukraine on September 14, 2017", available at: https://graintrade.com.ua/novosti/zakupivelni-tcini-na-zerno-v-ukraini-na-14-veresnya-2017-roku.html (Accessed 09 September 2018).
11. Horodenkivs'ka RDA (2017), "Agriculture in the area in 2017", available at: http://horodenkarda.gov.ua/silske-gospodarstvo-v-rayoni-u-2017-rotsi/ (Accessed 09 September 2018).
12. Holovne upravlinnia statystyky v Ivano-Frankivs'kij oblasti (2017), "Geographic and economic characteristics of Gorodenki district", available at: http://www.ifstat.gov.ua/rn/GORODENKIWSKYJ.htm (Accessed 09 September 2018).
13. Ahropromyslovyj rozvytok Cherkas'koi oblasti (2015), "How to create a walnut garden", available at: http://dapr.ck.ua/?page=post&id=302 (Accessed 09 September 2018).

№ 18 2018, стор. 3 - 9

Дата публікації: 2018-09-30

Кількість переглядів: 1792

Відомості про авторів

А. Г. Мартин

д. е. н., доцент,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

A. Martyn

Doctor of Economics, Associate Professor,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv


Б. Б. Заячківська

аспірант,Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ

B. Zayachkivska

postgraduate student,National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Kyiv

Як цитувати статтю

Мартин А. Г., Заячківська Б. Б. Еколого-економічне моделювання раціонального використання земельно-ресурсного потенціалу. Агросвіт. 2018. № 18. С. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.3

Martyn, A. and Zayachkivska, B. (2018), “Ecological-economic modeling of land-resource potential rational use”, Agrosvit, vol. 18, pp. 3–9. DOI: 10.32702/2306-6792.2018.18.3

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.