EnglishНа русском

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПАПЕРОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ
В. Я. Плаксієнко, І. М. Назаренко

УДК: 657.1.011.56

В. Я. Плаксієнко

д. е. н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Полтавська державна аграрна академія, м. Полтава

І. М. Назаренко

д. е. н., доцент, професор кафедри економічного контролю та аудиту, Сумський національний аграрний університет, м. Суми

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПАПЕРОВОЇ БУХГАЛТЕРІЇ

V. Plaksiyenko

Doctor of Economics, Professor, Head of the Department of Accounting, Poltava State Agrarian Academy, Poltava

I. Nazarenko

Doctor of Economics, Associate Professor, Professor of the Department of Economic Control and Audit, Sumy National Agrarian University, Sumy

CONCEPTUAL BASIS OF PAPERLESS ACCOUNTING ORGANIZATION

Cтаттю присвячено обгрунтуванню концептуальних основ організації безпаперової бухгалтерії на підприємстві.
Встановлено, що концептуальні основи організації безпаперової бухгалтерії повинні базуватися на сучасному діючому концептуальному забезпеченні розвитку бухгалтерського обліку та враховувати вимоги когнітивно-інформаційної економіки.
Обгрунтовано, що впровадження безпаперової бухгалтерії на підприємствах є актуальним питанням, вирішення якого потребує реалізації різноаспектних заходів, які оптимізують обліковий процес, сприятимуть впорядкуванню управлінських ініціатив та ідентифікації стратегічних рішень. Доведено, що у цьому контексті важливим моментом є розробка концептуальних основ, що визначають цілі, завдання, функції, принципи, ресурсне забезпечення, які в загальній сукупності детермінують особливий підхід до організації бухгалтерського обліку.
Встановлено, що функціональний опис організації документування господарських операцій при безпаперовому обліку передбачає всі необхідні етапи технологічного процесу обробки даних (збір, реєстрація, групування, узагальнення та архівування облікових даних).

This scientific article is devoted to substantiation of conceptual basis of paperless accounting organization at the enterprise.
It is established that conceptual basis of paperless accounting organization should be based on modern operational conceptual maintenance of accounting development and take into account requirements of cognitive-informative economy.
It was substantiated that the introduction of paperless accounting at enterprises is an urgent issue, the solution of which requires the implementation of various aspects that optimize the accounting process and facilitate the ordering of management initiatives and the identification of strategic decisions. It is proved that in this context, the important point is the development of conceptual basis defining goals, tasks, functions, principles, resource provision, which in general determine the particular approach to the organization of accounting.
It is established that the functional description of the documentary organization of business operations using the paperless accounting provides all necessary stages of the technological process of data processing (collection, registration, grouping, generalization and archiving of credentials).

№ 12 2018, стор. 3 - 7

Відповідальний секретар

Кучеренко Ганна Борисівна

Тел.: (044) 223-26-28, (050) 382-06-63

E-mail: economy_2008@ukr.net

Архів

2008

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2009

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2010

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2011

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2012

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2013

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2016

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Редакційна колегія

Вініченко І. І.

головний редактор, д.е.н., професор, завідувач кафедри економіки, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Федоренко В. Г.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік УАН

Дацій О. І.

заступник головного редактора, д.е.н., професор, заслужений працівник освіти України

Безус Р. М.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Бистряков І. К.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»

Васильєва Н. К.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Величко О. П.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гончаренко О. В.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Гудзинський О. д.

д.е.н., професор, професор кафедри, Національний університет біотехнологій і природокористування

Демчук Н. І.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Катан Л. І.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Кадієвський В. А.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Державна академія статистики, обліку і аудиту

Крисанов д. Ф.

д.е.н., професор, провідний науковий співробітник відділу, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

Малік М. Й.

д.е.н., професор, завідувач відділу, ННЦ «Інститут аграрної економіки НААН України»

Павлова Г. Є.

д.е.н., професор, професор кафедри, Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Плаксієнко В. Я.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Полтавська державна аграрна академія

Савченко О. Ф.

д.е.н., професор, професор кафедри, Полтавський університет економіки та торгівлі

Ульянченко О. В.

член.кор. НААН України, д.е.н., професор, професор кафедри, Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Чупіс А. В.

д.е.н., професор, завідувач кафедри, Сумський національний аграрний університет