EnglishНа русском

Переглянути у форматі pdf

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ
В. А. Биба, Р. Я. Корінець

Назад

УДК: 631.115.31

В. А. Биба, Р. Я. Корінець

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ УКРАЇНИ

Анотація

У сільському господарстві України свою діяльність здійснюють 45558 сільськогосподарських підприємств. Із загальної кількості господарюючих суб'єктів переважаючою організаційно-правовою формою господарювання на селі є фермерські господарства. Їх діяльність заснована на праці членів однієї сім'ї та безпосередньо пов'язана з правом власності на землю та використанням її як основного засобу виробництва продукції та джерела доходів.
У 2017 р. була прийнята Кабінетом Міністрів України Постанова "Про схвалення Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018—2020 роки".
Вона формує організаційні, правові та фінансові передумови для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, покращення матеріально-фінансового становища сільського населення.
У 2018 році урядом було закладено в держбюджеті 1 мільярд гривень на підтримку фермерських господарств. Відповідно бюджетної програми підтримки розвитку фермерських господарств пропонуються такі підтримки на 2018 рік: виплати дотацій — фермерським господарствам, які зареєстровані в установленому порядку після 1 січня 2018 року та мають в обробітку земельні площі до 20 га, — у розмірі 30 тис. гривень.
На основі проведено аналізу визначено, що до основних причин низької ефективності фермерських господарств є відсутність цілісної послідовної державної політики, спрямованої на підтримку фермерських господарств, які мають в обробітку, на праві власності та користування земельні ділянки загальною площею не більше 100 га; низький рівень можливостей щодо залучення фінансових ресурсів та інвестицій для функціонування та розвитку фермерських господарств; неможливість залучення земельних ресурсів для іпотечного кредитування.

V. Byba, R. Korinets

ECONOMIC ASPECTS OF STATE SUPPORT OF UKRAINIAN FARM HOUSEHOLDS

Summary

There are 45558 agricultural enterprises that operate in the agriculture of Ukraine. Of the total number of economic entities, farm households are the prevailing organizational and legal form of management in the countryside. Their activities are based on the work of members of one family and are directly related to the right to own land and use it as the main means of production and income.
In 2017, the Cabinet of Ministers of Ukraine adopted the Resolution "On Approval of the Concept of Development of Farmers and Agricultural Cooperatives for 2018—2020".
It forms the organizational, legal and financial background for the development of farm households and agricultural cooperatives, improvement in the financial situation of the rural population.
In 2018, UAN 1 billion was allocated in the state budget by the government to support farm households. According to the budget program of support for the development of farms, the following support is offered in 2018: payment of subsidies — to farm households that are registered in the established order after January 1, 2018 and have tillage land up to 20 hectares — in the amount of UAN 30 thousand.
On the basis of conducted analysis it was determined that the main reasons for the lack of efficiency of farm households are the lack of a coherent and consistent state policy aimed at supporting farm households having cultivation, ownership and use of land with a total area of no more than 100 ha; low level of opportunities for attracting financial resources and investments for the functioning and development of farms; impossibility to attract land resources for mortgage lending.

№ 11 2018, стор. 27 - 32

Кількість переглядів: 1334

Відомості про авторів

В. А. Биба

аспірант, Білоцерківський національний аграрний університет

V. Byba

post-graduate student, Bila Tserkva National Agrarian University


Р. Я. Корінець

к. е. н., Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України

R. Korinets

PhD in Economics of the National Association

Як цитувати статтю

Биба В. А., Корінець Р. Я. Економічні аспекти державної підтримки фермерських господарств України. Агросвіт. 2018. № 11. С. 27–32.

Byba, V. and Korinets, R. (2018), “Economic aspects of state support of ukrainian farm households”, Agrosvit, vol. 11, pp. 27–32.

Creative Commons License

Стаття розповсюджується за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 Міжнародна.