EnglishНа русском

НАУКОВО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА
Є. В. Милованов

УДК: 631.147:378

Є. В. Милованов

к. е. н., Голова Правління Федерації органічного руху України, м. Київ

НАУКОВО-ОСВІТНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА

E. Milovanov

PhD, President of the Organic Federation of Ukraine, Kyiv

SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL ASPECTS OF THE ORGANIC PRODUCTION DEVELOPMENT

Проведено аналіз світового досвіду науково-освітньої підтримки розвитку органічного виробництва та ринку з метою постійного розвитку органічної сфери. Здійснено ретроспективний аналіз розвитку органічної освіти та науки у провідних країнах світу. Визначено, що розробка керівних принципів та спільних навчальних програм на всіх рівнях підготовки з органічного агровиробництва сприяла покращенню потенціалу органіки як всередині, так і за межами систем сільськогосподарської освіти багатьох розвинених країн світу. Проаналізовано процес започаткування системи органічної освіти та науки в Україні. Досліджено діяльність українських вищих та середньо-спеціальних освітніх закладів у напрямах впровадження навчальних і дослідницьких програм з органічного виробництва. Зазначено, що прийняття органічних практик є доволі інертним процесом у вітчизняних наукових та освітніх закладах, але значна кількість вітчизняних вишів вже запровадили декілька навчальних дисциплін з органічного сільського господарства. Визначено необхідність постійного розвитку навчальних та дослідних програм з метою більш якісного забезпечення підвищення органічного потенціалу України.

The analysis of the international experience of scientific and educational support of the organic production development and market with the purpose of constant development of the organic sphere is carried out. Retrospective analysis of the development of organic education and science in the leading countries of the world was carried out. It has been determined that the development of guidelines and common curricula at all levels of organic farming training has improved the potential of organic, both inside and outside the agricultural education systems of many developed countries. The process of launching the system of organic education and science in Ukraine is analyzed. The activity of Ukrainian higher and secondary specialized educational institutions in the field of implementation of educational and research programs on organic production is in the focus of research. It is noted that the adoption of organic practices is rather inert process in domestic scientific and educational institutions, but at the same time significant number of domestic universities have already introduced several educational supjects in organic agriculture. The necessity of continuous development of educational and research programs with the aim to have more qualitative maintenance of increase of organic potential of Ukraine is determined.

№ 15-16 2018, стор. 32 - 45

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет